fbpx

สอบ IELTS Listening Section 3 ตัวอย่างคำถาม วิธีตอบ

IELTS Listening Section 3
Reading Time: 2 minutes

IELTS Listening Section 3 คือ การสนทนาระหว่างคนสองถึงสามคน โดยเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับการเรียนในมหาวิทยาลัย เช่น นักศึกษาคุยกันเรื่องทำงานกลุ่ม หรืออาจารย์คุยกับนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน คำศัพท์ในส่วนนี้ก็จะยากกว่าศัพท์ในส่วนที่ 1 และ 2 คำถามจะเริ่มตั้งแต่ข้อ 21 ถึง 30 และรูปแบบคำถามก็มีหลากหลาย เช่น multiple choice จับคู่ หรือเติมคำ หรือบางครั้งอาจจะเป็นคำถามรูปแบบเดียวหมด เช่น เติมคำตั้งแต่ข้อ 21-30

ตัวอย่างคำถาม IELTS Listening Section 3

คำถาม IELTS Listening Section 3 แบบ multiple choice เช่น

You will hear a woman asking a tutor for more information about a Gender Studies course at a university.

Questions 21 – 23

Choose the correct letter A, B or C.

21. How long did Jane work at Women at Work Commission?

A 2 years

B 3 years

C 5 years

วิธีการเตรียมพร้อมก่อนฟัง ก็คือการดู keyword ในคำถาม ในที่นี้คือ how long ถามระยะเวลาที่ทำงานใน Women at Work Commission เราก็พยายามฟังหาตัวเลข เวลาที่ฟังเสียง แล้วก็อย่าลืมว่าบางที่อาจจะมี distractor หรือตัวหลอกที่ทำให้เราตอบผิด เช่น ตอนแรก Jane อาจจะพูดว่าทำงานมา 2 ปี แต่ตอนหลังอาจจะบอกว่าโทษทีนับปีผิด ต้องเป็น 3 ปี ดังนั้นคำตอบคือ 3 ปี

หรือเป็นข้อสอบเติมคำ เช่น เป็นบทพูดเกี่ยวกับนวนิยาย แล้วให้ผู้ทำข้อสอบเติมรายละเอียด อย่างในตัวอย่างข้อสอบจาก British Council

Novel: (21) …………………

Protagonists: Mary Lennox; Colin Craven

Time period: Early in (22) …………………

Mary moves to UK – meets Colin who thinks he’ll never be able to

(23) ………………… . They become friends.

เช่นเดียวกับคำถามอื่นๆ เราก็พยายามดู keyword โดยเฉพาะคำที่อยู่รอบๆ คำที่ต้องเติม เช่น ข้อ 21 ตรง Novel ก็น่าจะเป็นชื่อเรื่อง ข้อ 22 เป็นช่วงเวลาก็น่าจะเป็นตัวเลข และข้อ 23 หลัง to ก็น่าจะเป็นคำกริยา พยายามนึกถึงคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้ เวลาฟังเราจะได้ฟังอย่างมีเป้าหมาย รู้ว่าต้องฟังหาอะไร

สิ่งที่ควรรู้ และต้องระวัง ในการสอบ IELTS Listening Section 3

แน่นอนว่าเพื่อทำให้ข้อสอบไม่ง่ายเกินไป ผู้พูดจะใช้คำพูดคนละอย่างกับคำพูดที่อยู่ในกระดาษคำถาม แต่ใจความสำคัญคือเหมือนกัน เช่น ในกระดาษคำถามเขียนว่า Mary moves to UK – meets Colin who thinks he’ll never be able to…… They become friends. ใน audio ที่ฟังอาจจะใช้คำอื่น

เช่น When Mary moves to UK, she has a chance to meet Colin, a person who doesn’t believe he’ll be able to…but they eventually begin friendship. แล้วก็อย่าลืมว่าบทพูดจริงๆ อาจจะยาวกว่าที่เขียนในกระดาษคำตอบ ซึ่งเป็นการสรุปสิ่งที่พูด ดังนั้นคำบางคำที่พุดอาจไม่มีอยู่ในกระดาษคำตอบ ดังในตัวอย่างที่พูดไม่มีคำว่า has a chance to แต่มีคำว่า meet ไปเลยในกระดาษคำตอบ

และสำคัญมากๆ ข้อสอบเติมคำต้องดูจำนวนคำที่เติมได้ เช่น ไม่เกินสองคำ หรือสามคำ ถ้าเกินก็คือผิด แม้ว่าจะจับคำที่ถูกต้องก็ตาม สมมติว่าให้เติมแค่คำเดียว แต่ที่เราฟังได้มีสองคำ เช่น glossy magazine เราก็เลือกเฉพาะคำหลักคือคำที่อยู่ขวาสุด ในที่นี่คือคำนาม เพราะ adj อย่าง glossy เป็นแค่ตัวขยายความเท่านั้น ตัวสะกดก็สำคัญเช่นกัน ถ้าสะกดผิดคือไม่ได้คะแนนเลย

ทดลอง เรียน IELTS Online Free กับ CHULATUTOR

เรียน IELTS
Related Posts