fbpx
02-252-8633 , 084-942-4261

เนติบัณฑิต

By chulatutor   on 05/02/20
เนติบัณฑิต

เนติบัณฑิตคืออะไร ?

เนติบัณฑิต หรือที่เรานิยมเรียกสั้น ๆ ว่า “เนติ” เป็นใบประกาศนียบัตรที่ออกโดย เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ คือวุฒิทางการศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ซึ่งจะเน้นการเอาตัวบทกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย เช่น ทนายความ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ เป็นต้น

 

ความสำคัญของการสอบเนติ

ใบประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต มีความสำคัญอย่างมากสำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีด้านกฎหมาย และมีความใฝ่ฝันที่จะเป็น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ผู้ช่วยผู้พิพากษา เพราะเป็นคุณสมบัติอันดับแรกที่ทุกคนต้องมี

 

ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบเนติบัณฑิตจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบเนติบัณฑิตจะต้องจบการศึกษาสาขานิติศาสตร์บัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากเนติบัณฑิตยสภา ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ยและต้องลงทะเบียนเรียนกับหน่วยงานที่สังกัดโดยสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาฯ ให้ครบตามหลักสูตรด้วย โดยหลักสูตรการเรียนนี้จะใช้ระยะเวลาในการเรียน 1 ปี แต่หากไม่สามารถจบได้ภายในระยะเวลา 1 ปี ทางสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาฯ จะให้สิทธิ์ในการต่อทะเบียนการเรียนได้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายจำนวน 1,800 บาท โดยเปิดให้ลงทะเบียนภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี

 

การเรียนและกาสอบเนติบัณฑิต

การเรียนหลักสูตรเนติบัณฑิต จะใช้ระยะเวลา 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ได้แก่

  • ภาคเรียนที่1 เรียนเกี่ยวกับกลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกลุ่มวิชากฎหมายอาญา สำหรับภาคเรียนที่ 1 นี้จะเปิดรับสมัครในช่วงประมาณเดือนเมษายน – สิงหาคม และเริ่มเรียนในเดือนพฤษภาคม – กันยายน
  • ภาคเรียนที่ 2 เรียนเกี่ยวกับกับกลุ่มวิชาวิธีการพิจารณาความแพ่งและกลุ่มวิชาวิธีการพิจารณาความอาญา โดยลักษณะการเรียนการสอนจะเป็นการบรรยาย ที่ไม่ได้นับจำนวนจำนวนชั่วโมงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 นี้จะเปิดรับสมัครในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ และเริ่มเรียนในเดือนพฤศจิกายน –มีนาคม

รอบเรียนมีให้เลือกทั้งภาคปกติและภาคค่ำ โดยภาคปกติจะเรียนกันที่สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาฯ เท่านั้น ส่วนภาคค่ำสามารถเลือกเรียนได้ที่มหาวิทยาลัยกลุ่มภาครัฐ กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเอกชน กลุ่มสถาบันราชภัฏ กลุ่มวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซค์ http://www.thethaibar.or.th เบอร์โทรศัพท์ 02-887-6836

แต่หากเราถามตัวเองแล้วว่าหลังจากเรียนจบปริญญาตรีด้านกฎหมาย สายอาชีพที่เราสนใจคือทนายความ เราก็ไม่ต้องเรียนเนติบัณฑิต แค่เปลี่ยนเข็มไปที่สภาทนายความแทน เพื่อเรียนและสอบตั๋วทนายความซึ่งจะจัดสอบปีละ 2 ครั้ง ประมาณเดือนพฤษภาคมและสิงหาคม หลักสูตรการเรียนทนายความ จะมีการเรียน 2 รูปแบบคือการเรียนแบบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยการเรียนภาคทฤษฎีจะใช้ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 17 วัน เรียนวันละ 7 ชม. ส่วนภาคปฏิบัติใช้ระเวลาประมาณ 6 เดือน ลักษณะคล้ายๆ กับการฝึกงาน

วิธีการสมัครเรียนทนายความ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ มีค่าธรรมเนียมในการสมัครจำนวน 3,100 บาท โดยสถานที่เรียนจะเรียนที่สภาทนายความ เลขที่249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 02-522-7124 ถึง 27, 02-522-7143 ถึง 47

หลังจากเราเรียนครบหลักสูตรของเนติแล้วก็จะตามมาด้วยการสอบเนติ โดยมีทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า หลังจากที่เราผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนของการสอบปากเปล่า ซึ่งเป็นการสอบภาคปฏิบัติ ผู้ที่ทำการสอบคือ ผู้พิพากษาหรืออาจารย์ที่สอน โดยผู้ที่ทำการสอบจะเป็นคนถามคำถามเรา 1 คำถาม แล้วให้เราตอบ การสอบปากเปล่านั้นจะเปิดให้ทำการสอบปีละ 2 ครั้ง ประมาณเดือนพฤษภาคมและธันวาคม

 

วิธีการสมัครเรียนเนติบัณฑิต

นักศึกษาใหม่สามารถไปสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาฯ โดยมีค่าลงทะเบียนเรียนภาคละ 2,100 บาท ส่วนค่าสมัครสอบมีค่าใช้จ่ายกลุ่มวิชาละ 300 บาท

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการประกอบการยื่นสมัครเรียน มีดังนี้

  • รูปถ่ายสวมชุดครุยนิติศาสตร์บัณฑิต ข้าราชการ หรือเครื่องแบบพนักงานรัฐวิสาหกิจ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
  • ปริญญาบัตรปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ หรือกรณีที่ยังไม่ได้รับสามารถใช้หนังสือรับรองที่อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเท่านั้น
  • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หากมี
  • ทะเบียนบ้าน
  • บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • ข้าราชการทหาร ตำรวจ ใช้ใบแต่งตั้งยศ หรือ หนังสือรับรองขั้นยศจากผู้บังคับบัญชา โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องมีทั้งตัวจริง และสำเนา

คอร์สเรียนรับรองผลเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพเนติบัณฑิต

หลายคนอาจมองว่าการเรียนเนติเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน มีทั้งการสอบข้อเขียน สอบปากเปล่าที่มีลักษณะคล้ายกับการสอบสัมภาษณ์ มีมาตรากฎหมายเยอะแยะ ทั้งต้องฟังการบรรยาย จดบทสรุปต่างๆ มากมาย เรื่องเหล่านี้จะไม่ยากอีกต่อไป เพราะทางจุฬาติวเตอร์มีคอร์สเรียน ที่จะช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ด้วยคอร์สเรียนที่ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนได้เอง ครอบคลุมทั้งเนื้อหา บทสรุป ตะลุยข้อสอบ โดยติวเตอร์ผู้เชียวชาญและมีประสบการณ์ในการสอน ที่จะช่วยให้การสอบเนติเป็นเรื่องง่าย สำหรับทุกคน