fbpx

ปวส. คืออะไร มีสาขาอะไรบ้าง แนะนำหลักสูตร ปวส. อินเตอร์

Reading Time: 2 minutes

ปวส. คืออะไร

คือ หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งจะเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะทางวิชาชีพขั้นปานกลาง โดยเมื่อจบการศึกษาในระดับ ปวส. แล้วสามารถออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายสามัญ หรือปริญญาตรีสายปฏิบัติการและเทคโนโลยีหรือเทียบเท่าได้

ปวส. ย่อมาจาก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ปวส. มีสาขาวิชาอะไรบ้าง

1. สาขาทางด้านอุตสาหกรรม ได้แก่

– สาขาวิชาเครื่องกล แบ่งออกเป็น สาขางานยานยนต์ เครื่องกลอุตสาหกรรม เครื่องกลเรือ เครื่องกลเกษตร ตัวถังและสีรถยนต์

– สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง แบ่งออกเป็น สาขางานเครื่องมือกล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เขียนแบบเครื่องกล ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร แม่พิมพ์พลาสติก แม่พิมพ์โลหะ

– สาขาวิชาโลหะการ แบ่งออกเป็น สาขางานเชื่อมโลหะ อุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร

– สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น สาขางานไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม เมคคาทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์

– สาขาวิชาการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น สาขางานก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน สำรวจ

– สาขาวิชาการพิมพ์

– สาขาวิชาแว่นตาและเลนส์

– สาขาวิชาการต่อเรือ แบ่งออกเป็น สาขางานต่อเรือโลหะ ต่อเรือไม้ ต่อเรือไฟเบอร์กล๊าส นาวาสถาปัตย์ ซ่อมบำรุงเรือ

– สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ยาง

2. สาขาทางด้านพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ ได้แก่

– สาขาวิชาพณิชยการ แบ่งออกเป็น สาขางานการบัญชี การขาย การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ ภาษาต่างประเทศ งานสำนักงานสำหรับผู้พิการทางสายตา

– สาขาวิชาธุรกิจบริการ แบ่งออกเป็น สาขางานการจัดการความปลอดภัย การจัดการความสะอาด

3. สาขาทางด้านศิลปกรรม ได้แก่

– สาขาวิชาศิลปกรรม แบ่งออกเป็น สาขางาน วิจิตรศิลป์ การออกแบบ ศิลปหัตถกรรม อุตสาหกรรมเครื่องหนัง เครื่องเคลือบดินเผา เทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ เครื่องประดับอัญมณี ช่างทองหลวง เทคโนโลยีศิลปกรรม การพิมพ์สกรีน คอมพิวเตอร์กราฟิก ศิลปหัตถกรรมโลหะ รูปพรรณและเครื่องประดับ ดนตรีสากล เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ ช่างทันตกรรม

4. สาขาทางด้านคหกรรม ได้แก่

– สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย แบ่งออกเป็น สาขางานผลิตและตกแต่งสิ่งทอ ออกแบบเสื้อผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้า อุตสาหกรรมเสื้อผ้า ธุรกิจเสื้อผ้า

– สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ แบ่งออกเป็น สาขางานอาหารและโภชนาการ แปรรูปอาหาร ธุรกิจอาหาร

– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น สาขางานคหกรรมการผลิต คหกรรมการบริการ ธุรกิจคหกรรม คหกรรมเพื่อการโรงแรม

– สาขาวิชาเสริมสวย

5. สาขาทางด้านเกษตรกรรมและประมง ได้แก่

– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แบ่งออกเป็น สาขางานพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ช่างเกษตร เกษตรทั่วไป การประมง

– สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

– สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

– สาขาวิชาประมงทะเล

6. สาขาทางด้านาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

7. สาขาทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้แก่

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

– สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ

– สาขาวิชาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป

8. สาขาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง

ปวส. เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยทั่วไปแล้วจะใช้ระยะเวลาเรียน 2 -3 ปี ซึ่งการเรียนการสอนจะเน้นไปที่วิชาหลักของสาขาที่เราเลือกเรียน ครอบคลุมทั้งการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงจะมีการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพของสาขานั้น ๆ ด้วย

