fbpx
HSK

HSK คือ

HSK หรือ Hanyu Shuiping Kaosh คือ แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาจีนสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก จัดสอบโดยสำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การสอบ HSK มีวัตถุประสงค์หลักๆ เพื่อใช้สำหรับการศึกษาต่อเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อแบบปกติหรือเป็นการขอทุนการศึกษา รวมไปถึงการได้รับข้อยกเว้นการเรียนวิชาภาษาจีนในระดับเทียบเท่ากับการสอบผ่านได้ และยังใช้เป็นใบรับรองแสดงความสามารถทางภาษาจีนเวลาที่เราสมัครงานได้ด้วยค่ะ ซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์การใช้คะแนนนั้นต่างก็ถูกกำหนดในเกณฑ์ที่ต่างกันออกไป

 

HSK สอบอะไรบ้าง

HSK มีทั้งหมด 6 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับนั้นต่างมีลักษณะการออกข้อสอบที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

ระดับ I : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 20 ข้อ และทักษะการอ่าน 20 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 40 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ การเข้าใจประโยคและคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ รู้และเข้าใจคำศัพท์ให้ได้ซักประมาณ 150 คำค่ะ

ระดับ II : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 35 ข้อ และทักษะการอ่าน 25 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 55 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ การใช้ภาษาจีนเป็นประโยคง่ายๆได้ สามารถสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ รู้และเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 300 คำ

ระดับ III : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 40 ข้อ ทักษะการอ่าน 30 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ การใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงานได้ รู้และเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 600 คำ

ระดับ IV : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 45 ข้อ ทักษะการอ่าน 40 ข้อ และการเขียน 15 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้อง รู้และเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 1,200 คำ

ระดับ V : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 45 ข้อ ทักษะการอ่าน 45 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 2 ชั่วโมง 5 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ สามารถใช้ภาษาจีนในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น วิจารณ์ ในหัวข้อเฉพาะทางหรือเป็นนามธรรม นอกจากนี้ยังสามารถสนทนาภาษาจีนกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมกับรู้และเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 2,500 คำ

ระดับ VI : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟังเข้าใจ 50 ข้อ ทักษะการอ่านเข้าใจ 50 ข้อ และการเขียน 1 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ สามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ต่างกับเจ้าของภาษา มีการรู้และเข้าใจคำศัพท์จำนวน 5,000 คำขึ้นไป

ข้อสอบระดับ I-II มีคะแนนเต็ม 200 คะแนน คะแนนที่ถือว่าผ่าน คือ 120 คะแนน ส่วนระดับ III – VI คะแนนเต็ม 300 คะแนน คะแนนที่ถือว่าผ่าน คือ 180 คะแนน ความซับซ่้อนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามลำดับค่ะ

นอกจากนี้ยังมีการสอบพูดอีกด้วยซึ่งจะอยู่คนละส่วนกับการสอบข้อเขียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง

 

การสอบ HSK แต่ละระดับ บอกระดับการใช้ภาษาอย่างไรบ้าง

– สอบผ่าน HSK ระดับ 1 หมายถึง มีความเข้าใจและสามารถใช้คำศัพท์และประโยคง่ายๆได้ในเบื้องต้น พร้อมกับมีพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับต่อไป

– สอบผ่าน HSK ระดับ 2 หมายถึง มีความรู้ภาษาจีนระดับต้นดีเยี่ยม สามารถในการใช้ภาษาจีนอย่างง่ายๆในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

– สอบผ่าน HSK ระดับ 3 หมายถึง มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือในด้านการทำงานขั้นพื้นฐาน และสามารถใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีนได้

– สอบผ่าน HSK ระดับ 4 หมายถึง มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนสื่อสารได้ในวงกว้าง และสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว

– สอบผ่าน HSK ระดับ 5 หมายถึง มีความสามารถในการอ่านนิตยสารภาษาจีน รับชมและเข้าใจรายการโทรทัศน์ของจีน และสามารถใช้ภาษาจีนในการพูดสุนทรพจน์ได้

– สอบผ่าน HSK ระดับ 6 หมายถึง มีความสามารถในการฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในการแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างคล่องแคล่ว

 

HSK Speaking Test

HSK Speaking Test หรือ HSKK คือ การสอบ HSK ในพาร์ทการพูด โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ดังนี้

ระดับของ HSKK Section จำนวนข้อ เวลา คะแนนเต็ม คะแนนผ่าน
ระดับต้น
(Beginner Level)
พาร์ท I: Listen and Repeat 15 4 100 60
พาร์ท II: Listen and Reply 10 3
พาร์ท III: Answer the Questions 2 3
ระดับกลาง
(Intermediate Level)
พาร์ท I: Listen and Repeat 10 3 100 60
พาร์ท II: Picture Description 2 4
พาร์ท III: Answer the Questions 2 4
ระดับสูง
(Advanced Level)
พาร์ท I: Listen and Repeat 3 7 100 60
พาร์ท II: Read Aloud 1 2
พาร์ท III: Answer the Questions 2 5

 

ติว HSK ตัวต่อตัว

ติว HSK ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง
20 ชม. 30 ชม. 40 ชม.
1 คน 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
(ประหยัดถึง 25%)
33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
(ประหยัดถึง 40%)
39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ : คอร์สส่วนตัว ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน กับ ติวเตอร์มากประสบการณ์ สามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้ หรือ สามารถเลือกเรียนตัวต่อตัวออนไลน์

 

