fbpx

IELTS Reading Comprehension

IELTS Reading Comprehension

Reading Comprehension คือออะไร

Reading Comprehension คือ ข้อสอบการอ่านที่ต้องการวัดความเข้าใจของผู้สอบ ซึ่งพบได้ทั้งในข้อสอบ IELTS และข้อสอบอื่น ๆ ซึ่งสำหรับ IELTS Reading นั้น จะมีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที โดยในการสอบแต่ละครั้งอาจจะเจอคำถามหลากหลายรูปแบบอยู่ในส่วนเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นแบบ Table Completion, True/False/Not Given, Yes/No/Not Given, Summary information, Sentence Completion, Short answer questions, Note Completion, Multiple choices, Matching Sentence, Matching Features, Matching Headings และ Matching information

 

Reading Comprehension ใน IELTS ต้องการวัดทักษะอะไรบ้าง

ข้อสอบ IELTS Reading Comprehension ต้องการวัดทักษะที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน ทั้งการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ (reading for main ideas) การอ่านเพื่อค้นหาข้อมูล (reading for detail) ทดสอบการอ่านแบบ รวมไปถึงการอ่านเพื่อทำความเข้าใจการโต้แย้งเชิงตรรกะ และการรับรู้ความคิดเห็น ทัศนคติ และวัตถุประสงค์ของผู้เขียน

 

ตัวอย่างข้อสอบ Reading Comprehension ใน IELTS

Reading Comprehension ใน IELTS นั้น จะมี passage ให้ผู้สอบอ่าน แล้วตอบคำถามหลากหลายรูปแบบ ซึ่งผู้สอบจะได้ใช้ทักษะการอ่านอย่างรอบด้าน ดังรูป

ielts reading comprehension
ielts reading comprehension
ielts reading comprehension
ielts reading comprehension
ielts reading comprehension
ielts reading comprehension
ielts reading comprehension
ielts reading comprehension
ielts reading comprehension
ielts reading comprehension

เกณฑ์คะแนนข้อสอบ Reading Comprehension

คะแนนสอบของ IELTS พาร์ท Reading ไม่ว่าผู้สอบจะเจอคำถามแบบ Table Completion, True/False/Not Given, Yes/No/Not Given, Summary information, Sentence Completion, Short answer questions, Note Completion, Multiple choices, Matching Sentence, Matching Features, Matching Headings หรือ Matching information คะแนนดิบจากการทำข้อสอบจะถูกแปลงไปเป็นระบบ Band Score ที่มีคะแนนเต็ม 9.0 โดย IELTS Reading มีการคิดคะแนน ดังนี้

Academic Reading
Band score Raw score out of 40
5 15
6 23
7 30
8 35

 

ฝึกทำข้อสอบ IELTS Reading Comprehension ที่ไหนได้บ้าง

ผู้ที่กำลังจะสอบ IELTS และอยากลองฝึกทำข้อสอบ Reading Comprehension สามารถเข้าไปฝึกได้หลาย ๆ ที่ เช่น

  1. https://www.ielts.org/
  2. https://www.chulatutor.com/ielts-reading/
  3. https://takeielts.britishcouncil.org
  4. https://ieltsliz.com
  5. https://www.bestmytest.com

 

เรียนติว IELTS Reading Comprehension รับรองผล

เตรียมสอบ IELTS Reading ด้วยคอร์สเรียน IELTS รับรองผล ที่สอนครบทั้ง Reading, Writing, Speaking และ Listening เป็นคอร์สที่ผู้เรียนจะได้เห็นวิธีการทำข้อสอบอย่างละเอียดว่าแต่ละพาร์ทมีวิธีการทำอย่างไรบ้าง และที่สำคัญคือจะได้ฝึกการอ่านทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีการสอนปรับพื้นฐาน ทบทวน Grammar ที่จำเป็นต้องใช้กันใหม่ จึงทำให้คอร์สนี้เหมาะกับทุก ๆ คน ไม่ว่าจะอยากเน้นฝึกทำข้อสอบหรืออยากให้มีปรับพื้นฐานใหม่ เราก็ออกแบบมาให้อย่างครบถ้วนในคอร์สเดียว

 


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
IB220122 22 ม.ค. - 20 เม.ย. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 เอมิ