fbpx

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Reading Time: 2 minutes

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือ มช. เป็นชื่อแรกๆ ที่ใครๆ ก็มักจะคิดถึงหากวางแผนจะเรียนต่อระดับอุดมศึกษา มช. เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของภาคเหนือ และเป็นแห่งที่ 6 ของประเทศไทย ถึงจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ แต่หลักสูตรการเรียนการสอนและชื่อเสียงทางวิชาการของที่ มช. นั้นโดดเด่นไม่แพ้ใคร โดยทางมหาวิทยาลัยนั้นได้รับ Ranking ระดับโลกอย่าง QS World และ Time Higher Education ส่วนในแง่คุณภาพงานวิจัยนั้นก็อยู่ในระดับนานาชาติด้วยเช่นกัน โดยได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีอยู่ 22 คณะ 2 วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และมีสถาบันวิจัย 4 สถาบัน ส่วนปริญญาเอกนั้นแบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1 เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และแบบ 2 เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย

 

ประวัติของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดที่น่าเที่ยวอย่างเชียงใหม่ จังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยว และร้านกาแฟ คาเฟ่อยู่เยอะมาก มีสภาพภูมิประเทศงดงามท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันเป็นธรรมชาติ แถมอยู่ใกล้บริเวณเชิงดอยสุเทพอีกด้วย โดยจัดตั้งในปี พ.ศ. 2503 เปิดสอนในปีการศึกษา 2507 ซึ่งทางสถาบันมีปณิธานในการเป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่มีทุกศาสตร์อยู่ร่วมกัน พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) และการทำวิจัยบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญของสังคมและประเทศ

 

ทำไมถึงต้องเรียน ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บอกเลยว่าถ้าใครอยู่โซนภาคเหนือ หรืออยากเปลี่ยนบรรยากาศไปใช้ชีวิตกึ่ง slow life เชียงใหม่ตอบโจทย์มากๆ ที่สำคัญ มช. มีหลักสูตรปริญญาเอกให้เลือกแบบหลากหลายไม่แพ้มหาวิทยาลัยดังๆ ในกรุงเทพเลยทีเดียว ส่วนในแง่ความเข้มข้นด้านวิชาการก็ไม่เป็นรองใครเลย เพราะทางสถาบันได้รับ Ranking ระดับโลกอย่าง QS World โดยจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 3 ของประเทศไทย และอยู่ช่วงอันดับที่ 551-600 ของโลกและ Time Higher Education โดยจัดอันดับให้เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย และอันดับที่ 601-800 ของโลก ส่วนในแง่การวิจัยนั้นที่ มช. มีศูนย์วิจัยอยู่ถึง 4 ศูนย์ แถมมีการตีพิมพ์งานวิจัยอย่างสม่ำเสมอ จนได้รับอันดับด้านงานวิจัยจากสถาบันนานาชาติ เช่น CWTS Leiden Universityประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดให้ มช. เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 3 ของประเทศไทย และอันดับที่ 691 ของโลก ส่วน SCImago Institutions Ranking หรือ SIR ซึ่งเป็นการจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ จัดให้ มช. อยู่ในอันดับที่ 547 ของโลก เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย และ มช. ก็ยังเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติอีกด้วย ดังนั้นการต่อป.เอก ที่นี่นั้นไว้วางใจได้เลยว่า มีแหล่งข้อมูลและวัตถุดิบมารองรับการทำวิจัยและ dissertation อยู่เพียบแน่ๆ

 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Doctor of Philosophy Program in Business Administration