ปวส. เรียน กี่ปี

หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี หรือ 3 ปี แล้วแต่หลักสูตรของแต่ละสถานศึกษา

ปวส. เทียบเท่าอะไร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คืออนุปริญญา ที่เทียบเท่านักศึกษาชั้นปี 2

เรียน ปวส. ต่อมหาลัยได้ไหม

สามารถเรียนต่อในมหวิทยาลัยได้ โดยการเทียบโอน โดยมหาวิทยาลัยที่รับผุ้ที่จบ ปวส. มา ได้แก่

– ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

– ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

– สถาบันเทคนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

– ม.เทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ

– สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

– ม.ราชภัฏ ทั่วประเทศ

โดยคณะที่เข้าเรียนต่อได้ จะเป็นคณะที่ตรงกับประเภทช่างที่เรียน ปวส. มา สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเรียนต่อได้ และเก็บวิชาที่ได้เรียนใน ปี 1 – 2

ปวส. จะเข้ามหาลัยต้องเตรียมอะไรบ้าง

– เตรียมเอกสารประกอบการสมัครตามที่แต่ละมหาวิทยาลัย/สาขาที่เราสนใจกำหนด

– เตรียมสอบในรายวิชาที่สาขานั้น ๆ กำหนด

แนะนำ ปวส. อินเตอร์ ในไทย

– หลักสูตร INTERNATIONAL PROGRAM วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

– สาขาระบบขนส่งทางราง (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร 3 ปี) วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่, วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี, วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีกลุ่มวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาการรถไฟหวู่ฮั่น, วิทยาลัยและอาชีวศึกษาการรถไฟเทียนจิน, วิทยาลัยเทคนิคการรถไฟความเร็วสูงหูหนาน และวิทยาลัยการคมนาคมขนส่งสาธารณฉงชิ่ง จากประเทศจีน

– สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ( โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร 2 ปีครึ่ง) มีเปิดสอน 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่ายจากประเทศจีน

– สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ร่วมมือกับสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น เปิดสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เรียน 5 ปีต่อเนื่อง

– สาขาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (หลักสูตร 2 ปี) เปิดสอนใน 5 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม, วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร, วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี ทั้งนี้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันจะเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการคัดเลือกมหาวิทยาลัยให้กับสถาบันการศึกษาและผู้เรียนเอง

– สาขาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี ร่วมมือกับสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น เปิดสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เรียน 5 ปีต่อเนื่อง

– สาขาโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร 2 ปีครึ่ง โดยร่วมือกับ Chongqing City Management College : CCMC ของประเทศจีน

สอบเข้า ปวส. ใช้วิชาอะไรบ้าง?

หลักๆ จะขึ้นอยู่กับแต่ละสถานศึกษาจะกำหนด แต่โดยส่วนใหญ่ก็มักจะสอบวิชาพื้นฐานทั่วไป เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา รวมถึงพื้นฐานของสาขาวีชาชีพที่เราเลือกเรียน

คอร์สติวตัวต่อตัวสอบเข้า ปวส.

เตรียมพร้อมสำหรับการสอบเข้าเรียนต่อหลักสูตร ปวส. ด้วยคอร์สเรียน Private ตัวต่อตัว แบบ hybrid learning ที่ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนที่สถาบันหรือเรียนสดออนไลน์ อีกทั้งยังสามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้ หมดปัญหาตารางเรียนไม่ลงตัว ไม่มีเวลาเดินทาง อยู่ไกล ก็สามารถเรียนสดได้ คอร์สเรียนของเราสอนโดยติวเตอร์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นคอร์สที่จะช่วยให้การลงสนามสอบเข้า ปวส. กลายเป็นเรื่องง่าย และไม่ไกลเกินเอื้อม

Related Posts