fbpx

สอวน คืออะไร สมัครสอบ ค่ายสอวนค่าใช้จ่าย ติว สอวน ตัวต่อตัว

สอวน คืออะไร
Reading Time: 2 minutes

สอวน. คืออะไร

สอวน. คือ ศูนย์ที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถไปแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ โดยศูนย์ สอวน. ประกอบไปด้วย ศูนย์ สอวน ภูมิภาค และศูนย์ สอวน กทม. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรม ค่าย 1 และค่าย 2 ใน 5 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์

สอวน. ย่อมาจากอะไร ?

สอวน. ย่อมาจาก มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Timeline การรับสมัคร สอวน.

เปิดรับสมัครเดือนกรกฎาคม
สอบคัดเลือกเดือนสิงหาคม

อบรมค่าย 1

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้เข้าอบรมในค่าย 1

เดือนตุลาคม

อบรมค่าย 2

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกค่าย 1 จะเข้าอบรมค่าย 2

เดือนมีนาคม

ค่าย สสวท.

นักเรียนที่ผ่านการอบรมค่าย 2 จะแข่งกับผู้แทนจากศูนย์อื่นๆ ทั่วประเทศ เรียกว่า การแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ (TMO) เมื่อผ่านการคัดเลือก ก็จะได้เข้าไปอบรมในค่าย สสวท.

เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

เส้นทางสู่โอลิมปิกวิชากร

1. ค่ายสอวน. 1

2. ค่ายสอวน. 2

3. ตัวแทนไปโอลิมปิกระดับชาติ

4. ค่าย สสวท. 1

5. ค่าย สสวท. 2

6. ตัวแทน 4-6 คนไปโอลิมปิกระดับนานาชาติ

ค่าย สอวน. คืออะไร ?

สอวน. คือ ศูนย์ส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเป็นเส้นทางสู่โอลิมปิกวิชาการ

สอวน. มีวิชาอะไรบ้าง ?

เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์

ข้อดี ของการเป็นเด็ก ค่าย สอวน.

1. ได้เรียนอย่างเข้มข้นเกินหลักสูตร

2. ได้โควตาเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ

3. ได้รับทุนเรียนต่อต่างประเทศ

4. ได้ประสบการณ์ใหม่

5. ได้เพื่อนใหม่ต่างโรงเรียน

มหาวิทยาลัยชั้นนำที่เปิดรับนักเรียนจากโครงการโอลิมปิกวิชาการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : https://www.posn.or.th/archives/2533

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: สำหรับนักเรียนที่ผ่านการอบรม ค่าย 2 สอวน. https://www.posn.or.th/archives/2631

มหาวิทยาลัยมหิดล: https://www.posn.or.th/archives/2694

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน): https://www.posn.or.th/archives/2521

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: https://www.posn.or.th/archives/2657

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี: https://admission.kmutt.ac.th/apply/round1/posn–64

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: https://www.posn.or.th/archives/2635

สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: https://www.posn.or.th/archives/2484

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง: https://www.posn.or.th/archives/2700

ขอหนังสือรับรองเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา: https://www.posn.or.th/archives/1135

IJSO กับ สอวน. (POSN) ต่างกันอย่างไร?

IJSO

IJSO ย่อมาจาก International Junior Science Olympiad คือ การแข่งวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศสำหรับเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี มีการแข่งทุกปีตามแต่ละประเทศ โดยมีตัวแทนประเทศเป็นนักเรียน 6 คนและมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 3 คน โดยการสอบจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา

สอวน. (POSN)

ส่วนของ สอวน. มีเพื่อคัดเลือก และเตรียมพร้อมเพื่อหาตัวแทนประเทศไปแข่งขันโอลิมปิควิชาการแยกตามแต่ละวิชา ปัจจุบันมีทั้งหมด 8 วิชา โดยการสอบ จะแยกไปตามแต่ละวิชา โดยเมื่อสอบคัดเลือกแล้ว ค่ายสอวน. ที่เรียกกันเล่นๆ ว่าค่ายโอลิมปิกแบบอ้อม ถ้านักเรียนสอบผ่านก็จะได้เข้าค่าย โดยเป็นค่ายที่คัดคนไปแข่งโอลิมปิกวิชาการโดยจะมีการจัดสอบ การเข้าค่าย และสอบคัดคนออกเรื่อยๆ เพื่อนำคนที่ผ่านรอบสุดท้ายไปอบรมก่อนไปแข่งขันในระดับนานาชาติ

ศูนย์สอบ สอวน.

ศูนย์สอบ สอวน. กทม.
ศูนย์สอบ สอวน. กทม.
ศูนย์สอบ สอวน. ภาคเหนือ
ศูนย์สอบ สอวน. ภาคเหนือ
ศูนย์สอบ สอวน. ภาคใต้
ศูนย์สอบ สอวน. ภาคกลาง
ศูนย์สอบ สอวน. ภาคกลาง
ศูนย์สอบ สอวน. อีสาน
Related Posts