IELTS   TOEIC     GED     SAT   CU-TEP   CU-AAT   CU-BEST   CU-ATS    TU-GET   TOEFL   GMAT    IGCSE   SMART-II    GAT
Facebook Twitter YouTube

ติวเตอร์ แพร


ชื่อ: ตุลยาภา พนัสอัมพร (อ.แพร)

ประวัติการศึกษา: 
ปริญญาโทสาขา International Relations, Master of Science, University of Bristol.

เกียรติประวัติ - ผลงาน
- ตัวแทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมสัมมนากับมหาวิทยาลัย Harvard University ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

- ร่วมกับ บ. True Corpration สอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

อาจารย์ประจำวิชา: CU-TEP (Listening Part)

แนะนำตัวเอง
เนื่องจากเป็นคนที่รักการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ จึงให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก เพราะภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษากลางของโลกในการสื่อสาร ทำให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมอื่นได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น และเมื่อมีโอกาสได้มาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษจึงเข้าใจว่ายังมีเด็กไทยและคนไทยอีกมากมายที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษ หรือว่ารู้เพียงแต่หลัก Grammar แต่ไม่สามารถสื่อสารทางด้านการฟัง หรือพูดได้ ดังนั้นงานที่ท้าทายของการเป็นครูคือ การสอนให้นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจ

ดังนั้น วิธีการสอนของครูที่สำคัญ คือ การสอนจากประสบการณ์ที่เราเคยได้ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ คือ ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ทั้ง 2 ประเทศนี้มีความเหมือนกัน คือ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวกลางในการสื่อสาร แต่มีความแตกต่างกัน คือ สำเนียงที่ใช้ เมื่อครั้งที่ต้องเปลี่ยนประเทศที่เรียนจากประเทศสหรัฐฯ เป็นประเทศอังกฤษนั้น เป็นการยากพอสมควร เพราะไม่ชินกับสำเนียงที่คนอังกฤษใช้กัน แต่เป็นคนที่เชื่อเสมอว่า "ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น" จึงพยายามฝึกฝัง และ ฝึกอ่านออกเสียงให้ได้แบบชาวอังกฤษ จึงขอให้นักเรียนทุกคนมั่นใจ และเปิดใจรับกับสิ่งที่ครูสอน ฝึกหัดในการพูดแลฟังอย่างสม่ำเสมอ ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนก็จะทำได้เหมือนกับครูเช่นกันคะ

ความรู้สึกประทับใจของนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ (ผู้ก่อตั้งจุฬาติว
ติวเตอร์) ร่วมกับโครงการ TO BE NUMBER ONEทูลกระหม่อนหญิง อุบล รัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็น องค์ประธาน
++ อ่านต่อ
ระวังภัยมิจฉาชีพนำชื่อทางสถาบัน
กวด วิชา จุฬาติวเตอร์ไปแอบอ้าง เนื่องจากทาง สถาบันได้รับรายงานว่าใน ขณะนี้มีกลุ่ม มิจฉาชีพนำชื่อทางสถาบัน ไปแอบอ้าง


Facebook FanPage


Google+


CHULATUTOR

   IELTS   TOEIC     GED      SAT  SAT-II CU-TEP   CU-AAT   CU-BEST   CU-ATS    TU-GET   TOEFL    GMAT    IGCSE SMART-II    MUIC