คณะบริหารของมช. นั้นถือว่าเป็นอีกคณะหนึ่งที่มีหลักสูตรเข้มข้นและมีชื่อเสียง โดยทางคณะเองมีความมุ่งมั่นที่จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมระบบนิเวศของการเกิดธุรกิจใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญาทางการบริหาร การสร้างนวัตกรรมโดยร่วมมือกับผู้ประกอบการและองค์กรต่างๆ ในการสะท้อนความต้องการของผู้ใช้สู่ผู้พัฒนานวัตกรรม ส่วนภาพรวมของหลักสูตรปริญญาเอกคณะบริหารนั้น มีโครงสร้างหลักสูตรอ้างอิงมาตรฐานการสร้างหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกถือปฏิบัติกัน เช่น การเรียนรู้ทฤษฎีขั้นสูงเพื่อแสวงหาช่องว่างขององค์ความรู้ (Knowledge Gap) อันนำไปสู่การวิจัยที่เพิ่มคุณค่าให้กับองค์ความรู้ จะเน้นถ่ายทอดความรู้และวิธีการวิจัยขั้นสูงสำหรับแขนงวิชาด้านบริหารธุรกิจ โดยจะเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิจัยที่จำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยขั้นสูงได้ นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาทักษะสำหรับการประกอบอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง โดยแบ่งเป็น 4 สาขา ได้แก่ การจัดการ การตลาด การบัญชี และการเงิน หลักสูตรปริญญาเอก บริหารเป็นหลักสูตร 3 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา และมี 2 แบบ คือ แบบ ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต และแบบ 60 หน่วยกิต (มีกระบวนวิชา 24 หน่วยกิตและดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต)

คุณสมบัติผู้สมัคร ป.เอก เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า โดยได้รับเกียรตินิยมในสาขาวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่จะศึกษาต่อและมีพื้นความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้ หรือ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีผลการเรียนดี หรือ
 • ผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโท มีผลการเรียนและหรือการวิจัยตามที่สาขาวิชากำหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ
 • มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
  IELTS 4
  TOEFL Paper based 430
  CMU-eTEGs 45

 


ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ / Doctor of Philosophy Program in Social Science (International program)

ต้องบอกว่าหลักสูตรนี้ถือเป็นหลักสูตรที่เก่าแก่และได้การยอมรับในแวดวงการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเริ่มเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนมาพร้อม ๆ กับการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการเรียนรู้ของคณะนี้คือ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ให้มีลักษณะบูรณาการเพื่อบรรลุเป้าหมายไปสู่การพัฒนา ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้จากการสังเคราะห์และการวิเคราะห์ผ่านการเปรียบเทียบทฤษฎีและองค์ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ และมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ที่เน้นความสำคัญของความหลากหลาย ที่สำคัญหลักสูตรค่อนข้างเปิดกว้าง เพราะแนวทางเป็นแบบมุ่งคิดค้นและพัฒนาวิธีการศึกษา ซึ่งไม่ยึดติดกับวิธีคิดแบบตายตัว แต่จะให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องที่เกิดจากการกลั่นกรอง ออกมาจากกระบวนทัศน์และปรัชญาที่หลากหลายในโลก หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 3 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปี สอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก

คุณสมบัติผู้สมัคร ป.เอก เชียงใหม่ สังคมศาสตร์

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 และค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนในระดับดี
 • ต้องสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย คือ การใช้ผลสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
  TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 (paper-based) หรือ 173 (computer-based) หรือ 61 (internet-based),
  IELTS ไม่ต่ำกว่า band 5.5, TEGS หรือ e-TEGS ไม่ต่ำกว่า 60

 


ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Economics (International Program)

