fbpx

PET Preliminary English Test คืออะไร

PET
Reading Time: < 1 minute

PET (Preliminary English Test) คืออะไร

PET (Preliminary English Test) หรือ Cambridge English: Preliminary คือ ข้อสอบที่ทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ออกข้อสอบโดยกระทรวงการศึกษาธิการของประเทศอังกฤษร่วมกับ Cambridge International Examinations (CIE)

 

ข้อสอบ PET เหมาะกับใคร

ทุกๆคนสามารถสอบได้ โดยข้อสอบจะออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้สอบในแต่ละเชื้อชาติ และแต่ละพื้นฐานภาษา

 

ข้อสอบ PET มีกี่พาร์ท

ข้อสอบ PET แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ทดสอบทักษะทางด้านการอ่านและการเขียน

ส่วนที่ 2 ทดสอบทักษะทางด้านการฟัง

ส่วนที่ 3 ทดสอบทักษะทางด้านการพูด

 

คะแนนข้อสอบ PET

คะแนนเต็มของ PET คือ 170 คะแนน โดยคะแนนนี้จะคิดจากค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแต่ละทักษะ

 

แนวข้อสอบ PET

PET จะสอบที่ระดับ B1 ซึ่งเป็นระดับในตารางมาตรฐานภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป Common European Framework of Reference หรือ (CEFR) เป็นระดับภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน สามารถอ่านหนังสือหรือบทความในนิตยสารง่ายๆ เขียนจดหมายหรือหัวข้อที่คุ้นเคย รวมถึงการจดหัวข้อต่างๆ ในที่ประชุม โดย

PET Reading ( การอ่าน ) โดยการให้หา main idea และแปลความหมายของคำศัพท์ซึ่งรูปแบบคำถามจะมีทั้งแบบเลือกตอบ โยงจับคู่ รวมไปถึง True or False

PET Reading ( การเขียน ) จะมีทั้งแบบให้เติมคำในช่องว่าง การเขียนตอบจดหมายอย่างสั้น ประมาณ 35-45 คำ รวมถึงการเขียนที่ยาวขึ้นประมาณ คำ 80-100 คำขึ้นไป

PET Reading ( การฟัง )

ส่วนที่ 1 ฟังบทสนทนาสั้นๆ ประมาณ 7 บท และรูปประกอบ และต้องฟังตัวเลือกคำตอบเอง

ส่วนที่ 2 ฟังบทสนทนาที่ยาวขึ้น ซึ่งอาจเป็นบทพูดหรือการสัมภาษณ์

ส่วนที่ 3 ฟังบทสนทนาที่เป็นบทพูดยาว เช่น การประกาศจากสถานีวิทยุ หรือเทปข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ เป็นต้น โดยผู้สอบจะได้รับกระดาษในการจดโน้ตสรุปข้อความที่ได้ยิน รูปแบบคำถามจะเป็นแบบการเติมคำในช่องว่าง ทั้งหมด 6 ข้อ

ส่วนที่ 4 ฟังบทสนทนาแบบไม่เป็นทางการระหว่างบุคคล 2 คน ที่พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน คำถามจะเป็นลักษณะลักษณะ True or False ทั้งหมด 6 ข้อ ซึ่งจะเกี่ยวกับเนื้อหาของบทสนทนารวมถึงความคิดเห็นของผู้พูด

PET Reading ( การพูด )

ส่วนที่ 1 พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของตัวเอง เช่น กิจวัตรประจำวัน การเรียน การวางแผนอนาคต

ส่วนที่ 2 ผู้สอบจะได้รับรูปภาพพร้อมทั้งให้อธิบายเกี่ยวกับเหตุการ์ที่เกิดขึ้นภายในรูปภาพนั้น

ส่วนที่ 3 พูดอธิบายสถานการณ์ในรูปภาพ โดยมีจะมีเวลาให้ 1 นาที

ส่วนที่ 4 อภิปรายถกกับผู้สมัครสอบคนอื่นๆ โดยใช้รูปภาพที่ได้ไว้ในส่วนที่ 3 เป็นการพูดแสดงความคิดเห็นที่ตัวเองมีต่อรูปภาพนั้นๆ

Related Posts