สถิติ คืออะไร สรุปสูตร ตัวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ

สถิติ

สถิติ คืออะไร

สถิติ คือ ตัวเลขที่ใช้แทนข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะต้องเป็นตัวเลขรวบยอดที่ประมวลมาได้จากข้อมูลเบื้องต้นโดยการวิเคราะห์คำนวณ โดยสถิตินั้นจะครอบคลุมตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายข้อมูล

 

ข้อมูลสถิติหรือข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจศึกษา โดยข้อมูลนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ ข้อมูลสถิติหรือข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจศึกษา โดยข้อมูลนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

  1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ สัมภาษณ์ การสังเกต การใช้แบบสอบถาม การทดลอง
  2. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ทะเบียนประวัติ บทความ รายงานต่าง ๆ

 

ข้อมูล สามารถจำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

  1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ
  2. ข้อมูลเชิงปริมาณ
  3. ข้อมูลตามกาลเวลา
  4. ข้อมูลตามสภาพภูมิศาสตร์

ข้อมูลที่ผ่านวิเคราะห์มาแล้ว สามารถนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบตาราง แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ เป็นต้น หรือหากเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นทางการมากนัก อาจนำเสนอแบบบทความหรือบทความกึ่งตารางก็ได้

 

บทความยอดนิยม

Click CU-TEP คืออะไร สำหรับ กับ น้อง ม.ปลาย อย่างไร ?

Click IELTS คืออะไร น้อง ม.ปลาย จำเป็นต้องสอบไหม ?

Click GED คืออะไร ทำไม นักเรียน ม.ปลาย ถึงนิยมสอบกัน ?

Click SAT คืออะไร ควรสอบตอนไหนดี ระหว่าง ม.5 หรือ ม.6

Click CU-BEST คืออะไร ใช้สำหรับเรียนต่อ คณะอะไร?

 

การวัดค่ากลางของข้อมูล

1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) คือ ผลรวมของค่าของข้อมูลทั้งหมด หารด้วยจำนวนของข้อมูล

สถิติ - ข้อมูลไม่แจกแจงความถี่

สถิติ - ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

 

2. มัธยฐาน (Median) คือ ค่าที่อยู่ตำแหน่งตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดที่เรียงลำดับจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อย

สถิติ - มัธยฐาน

สถิติ - มัธยฐาน

 

3. ฐานนิยม (Mode) คือ ค่าของข้อมูลที่มีความถี่สูงสุด

สถิติ ฐานนิยม

สถิติ ฐานนิยม

สถิติ ฐานนิยม

สถิติ ฐานนิยม

สถิติ ฐานนิยม

สถิติ ฐานนิยม

สถิติ ฐานนิยม

สถิติ ฐานนิยม

สถิติ ฐานนิยม

สถิติ ฐานนิยม

ตัวอย่างข้อสอบ สถิติ

1. กลุ่มตัวอย่างที่ดีควรเป็นอย่างไร

ก. ควรมีปริมาณน้อย
ข. ควรมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
ค. ควรง่ายต่อการเก็บข้อมูล
ง. ควรจะกระจายให้ทั่วทุกกลุ่มประชากร

2. ฟาร์มหมูแห่งหนึ่งมีลูกหมูอยู่ 4 ครอก โดยแต่ละครอกมีจำนวนลูกหมูอยู่ 3, 4, 5 และ 3 ตัวตามลำดับ น้ำหนักเฉลี่ยของลูกหมูแต่ละครอกเท่ากับ 1.5, 2, 1.5 และ 2.5 กิโลกรัม ตามลำดับ อยากทราบว่าลูกหมูทั้ง 4 ครอก มีน้ำหนักเฉลี่ยกี่กิโลกรัม

ก. 1.5
ข. 1.75
ค. 1.83
ง. 1.88

3. ในการสอบเข้าชั้น ม.1 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง นักเรียนจะต้องสอบ 5 วิชา โดยแต่ละวิชามีคะแนนเต็ม 60 คะแนน ทางโรงเรียนจะถือว่าสอบเข้าได้ถ้าสอบได้คะแนนรวมเกิน 60% ถ้าเขาสอบ 4 วิชาแรกได้คะแนน 25, 40, 30 และ 35 คะแนน เขาจะต้องสอบวิชาสุดท้ายให้ได้คะแนนเท่าใดจึงสอบเข้าได้

ก. 36
ข. มากกว่า 36
ค. มากกว่า 50
ง. มากกว่า 49

4. ในการสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียน 2 ห้อง ได้คะแนนเฉลี่ย 70 คะแนน นักเรียนห้อง a มี 30 คน สอบได้ คะแนนเฉลี่ย 65 คะแนน นักเรียนห้อง b สอบได้คะแนนเฉลี่ย 80 คะแนน ต่อมาทราบว่คะแนนรวมห้อง a และ b ได้รวมผิดไป คือห้อง a รวมขาดไป 150 คะแนน และห้อง b รวมเกินไป 375 คะแนน จงหาค่าเฉลี่ยเลข คณิตรวมที่ถูกต้อง

ก. 62
ข. 63
ค. 64
ง. 65

5. ในการสอบวิชาหนึ่งของนักเรียน 3 ห้อง ได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของนักเรียนทั้งหมดเป็น 60 นักเรียนห้อง a มี จำนวน 25 คน นักเรียนห้อง b มีจำนวน 15 คน นักเรียนห้อง c มีจำนวน 40 คน ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของนักเรียนห้อง a เป็น 64 และของนักเรียนห้อง b เป็น 70 แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของนักเรียนห้อง c เท่ากับเท่าไร

ก. 53.7
ข. 54
ค. 46
ง. ไม่ถูกทั้ง 1, 2 และ 3

 

 

Related Posts