fbpx

A-Level อังกฤษ คืออะไร สรุปภาพรวมข้อสอบ

A-level อังกฤษ
Reading Time: 4 minutes

A-level ภาษาอังกฤษ คืออะไร

A-Level 82 English ภาษาอังกฤษ คือ ข้อสอบที่พัฒนามาจากข้อสอบ 9 วิชาสามัญ แต่มีการปรับเนื้อหาใหม่ เน้นการประยุกต์การใช้ภาษามากขึ้น และเป็นข้อสอบกลางที่สามารถนำคะแนนไปใช้ในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ร่วมกับข้อสอบ TGAT และ TPAT

Table of Contents

A-level อังกฤษ คะแนนเต็มเท่าไร / ควรได้คะแนนเท่าไร

ข้อสอบจำนวน 80 ข้อ ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที เป็นข้อสอบ ปรนัย (4 ตัวเลือก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ควรได้คะแนน 80 คะแนน เป็นอย่างน้อย เพื่อให้มีโอกาสในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูง

ข้อสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ มีกี่ข้อ

ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills)25 คะแนน20 ข้อ
ทักษะการอ่าน (Reading Skill)50 คะแนน40 ข้อ
ทักษะการเขียน (Writing Skill)25 คะแนน20 ข้อ
รวม100 คะแนน80 ข้อ

ข้อสอบ A-Level อังกฤษ สอบอะไรบ้าง

ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills) (25 คะแนน) 20 ข้อ

1. เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversation) จำนวน 3 บทสนทนา

2. เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversation) จำนวน 1 บทสนทนา

ทักษะการอ่าน (Reading Skill) (50 คะแนน) 40 ข้อ

1. โฆษณา (Advertisement) จำนวน 2 บทความ

2. บทวิจารณ์สินค้าหรือบริการ (Product or service review) จำนวน 1 บทความ

3. รายงานข่าว (News report) จำนวน 1 บทความ

4. ภาพประกอบบทความ (Visual) เช่น กราฟ ตาราง แผนผัง หรือ แผนภูมิ จำนวน 2 เรื่อง

5. บทความทั่วไป ที่ มีจำนวนคำประมา ณ 500– 600 คำ หรือ 1 หน้ากระดาษ A4 จำนวน 2 บทความ

ทักษะการเขียน (Writing Skill) (25 คะแนน) 20 ข้อ

1. เติมบทความให้สมบูรณ์ (Text completion) จำนวน 3 บทความ

2. เรียงประโยคให้เป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์ (Paragraph organization) จำนวน 5 ย่อหน้า

เปรียบเทียบ หัวข้อสอบ TGAT อังกฤษ VS A-Level อังกฤษ

ข้อแตกต่างTGAT อังกฤษA-Level อังกฤษ
จำนวนข้อ/คะแนน60 ข้อ 100 คะแนน80 ข้อ 100 คะแนน
เวลาในการทำข้อสอบ60 นาที90 นาที
โครงสร้างข้อสอบ Part speakingQuestion respond (10 ข้อ)
Short conversation (10 ข้อ)
Long conversation (10 ข้อ)
Short conversation (12 ข้อ)
Long conversation (8 ข้อ)
โครงสร้างข้อสอบ Part ReadingText completion (15 ข้อ)
Reading comprehension (15 ข้อ)
Reading comprehension (40 ข้อ)
โครงสร้างข้อสอบ Part Writingไม่มี (รวมอยู่ใน Text completion ของ Part reading )Text completion (15 ข้อ)
Paragraph organization (5 ข้อ)
ลักษณะข้อสอบ Part Readingบทความทั่วไปที่ใช้ในการสื่อสาร มีจำนวนคำประมาณ 100– 200 คำบทความมีความซับซ้อนและมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น โฆษณา รายงานข่าว ภาพประกอบบทความ และหากเป็นบทความทั่วไปจะมีจำนวนคำประมาณ 500– 600 คำ หรือ 1 หน้ากระดาษ A4
ระดับความยากง่ายทั่วไป ใช้คำศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ที่ไม่ยาก เป็นการอ่านเพื่อความเข้าใจในเชิงภาษาข้อสอบมีความยากกว่า ใช้คำศัพท์ที่ยาก และเน้นสำนวนมากกว่า ใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนและหลากหลาย เป็นการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ภาษา
จุดประสงค์การใช้ใช้ยื่นได้ทุกรอบ
รอบที่ 1 Port folio
รอบที่ 2 Quota
รอบที่ 3 Admission
รอบที่ 4 Direct admission
รอบที่ 2 Quota
รอบที่ 3 Admission
รอบที่ 4 Direct admission

ตัวอย่างข้อสอบ A-Level อังกฤษ

ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills) (25 คะแนน) 20 ข้อ

Directions: Choose the best answer to fill in the blanks.

