fbpx

ปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

phd nida
Reading Time: 3 minutes

“ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สพบ.) (National Institute of Development Administration) หรือ นิด้า (NIDA) ถือเป็นสถาบันระดับชาติที่เน้นหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่อยู่คู่กับเมืองไทยมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ที่นิด้ายังมีศูนย์วิจัยและหลักสูตรพิเศษสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้มากมาย ทำให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงออกมาช่วยสังคมอีกจำนวนมาก โดยหลักสูตรที่นี่จะเน้นสอนในส่วนของปริญญาโทและปริญญาเอก นอกจากนั้น ที่นิด้าถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนหลักสูตร MBA เป็นแห่งแรกในประเทศไทยอีกด้วย

 

ประวัติของ นิด้า

นิด้าถูกจัดตั้งมาด้วยวัตถุประสงค์ ที่เน้นในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นพิเศษ ซึ่งในช่วงแรกมีการนำเสนอในส่วนของ Graduate Institute of Development Administration (GIDA) แต่ต่อมาในปี 2509 ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นสถาบันพัฒนาการบริหาร (Institute of Development Administration) ซึ่งในตอนนั้นทางสถาบันได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นจาก กรมวิเทศสหการ, มูลนิธิฟอร์ด และ Midwest University Consortium for International Affairs (MUCIA) โดยโอนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานฝึกอบรมส่วนหนึ่งของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และงานฝึกอบรมและงานสอนส่วนหนึ่งของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาเป็นกิจกรรมหนึ่งของสถาบัน โดยดำเนินการสอนในขั้นปริญญาโทและเอกเหมือนเช่นในปัจจุบัน

 

ทำไมถึงต้องเรียน ปริญญาเอก นิด้า

นิด้ามีความโดดเด่นด้านคุณภาพการศึกษา หลักสูตรการสอน และคุณภาพของอาจารย์เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ทางสถาบันยังติด Ranking ระดับโลกที่น่าสนใจหลายอย่าง โดยเรื่องแรกเลยคือ ที่นิด้านั้นมีคณะอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ มาทำการสอน และร่วมออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับสาขาวิชานั้นๆ นอกจากนี้อาจารย์ระดับ ปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ยังมีมากที่สุดในประเทศไทย ทำให้มั่นใจในเรื่องของคุณภาพการสอนได้อย่างแน่นอน ส่วนในแง่การสอนนั้น ทางนิด้าเองก็การันตีคุณภาพได้จาก Ranking ระดับสากลจาก QS World University Rankings โดยได้รับเลือกให้อยู่ในอันดับที่ 4 นอกจากนี้บรรยากาศสถานที่เรียนก็ร่มรื่น ดีงามจนได้รับรางวัล Green Metric World University Ranking และรางวัล Friendly Design Awards ซึ่งทำให้ผู้เรียนมั่นใจได้เลยว่า สถาบันมีสภาพแวดล้อมน่าเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดีเยี่ยมอีกด้วย

 

หลักสูตร ปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ป.เอก นิด้า คณะบริหารธุรกิจ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ป.เอก นิด้า คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์และการผู้บริหาร)

ป.เอก นิด้า คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม), หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาตร์การพัฒนา), หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) หลักสูตรนานาชาติ

ป.เอก นิด้า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ป.เอก นิด้า คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (หลักสูตรนานาชาติ), หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์ และองค์การ

ป.เอก นิด้า คณะสถิติประยุกต์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิติ) หลักสูตรภาษาอังกฤษ, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ) หลักสูตรนานาชาติ, สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศนวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

ป.เอก นิด้า คณะนิติศาสตร์ : หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.)

