Digital SAT คืออะไร สมัครสอบ ค่าสอบ SAT และ Test Exam Free

Digital SAT
Reading Time: 3 minutes
Digital SAT คืออะไร

Digital SAT คืออะไร ?

Digital SAT คือ การสอบที่เปลี่ยนจากการสอบ Papers-Based SAT โดยการใช้กระดาษดินสอ 2B เปลี่ยนมาเป็นการทำข้อสอบบนออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์ เช่น Tablet , Notebook แทน และยังมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอื่นๆ เช่น เนื้อหาที่สอบ, เวลาที่ใช้สอบ และ ที่สำคัญคือ ข้อสอบ Digital SAT จะเป็นแบบ Adaptive Testing 

Table of Contents

Adaptive Testing คืออะไร?

Adaptive Testing หรือ Stage Adaptive Test คือ ข้อสอบที่มีการวัดผลลัพธ์ตามระดับความง่าย ปานกลาง ยาก จากการทำข้อสอบ เป็นการสอบ Computer-based ทำให้ข้อสอบถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามความสามารถของแต่ละคน

ข้อสอบ Digital SAT ที่น้องสอบจะไม่เหมือนการสอบแบบเดิมที่เป็น Paper-based คือ ข้อสอบชุดเดียวกัน สอบเหมือนกันหมดทุกคน

โดยข้อสอบ Digital SAT จะถูกแบ่งออกเป็น 2 Modules ด้วยกัน ได้แก่

Module 1 ทุกคนจะได้ทำข้อสอบเหมือนกัน และถ้าได้คะแนนมากกว่า 60% น้องๆ ก็จะได้ไปทำ

Module 2 ต่อ แบบ Hard Test ต่อ มีโอกาสได้คะแนน 450-800 คะแนน

แต่ถ้าไม่ถึง 60% น้องๆ ก็จะได้ Easy Test แทน ซึ่งมีโอกาสได้คะแนน 200-600 คะแนน นั่นหมายความว่าจะไม่มีโอกาสคะแนนเต็มเหมือน Hard Test

โครงสร้างข้อสอบ Digital SAT format

Digital SAT Reading & Writing format สอบอะไรบ้าง

Reading and Writing จำนวน 54 ข้อ ระยะเวลาสอบ 1 ชั่วโมง 4 นาที มีเนื้อหาการสอบตั้งแต่วรรณคดี, ประวัติศาสตร์, วิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมถึง แบ่งข้อสอบย่อยเป็น 2 Module

Moduleที่ 1 จำนวนข้อสอบ 27 ข้อ ระยะเวลาสอบ 32 นาที

Moduleที่ 2 จำนวนข้อสอบ 27 ข้อ ระยะเวลาสอบ 32 นาที

รวมทั้งหมด 2 Module จะมีเวลา 1 ชั่วโมง 04 นาที

สรุปเรื่องควรรู้เกี่ยวกับ Digital SAT Part Reading & Writing format

จะไม่มี Passage ยาวระดับเกือบ 1,000 คำ เพื่อใช้ตอบคำถาม 10-11 ข้อ แต่จะมีเป็น Passage สั้นๆ ที่ยาวประมาณ 25-150 คำและใช้สำหรับตอบคำถามเพียงข้อเดียว

มีเรื่องของ Poem ที่เพิ่มเข้ามาเพิ่ม

ไม่มีเรื่องประวัติศาสตร์

มี Part คำถาม Bullet Point

Digital SAT Math format สอบอะไรบ้าง

SAT Math มีข้อสอบ 44 ข้อ ระยะเวลาสอบ 1 ชั่วโมง 10 นาที แบ่งข้อสอบย่อยเป็น 2 Module

Moduleที่ 1 จำนวนข้อสอบ 22 ข้อ ระยะเวลาสอบ 35 นาที

Moduleที่ 2 จำนวนข้อสอบ 22 ข้อ ระยะเวลาสอบ 35 นาที

รวมทั้งหมด 2 Module จะมีเวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที

สรุปเรื่องควรรู้เกี่ยวกับ Digital SAT Math

โดยรวมเนื้อหาข้อสอบ SAT Math 90% ยังคงเหมือนเดิม

ไม่มีพาร์ท Complex Number

น้องๆสามารถใช้ Graphing Calculator มาช่วยทำโจทย์ให้เร็วขึ้นได้

ข้อสอบ Grid In สามารถตอบติดลบได้

การคิดคะแนน Digital SAT format

เกณฑ์การคิดคะแนนของ SAT Digital ยังคงเหมือนกับการสอบ SAT แบบกระดาษ คือ คะแนนเต็ม 1600 คะแนน โดยในแต่ละพาร์ทจะมีคะแนนเต็ม 800 คะแนน ซึ่งมีเกณฑ์พิจารณาคำนวณ ดังนี้