Dialog 1: Benz : Hi Bank,_____(1)_____?

Bank : It’s called ‘I’m OK. You’re OK.’ It’s a self-help book.

Benz : _____(2)_____?

Bank : Well, it teaches you about accepting who you are and accepting others for what they are too. So the relationship is smooth.

1.

(1) How late can you be

(2) What are you reading

(3) Where do you come from

(4) Why are you in the library

2.

(1) Is that the way to go

(2) How long does it take

(3) Have you been in for long

(4) What does it help you with

คำตอบคือ

ข้อ 1 ตอบ 2

ข้อ 2 ตอบ 4

เทคนิคทำข้อสอบ A Level ภาษาอังกฤษ ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills)

1. Situation เข้าใจสถานการณ์โดยสังเกตคำกริยาที่ผู้พูดผู้ฟังใช้ จากตัวอย่าง Bank ตอบว่า It’s called… และ It’s a self-help book ซึ่งเป็นการบอกว่ากำลังอ่านหนังสืออะไร จึงสอดคล้องกับ คำถาม ข้อ 2 What are you reading?

2. Guess คาดเดาคำตอบโดยสมมุติว่าเราเป็นผู้ฟังที่จะต้องตอบผู้พูด จากตัวอย่าง สามารถคาดเดาได้ว่า Bank กับ Benz เป็นเพื่อนกันและกำลังคุยเรื่องหนังสือ

3. Idioms เรียนรู้สำนวนต่างๆที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวัน ซึ่งข้อสอบ A-level จะออกสำนวนค่อนข้างมาก

4. Context ดูบริบทแวดล้อมก่อนเลือกคำตอบเสมอ จากตัวอย่างก่อนจะตอบข้อ 2 ให้อ่านบริบทในบรรทัดต่อไป Bank ตอบว่า it teaches you about … ซึ่งเป็นการบอกคุณสมบัติของหนังสือ จึงสอดคล้องกับ คำถาม ข้อ 4 What does it help you with

5. Keyword &Tone จับอารมณ์และน้ำเสียงของผู้พูดฟัง โดยสังเกตจากคำเชื่อมและคำคุณศัพท์

ตัวอย่างข้อสอบ A-Level อังกฤษ ทักษะการอ่าน (Reading Skill) (50 คะแนน) 40 ข้อ

RINGSTED OUTLET VILLAGE

Visit Ringsted Outlet for a day of unique leisure shopping at Denmark’s only international outlet village Enjoy great savings of 30-70% in top brand flagship outlets such as BOSS, NIKE, LEVI’S, ADIDAS, LACOSTE, SUPERDRY, LE CREUSET, PEAK PERFORMANCE, GANT, GUESS, WOLFORD, PUMA and many more of your favorite brands. Tax Free shopping is offered most stores. Ringsted Outlet offers a great variety of fashion for men and women, jeans, children’s wear, sportswear, luggage and home & living. Situated in the beautiful Danish countryside just 40 minutes outside Copenhagen, Ringsted Outlet is part of the typical small Danish village of Ringsted, which is rich in history and everyday life. The Outlet is located right at exit 36N on the E20 and with 4 trains from Copenhagen every hour, Ringsted is easily accessible by both car and train. From the station the local bus routes will take you to the village.

ตัวอย่างข้อสอบ A-Level อังกฤษ พาร์ท ทักษะการอ่าน

1. Which of the following is likely NOT sold at Ringsted Outlet?

(1) Running shoes

(2) Bedroom furniture

(3) Carry-on baggage

(4) School uniforms

(5) Sleeveless tops and shorts

คำตอบคือ ข้อ 4

เทคนิคทำข้อสอบ A-Level English ทักษะการอ่าน (Reading Skill)

1. ให้อ่านโจทย์ก่อนค่อยอ่านบทความ เพื่อให้มีเป้าหมายในการอ่านบทความว่าเราจะตามหาอะไรจากบทความ

