fbpx

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Reading Time: 2 minutes

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ

ม.อ. ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นแห่งที่ 3 ในส่วนภูมิภาค และแห่งที่ 9 ของประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 โดยตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งเศรษฐกิจในภาคใต้ ทำให้ทางมหาวิทยาลัยเอง มีส่วนในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เป็นอย่างมาก โดยได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เน้นในการสร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศไทย เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล โดยมีปรัชญาการศึกษาซึ่งเน้นการจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือ การพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนาจากความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก จึงทำให้การเรียนรู้มีคุณค่าและคุณภาพสูงต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก

 

ประวัติของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อให้กับสถาบัน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2510 ว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ตามพระนามฐานันดรศักดิ์ของสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ ในปีเดียวกันนั้นเอง ทางมหาวิทยาลัยก็เปิดรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นแรกของมหาวิทยาลัยจำนวน 50 คน ซึ่งต่อมาก็มีการก่อตั้งคณะต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกหลายคณะ โดยแบ่งวิทยาเขตต่างๆ ออกมาอย่างเหมาะสม ในปี 2559 ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีสาระสำคัญคือ ได้ยกเลิก พ.ร.บ. ฉบับปี พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2541 และได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตปัตตานี, วิทยาเขตหาดใหญ่, วิทยาเขตภูเก็ต, วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, และวิทยาเขตตรัง

 

ทำไมถึงต้องเรียน ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ม.อ. จัดตั้งอยู่ในศูนย์กลางเศรษฐกิจทางภาคใต้ ดังนั้นหากใครมีแผนที่จะทำงานหรือว่าอาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้อยู่แล้ว ก็ถือว่าตัดสินใจอย่างถูกทาง นอกจากนี้ตัวสถาบันเอง ยังมีวิทยาเขตย่อยอยู่ในอีกหลายจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นจังหวัดเศรษฐกิจที่เน้นการทำธุรกิจและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ อาทิเช่น ภูเก็ต สุราษฎร์ฯ เป็นต้น ตัวสถาบันได้มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยวาง 4 ยุทธศาสตร์หลักไว้ เพื่อนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้ บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ หลักสูตรปริญญาเอกนั้นได้รับการดูแลจากบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก 56 สาขาวิชา ที่สำคัญสถาบันเองมีความโดดเด่นในแง่ของความเป็นเลิศ (Discipline of Excellence ; DoE) ในสาขาที่หลากหลาย ส่วนในแง่งานวิจัยนั้น ได้รับสถานวิจัยความเป็นเลิศ (Center of Excellence;CoE) ในหลายสาขาด้วยเช่นเดียวกัน เพราะได้รับการยอมรับจาก SCImago Institutions Ranking หรือ SIR ซึ่งเป็นการจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ให้ ม.อ. อยู่ในอันดับที่ 552 ของโลก และเป็นอันดับ 7 ของประเทศไทย นอกจากนี้ ม.อ. ยังได้รับ Ranking ระดับโลกอาทิเช่น การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies หรือ CWTS Leiden University ประจำปี 2016 ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้ ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 5 ของประเทศไทย และอันดับที่ 822 ของโลก ส่วน QS World ได้จัดให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 8 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 185 ของเอเชีย

 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Teaching English as an International Language Ph.D.

ต้องบอกว่าปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย และเป็นภาษาที่ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการสอนเป็นภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญอย่างมาก หากใครวางแผนจะต่อยอดและพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนี้ หลักสูตรนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างดีทีเดียว โดยหลักสูตรอยู่ภายใต้การดูแลของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเน้นเสริมสร้างบัณฑิตให้สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีทัศนะกว้างไกล เข้าใจปัญหา และเรียนรู้วิธีแก้ไขอย่างสันติ นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์ยังเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่ภูมิภาค และขยายผลไปสู่สากล โดยเน้นการทำงานเป็นทีมและสหศาสตร์ ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง และบริการวิชาการสู่ชุมชนในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพประชากรในภูมิภาค ในส่วนของหลักสูตรจะเน้นการสร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายวิจัยเฉพาะทางและความร่วมมือในระดับนานาชาติ ส่วนจุดเด่นของหลักสูตรคือ การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับวงการศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ มีความสามารถทางการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แผนของหลักสูตรจะมี 2 แบบ และระยะเวลาเรียนเป็นแบบ 3 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ หรือการสอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ อย่างน้อย 1 บทความ หรือมีประสบการณ์การทำวิจัยที่เป็นส่วนหนึงของการศึกษา เทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยพิจารณาจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาใดๆ หรือื่นๆ ที่เทียบเคียงกันได้ และ
 • มีโครงร่างงานวิจัย เพื่อดุษฎีนิพนธ์ความยาวประมาณ 12-15 หน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
  – ชื่อเรื่อง ความสำคัญ และที่มาของปัญหา (1-2 หน้า)
  – วัตถุประสงค์ คำถามวิจัย สมมุติฐาน (ถ้ามี)
 • มีผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน ระยะเวลา 2 ปี อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5
  TOEFL ไม่ต่ำกว่า 79 (Internet-based)
  PSU-TEP แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 70% (Reading, Writing, Listening, Speaking)

