คอร์สเรียนรับรองผล FRM ที่ CHULATUTOR
084-942-4261
FRM
By chulatutor   on 10/02/20

FRM คืออะไร ?

Financial Risk Management (FRM) เป็นหลักสูตรวิชาการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดการเงินทั่วโลกและมีมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับหลักสูตร CFA ที่เน้นด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการบริหารจัดการการลงทุน เพียงแต่หลักสูตร FRM จะมีความเฉพาะเจาะจงและเฉพาะจุดมากกว่าหลักสูตร

FRM จะเน้นเนื้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านตลาด ความผันผวน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และความเสี่ยงของอุตสาหกรรม

ในปัจจุบัน FRM เป็นอีกหนึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการเงินที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจทั่วโลกเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ยิ่งทำให้ความต้องการของนักบริหารความเสี่ยงในสถาบันการเงิน ตลาดการเงิน รวมถึงธุรกิจต่างๆ มีมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยผู้ที่มีใบอนุญาต FRM จะถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินในหลายรูปแบบ และมีโอกาสในเส้นทางอาชีพทางการเงินที่หลากหลายเช่น ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงของธุรกิจและ/หรือสถาบันการเงินต่างๆ นักวิเคราะห์ความเสี่ยง และนักบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับหลักสูตร FRM จะแบ่งการสอบออกเป็น 2 ระดับด้วยกัน โดย

ระดับที่ 1 (FRM Part I) จะเน้นความรู้และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเสี่ยง ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของการบริหารจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลาดการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ รวมถึงแบบจำลองที่ใช้ในการประเมินและวัดความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ

สำหรับระดับที่ 2 (FRM Part II) ข้อสอบจะต่อยอดจากเนื้อหาในระดับแรก โดยเน้นที่การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านตลาด การประเมินและการบริหารจัดการของความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและความเสี่ยงแบบองค์รวม การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงในการบริหารเงิน การจัดความเสี่ยงและการจัดการการลงทุน รวมถึงประเด็นปัญหาของตลาดการเงินในปัจจุบัน

นอกเหนือจากคุณวุฒิวิชาชีพทางการเงินแล้วที่เป็นใบเบิกทางสำคัญในการทำงานในสายการเงินและการบริหารความเสี่ยงแล้วนั้น เนื้อหาวิชาการที่ใช้สอบในหลักสูตร FRM ยังเทียบเท่าเนื้อหาวิชาการของหลักสูตรปริญญาโทในหลายประเทศอีกด้วย เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป สิงคโปร์และไต้หวัน เป็นต้น

 

คะแนน FRM เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง ?

นอกเหนือจากความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่จะได้รับจากหลักสูตร FRM แล้วนั้น เมื่อผู้สอบสามารถสอบผ่าน FRM ทั้ง 2 ระดับได้ และมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ผู้สอบจะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ FRM ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นคำลงท้ายชื่อของผู้สอบเหมือนกับคุณวุฒิ CFA หรือการจบปริญญาเอกเลยทีเดียว โดยในปัจจุบัน การสอบ FRM เป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากความต้องการของสถาบันการเงิน ตลาดการเงิน และธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ที่มีคุณวุฒิ FRM มีความโดดเด่นและได้รับโอกาสในการทำงาน รวมถึงความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ทางการเงินมากขึ้น นอกจากนี้ จากการที่หลักสูตร FRM มีมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญทางการเงินทั่วโลกแล้วนั้น ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณวุฒิ FRM สามารถทำงานในตำแหน่งสำคัญๆ ในแวดวงการเงิน เช่น ผู้จัดการกองทุน หรือแม้แต่ CFO ขององค์กรที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านความเสี่ยงต่างๆ อีกด้วย

 

ตารางสอบ FRM ?

