fbpx

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร
Reading Time: 2 minutes

ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น
Ars longa Vitra Brevis

คำขวัญของมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย โด่งดังเรื่องการเรียนการสอนศาสตร์แห่งศิลปะ มีคณะ และสาขาวิชาที่สอนเกี่ยวกับศิลปะมากที่สุดในประเทศ ได้แก่ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมไปถึงคณะมัณฑนศิลป์

ด้วยความเชื่อมั่นเรื่องมาตรฐานเรื่องการเรียนการสอนที่มีมาอย่างยาวนาน รวมไปถึงผลงานการผลิตบุคลากร มีชื่อทางงานศิลปะมากหน้าหลายตา สมศักดิ์ศรีกับชื่อเสียงและความหมายของชื่อมหาวิทยาลัย ที่หมายถึงมหาวิทยาลัยอันเป็นบ่อเกิดแห่งศิลปะ

มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงถือเป็นมหาวิทยาลัยระดับ เอลิสต์ ที่ไม่มีใคร ไม่รู้จัก และมักถูกเลือกเป็นอันดับต้น ๆ สำหรับการสอบเข้าของนักเรียน นักศึกษา ผู้หมายมั่นปั้นมือศึกษาเกี่ยวกับวิชาศิลป์เลยทีเดียวค่ะ

 

ประวัติของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ถือกำเนิดจาก “โรงเรียนประณีตศิลปกรรม” สังกัดของกรมศิลปากร ต่อมาใช้ชื่อว่า “โรงเรียนศิลปากร” และตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 โรงเรียนศิลปากรก็ได้รับการพัฒนาหลักสูตรจนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ “มหาวิยาลัยศิลปากร” เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาขั้นสูงทางศิลปะของชาติ โดยปณิธานของมหาวิทยาลัยคือการสร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม สร้างงานศิลปะของชาติให้พัฒนาก้าวหน้า

โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ได้ทำตามปณิธานที่ตั้งไว้โดยสำเร็จ สามารถสร้างบุคลากรผู้สร้างสรรค์งานศาสตร์และศิลป์ วิทยาการให้พัฒนามาได้ อีกทั้งยังก่อตั้งคณะต่าง ๆ หลากหลายศาสตร์วิชา ไม่จำกัดเฉพาะคณะศิลปะ จนมีวิทยาเขตที่จัดการเรียนการสอนอยู่มากถึง 5 วิทยาเขต ได้แก่ด้วยกัน ได้แก่

วิทยาเขตวังท่าพระ

ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน ใช้สำหรับการเรียนการสอนของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป์ และเป็นที่ตั้งของหอศิลป์ต่าง ๆ

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ตั้งอยู่ในบริเวณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สำนักงานอธิการบดี

ณ ตลิ่งชัน 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ใช้เป็นที่ตั้งของ คณะดุริยางคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยทั้งภาคไทยและอังกฤษในช่วงเริ่มแรก

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี เป็นที่ตั้งของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคลังโบราณวัตถุของคณะโบราณคดี

วิทยาเขตบางรัก

ตั้งในปีพ.ศ. 2551 ทางมหาวิทยาลัยได้เช่าพื้นที่ ณ อาคารกสท.โทรคมนาคม (บางรัก) เพื่อรองรับการดำเนินการวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวิทยาเขตที่อยู่ในที่ตั้งของพื้นที่ธุรกิจจึงถือว่าตัววิทยาเขตแห่งนี้เอื้อให้นักศึกษามีโอกาสศึกษาดูงาน หรือฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ

 


ทำไมถึงต้องเรียน ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร

นอกจากคณะที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะอย่าง ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม แล้วนั้น ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งอักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์การเกษตร ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสากลอย่างสมบูรณ์ โดยหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตหรือปริญญาโทนั้น มีหลายหลักสูตรที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะหลักสูตรทางศิลปะ หรือสังคมศาสตร์แต่อย่างใด

โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทอยู่มากถึง 72 หลักสูตรจาก 15 คณะ เลยทีเดียวค่ะ สำหรับบทความในครั้งนี้ Chula tutor ได้รวบรวมหลักสูตรระดับปริญญาโทที่น่าสนใจหลายหลักสูตร จากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการเรียนการสอน คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา มาฝากแก่ทุกท่านเช่นเคยค่ะ

 

1. ป.โท ศิลปากร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

นับเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ก่อตั้งพร้อมกับมหาวิทยาลัย สำหรับคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มีเปิดการเรียนการสอนอยู่ 2 หลักสูตรด้วยกัน ได้แก่

