คณิต ม.4

คณิต ม.4
Reading Time: < 1 minute

เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้าง?

สำหรับ คณิตศาสตร์ ม.4 จะเรียน เลข เรื่อง เซต , การให้เหตุผล , จำนวนจริง , เลขยกกำลัง , ฟังก์ชัน , อัตราส่วนตรีโกณมิติ  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียน คณิตศาสตร์ ม.5 และ เลข ม.6 ในบทเรียนต่างๆ เช่น ลำดับและอนุกรม , ความน่าจะเป็น , เวกเตอร์ในสามมิติ , สถิติ , การวิเคราะห์ข้อมูล , การแจกแจงปกติ , แคลคูลัส , กำหนดการเชิงเส้น

หมายเหตุ : บทเรียนคณิตศาสตร์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรที่แต่ละโรงเรียนใช้

 

เนื้อหาที่สอน เลข ม.4 เทอม 1

บทที่ 1. เซต

(1) เซต

(2) เอกภพสัมพัทธ์

(3) สับเซตและเพาเวอร์เซต

(4) ยูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์ของเซต

บทที่ 2. การให้เหตุผล

(1) การให้เหตุผลแบบอุปนัย

(2) การให้เหตุผลแบบนิรนัย

บทที่ 3. จำนวนจริง

(1) จำนวนจริง

(2) สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ

 • การเท่ากันในระบบจำนวน
 • การบวกและการคูณในระบบจำนวนจริง

(3) การนำสมบัติของจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง

 • การแยกตัวประกอบของพหุนาม
 • การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

(4) การไม่เท่ากัน

(5) ค่าสัมบรูณ์ของจำนวนจริง

บทที่ 4. เลขยกกำลัง

 • รากที่ n ของจำนวนจริง
 • เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกะ

 

เนื้อหาที่สอน เลข ม.4 เทอม 2

บทที่ 1. ฟังก์ชัน

(1) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

 • ความสัมพันธ์
 • โดเมนและเรนจ์
 • ฟังก์ชัน

(2) ฟังก์ชันเชิงเส้น

(3) ฟังก์ชันกำลังสอง

 • กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
 • การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ
 • การแก้ปัญหาโดยใช้ความรุ้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ

(4) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

(5) ฟังก์ชันค่าสมบรูณ์

(6) ฟังก์ชันขั้นบันได

บทที่ 2. อัตราส่วนตรีโกณมิติ

(1) อัตราส่วนตรีโกณมิติ

(2) การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ

 

หนังสือ คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 และ 2 pdf

หนังสือเลข ม.4 เทอม 1

หนังสือเลข ม.4 เทอม 2

 

วิเคราะห์สถิติ ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม.4 (20 ปี ล่าสุด) แต่ละบทเรียน ออกข้อสอบโดยเฉลี่ย บทละกี่ข้อ?

บทเรียน เลข ม.ปลาย บทไหนออกสอบ TCAS TPAT A-Level มากที่สุด?

 

เรื่อง เฉลี่ยจำนวนข้อสอบ (ข้อ)
เซต 1 – 2
ตรรกศาสตร์ 1 – 2
การให้เหตุผล 1 – 2
จำนวนจริง 1 – 5
ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น 1 – 2
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 1 – 5
เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย 1 – 5
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เลขยกกำลัง Expo – Log 2 – 6

 

รายละเอียด A-Level คณิต ม.ปลาย https://www.chulatutor.com/blog/a-level-math-1-overview/

เรียน A-Level คณิต ม.ปลาย มีทั้ง เรียน Online และ เรียน Onsite https://course.chulatutor.com/p/a-level-math

Related Posts