fbpx

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Reading Time: 2 minutes

“ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน”

ม.มหาสารคามหรือ MSU เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นแห่งที่ 21 ของประเทศไทย โดยเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 177 สาขาวิชา จากหลักสูตร 17 คณะ 2 วิทยาลัย และ 1 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรของ ม.มหาสารคาม ครอบคลุมทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ส่วน ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นั้นมีให้เลือกเรียนมากถึง 34 หลักสูตรเลยทีเดียว ซึ่งต้องบอกเลยว่าการเรียนการสอนของที่นี่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พร้อมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมารับใช้สังคม ผ่านการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 

ประวัติของ ม.มหาสารคาม

MSU แรกเริ่มเดิมทีเกิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาในปีพ.ศ. 2511 ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคามในปีพ.ศ. 2517 และได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในปีพ.ศ. 2537 โดยหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษาแรก มี 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกภาษาอังกฤษและชีววิทยา โดยมีนิสิตจำนวน 134 คน ในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2522 และในปี พ.ศ. 2540 ได้จัดตั้งเป็น “สำนักงานบัณฑิตศึกษา” ภายใต้การบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา จนมาถึงปีพ.ศ. 2546 ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็น “บัณฑิตวิทยาลัย” (Graduate School) ภายใต้การบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

ทำไมถึงต้องเรียน ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถึงแม้ภาคอีสานจะมีมหาวิทยาลัยดังๆ อยู่หลายแห่ง แต่ต้องบอกเลยว่า MSU นั้นมีจุดเด่นทางด้านหลักสูตรการเรียนการสอนหลายข้อเลยทีเดียว โดยหลักสูตร ป.เอก ม.มหาสารคาม มีให้เลือกเรียนหลากหลายมากถึง 34 หลักสูตร และคุณภาพนั้นโดดเด่นมาก พิสูจน์ได้จากอันดับ Ranking ระดับโลก โดย MSU ถูกจัดอันดับของ THE University Impact Rankings 2019 จนติดอันดับ 1 ด้าน Quality Education ด้วย 64.0 คะแนนเลยทีเดียว นอกจากนั้น MSU ยังได้รับอันดับที่ 13 ของประเทศไทย(อันดับร่วม) และเป็นอันดับที่ 401-450 ของเอเชียในปี 2563 จาก QS Asia อีกด้วย ส่วนความเข้มข้นและคุณภาพทางด้านงานวิจัยนั้น ทาง MSU ก็ยังได้รับอันดับจาก SCImago Institutions Ranking ซึ่งเป็นการจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยได้รับอันดับที่ 15 ของไทย อันดับที่ 781 ของโลก นอกจากนี้โลเคชั่นที่ตั้งของ MSU นั้นอยู่ในเมืองเดินทางสะดวก แถมบรรยากาศดี สิ่งแวดล้อมร่มรื่นจนได้รับ UI Green Metric World University Ranking หรืออันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับที่ 14 ในไทย และอันดับที่ 233 ของโลกอีกด้วย

 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์

ต้องบอกว่าคณะนี้มีการก่อตั้งมายาวนานมาก โดยมีรากฐานมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2511 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาต่าง ๆ ออกไปเป็นครูตามโรงเรียน ในแถบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มุ่งมั่นในการสร้างบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพเยี่ยม เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของในระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตร ป.เอก ม.มหาสารคาม ของคณะนี้บอกได้เลยว่ามีหลายสาขาวิชาตามความสนใจของผู้เรียน และสามารถนำไปต่อยอดทางด้านบริหารการศึกษา รวมถึงทำงานในฝ่ายวิชาการได้อีกด้วย

 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

 


ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะนี้ถือว่ามีความโดดเด่นในแง่วิชาการ และการวิจัย โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรม ตลอดมาได้มีการพัฒนาและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อนำไปพัฒนาสังคมในระดับภูมิภาคและระดับประเทศอีกด้วย โดยในหลักสูตรปริญญาเอก เปิดสอนถึง 3 สาขาดังนี้

 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทศึกษา
 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและศิลปะทางภาษา

 


ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์

ป.เอก ม.มหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ นี้ถือเป็นคณะที่โด่งดังอีกคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่ผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่ดีเยี่ยม เน้นให้ปฏิบัติได้แท้จริง เพื่อที่จะสามารถนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญไปพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นและชุมชน ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมของตนเอง และถึงแม้ที่ MSU จะเริ่มมาจากสายศึกษาศาสตร์มาก่อน แต่ด้านวิทยาศาสตร์นั้น ทางมหาวิทยาลัยก็มีบุคลากร รวมถึงอาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียงมาดำเนินการสอนให้ความรู้อยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีการบริหารงานระดับภาควิชาเป็นจำนวน 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และมีสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรทั้งหมด 214 คน มีอาจารย์ประจำทั้งหมด 154 คน โดยมีอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกถึง 141 คน ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพอาจารย์ในภาควิชานี้ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมาก

 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
 • Curriculum for Doctor of Philosophy

 


ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี

หลักสูตร ป.เอก ม.มหาสารคาม คณะเทคโนโลยี นั้นได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 โดยทางคณะเองได้รับเงินทุนสนับสนุนในสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติเป็นจำนวนมากจากภาครัฐ ซึ่งทำให้มีการขยายในภาควิชาใหม่ๆ ที่น่าสนใจเรื่อยมา โดยในแต่ละหลักสูตรจะมีจุดเด่นในด้านการเน้นความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อมาพัฒนาด้านต่างๆ เช่น การอาหาร การเกษตร โดยมุ่งศึกษาและวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ออกมารับใช้สังคม นอกจากนี้ในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ยังมีหลักสูตรนานาชาติให้เรียนรู้เพิ่มพูนทักษะด้านภาษาและเปิดโอกาสในการก้าวหน้าด้านอาชีพการงานอีกด้วย