ป.เอก นิด้า คณะการจัดการการท่องเที่ยว : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (Ph.D. in Integrated Tourism Management)

ป.เอก นิด้า คณะภาษาและการสื่อสาร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ), หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ (International College of NIDA) : หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (ก.ด.) (Ph.D. in Management), หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตการจัดการ (ภาษาจีน) Ph.D. Management (Chinese Program)

 

หลักสูตร ปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่น่าสนใจของ

ปริญญาเอก นิด้า สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

Ph.D. in Business Administration

ต้องยอมรับเลยว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจของนิด้านั้น อยู่ในระดับท็อปของประเทศไทยเลยทีเดียว เพราะนิด้าเป็นสถาบันด้านธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยที่ เป็นที่รู้จักในเรื่องของการวิจัยคุณภาพสูง และการฝึกอบรมทางวิชาการที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ยังมีบุคคลากรและทีมคณาจารย์ระดับสูงในสาขาวิชาเฉพาะ ซึ่งทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญหลักสูตรปริญญาเอกของนิด้านั้นมีหลายสาขาวิชาให้เลือกเรียนกันอีกด้วย โดยได้แก่: การบัญชี(Accounting), การเงิน(Finance), การจัดการ(Management), ระบบการจัดการข้อมูล(Management Information Systems (MIS)), การตลาด(Marketing), และการจัดการการดำเนินงาน(Operations Management) ส่วนโครงสร้างหลักสูตรนั้นจะเป็นการเรียนแบบ 3 – 4 ปี และเป็นการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร ป.เอก นิด้า สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลคะแนน GMAT และ Business Aptitude Test ตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด
 • มีคะแนนภาษาอังกฤษคือ TOELF 530 หรือ IELTS 5.5 หรือ ตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด
 • มีการนำเสนอ Research Proposal
 • มี Letter of Recommendation

 

ปริญญาเอก นิด้า สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Ph.D. (Public Administration)

ถือเป็นหลักสูตรยอดนิยมในด้านการบริหารปกครองเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีผู้มีชื่อเสียงหลายท่านที่จบหลักสูตรนี้อีกด้วย โดยตัวหลักสูตรจะมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงความรู้ทางด้านสหวิทยาการระหว่างสาขาวิชาต่างๆ เช่น สาขาสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ การเมือง และการบริหาร นำมาต่อยอดใช้งานเพื่อพัฒนาประเทศและสังคม โดยได้แยกกลุ่มวิชาที่เน้นความชำนาญออกเป็น 3 สาขาวิชาด้วยกัน คือ

 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
 2. นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
 3. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Management)

คุณสมบัติของผู้สมัคร ป.เอก นิด้า สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาด้านอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด โดย IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 หรือคะแนน TOEFL 500 คะแนน
 • มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้บังคับบัญชาจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

 

ปริญญาเอก นิด้า เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

Doctor of Philosophy Program in Economics (International Program)

สาขาทางเศรษฐศาสตร์นั้นเหมาะกับผู้ที่สนใจจะต่อยอดในสายนักวิชาการ นักวิจัย หรือนักบริหารในองค์กรรัฐ เอกชน ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งทางนิด้าเองได้พัฒนาหลักสูตรนี้ โดยถือเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทสามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอก การเรียนจะเป็นรูปแบบ Coursework ที่มีอาจารย์และบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในวิชานั้นเป็นผู้สอน ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในทางทฤษฎี รวมถึงมีความสามารถในการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องด้วยเช่นกัน หลักสูตรนี้จะมีสาขาเอกให้เลือกอยู่ค่อนข้างหลากหลาย ดังนี้

 1. Development Economics
 2. International Economics
 3. Financial Economics
 4. Labor Economics and Human Capital
 5. Environmental Economics
 6. Public Economics

คุณสมบัติของผู้สมัคร ป.เอก นิด้า เศรษฐศาสตร์

 • ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาใดก็ได้จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง
 • มีคะแนน TOEFL อย่างน้อย 550 หรือคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0 หรือตามที่คณะกรรมการบริหารระดับปริญญาเอกกำหนดไว้

 

ปริญญาเอก นิด้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

Doctor of Philosophy (Human Resource and Organization Development) Ph.D. (HROD)

