fbpx
084-942-4261

CVCA

By chulatutor   on 12/02/20
สัตวแพทย์

ความสำคัญของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือ CVCA

สำหรับการประกอบอาชีพสัตวแพทย์นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์เพื่อเป็นการตรวจสอบได้ว่า บัณฑิตที่จบการศึกษาและได้รับปริญญาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์จากสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศนั้นมีความรู้และความสามารถที่เพียงพอจะประกอบอาชีพนี้ อีกทั้งยังเป็นการรับประกันคุณภาพมาตรฐานของบุคลากรอีกด้วย ถ้าหากบัณฑิตผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้และความสามารถในขณะที่ได้ศึกษาอยู่ รวมถึงผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์เพื่อสะสมจำนวนหน่วยกิตหรือชั่วโมงตามที่สัตวแพทยสภากำหนด ซึ่งสามารถขอรับการขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนี้ได้เลยตามเงื่อนไขที่ได้แจ้งไว้เบื้องต้น

 

ศ.ป.สพ. คืออะไร ?

ศ.ป.สพ. คือ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ หรือรู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษว่า CVCA ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ในการรับรองความรู้ความสามารถของบัณฑิตจากทุกสถาบันในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงดำเนินการสอบวัดความรู้ คุณลักษณะ จรรยาบรรณ และควบคุมคุณภาพ จัดระบบการบริหารการทดสอบและให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับนานาชาติ ตามที่ทางสัตวแพทยสภาได้กำหนดไว้

ผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

ในการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์นั้น ผู้ที่มีสิทธิจะต้องเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภาเท่านั้น ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในวิชาชีพสัตวแพทย์และจบจากคณะสัตวแพทย์โดยตรงตามที่สัตวแพทยสภารับรอง มีคุณลักษณะตรงตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • จบการศึกษาและได้รับปริญญาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่สัตวแพทยภารับรองตามประกาศ
  • จบการศึกษาและได้รับปริญญาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ รวมถึงได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในประเทศที่ตนได้รับปริญญา และผ่านการสอบความรู้ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา
  • จบการศึกษาและได้รับปริญญาในหลักสูตรสัตวแพทย์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในประเทศที่ตนได้รับปริญญามาก่อน และต้องผ่านการสอบความรู้ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา โดยต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น

ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิชาการสัตวแพทย์ มีคุณลักษณะตรงตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • จบการศึกษาและได้รับปริญญาสาขาอื่นทีไม่ใช่สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถานศึกษาที่สัตวแพทยสภารับรอง
  • ได้รับประกาศนียบัตรจากสถานศึกษาที่สัตวแพทยสภารับรอง

ซึ่งต้องผ่านการสอบความรู้ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา และไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกสั่งพักใบอนุญาตฯ

 

ตารางสอบ CVCA การประเมินความรู้และความสามารถเป็นอย่างไร ?

การสอบประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จะประกอบไปด้วยการสอบ 3 หมวด ได้แก่

หมวดที่ 1 ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์และเอกลักษณ์ประจำตัว

หมวดที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในวิชาการสัตวแพทย์

หมวดที่ 3 ความสามารถในการปฏิบัติ

สำหรับการสอบหมวดที่ 1 แต่ละมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้จะมีการเปิดสอบภายใน กำหนดการอาจจะแตกต่างกันไป สามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้โดยตรง ส่วนตารางสอบเกณฑ์หมวดที่ 2 และหมวดที่ 3 จะมีการสอบทั้งหมด 2 ครั้งต่อปี โดยจะสอบกันช่วงเดือนมกราคม และเดือนมิถุนายน เป็นการสอบภายในวันเดียวกันแต่ละแบ่งเวลาเป็นเช้าและบ่าย ซึ่งให้ยึดจากกำหนดการของประกาศการรับสมัครในแต่ละปีนั้น ๆ สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม และผลการสอบจะออกหลังจากวันสอบประมาณ 1-2 เดือน ในส่วนของผลคะแนนนั้นจะมีอายุหมวดละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ผลสอบออก

 

การสมัครสอบ CVCA ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

การสมัครสอบนั้นจะเริ่มต้นจากการที่ทางสถาบันการศึกษาจะเป็นผู้ส่งรายชื่อนิสิตหรือนักศึกษาที่คาดว่าจะผ่านการประเมินตามเกณฑ์หมวดที่ 1 ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ไปยังศูนย์สอบฯ ในขณะที่ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการประเมินในหมวดที่ 1 นั้น ต้องดำเนินการสมัครสอบหมวดต่อไปผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.vetcouncil.or.th/license โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึก จากนั้นเลือกเมนูลงทะเบียนสอบ ซึ่งผู้ที่สมัครสอบครั้งแรกต้องสมัครและเข้าสอบให้ครบทั้ง 2 หมวด และสามารถยืนยันการสมัครสอบด้วยการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะได้หลังจาก 10 วันทำการ

 

ศูนย์สอบ CVCA มีที่ใดบ้าง ?

สำหรับศูนย์สอบนั้นในแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่ได้กำหนดในแต่ละรอบสอบ โดยปกติมักจะจัดในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยที่ทางสัตวแพทยสภาได้รับรองเอาไว้นั่นเองค่ะ ซึ่งสามารถตรวจสอบสนามสอบในแต่ละปีได้จากประกาศทางหน้าเว็บไซต์ http://www.vetcouncil.or.th ส่วนมหาวิทยาลัยที่ทางสัตวแพทยสภาได้รับรอง มีรายชื่อดังนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 

คอร์สเรียน CVCA รับรองผลสำหรับการสอบเกณฑ์หมวดที่ 2 และ 3

สำหรับใครที่ต้องการเตรียมตัวสำหรับการสอบในครั้งนี้ แต่ยังเป็นกังวลทั้งในเรื่องของเนื้อหาและการทำข้อสอบ ไม่รู้จะเริ่มฝึกจากตรงไหน ทางสถาบันของเรามีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยคุณได้ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนพื้นฐาน จนไปถึงการทำข้อสอบ ซึ่งหาไม่ได้จากที่ไหนอย่างแน่นอนเพราะทางเราเข้าใจดีว่าการสอบครั้งนี้ สำคัญสำหรับคุณมากแค่ไหน

 

Tags