fbpx

NETSAT

NETSAT คืออะไร

NETSAT คือ ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ย่อมาจาก North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center เป็นหน่วยงานที่ทดสอบความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าสู่การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

 

NETSAT สอบอะไรบ้าง คะแนนเต็มเท่าไหร่

NETSAT I ความฉลาดรู้ทั่วไป มีทั้งหมด 2 ส่วน ได้แก่

NETSAT Part 1 : ความฉลาดรู้ทั่วไปด้านภาษา คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาทำข้อสอบ 90 นาที โดยข้อสอบพาร์ทนี้ผู้สอบจะได้เจอเรื่องการอ่านและการเขียนทั้งทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

NETSAT Part 2 : ความฉลาดรู้ทั่วไปด้านคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาทำข้อสอบ 90 นาที

NETSAT II ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน มีทั้งหมด 4 รายวิชา ได้แก่

ความฉลาดรู้เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความฉลาดรู้เฉพาะด้านฟิสิกส์

ความฉลาดรู้เฉพาะด้านเคมี

ความฉลาดรู้เฉพาะด้านชีววิทยา

คะแนนเต็ม NETSAT วิชาละ 100 คะแนน และให้เวลาทำข้อสอบวิชาละ 90 นาที

 

แนวข้อสอบ NETSAT I แต่ละพาร์ทแบบเจาะลึก

พาร์ท แนวข้อสอบ NETSAT คะแนน
Part 1 : ความฉลาดรู้ทั่วไปด้านภาษา (การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ) Reading
– Reading Instructions
Reading Correspondence
Reading for Information and Argument
30 คะแนน
Writing
– Sentence Completion
Error Detection
30 คะแนน
Part 1 : ความฉลาดรู้ทั่วไปด้านภาษา (การอ่านและการเขียนภาษาไทย) การอ่าน
– ความหมายของคำ วลี ประโยค และข้อความ
การสรุปใจความสำคัญ
ถ้อยคำหรือข้อความแสดงเจตนาต่าง ๆ
การอ่านตีความและประเมินคุณค่า
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
20 คะแนน
การเขียน
– การเขียนย่อหน้า
การใช้ภาษาในระดับต่าง ๆ
การเชื่อมโยงข้อความ
การใช้คำ วลีประโยคและข้อความ
20 คะแนน
Part 2 : ความฉลาดรู้ทั่วไปด้านคณิตศาสตร์ Functions
– กราฟ
– ฟังก์ชั่น
100 คะแนน
Numbers and Mathematical Expressions
– สมการ
– สมการพหุนาม
– เลขยกกำลัง
– ค่าคงที่
– การวาดกราฟ
Geometrical Figures
– เรขาคณิต
– ตรีโกณมิติ
– การหาพื้นที่
– ปริมาตรของรูปทรงต่าง ๆ
จำนวนเชิงซ้อน
Data Handling
– อัตราส่วน เปอร์เซ็นต์
ความน่าจะเป็น
สถิติพื้นฐาน
– การวิเคราะห์ข้อมูล

 

แนวข้อสอบ NETSAT II แต่ละวิชาแบบเจาะลึก

วิชา แนวข้อสอบ NETSAT II คะแนน
ความฉลาดรู้เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – วิทยาการคอมพิวเตอร์
– เทคโนโลยีสารสนเทศ
– ความรู้ดิจิตอล
– การประยุกต์ใช้ความรู้และใช้ทักษะปฏิบัติการ
– การทำนายผลการทดลอง
– การใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์
– การอธิบายและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์
– การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากตารางหรือกราฟ
– การสรุปข้อมูล
– ทักษะการแก้ปัญห
100 คะแนน
ความฉลาดรู้เฉพาะด้านฟิสิกส์ – กลศาสตร์
แม่เหล็กไฟฟ้า
ความร้อนและอุณหพลศาสตร์
– คลื่นและแสง
– ฟิสิกส์ยุคใหม่
– การวิเคราะห์เชิงกราฟ การวัดผล และทักษะทางคณิตศาสตร์
– การประยุกต์ใช้ทักษะปฏิบัติการ
– ความเข้าใจพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์  เช่น พีชคณิต กราฟความสัมพันธ์ ตรีโกณมิติ อัตราค่าส่วนและสัดส่วน เป็นต้น
100 คะแนน
ความฉลาดรู้เฉพาะด้านเคมี – สสาร
– อันตรกิริยา
– พลังงาน
– ทักษะต่าง ๆ ได้แก่ การทำนายผลการทดลอง, การใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์, การแปลความหมายข้อมูล, การอธิบายและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์, การลงข้อมูลสรุปและการประยุกต์ใช้ความรู้, การสร้างแบบจำลอง, การแก้ปัญหา
100 คะแนน
ความฉลาดรู้เฉพาะด้านชีววิทยา – นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ
– ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
– การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
– พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
– ทักษะต่าง ๆ ได้แก่ การทำนายผลการทดลอง, การใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์, การแปลความหมายข้อมูล, การอธิบายและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์, การลงข้อมูลสรุปและการประยุกต์ใช้ความรู้
100 คะแนน

