fbpx

AFS คืออะไร

AFS คืออะไร
Reading Time: 2 minutes

AFS คืออะไร

AFS คือ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันอันจะส่งผลให้เกิดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจที่จำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้อย่างสันติสุขและเท่าเทียมกันตามพันธกิจหลักของเอเอฟเอส

โดยปัจจุบันเอเอฟเอสเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมทั้งระยะ 1 ปี และระยะสั้น มีทั้งส่งนักเรียนไทยไปมากกว่า 40 ประเทศและเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก

Table of Contents

AFS ย่อมาจากอะไร

AFS ย่อมาจาก American Field Service

ประเภททุน AFS

1. ประเภททุน AFS ทั่วไป คือ ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการจากมูลนิธิร่วมกับการสมทบทุนบางส่วนจากผู้ปกครองของนักเรียนเอง

2. ประเภททุน AFS บริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน (Corporate Scholarship Program) หรือ CSP คือ ทุนสนับสนุนการศึกษา จากบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของโครงการและยินดีสนับสนุนให้เยาวชนที่เป็นบุตร หรือธิดาของพนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ตามคุณสมบัติที่เจ้าของทุนระบุ

3. ประเภททุน AFS รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study) หรือ KLYES คือ ทุนสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้แก่นักเรียนไทย-มุสลิม โดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายมีรายได้ต่อเดือนรวมกันไม่เกิน 50,000 บาท

รายละเอียดของทุน AFS ทั่วไป

สำหรับประเภททุนทั่วไปนั้น น้องๆ สามารถเลือกประเทศได้ตามคุณสมบัติของประเทศอุปถัมป์ โดยทุนทั่วไปจะมีการสอบคัดเลือกทั้งหมด 2 ขั้นตอน คือ การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ และผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครทุน AFS ทั่วไป

  1. สัญชาติไทย
  2. กำลังจะศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 หรือเทียบเท่า ต้องมีสถานภาพเป็นเยาวชน และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยทีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ
  3. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมเป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศมากกว่า 6 เดือน หากเคยพำนักอยู่ในต่างประเทศ ต้องกลับมาพำนักในประเทศไทย และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
  4. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียนสุดท้าย ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต่ากว่า 2.30 และต้องไม่มีผล การเรียนติด 0, ร, มผ และมส หรือระดับผลการเรียนอื่นๆ ที่แสดงว่านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E

 

กำหนดการรับสมัคร AFS

ขั้นตอนการสมัครสอบข้อเขียน AFS

1. กรอกใบสมัคร ผ่านโปรแกรมออนไลน์ที่ www.afsthailand.org

2. ชำระค่าสมัคร ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันการชำระเงิน จำนวน 200 บาท

3. พิมพ์บัตรประจำตัว เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบสัมภาษณ์ AFS

1. กรอกใบสมัคร ผ่านโปรแกรมออนไลน์ที่ www.afsthailand.org

2. ตรวจสอบข้อมูล ให้ตรงกับที่มูลนิธิกำหนด

3. ยื่นใบสมัคร ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกกำหนด

4. รับบัตรประจำตัวสอบสัมภาษณ์ ผ่านโปรแกรมออนไลน์ที่ www.afsthailand.org

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ AFS

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ AFS ประเทศแคนาดา และ อเมริกา
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ AFS ประเทศแคนาดา และ อเมริกา
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ AFS ทวีปยุโรป
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ AFS ทวีปยุโรป
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ AFS ทวีปเอเชีย และ อเมริกาใต้

นักเรียนไปแลกเปลี่ยน AFS กลับไทย

นักเรียนแลกเปลี่ยนกลับมาที่ไทย บ้างคณะ มหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์ GPA 6 เทอมจึงทำให้น้องๆต้องเรียนซ้ำ ทำให้เสียเวลาไป 1 ปี หรือ น้องบ้างคนอยากเข้ามหาวิทยาลัยในปีเดียวกับเพื่อน การสอบ GED จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของ นักเรียน AFS เพราะนอกจากไม่ต้องเรียนซ้ำชั้นแล้ว ยังสามารถเข้ามหาลัยได้ปีเดียวกับเพื่อนด้วย

คอร์ส GED สำหรับ นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS (รับรองผล)

คอร์สสอบเทียบ GED สำหรับน้องๆแลกเปลี่ยน AFS ที่จะทำให้น้องไม่ต้องเรียนซ้ำชั้นที่โรงเรียน แล้วสามารถเข้ามหาลัยได้ปีเดียวกับเพื่อน ด้วยรูปแบบคอร์สที่เน้นกระชับเนื้อหา สอนเจาะลึกข้อสอบ GED รอบล่าสุด ไม่ว่าน้องแลกเปลี่ยน AFS จะมีพื้นฐานระดับไหน หรือไม่ถนัดวิชาไหน จะไม่ใช่ปัญหา เพราะคอร์สนี้จะสอนตั้งแต่พื้นฐาน สอนสด กลุ่มย่อย ไม่เกิน 10 คนต่อห้อง โดยสามารถเลือกเรียนสดที่สถาบันหรือสดออนไลน์ ผ่านทาง Zoom ได้ อยู่ที่ไหนก็เรียนสอบเทียบ GED กับ CHULATUTOR ได้


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
G080724 8 ก.ค. - 9 ส.ค. จ-ศ 13:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 เปิ้ล
G220724 22 ก.ค. - 23 ส.ค. จ-ศ 13:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 เปิ้ล
G050824 5 ส.ค. - 6 ก.ย. จ-ศ 13:00-16:00
จองที่นั่ง
3 เปิ้ล
G190824 19 ส.ค. - 20 ก.ย. จ-ศ 13:00-16:00
จองที่นั่ง
4 เปิ้ล
G020924 2 ก.ย. - 4 ต.ค. จ-ศ 13:00-16:00
จองที่นั่ง
5 เปิ้ล
G160924 16 ก.ย. - 18 ต.ค. จ-ศ 13:00-16:00
จองที่นั่ง
5 เปิ้ล
Related Posts