 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

เปิดสอนเพื่อผลิตมหาบัณฑิต เน้นการค้นคว้าประเด็นทางทัศนศิลป์ที่ซับซ้อนและส่งเสริมงานวิจัยทางทัศนศิลป์

คุณสมบัติ :

โดยคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรนี้จะแตกต่างกันตามแผนที่เลือกสมัครค่ะ ทั้งนี้หากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเฉพาะทางศิลปะมาแล้ว ก็สามารถสมัครได้เมื่อมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แต่หากไม่ได้เป็นผู้ที่จบเฉพาะทางศิลปะ จะต้องมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ด้านงานทัศนศิลป์ อาทิ ต้องเคยได้รับรางวัล หรือได้รับการคัดเลือกในการประกวนงานศิลปกรรมระดับชาติ เป็นต้น

 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์

เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะที่เน้นการผลิตนักทฤษฎีศิลป์ นักวิชาการด้านศิลปะ นักประวัติศาสตร์ศิลปะ นักวิจารณ์ด้านศิลปะ และนักบริหารจัดการด้านศิลปะ
คุณสมบัติ :

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 เว้นแต่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับศิลปะ หรือเคยศึกษาอบรมความรู้เกี่ยวกับศิลปะไม่ต่ำกว่า 100 ชั่วโมง

 


2. ปริญญาโท มหาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2498 เป็นคณะที่ 2 ของมหาวิทยาลัย และเป็นหนึ่งในคณะที่มีชื่อเสียงลำดับต้น ๆ ของศิลปากร โดยในปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทมากถึง 10 หลักสูตรเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งมีหลักสูตรที่น่าสนใจได้แก่

 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง

เน้นทักษะ การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองพร้อมส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมของผู้เข้าศึกษา โดยมีวิชาที่น่าสนใจ อาทิ วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบชุมชนเมือง วิชาทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง เป็นต้น

คุณสมบัติ :

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวเนื่อง

 

Master of Arts Program in Architectural Heritage Management and Tourism หรือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติ :

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และสอบผ่านการวัดระดับภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 


3. ป.โท ศิลปากร คณะโบราณคดี

เหมาะสำหรับนักศึกษาผู้ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการค้นคว้าเลย เป็นอีกหนึ่งคณะที่ โด่งดังเรื่องการผลิตนักโบราณคดีไปปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานอันเป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ทั้งนี้ในปัจจุบันคณะโบราณคดี มีเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร ซึ่งมีหลักสูตรที่น่าสนใจได้แก่

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมโบราณในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง รวมถึงช่วยจัดระเบียบความรู้ในงานช่างไทยโบราณเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อประยุกต์พัฒนา

คุณสมบัติ :

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง

 


4. ปริญญาโท มหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 ด้วยความริเริ่มของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ปัจจุบันได้ขยายการผลิตบัณฑิตสาขาศิลปะและการออกแบบแขนงต่าง ๆ ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ และสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย สำหรับระดับปริญญาโทนั้น ในปัจจุบันมีเปิดสอน 3 หลักสูตรค่ะ ได้แก่

  • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
  • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

 


5. ป.โท ศิลปากร คณะอักษรศาสตร์

สำหรับระดับปริญญาโทนั้น คณะอักษรศาสตร์ในปัจจุบันมีเปิดสอน 3 หลักสูตรค่ะ ได้แก่ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาษาไทย และ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ

 


6. ปริญญาโท มหาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์มีเปิดหลักสูตรปริญญาโทให้ผู้สนใจเลือกเรียนมากถึง 8 หลักสูตร เน้นการพัฒนางานการศึกษาเป็นหลัก อาทิ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นต้น

 


7.ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ถือเป็นคณะวิชาแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์ โดยทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต แม้เป็นคณะที่ต่างไปจากคณะที่เกี่ยวกับศิลปะ ทว่าคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรก็มีชื่อเสียงไม่น้อยเลยค่ะ สำหรับหลักสูตรปริญญาโทนั้น มีเปิดการเรียนการสอนมากถึง 11 หลักสูตร ซึ่งมีหลักสูตรที่น่าสนใจ อาทิ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการมุ่งสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ :

สำเร็จการศึกษาระดับป.ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้ศึกษารายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือจากหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงาน

 


