fbpx

สอบตำรวจ คืออะไร ข่าวรับสมัครตำรวจ ติวสอบตำรวจ ออนไลน์

สอบตำรวจ
Reading Time: 2 minutes

การสอบเข้าเรียนเพื่อจบหลักสูตรเป็นเจ้าราชการตำรวจ มีรูปแบบการสอบเข้าที่หลากหลาย ทั้งการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อเลือกเหล่าตำรวจ, การสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจเพื่อต่อยอดในการสอบเป็นนายร้อยตำรวจ ฯลฯ

การสอบบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจแต่ละตำแหน่งโดยตรงจากหน่วยงานแต่ละหน่วย แบ่งระดับการเข้าบรรจุเป็น

 • ระดับชั้นประทวน (ติดยศสิบตำรวจ/สิบตำรวจหญิง)
 • ระดับชั้นสัญญาบัตร (ติดยศร้อยตำรวจ/ร้อยตำรวจหญิง)

โดยวันนี้เราจะเจาะลึกเฉพาะการสอบบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจในหน่วยงานต่างๆ เป็นหลัก เนื่องจากเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายและสามารถเข้ารับราชการตำรวจได้เร็วกว่าวิธีแรก

 

คุณสมบัตรผู้สอบตำรวจ 66

คุณสมบัติของผู้สอบตำรวจจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละหน่วยงานและสายงาน ซึ่งคุณสมบัติโดยทั่วไป มีดังนี้

 1. เป็นบุคคลภายนอก
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (สำหรับสายปราบปราม) และ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (สำหรับสายอำนวยการและสนับสนุน)
 3. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
 4. มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่เกิน 35)
 5. ไม่รับสมัครสอบผู้มีภาระทางทหาร ดังนี้
  5.1 ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารเกณฑ์
  5.2 ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นทหารเกณฑ์หรือได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารเกณฑ์ในปีที่เปิดสอบ
  5.3 ผู้ที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35)
  5.4 ผู้มีอายุครบเกณฑ์ที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกทางทหารตามกำหนด
  **สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.ปี 3) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ปี -19 ปีที่ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร สามารถสมัครสอบได้**

เพศหญิง (ทั้งระดับชั้นประทวนและสัญญาบัตร)

 1. เป็นบุคคลภายนอก
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (สำหรับสายปราบปราม) และ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (สำหรับสายอำนวยการและสนับสนุน)
 3. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. (สำหรับสายปราบปราม) และส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. (สำหรับสายอำนวยการและสนับสนุน)
 4. มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่เกิน 35)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

วุฒิการศึกษาในการสมัครสอบตำรวจ 2566

ระดับชั้นประทวน

 • จบการศึกษาชั้น ม.6 /ปวช./หรือเทียบเท่า โดยต้องจบการศึกษาจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ, คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองไว้แล้ว

ระดับชั้นสัญญาบัตร

 • จบการศึกษา ป.ตรี สาขาต่าง ๆ ตามที่กำหนด (หากวุฒิการศึกษาและสาขาไม่ตรง จะไม่สามารถสมัครได้)
 • ต้องจบการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร

 

สอบตำรวจ
สอบตำรวจ

 

วิชาที่สอบตำรวจ (เฉพาะสอบข้อเขียน)

ระดับชั้นประทวน (สอบนายสิบตำรวจ/นายสิบหญิงตำรวจ) ข้อสอบทั้งหมด 150 ข้อ 150 คะแนน ให้เวลาทำ 3 ชั่วโมง

 1. ความสามารถทั่วไป
 2. ภาษาไทย
 3. ภาษาอังกฤษ
 4. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 5. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
 6. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำหรับสายอำนวยการจะมีวิชาเพิ่มอีก 1 หัวข้อวิชาคือ
 7. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน

 

ระดับชั้นสัญญาบัตร ข้อสอบทั้งหมด 150 ข้อ 150 คะแนน ให้เวลาทำ 3 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ความรู้ทั่วไป

 • ความสามารถทั่วไป 25 ข้อ
 • ภาษาไทย 25 ข้อ

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 • ภาษาอังกฤษ 20 ข้อ
 • พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารบ้านเมืองที่ดี 15 ข้อ
 • วิชาตามสายอื่นๆ (จำนวนข้อขึ้นอยู่กับแต่ละสายงานกำหนด)