 

NETSAT ปีการศึกษา 2565 สอบเมื่อไหร่

การจัดสอบ NETSAT จะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง คะแนนสอบสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี รอบสอบมีดังนี้

รอบสอบ รับสมัครสอบ ประกาศที่นั่งสอบ วันสอบ ประกาศผลคะแนน
รอบที่ 1 1-19 พ.ย. 64 20 ธ.ค. 64 29-30 ม.ค. 65 9 ก.พ. 65
รอบที่ 2 1-15 มิ.ย. 65 15 ก.ค. 65 20-21 ส.ค. 65 4 ก.ย. 65

หมายเหตุ : รอบสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยสามารถอัพเดตรอบสอบได้ที่ https://netsat.kku.ac.th/

 

กำหนดการสอบ NETSAT แต่ละวิชาสอบตอนไหน

วันสอบวันที่ 1

08.30 – 10.00 น. : ความฉลาดรู้ทั่วไปด้านคณิตศาสตร์
11.00 – 12.30 น. : ความฉลาดรู้ทั่วไปด้านภาษา
13.30 – 15.00 น. : ความฉลาดรู้เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันสอบวันที่ 2

08.30 – 10.00 น. : ความฉลาดรู้เฉพาะด้านฟิสิกส์
11.00 – 12.30 น. : ความฉลาดรู้เฉพาะด้านเคมี
13.30 – 15.00 น. : ความฉลาดรู้เฉพาะด้านชีววิทยา

โดยทุก ๆ การเปลี่ยนรายวิชาจะมีเวลาพัก 1 ชั่วโมง

 

NETSAT เหมาะสำหรับใครบ้าง

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.5-ม.6 สังกัดโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ ในบางคณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันอื่นๆ อาจกำหนดให้สามารถใช้คะแนน NETSAT ในการยื่นสมัครเรียนได้ โดยแนะนำให้ติดตามในรายละเอียดการรับสมัครของแต่ละปีการศึกษาอีกครั้ง

 

ติว NETSAT ตัวต่อตัว

เรียนติว NETSAT เพิ่มความมั่นใจก่อนสอบ ด้วยคอร์สเรียนแบบตัวต่อตัวที่ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้ สามารถเลือกวัน เวลาได้ และเลือกได้ว่าต้องการเรียนตั้งแต่พื้นฐานหรือเน้นเจาะแนวข้อสอบได้เลย ซึ่งเป็นคอร์สเรียนติวที่มีความยืดหยุ่นเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ คอร์สเรียนยังสอนโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะวิชานั้น ๆ โดยตรง จึงทำให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า จะสามารถเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบได้เป็นอย่างดี

 

เรียน ติว NETSAT ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :

  • คอร์ส Exclusive ห้องเรียน ส่วนตัว ใจกลางสยามสแควร์
  • ราคาเหมาจ่าย รองรับผู้เรียนที่สะดวกเดินทางทั้ง BTS (จุฬาติวเตอร์ สาขาสยาม)  MRT (เครือจุฬาติวเตอร์ ที่ สามย่าน )  หรือจะเลือกเรียน ตัวต่อตัวออนไลน์ผ่านทาง Zoom ก็ได้

 

NETSAT คณิตศาสตร์
NETSAT คณิตศาสตร์
NETSAT เคมี
NETSAT เคมี
NETSAT ชีววิทยา
NETSAT ชีววิทยา
NETSAT ฟิสิกส์
NETSAT ฟิสิกส์
NETSAT ภาษาอังกฤษ
NETSAT ภาษาอังกฤษ
NETSAT วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
NETSAT วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
NETSAT ภาษาไทย
NETSAT ภาษาไทย