8. ป.โท ศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดคณะเภสัชศาสตร์ขึ้นเป็นลำดับที่ 6 ของประเทศ หรือราวปีพ.ศ. 2529 เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ผลิตเภสัชกรมาตรฐานสู่สังคมไทย โดยในปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์มีเปิดหลักสูตรปริญญาโทสำหรับผู้ที่สนใจ 4 หลักสูตรด้วยกันค่ะ ซึ่งได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ

 


9. ปริญญาโท มหาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2534 มุ่งขยายการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยทางคณะมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันคณะยังคงสืบสานปณิธานดังกล่าวอยู่ โดยการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทมากถึง 8 หลักสูตรแก่ผู้ที่สนใจพัฒนาองค์ความรู้ทางวิศวกรรม

 


10. ป.โท ศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ

อีกหนึ่งคณะที่น่าสนใจไม่น้อยค่ะ นั่นก็คือคณะวิทยาการจัดการ โดยคณะนี้ถือเป็นคณะที่ 12 ของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการสร้างบุคลากร เพื่อการประกอบอาชีพทั้งอาชีพอิสระ รวมไปถึงผู้ที่สามารถเข้าร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจเอกชน สำหรับหลักสูตรปริญญาโทนั้น ปัจจุบันมีการเปิดสอนทั้งสิ้น 4 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจซึ่งหนึ่งในนั้นคือหลักสูตร SU MBA นั่นเอง

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือหลักสูตร MBA SU

ที่เน้นการสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางการจัดการและนวัตกรรมการจัดการค่ะ

คุณสมบัติ :

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากทุกหลักสูตร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 


11. ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์

นอกเหนือไปจากคณะที่เกี่ยวกับศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์แล้วนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากรยังโด่งดังเรื่องศาสตร์ทางดนตรี สำหรับปัจจุบันมีเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทเพียงหลักสูตรเดียวคือ หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนาค่ะ

 


12. ป.โท ศิลปากร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การเรียนการสอนของคณะนี้ จัดขึ้นที่วิทยาเขตเพชรบุรีค่ะ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคณะที่มีประสิทธิภาพการเรียนการสอนมาก เนื่องจากทางคณะได้ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์และพืช รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง

โดยเป็นแหล่งในการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในบริเวณโดยรอบและใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย และให้โอกาสกับชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยการจัดทำฟาร์มสาธิต เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาด้วยนั่นเองค่ะ สำหรับหลักสูตรปริญญาโทนั้น มี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และ Master of Science Program in Bioscience for Sustainable Agriculture

 


13. วิทยาลัยนานาชาติ

ในปัจจุบันวิทยานานาชาติมีเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท คือ หลักสูตร Master of Arts Program in Cultural Heritage Conservation and Management ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดำเนินการร่วมกับ the University of Applied Arts Vienna ประเทศออสเตรีย

ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนและฝึกงานทั้งในมหาวิทยาลัยศิลปากร และเดินทางไปเรียนที่ประเทศออสเตรียเพื่อจบหลักสูตรอีกด้วยค่ะ สำหรับคุณสมบัตินั้น นักศึกษาต้องจบปริญญาตรีตามคณะที่กำหนดไว้ และยังต้องได้คะแนนภาษาอังกฤษที่ดีในระดับหนึ่ง อาทิ คะแนน TOEFL IBT 42 ( TOEFL ITP 460 ) หรือคะแนน IELTS 4 หรือ TOEIC score of 550 เป็นต้นค่ะ

 


14. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์

นอกเหนือจากมุ่งมั่นส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน วิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปะ ตลอดจนการให้บริการด้านวิชาการ โดยร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน ในการเผยแพร่ส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศแล้วนั้น คณะชื่อดังแห่งม.ศิลปากรแห่งนี้ยังดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการด้านศิลปกรรมของอาจารย์ นักศึกษา และศิลปินที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเผยแพร่และเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนอยู่เสมอ เรียกได้ว่าหากคุณได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของคณะ ย่อมได้มีอากาสเผยแพร่ผลงานอยู่เสมอค่ะ

สำหรับหลักสูตรปริญญาโทนั้น มีเปิดสอน หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษาแก่ผู้ที่สนใจทำงานเกี่ยวกับการเป็นผู้นำทางทัศนศิลปศึกษาสามารถวิจัยสร้างสรรค์ วิจารณ์ และเผยแพร่ผลงานศิลปะ รวมถึงผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถวิจักษ์ทางทัศนศิลปศึกษาในระดับสูง

 


15. บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิชาต่าง ๆ

เปิด 2 หลักสูตรระดับปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม และ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม

 


 

Related Posts