 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 


ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศิลปกรรมศาสตร์

ปัจจุบันแบ่งส่วนงานคณะออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่พื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) และคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ พื้นที่ในเมือง (ม.เก่า) โดยหลักสูตรปริญญาเอกของคณะนี้จะมีเพียงสาขาวิชาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์เพียงหลักสูตรเดียว

 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตร ป.เอก ม.มหาสารคาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ นี้เปิดรับทั้งในราชการและนอกเวลาราชการ โดยเน้นการวิจัยนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรียภาพ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในรูปแบบของการสร้างสรรค์การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม ผ่านผลงานวิจัยศิลปกรรมศาสตร์

 


ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจจะถือว่าเป็นคณะน้องใหม่ เพราะก่อตั้งในยุคหลัง เมื่อปีพ.ศ. 2544 และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นคณะวิทยาการสารสนเทศ อย่างสมบูรณ์แบบในปีพ.ศ. 2546 ปัจจุบันจะเหลือปริญญาเอก 1 หลักสูตรจากเดิม 2 หลักสูตร โดยหลักสูตรจะเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการภาคทฤษฎีและการทำวิจัย รวมถึงเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งผลต่อการออกแบบ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โครงสร้างหลักสูตรป.เอก จะมีให้เลือก 2 แบบ และจำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต

 


ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2542 ต่อมาในปีพ.ศ. 2548 ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้จัดตั้งเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปี พ.ศ. 2548 โดยคณะนี้มีความโดดเด่นด้านการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เพราะเคยได้รับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจัดประเมินโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถูกจัดอันดับอยู่ในระดับ 4 ซึ่งถือว่าเป็นอันดับดีมากเลยทีเดียว สำหรับหลักสูตร ป.เอก ม.มหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาตร์ จะมีอยู่ 3 หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรจะมีแบบ 48 และ 72 หน่วยกิตให้เลือกเรียน

 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

 


ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสาธารณสุขศาสตร์

ป.เอก ม.มหาสารคาม คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะมีเพียงหลักสูตรเดียวคือ สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดยเป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้เป็นผู้นำด้านวิชาการ วิชาชีพ และนักวิจัยขั้นสูง มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม

 


ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ

สำหรับ ป.เอก ม.มหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ นั้นถือว่ามีหลักสูตรที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านบัญชีโดยตรง การจัดการและการตลาด โดยคณะได้จัดเตรียมระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีทีมคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนหลัก ปัจจุบันเปิดสอนใน 3 หลักสูตร

 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตลาด

 


สถาบันวิจัยวลัยรุกเวชและบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงสร้างหลักสูตรมี 2 แบบให้เลือก คือ แบบ 48 ที่เน้นการทำวิจัยและทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว ส่วนหลักสูตร 50 หน่วยกิต จะมีการศึกษาวิชาอื่นเพิ่มเติม รวมถึงมีการนำเสนองานต่อสาธารณะด้วย

 


ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวัฒนธรรมศาสตร์

ป.เอก ม.มหาสารคาม สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ ถือเป็นหลักสูตรใหม่ โดยสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเมื่อปี 2548 และได้รับการรับรองคุณวุฒิของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจาก ก.พ. ในปี 2549 แม้เป็นคณะใหม่แต่ก็ได้รับความสนใจเยอะมาก นอกจากนี้ยังมีทุนวิจัยจากภาครัฐและเอกชน ทำให้เป็นคณะที่มีผลงานวิจัยเป็นจำนวนมาก

 


ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ป.เอก ม.มหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นี้จะเน้นในศึกษาในเรื่องของสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความชำนาญด้านวิชาการและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา สามารถวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสังคมสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปต่อยอดให้กับสังคมภายนอกตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และประยุกต์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์

 


ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตร ป.เอก ม.มหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นี้จะมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ ผ่านการสร้างงานวิจัย รวมถึงสามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ในอนาคต โดยจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในการสมัครเรียนต่างจากคณะอื่นๆ คือ

 • ได้เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
 • ต้องมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ(TCI) ในฐานข้อมูลระดับชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง
 • มีการเสนอ Research Proposal ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา

 


ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตร ป.เอก ม.มหาสารคาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม นี้มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว และการโรงแรมให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยนักศึกษาจะสามารถนำความรู้ภาคทฤษฎี และการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงต่อยอดสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการในด้านนี้ได้ในอนาคต ส่วนตัวหลักสูตรเองเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 โดยหลักสูตรมี 2 แบบคือ หลักสูตรแบบ 48 และ 54 หน่วยกิต

 


วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

ในปี พ.ศ. 2551 ได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยเน้นการเรียนการสอนผ่านภาคทฤษฎีและการทำวิจัยทางด้านดนตรี โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ แบบที่ 1 เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ แบบที่ 2 เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพ

 


คุณสมบัติและเกณฑ์ทั่วไปในการสมัครเรียนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ได้รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ผ่านการสอบข้อเขียนคัดเลือกภาษาอังกฤษจากทางมหาวิทยาลัย และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30
 • เฉพาะคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา ไทศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนตามตารางด้านล่าง
หลักสูตร ป.เอก มหาสารคาม
MSU EGS-TEST คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
TOEFL (PaPer Based) 550
TOEFL (Computer Based) 173
TOEFL (Internet Based) 61
IELTS 50
CU-TEP (120 คะแนน) 60
TU-GET (1,000 คะแนน) 500
KU-EPT คะแนนร้อยละ 55 ขึ้นไป

 

Related Posts