fbpx

TPAT ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

TPAT ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
Reading Time: < 1 minute

TPAT ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ คืออะไร

TPAT ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ คือ ข้อสอบวัดความสามารถทางด้านสถาปัตย์โดยเฉพาะ ซึ่ง TPAT วิชานี้เป็นหนึ่งในรายวิชาของการสอบ TPAT โดยนอกจากวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้ว การสอบ TPAT ยังมีความถนัดอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ ความถนัดทางด้านแพทย์, ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์ และครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์

 

TPAT ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สอบอะไรบ้าง

ข้อสอบ TPAT วิชานี้ เราจะอ้างอิงแนวจากข้อสอบ PAT 4 โดยข้อสอบจะครอบคลุมทั้งเรื่องความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ หรืออาจจะมีเรื่องฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐานบ้าง

 

คะแนน TPAT ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีไว้ทำอะไร

คะแนน TPAT สามารถใช้ยื่น TCAS ได้ทั้งรอบ Portfolio, Quota, Admission หรืออื่น ๆ ตามที่คณะกำหนด โดยหากเป็นวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก็จะเฉพาะเจาะจงไปที่น้อง ๆ ที่ต้องการยื่นสมัครเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

คะแนน TPAT ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีอายุกี่ปี

ผลคะแนน TPAT ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีอายุ 1 ปี

 

ตัวอย่างข้อสอบ TPAT ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตัวอย่าง ข้อสอบ TPAT ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ข้อสอบ TPAT ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เก่า ข้อสอบ TPAT ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

TPAT ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

Related Posts