NETSAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง วิธีสมัครสอบ

NETSAT

NETSAT คืออะไร

NETSAT คือ ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ย่อมาจาก North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center เป็นหน่วยงานที่ทดสอบความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าสู่การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ข้อสอบ NETSAT สอบอะไรบ้าง

NETSAT I ความฉลาดรู้ทั่วไป มีทั้งหมด 2 ส่วน ได้แก่

Part 1 : ความฉลาดรู้ทั่วไปด้านภาษา คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาทำข้อสอบ 90 นาที โดยข้อสอบพาร์ทนี้ผู้สอบจะได้เจอเรื่องการอ่านและการเขียนทั้งทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Part 2 : ความฉลาดรู้ทั่วไปด้านคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาทำข้อสอบ 90 นาที

NETSAT II ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน มีทั้งหมด 4 รายวิชา ได้แก่

ความฉลาดรู้เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความฉลาดรู้เฉพาะด้านฟิสิกส์

ความฉลาดรู้เฉพาะด้านเคมี

ความฉลาดรู้เฉพาะด้านชีววิทยา

สมัครสอบ NETSAT

น้องๆ ที่จะสมัครสอบ ต้องเป็นนักเรียน ชั้น ม.5-ม.6 หรือ ปวช. 2-3 ที่กำลังศึกษาอยู่ในในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยโรงเรียนต้องส่งรายชื่อมาให้กับศูนย์สอบก่อน

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูลสอบ

ได้ที่: https://apply.kku.ac.th/schoolrepsearch/studentlist.php

หากตรวจสอบแล้ว พบรายชื่อโรงเรียน น้องๆสามารถสมัครได้ทันที ที่ : https://student.netsat.kku.ac.th/login

หากไม่พบ โปรดตรวจสอบข้อมูลจากคุณครูผู้ประสานงาน (เช่น คุณครูฝ่ายแนะแนว หรือนายทะเบียน) อีกครั้ง

สนามสอบ NETSAT ?

มีอยู่ 20 จังหวัด ทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในแต่ละศูนย์สอบจะมีสนามสอบเป็นโรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

ศูนย์สอบ NETSAT 20 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา มหาสารคาม สุรินทร์ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร หนองบัวลำภู ขอนแก่น ยโสธร อุดรธานี ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี นครพนม ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย และ บุรีรัมย์

NETSAT ปีการศึกษา 2567 สอบเมื่อไหร่

ศูนยฺสอบจะจัดสอบ ปีละ 2 ครั้ง โดยคะแนนสอบสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี รอบสอบมีดังนี้

วันนี้-26 มิถุนายนสมัครสอบนักเรียนสมัครสอบผ่านระบบ
ก่อน 27 มิถุนายนชำระเงินชำระเงินก่อนวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 22:00 น.
26 กรกฎาคมประกาศผังที่นั่งประกาศผังที่นั่งสอบ
19-20 สิงหาคมวันสอบวันทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 กันยายนประกาศคะแนนประกาศผลคะแนนทดสอบ

คะแนน NETSAT

วิชาละ 100 คะแนน และให้เวลาทำข้อสอบวิชาละ 90 นาที

วิธีเลือกใช้คะแนน NETSAT

เลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุด ในแต่ละวิชาในแต่ละรอบ โดยระบบจะดึงคะแนนที่ดีที่สุด ของแต่ละรอบให้โดยอัตโนมัติ

เช่น สอบครั้งที่1 ชีวะ 74 คะแนน คณิต 53 คะแนน

สอบครั้งที่ 2 ชีวะ 64 คะแนน คณิต 82 คะแนน

เราสามารถเลือก คะแนนชีวะ (ครั้งที่1) 74 คะแนน และ คณิต (ครั้งที่2) 82 คะแนน

NETSAT ภาษาไทย

ข้อสอบ NETSAT ภาษาไทย

การอ่านและการเขียนทางด้านภาษาไทย 

– ความหมายของคำ วลี ประโยค และข้อความ

– ถ้อยคำหรือข้อความแสดงเจตนาต่างๆ

– การสรุปใจความสำคัญ

– ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

– การอ่านตีความและประเมินคุณค่า

– การอ่านสื่อพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

– การใช้คำ วลีประโยค และข้อความ

– การเชื่อมโยงความ

– การใช้ภาษาในระดับต่างๆ

– การเขียนย่อหน้า

NETSAT ภาษาอังกฤษ

ข้อสอบ NETSAT ภาษาอังกฤษ

การอ่านและการเขียนทางด้านภาษาอังกฤษ

English Reading (30 Points)

