fbpx

เปรียบเทียบข้อสอบ CU-BEST VS SMART-II

CU-BEST VS SMART-II
Reading Time: 2 minutes

เปรียบเทียบ CU-BEST คืออะไร VS SMART-II คืออะไร

CU-BEST (Chulalongkorn Business Evaluation Scholastic test) คือ การสอบความถนัดทางธุรกิจแนวข้อสอบ GMAT เพื่อใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆทั้งในระดับปริญญาโทและเอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อสอบ CU-BEST แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ “CU-BEST” ข้อสอบเป็นภาษาไทย และ “CU-BEST (English)” ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ

SMART (Scholarly Management Aptitude Requirement Test) for Graduate Level หรือ SMART-II คือ การวัดระดับความสามารถทางวิชาการที่จำเป็นและทักษะด้านการจัดการในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก คณะบริหารธุรกิจ ของ Thammasat Business School.

เปรียบเทียบ โครงสร้างข้อสอบ CU-BEST VS SMART-II

โครงสร้างข้อสอบ CU-BEST

โครงสร้างข้อสอบ ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ คำถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจ ร้อยละ 50 และคณิตศาสตร์ ร้อยละ 50 โดยข้อสอบมีสัดส่วนดังนี้

วิชาวิเคราะห์ธุรกิจ ข้อสอบมี 40 ข้อ 200 คะแนน

วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบมี 40 ข้อ 200 คะแนน

วิชาทดสอบ IQ ข้อสอบมี 10 ข้อ 100 คะแนน

รวม 50 ข้อ 500 คะแนน 3 ชั่วโมง

 

โครงสร้างข้อสอบ SMART-II

ส่วนที่ 1 การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ ข้อสอบมี 40 ข้อ 500 คะแนนเวลา 1 ชั่วโมง

ส่วนที่ 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์ ข้อสอบมี 40 ข้อ 500 คะแนนเวลา 1 ชั่วโมง

รวม 80 ข้อ 1,000 คะแนนเวลา 2 ชั่วโมง

เปรียบเทียบ ค่าสอบ CU-BEST VS SMART-II

ค่าสอบ CU-BEST เท่ากับ 700 บาท

ค่าสอบ SMART-II เท่ากับ 750 บาท

เปรียบเทียบ คะแนน CU-BEST VS SMART-II

คะแนน CU-BEST

CU-BEST (ภาษาไทย) คะแนนเต็ม 500 คะแนน มี 100 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน ตอบผิดติดลบ 2 คะแนน ไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้

CU-BEST English คะแนนเต็ม 400 คะแนน มี 80 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน ตอบผิดติดลบ 2 คะแนน ไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้

 

คะแนน SMART-II

ข้อสอบมี 2 ส่วน ได้แก่ การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ การอ่านเชิงวิเคราะห์ คะแนนเต็มแต่ละส่วนอยู่ที่ 500 คะแนน รวม 1,000 คะแนน

เปรียบเทียบ ตารางสอบ CU-BEST VS SMART-II

ตารางสอบ CU-BEST

มีการจัดสอบปีละ 4ครั้งสำหรับ CU-BEST ภาษาไทย และ 2 ครั้งสำหรับ CU-BEST(English) ในเดือน มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และ พฤศจิกายน โดยเวลาสอบจะเป็น 9.00-12.00 น. ของทุกรอบการสอบ

 

ตารางสอบ SMART-II

มีการจัดสอบเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งวันสอบจะไม่ได้ตายตัว ผู้เข้าสอบจึงต้องเข้าไปดูประกาศบ่อยๆเพื่อติดตามตารางที่มีการแจ้งล่วงหน้าประมาณ 1-2 เดือน โดยเวลาสอบจะเป็น 14.00-16.00 น. ของทุกรอบการสอบ

สรุป เปรียบเทียบ CU-BEST VS SMART-II เหมือนหรือต่างกัน อย่างไร ?

หัวข้อCU-BESTSMART -ll
การใช้คะแนนใช้สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกใช้สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก
วิชาที่สอบ

วิชาวิเคราะห์ธุรกิจ 40 ข้อ

วิชาคณิตศาสตร์ 40 ข้อ

วิชาทดสอบ IQ 10 ข้อ

การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ 40 ข้อ

การอ่านเชิงวิเคราะห์ 40 ข้อ

จำนวนข้อสอบ50 ข้อ80 ข้อ
เวลาสอบ3 ชั่วโมง (9.00-12.00 น)2 ชั่วโมง (14.00-16.00 น)
ค่าสมัครสอบ700 บาท750 บาท
คะแนนเต็ม500 คะแนน1,000 คะแนน
การจัดสอบจัดสอบปีละ 4ครั้งสำหรับ CU-BEST ภาษาไทย และ 2 ครั้งสำหรับ CU-BEST(English) ในเดือน มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และ พฤศจิกายนเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
สถาบันที่ยื่นได้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะบริหารธุรกิจ ของ Thammasat Business School.

ควรเลือกสอบอะไรระหว่าง CU-BEST VS SMART-II

หากพิจารณาถึงจำนวนรอบสอบ วิชา SMART-ll จะมีจำนวนรอบสอบให้มากกว่าคือเฉลี่ยเดือนละ 1 รอบ ทำให้มีโอกาสในการทำผลคะแนนให้ดีได้หลายๆรอบ

ในขณะที่ CU-BEST มีจำนวนเพียงแค่ 4 รอบต่อปี แต่สำหรับผู้เข้าสอบที่สำเร็จการศึกษาจากคณะที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ควรเลือกสอบ CU-BEST English เพราะมีการทดสอบเป็นภาษาอังกฤษ ของ SMART-ll มีเพียงภาษาไทยเท่านั้น

เป้าหมายการศึกษาก็สำคัญเช่นกัน หากผู้เข้าสอบประสงค์เข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องสอบ CU-BEST หากประสงค์เข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ต้องเลือกสอบ SMART-ll

Related Posts