fbpx

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Reading Time: 2 minutes

“ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด คือจริยวัตร ของ มทส.”

ม.เทคโนโลยีสุรนารี หรือที่คุ้นเคยกันดีในนามของ “มทส” ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชศรีมา ดังนั้นหากใครมีภูมิลำเนาแถวนั้นน่าจะคุ้นเคยดี ที่นี่นอกจากจะตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาคอีสานแล้ว ทางสถาบันยังมีหลักสูตรและแนวทางการสอนที่โดดเด่นด้วยเช่นกัน โดยทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศแนวทางยุทธศาสตร์ไว้ชัดเจนคือ SUT Re-Profile 2020 โดยเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่การเป็น “สถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นที่พึ่งของสังคม” และสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่นี่ก็มีหลักสูตรค่อนข้างหลากหลายให้เลือกเรียนได้ถึง 28 หลักสูตรเลยทีเดียว

 

ประวัติของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ในการจัดตั้งช่วงแรก มทส. ได้ใช้ชื่อว่า “ วิทยาลัยสุรนารี ” โดยเริ่มก่อสร้างจากพื้นที่รกร้างกว่า 7,000 ไร่ ต่อมารัฐบาลซึ่งมี ฯพณฯ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็น นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความถึงความสำคัญสำหรับการพัฒนาความรู้และการศึกษา ในท้องถิ่นจังหวัดนครราชศรีมาและภาคอีสาน ดังนั้นในปี 2531 จึงได้อนุมัติ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยสุรนารี ” ต่อมาในปี 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยใน พระราชบัญญัติสถาปนา มทส. และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทางสถาบันจึงได้ถือเอาวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

 

ทำไมถึงต้องเรียน ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลางความรู้และสร้างความเจริญให้กับโคราช รวมถึงภูมิภาคอีสานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีจุดเด่นในเรื่องของการทำวิจัย ที่ช่วยต่อยอดความรู้และการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นไปอีก โดยทางมหาวิทยาลัยได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 14 มหาวิทยาลัยไทย ที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สู่ความเป็น World Class University จากการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings (SIR) World Report 2010: Global Ranking และยังถือเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2553 อีกด้วย ส่วนในแง่ของคุณภาพการศึกษานั้น วัดได้ด้วยคุณภาพของอาจารย์และบุคลากรในสถาบัน โดย มีคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ80.21 ซึ่งสูงที่สุดในประเทศไทย และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยต่อหัวคณาจารย์สูงที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าอาจารย์แต่ละคนของที่นี่มีคุณภาพคับแก้วเลยทีเดียว นอกจากนั้นยังได้รับ Ranking จาก Webometrics อีกด้วย โดยได้รับอันดับที่ 7 ของประเทศไทย 261 ของทวีปเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 1,200 ของโลก ส่วนบรรยากาศมหาวิทยาลัยนั้นต้องบอกว่าดีสุดๆ เพราะได้รับเลือกให้เป็นนมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 10 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 180 ของโลก

 

หลักสูตร ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ป.เอก เทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ : หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์, หลักสูตรฟิสิกส์, หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์, หลักสูตรเคมี, หลักสูตรชีววิทยาสิ่งแวดล้อม, หลักสูตรชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี, หลักสูตรจุลชีววิทยา, หลักสูตรภูมิสารสนเทศ, หลักสูตรชีวเวชศาสตร์, หลักสูตริทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ป.เอก เทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม : หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา, หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ, หลักสูตรสหกิจศึกษา

ป.เอก เทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร : หลักสูตรพืชศาสตร์, หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์, หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ, หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร, หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ

ป.เอก เทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ : หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ, หลักสูตรวิศวกรรมการไฟฟ้า, หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี, หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ, หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์, หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม, หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์, หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจีสติกส์, หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง

ป.เอก เทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ : หลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต

 

หลักสูตร ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่น่าสนใจ

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณิตศาสตร์ประยุกต์

Doctor of Philosophy Program in Applied Mathematics

ที่นี่มีหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ เพราะทางสถาบันเน้นสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการ แถมในสาขานี้มีทั้งงานวิจัยมากมาย รวมถึงเหล่าคณาจารย์ก็มีคุณภาพ ต่างหมุนเวียนมาสอนทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ดังนั้นหากต้องการพัฒนาตัวเองเป็นนักวิจัยหรือทำงานวิชาการด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ที่มทส. ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 3 ปี โดยสามารถเลือกแบบทำวิทยานิพนธ์หรือไม่ทำวิทยานิพนธ์ก็ได้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ป.เอก เทคโนโลยีสุรนารี คณิตศาสตร์ประยุกต์

 • สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง หรือ
 • สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมก่อนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า
 • สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ โดยภาคสาขาวิชาเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ

 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชา ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

Doctor of Philosophy Program in Environmental Biology

สายวิทย์ยังคงสาขาที่น่าเรียนมากๆ สำหรับระดับปริญญาเอกที่มทส. สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นสาขาที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน เนื่องจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในสมัยนี้ ทำให้ผู้คนและสังคมเริ่มหันมาใส่ใจในเรื่องนี้อย่างจริงใจ โดยในสาขานี้จะเป็นการเรียนรู้ผ่านการทำวิจัยด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อมโดยตรง ซึ่งนักศึกษาที่เรียนก็สามารถมาต่อยอดในการวิจัย หรือจะเบนเข็มไปสายบริหารจัดการก็ได้เช่นกัน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ป.เอก เทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชา ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

 • สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง หรือ
 • สำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยม หรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง
 • ต้องจบการศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กัน และมีพื้นฐานทางชีววิทยาซึ่งจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
 • มีผลการสอบข้อเขียนในรายวิชาพื้นฐานทางชีววิทยา และสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ โดยภาคสาขาวิชาเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ
 • มีผลการสอบสัมภาษณ์

 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาการจัดการ

Doctor of Philosophy (Management)

ถ้าใครอยากทำงานฝ่ายบริหารจัดการ ขอแนะนำสาขาวิชาการจัดการของ มทส. เนื่องด้วยเป็นสาขาที่มีโครงการต่างๆ สำหรับฝึกนักศึกษาให้มีพื้นฐานด้านปฏิบัติอยู่ค่อนข้างหลากหลายทีเดียว โดยโครงการต่างๆ ได้รับการสนับสนุนจากทางสถาบันเป็นอย่างดี ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และต่อยอดในการพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่การจัดการและบริหารอย่างแท้จริง จุดมุ่งหมายของสาขานี้คือ เน้นการส่งเสริมวิชาการด้านเทคโนโลยีสังคม ในรูปแบบสหวิทยาการ เพื่อพัฒนาทักษะมนุษย์ ทักษะองค์การ ทักษะการสื่อสาร และทักษะเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนในระดับสากล ส่วนตัวหลักสูตรจะเป็นแบบ 3 – 4 ปีขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เลือกเรียน ในด้านการเรียนการสอนจะใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นหลัก

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ป.เอก มทส. สาขาวิชาการจัดการ

 • สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า โดยเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
 • รับนักศึกษาไทยและต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีผลคะแนน TOELF 460, IELTS 4 หรือ CU–TEP 35

 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Doctor of Philosophy Program in Information Technology

เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ได้รับความนิยมในยุคนี้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเพราะเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลกำลังเข้ามามีบทบาท หรือแนวทางการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้คน ทำให้ระบบ IT มีความสำคัญเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวหากเทียบกับอดีต ดังนั้นหากสนใจจะต่อยอดในสายนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะการเรียนที่ มทส. ที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและติดอันดับคุณภาพการศึกษา ทำให้มั่นใจว่า นักศึกษามีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ผ่านผลงานวิจัยและสามารถต่อยอดจนพัฒนาผลงานวิจัยเป็นของตนเองได้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ป.เอก มทส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย
 • ต้องผ่านการทำวิทยานิพนธ์และมีประสบการณ์ในด้านการวิจัยในสายงานที่เป็นที่ยอมรับ หรือมีการตีพิมพ์เผยแพร่
 • มีผลคะแนน TOELF 460, IELTS 4 หรือ CU–TEP 35

 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering

หลักสูตรวิศวะไฟฟ้านั้นถือเป็นหลักสูตรยอดนิยมของ มทส. เช่นเดียวกัน มีคนให้ความสนใจมากมายในแต่ละปี โดยหลักสูตรจะเน้นการสร้างบุคคลากรหรือวิศวกรที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และพัฒนา ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ด้านระบบควบคุมและอัตโนมัติ โดยเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการวิจัยระดับสูง ในลักษณะการวิจัยเชิงลึกเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งมีความสามารถในการประยุกต์ศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า ให้เข้ากับศาสตร์ในสาขาอื่นได้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะทาง ที่สำคัญสามารถนำความรู้นั้นไปต่อยอดได้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถรับผิดชอบในหน้าที่หัวหน้าทีมวิจัย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ป.เอก มทส. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 • สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 และต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 3 บทความ
 • มีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • มีผลคะแนน TOELF 460, IELTS 4 หรือ CU–TEP 60

 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

Engineering Program in Energy and Logistics Management Engineering

ถือว่าเป็นอีกสาขาหนึ่งที่ได้รับกระแสจากภาคธุรกิจ จนทำให้มีนักศึกษาสนใจจะเรียนต่อทางด้านนี้อย่างมากมาย หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์ เป็นการผสมผสานระหว่าง ด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมขนส่ง และวิศวกรรมระบบรวม เพื่อทำความเข้าใจในการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์และต่อยอดในด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ป.เอก มทส. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

 • สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า
 • มีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • มีผลคะแนน TOELF 460, IELTS 4 หรือ CU–TEP 60

 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Food Technology (International Program)

จัดว่าเป็นสาขาที่สำคัญในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมอาหารเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะในประเทศไทยของเรา ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ครัวโลก” ดังนั้นอุตสาหกรรมอาหารทั้งภายในและการส่งออกนอกประเทศ จึงถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจ ทางสถาบันเองก็มุ่งมั่นที่จะสร้างบุคคลากรที่มีองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ด้านอาหารของประเทศและภูมิภาค หลักสูตรนี้จะมีทั้งแบบเน้นวิทยานิพนธ์หรือเน้นการทำงานวิจัยให้ผู้เข้าศึกษาต่อได้เลือกเรียนตามความเหมาะสมอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ป.เอก มทส. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

 • สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญา ทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่ง โดยการสำเร็จขั้นปริญญาตรีหรือปริญญาโทนั้น ต้องมีปริญญาใดปริญญาหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่สาขาวิชายอมรับ หรือ
 • สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทจากหลักสูตรซึ่งมีการเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ จะต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะวิชาเอกไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีผลคะแนน TOELF 460, IELTS 4 หรือ CU–TEP 60
Related Posts