Including 3 Parts

– Reading Instructions

– Reading Correspondence

– Reading for Information and Argument

Writing (30 Points)

Including 2 Parts

– Sentence Completion

– Error Detection

NETSAT คณิตศาสตร์

ข้อสอบ NETSAT คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 90 นาที

1. Functions

– กราฟ

– ฟังก์ชัน

2. Numbers and Mathematical Expressions

– สมการ

– เลขยกกำลัง

– สมการพหุนาม

– ค่าคงที่

– การวาดกราฟ

3. Geometrical Figures

– เรขาคณิต

– ตรีโกณมิติ

– การหาพื้นที่

– ปริมาตรของรูปทรงต่างๆ

– จำนวนเชิงซ้อน

4. Data Handling

– อัตราส่วน เปอร์เซ็นต์

– ความน่าจะเป็น

– สถิติพื้นฐาน

– การวิเคราะห์ข้อมูล

NETSAT วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อสอบ NETSAT วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 90 นาที

1. เทคโนโลยี

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ

3. วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ

4. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทดสอบความสามารถ

– การทำนายผลการทดลอง

– การใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์

– การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากกราฟหรือตาราง

– การอธิบายและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์

– การลงข้อสรุป

– การแก้ปัญหา

– การประยุกต์ใช้ความรู้และใช้ทักษะปฎิบัติการ

– วิทยาการคอมพิวเตอร์

– เทคโนโลยีสารสนเทศ

– การรู้ดิจิทัล

NETSAT ฟิสิกส์

ข้อสอบ NETSAT ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาสอบ 90 นาที

เนื้อหา

– กลศาสตร์

– แม่เหล็กไฟฟ้า

– คลื่นและแสง

– ความร้อนและอุณหพลศาสตร์

– ฟิสิกส์ยุคใหม่

NETSAT เคมี

ข้อสอบ NETSAT เคมี

เคมี คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาสอบ 90 นาที

เนื้อหาที่ออกสอบ

สสาร (Matter)

– สถานะของสาร

– สารละลาย

– การเปลี่ยนแปลงทางเคมี

– ปริมาณสารสัมพันธ์

อันตรกิริยา (Interactions)

– โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ

– พันธะระหว่างโมเลกุล

– แก๊สและสมบัติของแก๊ส

– สารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์

พลังงาน (Energy)

– ปฎิกิริยาเคมีและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน (สมดุลเคมี อัตราการเกิด ปฎิกิริยาเคมี กรด-เบส)

– ไฟฟ้าเคมี

NETSAT ชีววิทยา

แนวข้อสอบ NETSAT ชีววิทยา

ชีววิทยา คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาสอบ 90 นาที

เนื้อหาที่ออกสอบ

– นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ

– สิ่งมีชีวิต พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ

– ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

ค่าสมัครสอบ NETSAT

วิชาละ 100 บาท

สมัครทุกวิชา 600 บาท

การสอบ NETSAT เหมาะสำหรับใครบ้าง

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.5-ม.6 สังกัดโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ ในบางคณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันอื่นๆ อาจกำหนดให้สามารถใช้คะแนน NETSAT ในการยื่นสมัครเรียนได้ โดยแนะนำให้ติดตามในรายละเอียดการรับสมัครของแต่ละปีการศึกษาอีกครั้ง

คะแนน NETSAT ยื่นคณะไหนได้บ้าง ?

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา

ภาษาไทย (บางสาขา), ภาษาอังกฤษ, ฟิสิกส์, เคมี(บางสาขา) + สมรรถนะเฉพาะ ความถนัดทางวิศวะฯ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บางสาขา) + สมรรถนะเฉพาะ ตามสาขากำหนด

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ (บางสาขา), วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บางสาขา) + สมรรถนะเฉพาะ ตามสาขากำหนด

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถิติคะแนน NETSAT

 เต็มสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ย
ภาษาไทย10092012.67
ภาษาอังกฤษ10097.5032.43
คณิต10097.5042.01
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี100807.540.30
เคมี10092432.10
ชีววิทยา10082037.22
ฟิสิกส์100901032.77
Related Posts