 

ตารางสรุปข้อมูลสอบตำรวจ

ระดับชั้นประทวน ระดับชั้นสัญญาบัตร
คุณสมบัตรผู้สอบตำรวจ เพศชาย
1. เป็นบุคคลภายนอก
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (สำหรับสายปราบปราม) และ
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (สำหรับสายอำนวยการและสนับสนุน)
3. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
4. ค่าดัชนีมวลกายไม่เกิน 35
5. ไม่รับสมัครสอบผู้มีภาระทางทหาร
เพศหญิง
1. เป็นบุคคลภายนอก
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (สำหรับสายปราบปราม) และ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (สำหรับสายอำนวยการและสนับสนุน)
3. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. (สำหรับสายปราบปราม) และส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. (สำหรับสายอำนวยการและสนับสนุน)
4. มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่เกิน 35)
วุฒิการศึกษาในการสมัครสอบตำรวจ
 • จบการศึกษาชั้น ม.6 /ปวช./หรือเทียบเท่า โดยต้องจบการศึกษาจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ, คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองไว้แล้ว
 • จบการศึกษา ป.ตรี สาขาต่าง ๆ ตามที่กำหนด (หากวุฒิการศึกษาและสาขาไม่ตรง จะไม่สามารถสมัครได้)
 • ต้องจบการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร
วิชาที่สอบตำรวจ (เฉพาะสอบข้อเขียน)
 1. ความสามารถทั่วไป
 2. ภาษาไทย
 3. ภาษาอังกฤษ
 4. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 5. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
 6. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน (สำหรับสายอำนวยการ)
 • ความรู้ทั่วไป
  • ความสามารถทั่วไป 25 ข้อ
  • ภาษาไทย 25 ข้อ
 • ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  • ภาษาอังกฤษ 20 ข้อ
  • พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารบ้านเมืองที่ดี 15 ข้อ
  • วิชาตามสายอื่นๆ (จำนวนข้อขึ้นอยู่กับแต่ละสายงานกำหนด)
วันประกาศรับสมัคร/ประกาศรายชื่อและวันสอบ/ประกาศผล/รายงานตัว เนื่องจากการกำหนดช่วงเวลาของแต่ละหน่วยงานค่อนข้างแตกต่างกันในทุกๆ ปี ผู้สมัครสอบตำรวจจึงควรหมั่นตรวจสอบข้อมูลอัพเดตบนเว็บไซต์หรือแฟนเพจของแต่ละหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและประกาศต่างๆ ที่สำคัญ

 

สอบเข้าตำรวจ
สอบเข้าตำรวจ

ตำรวจหญิงสายอำนวยการ คืออะไร

เปิดสอบตำรวจหญิงปี66 สายอำนวยการ เป็นสายงานยอดนิยมมาโดยตลอดของน้องผู้หญิง เพราะปัจจุบันคุณสมบัติที่จะเป็นตำรวจหญิงสายอำนวยการได้

 

ตำรวจหญิงสายอำนวยการมี 4 ประเภทย่อย

 1. ตำรวจหญิงสายอำนวยการด้านงานเอกสาร
 2. ตำรวจหญิงสายอำนวยการด้านงานบัญชี
 3. ตำรวจหญิงสายอำนวยการด้านงานพิสูจน์หลักฐาน
 4. ตำรวจหญิงสายอำนวยการด้านงานตรวจคนเข้าเมือง

 

คุณสมบัติการสมัครสอบตำรวจหญิงสายอำนวยการ

 1. ต้องมีวุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า เช่น ปวช. หรือ กศน.
 2. ส่วนสูงต้องไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง เช่น ไม่ตาบอดสี ไม่มีโรคเกี่ยวกับหัวใจ

 

คอร์สติวสอบเข้าตำรวจ

รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
M10121 2 มี.ค. 66 – 30 มี.ค. 66 จ. พ. ศ. 13.00-15:00 เต็ม 0 พี่แนน

อัตราค่าเรียน : 10,000 บาท

 

Related Posts