fbpx

MCU-GET คืออะไร

MCU-GET
Reading Time: < 1 minute

MCU-GET คืออะไร ?

เป็นการสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งนิสิตทุกคนต้องผ่านการเข้ารับการทดสอบนี้และต้องผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ ดำเนินการโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะวัดทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน

MCU-GET ย่อมาจากอะไร

Mahachulalongkhornrajavidyalaya University Graduate English Test

MCU-GET สอบอะไรบ้าง ?

MCU-GET แบ่งออกเป็น 4 ทักษะ คะแนนเต็ม 400 คะแนน ซึ่งการสอบจะเรียงตามพาร์ทดังนี้

Reading Part ใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมงในการทำข้อสอบ มีทั้งหมด 50 ข้อ โดยมีบทความ 7 เรื่องให้อ่านและตอบคำถาม

Writing Part ข้อสอบจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เลือกตอบ มีจำนวนทั้งหมด 40 ข้อ และเขียนบรรยายโดยให้เลือก 1 ข้อ จากทั้งหมด 5 ข้อ

Listening Part แบ่งเป็นทั้งหมด 3 ส่วน 50 ข้อ คือผู้สอบจะได้ฟังไฟล์เสียง 2 เรื่อง เรื่องละ 2 ครั้ง และตอบคำถาม

Speaking Part ในการสอบจะมีเนื้อเรื่องที่ต้องใช้ในการสอบมาให้อ่านก่อนเข้าสอบ ซึ่งผู้สอบนั้นต้องจับหมายเลขเพื่อรับเนื้อเรื่องไปอ่านเป็นเวลา 20 นาทีก่อนทำการสอบ

ในส่วนของ 3 พาร์ทแรกใช้ระยะเวลาในการทำข้อสอบพาร์ทละ 1 ชั่วโมง และพาร์ทสุดท้ายใช้เวลา 5-10 นาที

MCU GET Listening

ผู้เข้าสอบจะฟังเทป 2 เรื่อง ซึ่งเกี่ยวกับข่าวรอบโลก

ผู้เข้าสอบจะฟังเทป เรื่องละ 2 ครั้ง และอ่านคำถามก่อนเปิดเทป 5 นาที

หลังจากฟังเทปจะต้องตอบคำถามในรูปแบบข้อสอบปรนัย

MCU GET Speaking

รูปแบบการทดสอบการพูดจะเป็นการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ โดยผู้สมัครจะได้รับการประเมินในส่วนของการใช้ภาษาเพื่อตอบคำถามสั้นๆ เกี่ยวกับ หัวข้อที่เป็นความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนาและชีวิตประจำวัน

MCU-GET Reading

ผู้เข้าสอบจะต้องอ่านบทความเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 2 เรื่องจะเป็นบทความเกี่ยวกับข่าวรอบโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได้

ผู้เข้าสอบมีเวลา ทำข้อสอบปรนัยซึ่งอาจต้องใช้การวิเคราะห์ในการหาคำตอบด้วย

MCU-GET Writing

ผู้เข้าสอบจะอ่านเรื่องราวในคำถามแล้วใช้หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาในการตอบคำถาม

ผู้เข้าสอบจะมีโอกาสเลือกคำถาม 3 ข้อที่ให้ และต้องเขียนเป็นบทเรียงความโดย ใช้หลักการเขียนเรียงความ (Essay Writing) ที่มี Introduction , Body และ Conclusion

ใครบ้างที่ต้องสอบ MCU-GET ?

– นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในระดับชั้นปริญญาตรี โท และเอก

– ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับชั้นปริญญาตรี โท และเอก

– บุคคลทั่วไปที่ต้องการสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของตนเอง

MCU-GET มีความสำคัญอย่างไร ?

การสอบ MCU-GET นั้นเป็นการวัดทักษะความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตพุทธศาสตร์ระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งต้องใช้ตั้งแต่การเข้าศึกษาต่อหรือหากสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สามารถนำไปยกเว้นการลงทะเบียนเรียนในวิชาภาษาอังกฤษที่ทางสถาบันภาษากำหนดไว้อีกด้วย โดยผลสอบคะแนนเต็ม 400 คะแนน ผู้สอบจะต้องได้ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 หรือ 240 คะแนนขึ้นไป

สมัครสอบ MCU-GET ?

สำหรับการลงทะเบียนสมัครสอบ MCU-GET จะสามารถทำได้ผ่านทางเว็บไซต์ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (http://limcutest.com/) โดยจะต้องสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนการสมัครสอบได้ ซึ่งจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวรวมถึงระบุวันที่สอบให้เรียบร้อย จากนั้นให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบไปยังหมายเลขบัญชีที่กำหนดไว้ เมื่อเสร็จสิ้นให้เข้าไปที่เมนูแจ้งชำระค่าลงทะเบียนและอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน จึงเป็นการสมัครเสร็จสมบูรณ์

ค่าสอบ MCU-GET

1,500 บาท

สถานที่สอบ MCU-GET

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

คอร์ส MCU-GET

หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยในการเตรียมตัวสอบ MCU-GET ให้ทางสถาบันจุฬาติวเตอร์ได้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยคุณในการสอบครั้งนี้ ด้วยคอร์สเรียนรับรองผลมาพร้อมด้วยการปรับพื้นฐานภายในคอร์สเรียนเดียวกัน ซึ่งครอบคลุมทุกพาร์ทของข้อสอบ รวมไปถึงการทำโจทย์ต่าง ๆ เพื่อให้คุณคุ้นชินมากขึ้น หากไม่เข้าใจส่วนใดก็สามารถสอบถามกับทางติวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย กับการสอนสไตล์ easy to be expert ที่ทำให้คุณพิชิตข้อสอบได้อย่างสบาย ห้ามพลาดแล้วนะคะสำหรับคอร์สเรียนที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IBA0624 24 มิ.ย. - 25 ก.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
0 ฟิวส์,vova
IBB0724 27 ก.ค. - 25 ส.ค. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
1 ฟิวส์,vova
IBA0724 29 ก.ค. - 29 ส.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
1 ฟิวส์,vova
Related Posts