สังคม ม.6

สังคม ม.6
Reading Time: < 1 minute

สังคม ม.6 เรียนอะไรบ้าง

วิชาสังคม ม.6 หรือวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.6 นั้น น้อง ๆ จะได้เรียนในหัวข้อต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

 1. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
 3. เศรษฐศาสตร์
 4. ประวัติศาสตร์
 5. ภูมิศาสตร์

ซึ่งหัวข้อการเรียนดังกล่าว จะมีการแบ่งหัวข้อย่อย ๆ ออกไปอีก เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแต่ละโรงเรียนนั้นจะมีการแบ่งหรือลำดับการเรียนที่แตกต่างกันออกไป

 

เนื้อหาบทเรียน สังคม ม.6 มีอะไรบ้าง

หัวข้อการเรียนดังต่อไปนี้ หากเราอ้างอิงตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ทางกระทรวงจะกำหนดหัวข้อการเรียนโดยรวมตั้งแต่ ม.4 – ม.6 มาให้ แล้วให้ทางโรงเรียนสามารถจัดสรรได้ว่า หัวข้อใดควรเรียนในระดับชั้นใด ดังนั้น เนื้อหาบทเรียนตามตารางด้านล่าง จึงเป็นเนื้อหาบทเรียนโดยรวมที่น้อง ๆ มีโอกาสที่อาจจะได้เจอในวิชาสังคม ม.6 ม.5 และ ม.4 ดังนี้

 

หัวข้อหลัก รายละเอียดการเรียน
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 • สังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า
 • การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
 • การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา
 • พุทธประวัติด้านการบริหารและการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
 • ทฤษฎีและวิธีการสากลของพระพุทธศาสนา ข้อปฏิบัติยึดทางสายกลาง
 • การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง
 • ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา
 • หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์
 • พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัดอบรมตน การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพ
 • พระพุทธศาสนากับความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา
 • พระพุทธศาสนากับการฝึกตนไม่ให้ประมาท
 • พระพุทธศาสนากับการมุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล สังคม และโลก
 • พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง
 • พระพุทธศาสนากับการศึกษา การเมือง สันติภาพ
 • พระรัตนตรัย อริยสัจ 4 (เน้นการวิเคราะห์)
 • พุทธศาสนสุภาษิต
 • พุทธสาวก พุทธสาวิกา
 • ชาดก
 • ศาสนิกชนตัวอย่าง
 • พระไตรปิฎกและคัมภีร์ของศาสนาอื่น ๆ (วิธีการศึกษาและการเผยแผ่ ความสำคัญและคุณค่า)
 • ผลจากการทำความดี ความชั่ว
 • การคิดแบบโยนิโสมนสิการ (อริยสัจ 4)
 • ประวัติของศาสดาในศาสนาต่าง ๆ
 • การอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนในศาสนาต่าง ๆ (ค่านิยม จริยธรรม การขจัดความขัดแย้ง)
 • สวดมนต์แปล แผ่เมตตา
 • การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
 • ข้อตกลงระหว่างประเทศ
 • โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 • คุณลักษณะของพลเมืองดี
 • สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและแนวทางการพัฒนา
 • วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
 • การวิเคราะห์ปัญหาการเมืองในประเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และวิธีการแก้ไข
เศรษฐศาสตร์
 • การกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการค้าและบริการ)
 • การวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 • ระบบสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ
 • การวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางการแก้ไข
 • นโยบายการเงิน การคลัง ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
 • การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย
 • ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ
ประวัติศาสตร์
 • ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
 • การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ
 • อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก
 • เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
 • ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย
 • การวิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21
 • ประวัติศาสตร์ไทย พระมหากษัตริย์ และปัจจัยที่ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย
 • ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย
 • การมีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย
ภูมิศาสตร์
 • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ให้ข้อมูลและข่าวสารภูมิลักษณ์ ภูมิอากาศ ภูมิสังคมของประเทศไทยและในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก
 • อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ต่อการเกิดภัยภิบัติทางธรรมชาติทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
 • การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก
 • การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในส่วนต่าง ๆ ของโลกที่มีผลต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ ๆ ในโลก
 • วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
 • บทบาทขององค์กรและการประสานความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
 • การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
 • การแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

คอร์สติวตัวต่อตัว สังคม ม.6

 • คอร์สติวตัวต่อตัว สังคม ม.6 เหมาะสำหรับใคร
  • เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ถนัดวิชาสังคม ม.6 ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของเทอมใดก็ตาม
  • นักเรียนชั้น ม.6 ที่อยากเรียนวิชานี้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการเตรียมตัวไว้ก่อน ยิ่งเป็นปีสุดท้ายก่อนเข้ามหาวิทยาลัยด้วยแล้ว ยิ่งต้องเตรียมตัวให้ดี
  • นักเรียนที่อยากเพิ่มเกรดวิชาสังคม ม.6 ให้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะเกรด ม.6 นั้น สำคัญมาก ๆ สำหรับการเรียนต่อมหาวิทยาลัย
 • คอร์สติวตัวต่อตัว สังคม ม.6 มีจุดเด่นอย่างไร
  • คอร์สเรียนจะสอนสดแบบตัวต่อตัว สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
  • สามารถสอบถามติวเตอร์ผู้สอนได้ตลอดเวลา หากมีข้อสงสัยในบทเรียน
  • น้อง ๆ สามารถเลือกเนื้อหาการเรียนได้ว่าต้องการเรียนเรื่องอะไรบ้าง หรือจะเรียนทั้งหมดของรายวิชาสังคม ม.6
  • สามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้ ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง ไม่ต้องเผื่อเวลาการเดินทาง เพราะนอกจากจะเรียนที่สถาบันได้แล้ว คอร์สเรียนนี้ยังสามารถสอนสดผ่านระบบออนไลน์ได้อีกด้วย
  • การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะน้อง ๆ แต่ละคนอาจมีจุดอ่อนหรือเรื่องที่ไม่ถนัดแตกต่างกัน มีเวลาในการเรียนไม่เท่ากัน คอร์สเรียนนี้จึงเน้นความสำคัญที่ไปที่จุดอ่อนของแต่ละคนได้อย่างเฉพาะเจาะจง

 

คอร์สเรียน สังคม ม.6

 • คอร์เรียนสังคม ม.6 เหมาะสำหรับใคร
  • สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ถนัดวิชาสังคม ม.6 หรือนักเรียนชั้น ม.5 ที่อยากเรียนวิชาสังคม ม.6 ล่วงหน้า
   แต่ไม่อยากเรียนแบบตัวต่อตัว และอยากเรียนแบบภาพรวม ไม่ต้องการเน้นเฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
  • นักเรียนที่อยากเพิ่มเกรดวิชาสังคม ม.6 ให้ดีมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของเทอม 1 หรือเทอม 2
 • คอร์สเรียนสังคม ม.6 มีจุดเด่นอย่างไร
  • เป็นคอร์สเรียนสอนสด แบบกลุ่ม ที่เน้นสอนทุกหัวข้อของวิชาสังคม ม.6 เพื่อให้น้อง ๆ สามารถเรียนได้อย่างครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน สามารถสอบถามผู้สอนได้
  • สอนสดผ่านระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะอยู่ไกล ไม่สะดวกเดินทาง หรือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ เพียงแค่มีเวลาว่างตรงตามรอบเรียนของคอร์สเท่านั้น เห็นไหมคะว่าน้อง ๆ สามารถเตรียมตัวฟิตวิชาสังคม ม.6 กับจุฬาติวเตอร์ได้ไม่ยากเลย

 

Related Posts