fbpx

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง future perfect tense

future perfect tense
Reading Time: < 1 minute

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP Future Perfect Tense

Future Perfect Tense เป็นเรื่องที่รวมทั้งความเป็นอนาคตและความสมบูรณ์เข้าไว้ด้วยกัน พูดง่ายๆ ก็คือ เรื่องราวจะเกิดขึ้นและดำเนินไปจนถึงเวลาที่จบลงในอนาคตนั่นเอง (อนาคตที่คาดการณ์ได้)

โครงสร้าง : Subject + will + have + V.3

Key words : by tomorrow, by next week, by the end of this year, by dinner time, by then, by 12 o’clock

การใช้งาน future perfect tense :

ใช้กับเหตุการณ์ที่จะไปเสร็จสิ้นสมบูรณ์ลงในอนาคตที่คาดการณ์ไว้แล้ว / เมื่อถึงเวลาที่ระบุไว้

ตัวอย่างเช่น By the end of 2016, I will have studied Chinese for 3 years. นั่นก็คือฉันได้เริ่มเรียนภาษาจีนมาเป็นเวลาหนึ่งแล้ว แต่เมื่อสิ้นสุดปี 2016 ฉันจะเรียนภาษาจีนมาครบ 3 ปีพอดี

*** สิ่งที่เราต้องจำก็คือ Fututre Perfect Tense ใช้คู่กับ Present Simple Tense ค่ะ

นอกจากนี้ เรายังมีอีก Tense หนึ่งที่คาบเกี่ยวกันด้วย คือ

Future Perfect Continuous Tense ซึ่งเราสามารถใช้แทนกันได้ เพียงแค่ตัวนี้จะเป็นการเน้นความต่อเนื่องของกริยามากกว่า

โครงสร้าง Subject + will + have been + V.ing

ตัวอย่างเช่น By the end of 2016, I will have been studied Chinese for 3 years. เราจะเน้นว่าเรียนภาษาจีนมาต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเลย

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง future perfect tense

 

1. When(1) you arrive(2) at the station, the train will(3) left(4) already .

 

คำตอบ คือ ข้อ 4

“ เมื่อคุณมาถึงสถานี รถไฟก็ออกไปเรียบร้อยแล้ว”

ข้อนี้เราสังเกตจากประโยคแรกที่บอกเวลาว่าเมื่อคุณมาถึงสถานี เป็นการบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเมื่อมาถึงรถไฟได้ออกไปแล้ว ดังนั้นประโยคข้างหลังจึงต้องเป็น Future Perfect Tense เพรารถไฟออกไปแล้ว จึงต้องเปลี่ยนเป็น will have left ค่ะ

 


 

2. Will(1) Prayuth resigned(2) by the time(3) you start working(4) as an internship at the Company ?

 

คำตอบ คือ ข้อ 2

“ประยุทธ์จะลาออกก่อนที่คุณจะเริ่มฝึกงานที่บริษัทหรือไม่”

ข้อนี้ต้องแปลสิ่งที่โจทย์ต้องการจะบอกก่อนว่า คนถามถามว่าประยุทธ์จะลาออกก่อนที่คุณจะเริ่มฝึกงานหรือไม่ แปลว่าการลาออกต้องเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในช่วงเวลาก่อนที่คุณเริ่มทำงาน ดังนั้นกริยาลาออกจึงต้องเป็น Future Perfect Tense ค่ะ แก้เป็น have resigned

 

 

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชา CU-TEP ได้ที่ https://www.chulatutor.com/cu-tep/

 

Related Posts