fbpx

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Reading Time: 2 minutes

ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

ม.รามคำแหง มหาวิทยาลัยที่สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเป็นมหาวิทยาลัยรัฐซึ่งรับบุคคลเข้าศึกษาโดยไม่มีการสอบคัดเลือกและไม่จำกัดจำนวน ทำการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา อันเป็นระบบเดียวกับมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองในอดีต ถึงจะเป็นมหาวิทยาลัยเปิด แต่ตัวหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาเอก รามคำแหง นั้นก็เข้มข้นไม่แพ้ใคร มีการสอบเข้าและทดสอบภาษาอังกฤษตามเงื่อนไข รวมถึงในตัวหลักสูตรก็มีการถ่ายทอดความรู้ทั้งไทยและอังกฤษ โดยในการก่อตั้งหลักสูตร ป.เอก ราม ทางผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรโครงการ ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ ได้รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาของหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ดำเนินการอยู่ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จนมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน โดยได้มีการรักษามาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยตลอดมา

 

ประวัติของ ม.รามคำแหง

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2514 บนเนื้อที่ราวๆ 300 ไร่เศษ บนถนนรามคำแหง และได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชาคือ ให้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา โดยไม่จำกัดจำนวน และไม่มีการสอบคัดเลือก เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนสถานที่เรียนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในขณะนั้น ด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกวิธีเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคล มีทั้งการสอนในชั้นเรียน และจัดให้มีสื่อการสอนทางไกลเพื่อศึกษาด้วยตนเอง เช่น ตำราเรียน การบรรยายผ่านวิทยุและโทรทัศน์ ตลอดจนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักศึกษาที่มีภาระการงาน หรืออยู่ในท้องถิ่นห่างไกลไม่สามารถเดินทางมาเรียนอย่างสม่ำเสมอได้ มีโอกาสในการเข้าถึงความรู้ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามคำแหง แบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 5 ส่วน กับ 1 วิทยาเขต และ 1 ศูนย์การศึกษา (วิทยาเขต) นอกจากนี้ยังมีส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นหน่วยจัดการเรียนการสอนและพื้นที่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย คือ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างจังหวัด 23 แห่ง

 

ทำไมถึงต้องเรียน ปริญญาเอก มหาวิทยาลัย รามคำแหง

ถึงจะเป็นมหาวิทยาลัยระบบเปิด แต่สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในระดับ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัย รามคำแหง ก็เป็นหลักสูตรที่ใช้ระบบการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร ทำให้มั่นใจได้ว่า ความรู้และหลักสูตรการเรียนการสอนเองก็เข้มข้นไม่แพ้มหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน นับตั้งแต่ระบบการคัดเลือก/รับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาสามารถศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และเพื่อเสริมสร้างคุณภาพทางการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก ก็มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและการประเมินเพื่อการพัฒนาหลักสูตรทุก 3 ปี ม.รามคำแหงก็ยังได้รับ Ranking ระดับนานาชาติ ที่เสริมความมั่นใจได้ว่าหลักสูตรของเค้านั้นดีจริง โดยสถาบันได้รับการจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์(Webometrics) อยู่ในอันดับที่ 3,128 ของโลก และอันดับที่ 26 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในปัจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาเอก 61 หลักสูตร ครอบคลุมในหลายสาขาวิช โดยล่าสุดมีการเพิ่มสาขา บริหารการศึกษา และ สื่อสารมวลชน เป็นทางเลือกในการศึกษาอีกด้วย

 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

Doctor of Business Administration Program

หลักสูตรบริหารธุรกิจถือเป็นหลักสูตรที่เก่าแก่และอยู่คู่กับ ม.รามคำแหง มาอย่างยาวนาน โดยก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย รามคำแหง พ.ศ. 2514 โดยเน้นการผลิตบัณฑิตทางบริหารธุรกิจให้มี ความรู้คู่คุณธรรมมีความเป็นผู้นำเพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจไทยให้ พัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางบริหารธุรกิจ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ซึ่งตัวหลักสูตร ป.เอก ราม เองมีการวางกลยุทธ์ในด้านการส่งเสริมการเรียนการสอน ผ่านทางการจัดรูปแบบและวิธีการศึกษาที่หลากหลาย ให้สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน พร้อมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาให้สอดคล้องกับสภาพ แวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังยกระดับให้การเรียนรู้สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยวางโครงสร้างระบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย ผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนในแง่ของงานวิจัย ทางคณะได้มีการประสานความร่วมมือการวิจัย การสนับสนุนทุนจากสถาบันและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และมีการติดตามและประเมินผลการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจในประสิทธิภาพของหลักสูตรได้อย่างแน่นอน สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก บริหารธุรกิจ จะมีสาขาวิชาหลักๆ คือ การเงิน การตลาด และการจัดการให้นักศึกษาเลือกเรียน โดยรูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นหลักสูตรภาษาไทย และมีเอกสารประกอบการสอนตำราเรียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 57 หน่วยกิต เรียน 6 ภาคการศึกษา กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษา ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร ป.เอก ราม บริหารธุรกิจ

 • ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโทจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรอง
 • ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดดังนี้ ผลสอบ TOEFL
  TOEFL Paper-based รวมไม่น้อยกว่า 500 หรือ
  TOEFL Computer-based รวมไม่น้อยกว่า 173 หรือ
  TOEFL Internet-based รวมไม่น้อยกว่า 61 หรือ
 • ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
 • ผลสอบ RIL Test ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในระดับพอใจ (Satisfactory, S)

 


ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตร ป.เอก ราม นี้ถือเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมาก เพราะว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดหลักสูตร ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ โดยตัวหลักสูตรเน้นในการนำองค์ความรู้ไปต่อยอด เพื่อการทำงานอย่างแท้จริง โดยหลักสูตรนั้นเปิดโอกาสให้นักบริหาร นักวิชาการ และบุคลากรอื่นๆที่สนใจศึกษาในสาขาวิชานี้ มีโอกาสศึกษานอกเวลาราชการ โดยการเรียนในหลักสูตรปริญญาเอกโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Academic Program และ Research Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหลักสูตรประเภท Academic Program ซึ่งประกอบไปด้วยการเรียนรายวิชาต่างๆ การสอบ Qualifying Examination การสอบปากเปล่า และการเขียนดุษฎีบัณฑิตนิพนธ์ปริญญาเอก ดังนั้นหลักสูตร ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง นี้จึงเป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้กว้างขวางครอบคลุม ที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการหลักสูตรจะเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งการศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งๆ ว่าเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาในการศึกษา ภาคละ 16 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ การเรียนการสอนจัดให้มีขึ้นนอกเวลาราชการแต่เป็นหลักสูตรเต็มเวลา โดยมีโครงสร้างของหลักสูตรจำนวน 68 หน่วยกิต ซึ่งมีทั้งหมวดวิชาเตรียมความพร้อม หมวดวิชาหลัก หมวดวิชาบังคับเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย หมวดวิชาเฉพาะและดุษฎีนิพนธ์ โดยจะมี หมวดวิชาเฉพาะแบ่งออกเป็น 4 หมวดวิชา นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้แก่ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ และเอกชน และสาขาวิชาการจัดการมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัคร ป.เอก ราม รัฐประศาสนศาสตร์

 • ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จปริญญาโทสาขาใดก็ได้ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงาน ก.พ.รับรอง
 • มีหนังสือรับรองประสบการณ์หรือผลการปฏิบัติงาน
 • ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยจะจัดให้มีการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งการสอบเป็นสองส่วน คือ reading comprehension และการเขียน essay ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลการสอบ TOFEL ที่ยังไม่หมดอายุ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 217 คะแนน (computer-based test) หรือ IELTS =6.5 หรือเป็นผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในหลักสูตรที่ใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษผู้สมัครนั้นจะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องข้อเขียนภาษาอังกฤษผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์

 


ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Doctor of Philosophy Program in Human Resource Development

ในหลักสูตร ป.เอก ราม นี้จะเน้นในเรื่องของการผลิตนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถในการบริหารโครงการการศึกษา การฝึกอบรม และโครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหลัก โดยทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นว่ายังขาดแคลนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรง จึงได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ถึงจะดูว่าเป็นสาขาที่ใหม่อยู่ซักหน่อย แต่ตัวหลักสูตรนั้นถือว่ามุ่งเน้นประเด็นปัญหาของโลกในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะ เพราะในทุกๆ องค์กร การบริหารงานทางด้านบุคลากรนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรที่มีคุณภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการต่อยอดในความรู้ทางด้านนี้โดยตรง จะทำให้นักศึกษาที่จบปริญญาเอกที่จบออกไปสามารถนำองค์ความรู้ที่มีไปใช้ทั้งในแง่การพัฒนาและการวิเคราะห์วิจัยปัญหาต่างๆ ขององค์กร เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและปรับปรุงอย่างมีผลลัพธ์ ส่วนโครงสร้างของหลักสูตรจะเป็นแบบ 54 หน่วยกิต จัดระบบการศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเป็นแบบทวิภาค (semester system) โดยแบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งออกเป็น 2 ภาคปกติและภาคฤดูร้อนโดยใช้ระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละหนึ่งวิชา (ระบบ Module แบบ Block Course System) เรียนจนจบกระบวนวิชานั้นแล้วจึงจะเรียนวิชาถัดไปแต่ละวิชามีชั่วโมงการเรียนรวมไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง เรียนด้วยระบบสหวิทยาการโดยการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ระยะเวลาเรียนจำนวน 5 ปี การเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและเอกสารตําราที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติผู้สมัคร ป.เอก ราม รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโทจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรอง
 • ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดดังนี้ ผลสอบ TOEFL
  TOEFL Paper-based รวมไม่น้อยกว่า 500 หรือ
  TOEFL Computer-based รวมไม่น้อยกว่า 173 หรือ
  TOEFL Internet-based รวมไม่น้อยกว่า 61 หรือ
 • ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
 • ผลสอบ RIL Test ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในระดับพอใจ (Satisfactory, S)
Related Posts