  • โดยปกติคะแนนรวมที่ได้จะอยู่ที่ 400 – 1,600 คะแนน ในแต่ละพาร์ทจะมีคะแนนต่ำสุดอยู่ที่ 200 คะแนน และสูงสุดที่ 800 คะแนน
  • ก่อนอื่นจะมีการรวมคะแนนของน้องๆ ออกเป็นคะแนนดิบก่อน แล้วค่อยนำมาเทียบ Test Score ตามที่ SAT กำหนด
  • นำ Test Score ของทั้ง 2 พาร์ท มารวมกัน แล้วคูณด้วย 10

ยกตัวอย่างวิธีการคิดคะแนน SAT

  • นาย John สอบพาร์ท Reading and Writing (นำคะแนนที่นาย A ตอบถูกต้องในพาร์ท Reading มาเทียบกับ Test Score ได้ 35 คะแนนเต็ม บวกกับพาร์ท Writing ได้ Test Score 35 คะแนน) ให้นำ Test Score ทั้ง 2 ส่วนมาบวกกันจะได้ 35 + 35 = 70 แล้วคูณ 10 จะได้เป็น 70*10 = 700 คะแนน
  • นาย John สอบพาร์ท Math ได้ Test Score 350 คะแนน
  • สรุปได้ว่าคะแนนพาร์ท Reading and Writing ของนาย John = 750 คะแนน และคะแนนพาร์ท Math อยู่ที่ 350 คะแนน นาย A สอบได้คะแนนรวมทั้งหมด 1,080 คะแนน จาก 1,600 คะแนน

 

 

เปรียบเทียบ Digital SAT VS Paper Based SAT

เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง Digital SAT VS PAPER BASED SAT

ความเหมือนของ Digital SAT และ SAT แบบปกติ

1.วัดทักษะที่จำเป็นของนักเรียนในการเข้ามหาวิทยาลัย

ข้อสอบยังคงเป็นการวัดความรู้ ทักษะและการใช้เหตุผลที่จำเป็นเพื่อใช้ยื่นศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือยื่นเข้าศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งข้อสอบยังคงประกอบด้วย Evidence-Based Reading and Writing และ Mathematics เหมือนเดิม

2. คะแนนเต็ม 1,600 คะแนน

คะแนนเต็มรวมของ Digital SAT ยังคงอยู่ที่ 1,600 คะแนนเหมือนเดิม ซึ่งจะแบ่งเป็น Evidence-Based Reading and Writing 800 คะแนน และ Mathematics 800 คะแนน

3. ผู้สอบต้องไปสอบที่ศูนย์สอบ

แม้ว่าการสอบ Digital SAT จะเป็นการสอบแบบคอมพิวเตอร์แต่ผู้สอบก็ยังคงต้องไปสอบที่ศูนย์สอบหรือสอบที่โรงเรียนเหมือนเดิม ไม่สามารถสอบที่บ้านได้

ความแตกต่างระหว่าง Digital SAT และ SAT ปกติ

1. สอบผ่าน Laptop หรือ Tablet

ผู้เข้าสอบ สามารถสอบผ่าน Laptop หรือ Tablet ส่วนตัวได้เลย สำหรับคนที่ไม่มี ทางศูนย์สอบจะมีอุปกรณ์บริการให้

2. ระยะเวลาสอบสั้นลง

จากเดิมที่ SAT จะสอบที่ 3 ชั่วโมง แต่ Digital SAT จะสอบเพียงแค่ 2 ชั่วโมง 14 นาที

3. บทความของข้อสอบ SAT สั้นลง

ข้อสอบ Digital SAT พาร์ท Reading บทความจะสั้นลง โดยจะเป็นหนึ่งคำถามต่อหนึ่งบทความ

4. ผลสอบออกเร็วขึ้น

ผลสอบ Digital SAT จะออกภายในไม่ถึงอาทิตย์ ทำให้น้อง ๆ สามารถใช้ผลสอบในการยื่นมหาวิทยาลัยได้เร็วมากขึ้น