2. หากเป็นคำถาม ภาครวม (big picture) เช่น main idea, best title, purpose, tone ให้ข้ามก่อนเพราะเป็นคำถามที่ต้องอ่านจนจบถึงจะตอบได้ ให้ไปทำข้อที่ถามรายละเอียดก่อน

3. หากเป็นคำถามรายละเอียด ให้หาคำสำคัญ (key word) จากโจทย์ และ อ่านบทความอย่างรวดเร็วเพื่อหาคำสำคัญ (scan) นั้นซึ่งในบริเวณนั้นจะมีคำตอบปรากฏอยู่ จากตัวอย่าง ให้ไปหาลักษณะสินค้าที่ขายในโฆษณาจะพบว่า มี favorite brands. …a great variety of fashion for men and women, jeans, children’s wear, sportswear, luggage and home & living ซึ่ง School uniforms ไม่ได้อยู่ใน key word ที่พบ

4. หากเป็นคำถามที่ให้สรุปความ (infer) หรือ ตอบว่าข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิด อย่าเลือกคำตอบที่สุดโต่งเกินไป ซึ่งมักมีคำเหล่านี้ปรากฏอยู่ เช่น only, never

5. คำถามที่ให้สรุปความหรือตีความ (infer) คำตอบมักจะไม่ปรากฏในบทความอย่างชัดเจนเกินไป มักจะเป็นคำตอบที่ได้จากการตีความร่วมกับความรู้ประสบการณ์ของเราเอง

ตัวอย่างข้อสอบ A-Level อังกฤษ ทักษะการเขียน (Writing Skill) (25 คะแนน) 20 ข้อ

ตัวอย่าง ข้อสอบ A-Level อังกฤษ ทักษะการเขียน

(1) blow your stack

(2) get into a fight

(3) act high and mighty

(4) curl up into a tiny ball

คำตอบคือ ข้อ 4

เทคนิคทำข้อสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ ทักษะการเขียน (Writing Skill)

1. ศึกษาสำนวนเพิ่มเติม เพราะ A-level มักออกสำนวน จากตัวอย่าง จะเห็นว่าตัวเลือกล้วนเป็นสำนวนทั้งสิ้น ไม่สามารถแปลความโดยตรงได้

2. สังเกตบริบทแวดล้อมที่จะเป็น keyword ได้ จากตัวอย่าง บริบทหลังข้อ 1 คือ and start crying? จึงมี keyword คือ การร้องไห้ คำตอบที่เหมาะสมจึงเป็น ข้อ 4 curl up into a tiny ball ที่แปลว่านั่งกอดเข่าร้องไห้

3. พยายามจับTone ของประโยคว่าไปทางไหน +/- โดยสังเกตจากคำศัพท์แวดล้อม คำคุณศัพท์ที่ขยายคำนาม และคำเชื่อมที่แสดงความสัมพันธ์ของประโยค

4. หากเป็นข้อที่ใกล้เติมไวยากรณ์ ต้องวิเคราะห์ว่าช่องว่างที่ให้เติมเป็นคำประเภทใด (word form) โดยดูจากโครงสร้างประโยคและสังเกตรูปคำกริยาแวดล้อม

เทคนิคเตรียมตัวสอบ A-level อังกฤษ

1. ท่องคำศัพท์ที่ advanced มากขึ้น เช่น คลังคำศัพท์ SAT, CU-TEP, TU-GET เพราะข้อสอบ A-level มักออกคำศัพท์ที่ยาก

2. เรียนรู้สำนวนต่างๆที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวัน จาก ภาพยนตร์ หรือ เพลง เพื่อให้คุ้นชินกับสำนวน

3. ศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ที่หลากหลายและฝึกแยกประโยคที่ซับซ้อน

4. ฝึกเทคนิคการอ่านโดยอ่านบทความที่มีรูปแบบหลากหลาย เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โฆษณา นิทาน กลอน งานวิจัย เป็นต้น

5. ฝึกทำข้อสอบให้เร็ว เพราะจำนวนข้อสอบค่อนข้างมาก แต่เวลามีจำกัด เลือกทำพาร์ทที่ตนเองถนัดก่อนเพื่อโอกาสในการเก็บคะแนนให้มากขึ้น

A-Level อังกฤษ ภาพรวมข้อสอบ

เรียน A-Level อังกฤษ ตัวต่อตัว

Related Posts