สอบครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วยคืออะไร ตำแหน่งหน้าที่เหมือนครูทั่วไปหรือเป็นเพียงผู้ช่วยของครู วันนี้เราจะพาทุกคนไปไขข้อข้องใจและทำความรู้จักกับ “ครูผู้ช่วย” ให้ดีมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตำแหน่งหน้าที่ รายละเอียดการสอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คุณสมบัติของผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย ตารางสอบ และอื่น ๆ ซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่สนใจอาชีพทางด้านการสอน อยากเป็นครู หรือผู้ที่กำลังจะลงสนามสอบในเร็ว ๆ นี้ เรามีข้อมูลดี ๆ มาฝากเพียบ

 

ครูผู้ช่วยคืออะไร

ครูผู้ช่วย คือ ตำแหน่งแรกในการบรรจุเป็นข้าราชการครู โดยเป็นตำแหน่งที่จะได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งในระหว่างนี้ก็จะต้องมีการประเมินความพร้อมและความสามารถในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพครู ทั้งนี้ ก็เพื่อให้โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากที่สุดนั่นเอง เมื่อครูผู้ช่วยผ่านขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้น รวมไปถึงผ่านการประเมินดังกล่าวแล้ว ก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็น “ครู” ต่อไป

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ครูผู้ช่วย

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย แบ่งออกเป็น คุณสมบัติทั่วไป ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

 1. คุณสมบัติทั่วไป
  • สัญชาติไทย พร้อมทั้งมีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
  • อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • ไม่เป็นหรือดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
  • ไม่เป็นคนจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในหรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
  • ไม่อยู่ในระหว่างการถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อน ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
  • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
  • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง ทั้งนี้ รวมไปถึงกรรมการบริหารพรรคด้วย
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ยกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
  • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เนื่องจากการกระทำผิดวินัยตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 หรือตามกฎหมายอื่น ๆ
  • ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 2. คุณสมบัติเฉพาะ
  • มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด
  • มีหลักฐานการอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภารับรอง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
   • ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
   • หนังสือรับรองสิทธิ

 

ครูผู้ช่วย ต้องสอบอะไรบ้าง

การสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นการสอบที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงไม่แพ้การสอบอื่น ๆ หลายคนคงอยากรู้เต็มที่แล้วว่า แนวข้อสอบครูผู้ช่วยนั้นเป็นอย่างไร เราต้องสอบอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้เตรียมตัวก่อนสอบได้อย่างถูกแนวทาง วันนี้เราได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาการสอบครูผู้ช่วยมาฝากกันด้วย ดังนี้

หมวดวิชา เนื้อหาการสอบ คะแนนเต็ม
ภาค ก
ความรู้ความสามารถทั่วไป(คะแนนเต็มรวม 200 คะแนน)
 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (สอบข้อเขียนแบบปรนัย)
  • การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
  • การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
  • การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
100 คะแนน
2. ทักษะภาษาอังกฤษ (สอบข้อเขียนแบบปรนัย)

 • วัดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสื่อสาร
 • วัดความสามารถด้านการอ่าน
 • วัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ระดับเบื้องต้น
50 คะแนน
3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (สอบข้อเขียนแบบปรนัย)

 • ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • มีเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
50 คะแนน
ภาค ข
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ(คะแนนเต็มรวม 200 คะแนน)
1. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (สอบข้อเขียนแบบปรนัย) 75 คะแนน
2. มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (สอบข้อเขียนแบบปรนัย) 100 คะแนน
3. ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (สอบข้อเขียนแบบปรนัย) 25 คะแนน
ภาค ค
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา(คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน)
 1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์)
  • บุคลิกภาพ การพูด การสื่อสาร ท่วงที วาจา
  • วุฒิภาวะทางอารมณ์ และไหวพริบในการแก้ปัญหา
  • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู
25 คะแนน
2. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน)

 • ประวัติการศึกษา
 • ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา
 • การเข้าถึงชุมชนและการมีจิตสาธารณะ
25 คะแนน
3. ความสามารถด้านการสอน

 • การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบและการวางแผนจัดการเรียนรู้
 • ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสม
 • ทักษะการใช้คำถามและการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน
 • การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้
 • การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
50 คะแนน

 

ครูผู้ช่วย เปิดสอบเมื่อไหร่บ้าง

การสอบครูผู้ช่วย ไม่มีกำหนดการตายตัวว่าจะต้องมีการรับสมัครทุกปีเสมอไป แต่ส่วนใหญ่แล้ว หากมีการเปิดรับสมัคร ก็มักจะไม่ค่อยเปิดรับมากกว่า 1 รอบ/ปี ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดจะมีกำหนดการออกมา สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้โดยตรง ซึ่งการเปิดรับสมัครสอบนั้นจะมี 2 แบบ คือ การสอบรอบทั่วไปและการสอบกรณีพิเศษ สำหรับบุคคลที่ทำงานมาแล้ว 3 ปี

 

คอร์สติวสอบครูผู้ช่วย ตัวช่วยในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบที่ไม่อยากให้คุณพลาด

สำหรับใครที่กำลังวางแผนเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย แต่ยังกังวลเรื่องการสอบอยู่ ไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้ทั่วไป ที่ต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะ วิชาภาษาอังกฤษที่ต้องเข้าใจเรื่องการสื่อสาร การอ่านที่เต็มไปด้วยคำศัพท์มากมาย และยังรวมไปถึงการเขียนภาอังกฤษ ที่ต้องแม่นไวยกรณ์ระดับดี จึงจะสามารถเขียนออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาของระเบียบหรือหลักการทางราชการอีกมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่จะสร้างความกังวลใจให้กับทุก ๆ คนอย่างมาก

คอร์สติวสอบครูผู้ช่วยที่จุฬาติวเตอร์ เน้นเป็นการสอนสดผ่าน ZOOM ผู้เรียนสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมานั่งเรียนที่สถาบัน ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทย เพียงแค่มีเวลาว่างตรงกับคอร์สเรียนของเราและสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ก็สามารถเรียนคอร์สติวสอบครูผู้ช่วยกับจุฬาติวเตอร์ได้แล้ว

อย่างที่เราทราบกันดีว่า ครูผู้ช่วย เป็นการสอบแข่งขันที่ไม่ได้มีการเปิดสอบบ่อยนัก ดังนั้น การเตรียมตัวสอบจึงต้องพร้อมมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เรามีโอกาสสอบผ่าน จนได้รับคัดเลือกและเข้าบรรจุเป็นข้าราชการครูต่อไป

รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
M10121 15 มี.ค. 64 – 31 มี.ค. 64 จ. พ. ศ. 13.00-15:00 เต็ม 0 พี่แนน

อัตราค่าเรียน : 6,500 บาท

Related Posts