5. SAT Math ใช้เครื่องคิดเลขได้ทุกพาร์ท

จากเดิมที่ข้อสอบจะมีส่วนที่ใช้เครื่องคิดเลขได้ และไม่ได้ แต่ Digital SAT น้องๆสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ทุกพาร์ท

4 ข้อดี ของ ข้อสอบ Digital SAT

1.SAT Verbal อ่านง่ายขึ้น

ข้อสอบ SAT Verbal จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดย Passage จะอยู่ฝั่งซ้ายและคำถามจะอยู่ฝั่งขวา

Highlight Evidence : สำหรับข้อสอบที่ถามหา Evidence จากใน Passage ข้อสอบจะทำการ Highlight Evidence ใน Passage มาให้ น้อง ๆ ไม่ต้องมานั่งขีดเส้นใต้เหมือนเมื่อก่อน

Notepad : ข้อสอบจะมี Notepad ให้สำหรับคนที่ถนัดพิมพ์ไว้คอยโน๊ตต่างๆ แต่สำหรับน้องคนไหนที่ถนัดจดด้วยปากกา ข้อสอบยังคงมีกระดาษให้

Line Focus : ฟีเจอร์นนี้สามารถกดใช้เพื่อเน้นอ่านแต่ละบรรทัดได้เลย ทำให้น้องไม่ต้องตาลาย เวลาอ่านบทความยาวๆ

Strikethrough : ฟีเจอร์ใช้ในการตัด Choices ออก ถ้าน้องคิดว่า Choices ไหนไม่ใช่คำตอบ น้อง ๆ สามารถกดได้เลยซึ่งโปรแกรมก็จะขีดฆ่าทิ้งให้เราทันที

2. SAT Math ใช้เครื่องคิดเลขได้ทุกข้อและศูนย์สอบมี เครื่องคิดเลขให้ด้วย

ข้อสอบมีฟีเจอร์ Calculator มาให้และสามารถ Plot Graph ได้ด้วย ที่สำคัญยังมี สูตรพื้นฐาน มาให้ ที่น้องสามารถกดดูได้ตลอด ไม่จำเป็นต้องพลิกไปดูสูตรในหน้าแรกเหมือนข้อสอบ Paper-based SAT

3. สัญลักษณ์แจ้งเตือน ข้อที่ยังไม่ได้ทำ

สำหรับข้อไหนที่ยังไม่ได้ทำ จะมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสีแดง ขึ้นเตือนสำหรับป้องกันไม่ให้น้องลืมทำข้อนั้น เพื่อจะได้ไม่เสียคะแนน

4. ฟีเจอร์ Clock คอยเตือนเวลา

ข้อสอบดิจิตอล จะมีนาฬิกาคอยนับถอยหลังเวลาที่เหลืออยู่ในแต่ละ Part และ จะมีการเตือน 5 นาทีก่อนหมดเวลาให้ด้วย ทำให้น้องๆ สามารถวางแผนในการทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

ติวสอบ SAT Digital โดย พี่เปิ้ล CHULA TUTOR

คอร์ส ติว Digital SAT ของเราเป็นคอร์สกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 10คน/ห้อง ทำให้ดูแลได้อย่างทั่วถึง น้องๆสามารถถามได้ทันที ที่สงสัย

สอนโดย พี่เปิ้ลและทีมอาจารย์ ที่มากประสบการณ์ในการสอน จึงทำให้น้องๆ มั่นใจได้ว่า คอร์ส ติว คอร์สเดียวสอนทั้ง Math และ Verbal ทั้ง 2 พาร์ท

โดยเนื้อหาหลักสูตรภายในคอร์ส จะสอนตั้งแต่พื้นฐานคณิตศาสตร์ การใช้สูตร คำศัพท์ แบบฝึกหัด จนไปถึง ตัวอย่างข้อสอบ รอบล่าสุด และ ที่พลาดไม่ได้คือ เก็งข้อสอบให้กับน้องๆ ในการพิชิตข้อสอบ


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
SATMA0624 25 มิ.ย. - 1 ส.ค. อ,พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 เปิ้ล
SATMB0624 30 มิ.ย. - 4 ส.ค. อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
10 เปิ้ล
SATMB0824 25 ส.ค. - 29 ก.ย. อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
10 เปิ้ล
SATMA0824 27 ส.ค. - 3 ต.ค. อ,พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
10 เปิ้ล
SATMA1024 22 ต.ค. - 28 พ.ย. อ,พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
10 เปิ้ล
SATMB1024 27 ต.ค. - 1 ธ.ค. อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
10 เปิ้ล
Related Posts