fbpx

HSKK คืออะไร ทำไมต้องสอบ วิธีสมัครสอบ HSKK

HSKK
Reading Time: < 1 minute

HSKK คืออะไร

HSKK คือ การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีนในทักษะด้านการพูด ซึ่งจะแยกจากการสอบข้อเขียน HSK ปกติ โดย HSKK นั้นจะแบ่งเป็นระดับต้น กลาง และสูง

HSKK ระดับต้น คืออะไร

เป็นระดับความรู้เทียบเท่า HSK ระดับ 1 และ 2 ซึ่งข้อสอบระดับนี้จะให้ผู้สอบฟังแล้วพูดตาม จำนวน 15 ข้อ ฟังแล้วตอบคำถาม จำนวน 10 ข้อ และตอบคำถาม จำนวน 2 ข้อ รวม 27 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (คะแนนรวม 60 คะแนนจะถือว่าผ่าน) โดย HSKK ระดับต้นนั้นจะเหมาะสำหรับผู้ที่รู้คำศัพท์ 200 คำเป็นอย่างน้อย

HSKK ระดับกลาง คืออะไร

เป็นระดับความรู้เทียบเท่า HSK ระดับ 3 และ 4 เหมาะสำหรับผู้ที่รู้คำศัพท์อย่างน้อย 900 คำ ทั้งนี้ตัวข้อสอบจะให้ผู้สอบฟังแล้วพูดตาม จำนวน 10 ข้อ ให้ดูรูปแล้วเล่าเรื่องจากภาพ จำนวน 2 ข้อ และตอบคำถามจำนวน 2 ข้อ รวมทั้งหมด 14 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยหากได้คะแนนรวม 60 คะแนน จะถือว่าผ่าน

HSKK ระดับสูง คืออะไร

เป็นระดับความรู้เทียบเท่า HSK ระดับ 5 และ 6 โดยข้อสอบจะให้ผู้สอบฟังแล้วเล่าซ้ำ จำนวน 3 ข้อ ให้อ่านออกเสียง จำนวน 1 ข้อ และตอบคำถาม จำนวน 2 ข้อ รวมทั้งหมด 6 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (คะแนนรวม 60 คะแนน ถือว่าผ่าน) ซึ่ง HSKK ระดับสูงจะเหมาะสำหรับผู้ที่รู้คำศัพท์อย่างน้อย 3,000

ทำไมต้องสอบ HSKK

เพราะการสอบ HSKK นั้นจะทำให้ผู้สอบทราบระดับความสามารถภาษาจีนของตัวเอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาทักษะภาษาต่อไป อีกทั้งยังใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อ รวมถึงใช้เป็นหลักฐานแสดงความสามารถทางด้านภาษาในการสมัครขอทุนการศึกษาต่อที่ประเทศจีนได้อีกด้วย

คะแนน HSKK

– HSKK ระดับต้น คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์คะแนนผ่าน คือ 60 คะแนนขึ้นไป

– HSKK ระดับกลาง คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์คะแนนผ่าน คือ 60 คะแนนขึ้นไป

– HSKK ระดับสูง คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์คะแนนผ่าน คือ 60 คะแนนขึ้นไป

สมัครสอบ HSKK

1. สามารถสมัครสอบออนไลน์ได้ตามขั้นตอน ดังนี้

2. เข้าเว็บไซต์ เข้า website http://www.chinesetest.cn/

3. เลือกเมนู “New User” เพื่อสมัคร Account ของตัวเอง

4. กรอก E-mail และตั้งรหัสผ่าน (โดยรหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 6 ตัวขึ้นไป)

5. หลังจากนั้นให้กดคำว่า “Register Now”

6. เลือกระดับที่ต้องการสมัคร

7. กรอกข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่

– Continents

– Country/Region

– Test Center ตามที่ต้องการ

– Test Date ตามที่ต้องการ

8. ตอบคำถามต่าง ๆ ที่ระบบขึ้นมาให้ตอบ

9. อัพโหลดรูปถ่าย โดยการกดปุ่ม “Browse” แล้วเลือกไฟล์รูปที่ต้องการ โดยไฟล์รูปถ่ายต้องเป็นนามสกุล JPEG ,GIF หรือ PNG เท่านั้น และขนาดมาตรฐานของไฟล์คือ 180 pixels X 240 pixels(ขนาดรูปห้ามเกิน 100KB กรุณาใช้รูปถ่ายสุภาพ หน้าตรงไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ แว่น) จากนั้นคลิก “Upload”

10. คลิกเมนู “Next Step” เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

11. ตรวจสอบชื่อและข้อมูลอื่น ๆ ให้เรียบร้อยก่อนยืนยันข้อมูล หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องถูกต้องให้เลือก “Confirm and submit” แต่หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้เลือกเมนู “Previous” เพื่อกลับไปแก้ไข

12. ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร

เตรียมสอบ HSKK

HSKK เป็นข้อสอบที่ต้องใช้ทักษะการพูดเป็นหลัก ซึ่งผู้สอบจะต้องมีความพร้อมทั้งเรื่องคำศัพท์ และการเรียบเรียงประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา ดังนั้น การเตรียมสอบ HSKK จึงต้องเน้นไปที่การสะสมคำศัพท์และฝึกใช้งานให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ รวมถึงการฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วในการพูด และช่วยลดความประหม่าต่าง ๆ ได้ดี ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้สอบผ่านได้มากยิ่งขึ้น

Related Posts