คณะเศรษฐศาสตร์ มช. นั้นเป็นอีกคณะที่มีทั้งความเก่าแก่และมีชื่อเสียงในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก โดยจะเน้นที่การวิจัยทางเศรษฐมิติขั้นสูงเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ทางเศรษฐมิติ และนําไปใช้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในเชิงประจักษ์ โดยทางคณะได้บรรลุเป้าหมายหลักคือ การเป็นอันดับ 1 ด้านเศรษฐมิติของประเทศใน พ.ศ. 2557 โดยวัดจากจํานวนบทความต่ออาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS และ citations ต่ออาจารย์และนักวิจัยในฐานข้อมูล SCOPUS และมีการวางแผนไว้ว่าในปี 2567 จะพัฒนาให้อยู่ 1 ใน 3 ของอาเซียน นอกจากนี้ทางภาควิชายังมีการพัฒนาในด้านอื่นๆ อาทิเช่น การใช้ Software ด้านเศรษฐมิติทีหลากหลายและถูกกฎหมาย เน้นการเพิ่มทรัพยากรอย่าง Journal ต่างประเทศ มี Computer Lab ที่เอื้ออำนวยให้แก่นักศึกษา จะเห็นว่าคณะนี้เข้าพร้อมดูและนักศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกมิติเลยทีเดียว ส่วนในหลักสูตร ป.เอก ของคณะนั้น เน้นการเรียนการสอนแบบนานาชาติและใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสอน เป็นระบบที่ประกอบด้วยสององค์ประกอบรวมกันเป็น 80 หน่วยกิต องค์ประกอบแรกคือ 44 หน่วยกิตของการเรียนการสอน และส่วนที่สองคือ 36 หน่วยกิตของการวิจัยวิทยานิพนธ์ และที่น่าสนใจคือ โครงการปริญญาเอกของที่นี่เค้ามีบุคคลากรและคณะอาจารย์ที่มีคุณภาพสูง โดยมีอาจารย์กว่า 50 คน มาให้ความรู้ที่หลากหลายและเชิงลึก ทั้งในหลักสูตรหลักที่จำเป็นและความเชี่ยวชาญ 9 สาขา และมีอาจารย์ชาวต่างชาติมาช่วยสอนด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร ป.เอก เชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเช่น บริหารธุรกิจ หรือปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเชิงปริมาณเป็นต้น
 • ผู้สมัครควรมีความสามารถในภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
 • แสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการด้วยคะแนน TOEFL ขั้นต่ำ 500 หรือคะแนน IELTS ขั้นต่ำ 5.5 หรือคะแนน CMU TEGS ขั้นต่ำ 65 คะแนน ควรมีอายุไม่เกิน 2 ปี
 • จัดหาสำเนาเอกสารหรือรายงานการวิจัยที่ตีพิมพ์หนึ่งถึงสามฉบับ) และย่อสาระสังเขปของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 


ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร(หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Agricultural Systems Management (International Program)

ต้องบอกว่าเป็นอีกคณะหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นส่วนขับเคลื่อนเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านเกษตรกรรมให้แก่ภูมิภาค โดยหลักสูตร ป.เอก นี้เป็นหลักสูตรในรูปแบบบูรณาการ ที่มีการเรียนการสอนและการวิจัย ที่เน้นการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพ มีความสมดุลในด้านวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางการผลิตพืชพลังงาน ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เนื้อหาของหลักสูตรจะรวม การวิเคราะห์ระบบเกษตรที่ซับซ้อน การจัดการระบบเกษตรและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงทางอาหาร การวิเคราะห์การตัดสินใจในระบบเกษตร การสร้างแบบจำลองระบบเกษตร ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการจัดการทรัพยากร การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงในภาคเกษตร การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ที่สำคัญทางคณะมีทั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ซึ่งช่วงให้การเรียนรู้นั้นง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

 1. ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
 2. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
 3. ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 4. ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ส่วนตัวหลักสูตรปริญญาเอกจะเป็นแบบ 3 ปี ใช้เวลาเรียนไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และรูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษล้วน

คุณสมบัติผู้สมัคร ป.เอก เชียงใหม่ การจัดการระบบเกษตร

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร หรือเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลการสอบวัดระดับคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ ดังนี้
  IELTS score 5.5 ขึ้นไป หรือ
  TOEFL score 500 ขึ้นไป หรือ 173 (computer based) หรือ
  CMU e-TEGs score 65 ขึ้นไป
 • คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
Related Posts