หลักสูตร FRM ทั้ง 2 ระดับ ได้แก่ FRM Part I และ FRM Part II จัดสอบ 2 ครั้งต่อปี ในเดือน พฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน โดยผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถดูรายละเอียดตารางสอบได้ที่เว็บไซต์ https://www.garp.org ทั้งนี้ หลักสูตร FRM ทั้ง 2 ระดับสามารถสมัครสอบได้โดยไม่มีข้อกำหนดด้านวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ เพียงแต่ผู้ที่จะสอบ FRM Part II ได้นั้นจำเป็นต้องสอบผ่าน FRM Part I ก่อนถึงจะมีสิทธิสมัครสอบ

 

สมัครสอบ FRM ?

ผู้ที่สนใจสมัครสอบหลักสูตร FRM ทั้ง 2 ระดับสามารถลงทะเบียนสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.garp.org โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวลงในระบบออนไลน์ เลือกรอบสอบที่ต้องการ และชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ สำหรับการลงทะเบียนสอบหลังสูตร FRM ในครั้งแรกนั้นจะมีค่าแรกเข้าที่จ่ายเพียงครั้งเดียวราคา 400 USD ส่วนค่าธรรมเนียมในการสอบหลักสูตร FRM ในแต่ละระดับจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ผู้สมัครลงทะเบียน โดยหากผู้สมัครลงทะเบียนสอบล่วงหน้าก็จะมีค่าธรรมเนียมการสอบที่ถูกลง โดยหากผู้สมัครลงทะเบียนล่วงหน้า (ประมาณ 4 เดือนก่อนวันสอบ) ค่าธรรมเนียมการสอบจะอยู่ที่ 425 USD เมื่อเลยช่วงเวลาลงทะเบียนสอบล่วงหน้าแต่ยังอยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียนสอบแบบมาตรฐานอยู่ (ประมาณ 3 เดือนก่อนหน้าวันสอบ) ผู้สมัครจะเสียค่าสอบ 550 USD และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสอบล่าช้า (ประมาณ 1 เดือนก่อนหน้าวันสอบ) ค่าธรรมเนียมการสอบล่าช้าจะแพงขึ้นค่อนข้างมากอยู่ที่ 725 USD ดังนั้น ผู้ที่สนใจหลักสูตร FRM ควรศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวสอบล่วงหน้าไม่ฉะนั้นอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบที่แพงขึ้นมาก

 

ศูนย์สอบ FRM ?

หลักสูตร FRM จัดสอบโดยมีมาตรฐานของเนื้อหาข้อสอบและช่วงเวลาเดียวกันทั่วโลก สำหรับศูนย์สอบในประเทศไทยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.garp.org

 

แนะนำหนังสือ เตรียมสอบ FRM ?

หนังสือที่ได้เป็นที่นิยมของการเตรียมสอบ FRM มากที่สุดคือ หนังสือ FRM Kaplan Schweser เครือเดียวกันกับหนังสือติวสอบ CFA ที่หลายคนคุ้นเคยกัน เนื่องจาก Schweser นั้นมีจุดเด่นด้านการรวบรวมเนื้อหาเน้นๆ ที่ใช้ออกสอบ รวมทั้งมีแบบฝึกหัดและตัวอย่างข้อสอบที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด

 

คอร์สเรียนรับรองผล FRM ?

การเตรียมตัวสอบ FRM เป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจากเนื้อหาหลักสูตรที่มีความเฉพาะตัวมากกว่า CFA ที่ค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาทางการเงินการลงทุนโดยรวม เนื่องจากหลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินเป็นเนื้อหาที่มีความละเอียดและมีทฤษฎีเชิงลึก ตลอดจนการประยุกต์ใช้แบบจำลองที่หลากหลาย หลักสูตร FRM จึงเป็นการสอบที่หลายคนในแวดวงการเงินยกให้เป็นคุณวุฒิที่มีมาตรฐานสูง และถือเป็นใบเบิกทางวิชาชีพทางการเงินที่สำคัญ คอร์สเรียบรับรองผล FRM ของสถาบัน chulatutor จะช่วยเปลี่ยนเรื่องท้าทายเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยการวางแผนการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ถ่ายทอดจากผู้สอนที่มีความเข้าใจ โดยเน้นการปูพื้นฐานความรู้ทางการเงินให้แข็งแรง และค่อยๆ ต่อยอดไปสู่เนื้อหาของ FRM ที่มีความละเอียดมากขึ้นทีละจุด

 

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Tags