น่าสนใจมากๆ กับหลักสูตนี้ เพราะถือเป็นองค์ประกอบหลักในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือ ทางนิด้าจัดตั้งการเรียนการสอนสาขาวิชาการด้าน “การพัฒนาองค์การ” ขึ้นมาเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ทำให้หลักสูตรเป็นที่ยอมรับ รวมถึงมีการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่าเนื่อง โดยนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 คำว่า “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ” (HROD) กลายเป็นคำสำคัญในแวดวงด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย โดยในหลักสูตรแนะนำนี้เป็นหลักสูตรอินเตอร์ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

คุณสมบัติของผู้สมัคร ป.เอก นิด้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

 • ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาใดก็ได้ จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 สำหรับผู้ได้ทุนการศึกษา และ 3.25 สำหรับผู้สมัครทั่วไป
 • มีคะแนน TOEFL อย่างน้อย 550 หรือคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.5 หรือตามที่คณะกรรมการบริหารระดับปริญญาเอกกำหนดไว้
 • มีเอกสาร Statement of Purpose และ Recommendation Letter

 

ปริญญาเอก นิด้า สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

Ph.D. Teaching English as an International Language

ถ้าใครต้องการต่อยอดในสายการศึกษา สำหรับการสอนภาษาอังกฤษ ต้องบอกเลยว่าหลักสูตรนี้ของนิด้าน่าเรียนมาก เพราะนอกจากหลักสูตรจะเข้มข้นแล้ว ยังใช้การสอนผ่านภาษาอังกฤษล้วนๆ โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้จะต้องการเน้นให้นักศึกษาเข้าใจในปรัชญาทฤษฎีและแนวคิดที่สำคัญ ในการสอนและการถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงสามารถพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ ผ่านการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษ และสามารถต่อยอดในการสร้างงานวิชาการระดับสูงเพื่อขยายองค์ความรู้ในสาขานี้ให้แก่สังคมอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร ป.เอก นิด้า สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

 • ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้สมัครทุกคนจะต้องส่งคำชี้แจงจุดประสงค์เป็นภาษาอังกฤษและมีการสัมภาษณ์ปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครทุกคนจะต้องได้รับคะแนน TOEFL ไม่น้อยกว่า 550 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0

 

ปริญญาเอก นิด้า นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Doctor of Laws (LL.D.)

สำหรับสายกฎหมายและการปกครอง หลักสูตรนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆ โดยหลักสูตรนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อผลิตนักวิจัยสาขานิติศาสตร์ โดยสามารถนำเอาความรู้ที่ศึกษาไปพัฒนา และสร้างคุณค่าทางวิชาการในอนาคต หลักสูตรได้ถูกออกแบบมา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการวิจัยทางนิติศาสตร์ สามารถทำงานเป็นทีม (collaborative skills) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้กฎหมายในฐานะเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาและรักษาความยุติธรรมให้แก่สังคมและประเทศชาติ ภายใต้ความหลากหลายของวัฒนธรรม ภาษา และเชื้อชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร ป.เอก นิด้า นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลการสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือผลการสอบแบบ Internet-Base Test (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือผลการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน (ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนน TOEFL ไม่ถึง 500 คะแนน หรือเทียบเท่าสถาบันอนุโลมให้สมัครได้ ทั้งนี้ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร)
 • มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารย์ที่สอนในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้บังคับบัญชา จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน
 • มีประสบการณ์ในการทำวิจัยไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง

 

ปริญญาเอก นิด้า สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

PhD. (Environmental Management)

ตอนนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งในประเทศไทยก็ยังต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึก เพื่อมาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหากใครอยู่ในสายนี้อยู่แล้ว หรือสนใจแนะนำเลยว่านิด้าเค้ามีหลักสูตรที่เพิ่มความรู้ทางวิชาการและวิจัยที่น่าเรียนมาก โดยเป้าหมายของหลักสูตรนี้คือ การผลิตบุคคลากรให้มีทักษะทั้งด้านการวิจัย และการวิเคราะห์นโยบาย วางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม และมีภาวะผู้นำ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับประเทศอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้สมัคร ป.เอก นิด้า สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยหรือร่วมทำวิจัยไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขาจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี โดยมีผลการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 หรือคะแนน TOEFL 500 คะแนน
Related Posts