fbpx
02-252-8633 , 084-942-4261

mtc

By chulatutor   on 12/02/20
เทคนิคการแพทย์

ความสำคัญของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

นักเทคนิคการแพทย์ (Medical Laboratory Technologist) คือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ วิเคราะห์ สิ่งส่งตรวจโดยใช้วิธีการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานและบันทึกผลการตรวจสอบไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประกอบการวินิจฉัยโรค ซึ่งผลการวิเคราะห์ทางปฏิบัติการนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น นอกจากนี้ยังใช้ติดตามความคืบหน้าในการรักษาผู้ป่วย เพื่อประเมินสุขภาพ รวมถึงการป้องกันโรคอื่นๆ ที่อาจเกิดแทรกซ้อนได้อีกด้วย ซึ่งนักเทคนิคการแพทย์ต้องใช้ความรู้ความสามารถและทักษะความเชี่ยวชาญ และผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพจากสภาเทคนิคการแพทย์ ก่อนที่จะสามารถปฏิบัติงานจริง

ลักษณะงานเทคนิคการแพทย์แบ่งสาขาได้คือ เคมีคลินิก (Clinical Chemistry), จุลชีววิทยาคลินิก (Clinical Microbiology), จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy), เวชศาสตร์การธนาคารเลือด (Transfusion Medicine), ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ (Medical Parasitology), ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก (Clinical Immunology) และ โลหิตวิทยา (Hematology)

นักเทคนิคการแพทย์จะปฏิบัติงานในสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายอย่างใน 6 สาขาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ โดยก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ สิ่งสำคัญสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา คือ การผ่านการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หากสอบไม่ผ่านก็ไม่สามารถทำงานเป็นนักเทคนิคการแพทย์ได้

 

ผู้สนใจประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์

 

กำหนดการสอบใบอนุญาตนักเทคนิคการแพทย์

การสอบใบอนุญาตนี้ มีการกำหนดการสอบไว้ 3 ช่วงต่อปี ได้แก่ เดือนมีนาคม เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคมของแต่ละปี โดยวันสอบมักจะเป็นวันอาทิตย์ มีรูปแบบการสอบเรียกได้เป็น แผน ก. สอบรวมทุกรายวิชา ซึ่งจะพิจารณาคะแนนที่ 153 คะแนนขึ้นไป หรือคิดเป็น 60% ของคะแนนสอบ และ แผน ข. เลือกสอบเฉพาะรายวิชาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ หรือได้คะแนนน้อยกว่า 60% โดยเกณฑ์ผ่านจะคิดแยกคะแนนเป็นรายวิชา ซึ่งการเก็บคะแนนแยกรายวิชาเก็บไว้ได้ 5 ปีนับจากการสอบครั้งแรก โดยยึดจากปีปฏิทิน

 

สมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตนักเทคนิคการแพทย์ มีขั้นตอนอย่างไร?

ผู้สนใจสมัครสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.mtc.or.th โดยใช้ username ด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้สมัคร ส่วน password ผู้สอบสามารถกำหนดได้เอง สำหรับผู้ที่สมัครสอบครั้งแรก ต้องสอบ แผน ก แบบรวมทุกรายวิชาเท่านั้น แต่หากเคยสอบแล้วสามารถเปลี่ยนแผนการสอบได้จนกว่าจะถึงวันปิดรับสมัคร และเมื่อสมัครสอบเรียบร้อยให้ส่ง EMS หลักฐานประกอบการรับสมัครทั้งหมดไปยังสภาเทคนิคการแพทย์ให้ทันภายในวันสุดท้ายของกำหนดการรับสมัครสอบ หากส่งถึงไม่ทันจะไม่มีสิทธิ์สอบความรู้ในรอบสอบนี้

 

เนื้อหาการสอบแบ่งได้ 2 ฉบับ

ข้อสอบฉบับที่ 1 (101) ทำการสอบเวลา 9.00 – 12.00 น. มีข้อสอบ 130 ข้อ ประกอบด้วย วิชากฎหมาย, วิชามาตรฐานวิชาชีพ, วิชาเคมีลินิก, วิชาจุลชีววิทยาคลินิก (แบคทีเรีย, ไวรัส, เชื้อรา)

ข้อสอบฉบับที่ 2 (102) ทำการสอบเวลา 13.00 – 16.00 น. มีข้อสอบ 125 ข้อ ประกอบด้วยเนื้อหา ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก, ธนาคารเลือด, โลหิตวิทยา, จุลทรรศนศาสตร์คลินิกและปรสิตวิทยา (ปรสิตวิทยา, การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ, การตรวจสารน้ำในร่างกาย)

 

สถานที่สอบความรู้เทคนิคการแพทย์

สนามสอบ จัดเป็นสนามสอบส่วนกลางและสนามสอบภูมิภาค โดยส่วนกลาง กรุงเทพมหานครจัดสอบที่โรงพยาบาลราชวิถี สนามสอบส่วนภูมิภาค จัดสอบที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบสอบในแต่ละครั้งโดยสภาเทคนิคการแพทย์จะเป็นผู้กำหนดและประกาศแจ้งผ่านเว็บไซต์ของสภาเทคนิคการแพทย์โดยตรง โดยปกติจะมีการจัดสอบครบทุกศูนย์สอบในการสอบรอบที่ 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม ของแต่ละปี

หลังจากสอบประมาณ 3 สัปดาห์ ทางสภาเทคนิคการแพทย์จะแจ้งประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ http://www.mtc.or.th เท่านั้น โดยจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนักเทคนิคการแพทย์ แต่ผลการสอบส่วนบุคคล ทางสภาเทคนิคการแพทย์จะจัดส่ง ให้ทางไปรษณีย์โดยระบุสถานที่ติดต่อตามที่ผู้สอบได้แจ้งข้อมูลไว้ ผู้ที่สอบผ่านและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์แล้ว ใบอนุญาตฯ มีอายุ 5 ปี และหากครบกำหนด จะต้องทำการต่อใบอนุญาตฯ ใหม่โดยยื่นเอกสารได้ล่วงหน้าภายใน 180 วันก่อนหมดอายุ หากขาดการต่ออายุภายในกำหนด ต้องทำการสอบความรู้ใหม่

 

คอร์สสำหรับเตรียมสอบ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

การจะประกอบวิชาชีพนักเทคนิคการแพทย์ได้ นอกจากสำเร็จการศึกษาจากสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์แล้ว ต้องเป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้ เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ด้วย

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องสอบความรู้เพื่อขอใบอนุญาตฯ แต่ยังไม่มีความมั่นใจมากนัก เนื่องจากการสอบต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญรวมทั้งพื้นฐานการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ หรือด้านกฎหมายที่จะต้องทราบถึงพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และนอกเหนือจากการสอบแล้วสำหรับผู้ต่ออายุใบอนุญาตยังต้องทำกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เข้าร่วมประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน ทำวิจัยเพื่อเก็บคะแนนให้ครบหน่วย ก็ทำให้ต้องแบ่งเวลาไปกับการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ ที่จุฬาติวเตอร์ เราคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่ติดตามเนื้อหาอัพเดทแนวข้อสอบและสรุปสาระสำคัญ รวมไปถึงมีคลังข้อสอบพร้อมแนวคิดคำตอบมาช่วยเหลือคุณให้ประหยัดเวลาและสามารถสอบผ่านได้อย่างไร้กังวล