 


ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Computer Science (International Program)

ต้องบอกว่าองค์ความรู้ของหลักสูตรนี้กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดงาน เพราะการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์นั้นถือเป็นการขับเคลื่อนองค์กร และสร้างเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมากในปัจจุบัน โดยหากใครเลือกเรียนสาขานี้ ก็จะได้มาเรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่อยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ จุดเด่นของหลักสูตรนอกจากโลเคชั่นแล้ว ยังมีเรื่องของพันธมิตรทางการศึกษา เพราะทางสถาบันได้ร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่นภายใต้ข้อตกลงวิชาการ โครงการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กับมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 สถาบัน โดยมีทั้งการร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและแลกเปลี่ยนนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อพิจารณากฎเกณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualification Framework for Higher Education –TQF:HEd) และมาตรฐานสากลทำให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ รูปแบบหลักสูตรจะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ เน้นการทําวิจัยโดยทําวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว และทําวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์และรายวิชาตามหน่วยกิต การเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30
 • มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี

 


ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

Doctor of Philosophy Program in Environmental Management

หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมเปิดตัวภายใต้บัณฑิตวิทยาลัยในปี 2542 โดยหลักสูตร ป.เอก สงขลานครินทร์ นี้อยู่ภายใต้การดูและของ Faculty of Environmental Management ซึ่งปัจจุบันสาขาวิชานี้จัดสอนในภาคปกติ ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่ที่มีจุดเด่นทางด้านศูนย์วิจัยในหลากหลายรูปแบบ เช่น สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศูนย์เครื่องมือและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สถานวิจัยการประเมินทางสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย ซึ่งทำให้บัณฑิตมีโอกาสได้พัฒนาองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยมีกลุ่มวิชาหลักดังนี้ สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษา การจัดการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการเมืองและภูมิสารสนเทศศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม ( Environmental Occupation ) โดยการเรียนการสอนมี 2 แผน คือหลักสูตร 3 ปี และ 5 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี (ดูเกณฑ์ภาษาด้านล่าง)

 


ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

Doctor of Philosophy Program in Management

หลักสูตร ป.เอก สงขลานครินทร์ การจัดการเป็นหลักสูตรที่น่าเรียนอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยได้จัดตั้งขึ้นและเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2552 เป็นหลักสูตรที่ได้การยอมรับจากบุคลากรทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย มีพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศมากมาย ทำให้ในแต่ละปีมีผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร ป.เอก สงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการเป็นจำนวนมาก โดยเป้าหมายหลักสูตรจะเน้นเรื่องการสร้างองค์ความรู้และผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ ที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการวิจัยที่เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีการจัดการที่มีพื้นฐานมาจากศาสตร์และแขนงความรู้ในหลายสาขาวิชา รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้บนพื้นฐานของงานวิจัยเชิงประจักษ์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทและสถานการณ์ สามารถตอบสนองความต้องการของภูมิภาค สังคม และประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม โครงสร้างหลักสูตรจะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบวิทยานิพนธ์เน้นการวิจัยอย่างเดียว ไม่มี Coursework 48 หน่วยกิต กับแบบวิทยานิพนธ์พร้อมวิชาเรียน โดยระยะเวลาเรียนจะเป็นแบบ 3 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาการจัดการ

 • สําเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการ การบริหารธุรกิจ การจัดการภาครัฐหรือทางสังคมศาสตร์ ได้รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี (ดูเกณฑ์ภาษาด้านล่าง)

 


เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษในการสมัครเรียนหลักสูตร ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากการสอบวัดภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 • สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยคณะศิลปศาสตร์ (PSU-TEP) ได้คะแนนถัวเฉลี่ยทั้ง 3 ทักษะ ไม่ต่ำกว่า 50% ทุกหลักสูตรนานาชาติ
 • สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ CU-TEP ได้คะแนนรวม 3 ทักษะ (Total Score) ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
 • TOEFL Paper based 450
 • TOELF Computer based 133
 • TOELF Internet based 45
 • IELTS 4.5
Related Posts