สามารถสอบ HSK ได้เมื่อไหร่และสอบที่ไหนได้บ้าง

การสอบ HSK มีจัดสอบทุกเดือน โดยที่ศูนย์สอบ HSK จะมีจัดสอบอยู่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น จีน ประเทศต่างๆในโซนเอเชีย โซนยุโรป โซนอเมริกา โซนโอเชียเนีย และโซนแอฟริกา สามารถตรวจสอบรอบสอบและสถานที่สอบใกล้บ้านคุณได้ที่ http://www.chinesetest.cn/goKdInfoOrPlan.do?type=hsk โดยหลังจากสอบแล้วจะได้รับผลสอบที่อยู่ในรูปแบบเอกสารอย่างเป็นทางการภายใน 2 เดือนหลังสอบ

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ HSK

 1. เข้าเว็บไซต์ http://www.chinesetest.cn/ จากนั้นคลิกที่ “New User” (หากมีแอคเคาน์อยู่แล้ว สามารถกรอก Username, Password และกรอก Code เป็นตัวเลขตามที่เราเห็น จากนั้นคลิกที่ “Log in” เพื่อเข้าสู่ระบบได้เลย)
  สมัครสอบ HSK
 2. อ่านรายละเอียดเงื่อนไขเกี่ยวกับ Agreement Concerning Account Registration on the Chinese Testing Service Website จากนั้นคลิก “I have read and agree to Registration Agreement “A Guide to Privacy Protection for Chinese Test Takers”
  สมัครสอบ HSK 2
 3. อ่านรายละเอียดเงื่อนไขเกี่ยวกับ A Guide to Privacy Protection for Chinese Test Takers จากนั้นคลิก “I have read and agree to Registration Agreement “A Guide to Privacy Protection for Chinese Test Takers”
  สมัครสอบ HSK 3
 4. กรอกข้อมูลอีเมล ตั้งรหัสผ่านที่จะใช้สำหรับการเข้าระบบ และกรอกข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่ สัญชาติ ภาษาหลักที่เราใช้ วัน เดือน ปี เกิด สถานะผู้สมัครสอบว่าเป็นนักเรียน หรือเป็นบุคคลทั่วไป ระยะเวลาการเรียนภาษาจีน วัตถุประสงค์การใช้คะแนน และกรอกคำถามสุดท้ายก่อนจะกรอก Code คือ เรารู้จักการสอบนี้ได้อย่างไร เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้คลิก “I have read and agree to Registration Agreement “A Guide to Privacy Protection for Chinese Test Takers” จากนั้นคลิกที่ “Submit”
  สมัครสอบ HSK 4
 5. ระบบจะแสดงหน้าจอว่า “Successfully registered as a website user” ซึ่งหมายความว่าเราได้ทำการสร้างแอคเคาน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้คลิกที่ “Register Now” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครสอบ
  สมัครสอบ HSK 5
 6. จากนั้นเลือกประเภทของข้อสอบที่เราต้องการ ซึ่งในที่นี้เราจะเลือกเป็น HSK Level II
  สมัครสอบ HSK 6
 7. ระบบจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบที่เราเลือก หากเราตรวจสอบแล้วว่าเราได้เลือกข้อสอบถูกต้องตามที่เราต้องการแล้ว ให้คลิกที่ “Register”
  สมัครสอบ HSK 7
 8. เลือกภูมิภาคและประเทศที่เราอาศัยอยู่เพื่อให้ระบบค้นหาสนามสอบที่อยู่ใกล้เรามากที่สุด จากนั้นเลือกรูปแบบของการสอบว่าต้องการสอบแบบ Paper-based Test, Internet-based Test, หรือ Online Chinese Test (Home Edition) จากนั้นเลือกสนามสอบและวันสอบ เสร็จแล้วคลิกที่ “I have read and agreed to the instruction…” ดังรูป ตามด้วยการคลิกที่ “Submit”
  สมัครสอบ HSK 8
 9. กรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล ประเภทของเอกสารยืนยันตัวตน หมายเลขบัตรของเอกสารยืนยันตัวตนที่เราเลือกใช้ หมายเลขโทรศัพท์ ระยะเวลาการเรียนภาษาจีน สถานะของผู้สมัครสอบว่าเป็นนักเรียนหรือบุคคลทั่วไป ต่อมาจะเป็นการกรอกโค้ดคูปองต่าง ๆ หากไม่มีสามารถข้ามไปกรอกข้อมูลที่อยู่ได้เลย ส่วนหากเรามีหมายเหตุใดเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องระบุในการสมัครสอบ สามารถกรอกข้อมูลลงใน Notes ได้ จากนั้นคลิกที่ “Next Step”
  สมัครสอบ HSK 9
 10. อัพโหลดรูปภาพลงในระบบ โดยให้เลือกรูปภาพที่เป็นทางการหน้าตรง พื้นหลังสีฟ้าหรือขาวเท่านั้น ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา มีขนาดและรูปแบบตามที่ระบบกำหนดและแจ้งไว้
  สมัครสอบ HSK 10
 11. จากนั้นระบบสมัครสอบจะสรุปข้อมูลทั้งหมดให้เราตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง โดยข้อมูลที่ขึ้นมาจะประกอบไปด้วย Username ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครสอบ หากข้อมูลถูกต้องแล้วให้คลิก “Confirm and Submit” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
  สมัครสอบ HSK 11
 12. หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว และจะมีอีเมลยืนยันการสมัครสอบพร้อมกับรายละเอียดการชำระเงิน โดยให้ผู้สมัครสอบทำการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่แจ้งไว้ ระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนของเราโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ สถานะการชำระเงินของเราจะอัพเดตภายใน 7 วันทำการ หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

 

What does HSK level mean ?

HSK level is an international standardized exam that tests and rates Chinese language proficiency. It assesses non-native Chinese speakers’ abilities such as foreign students and aboard Chinese in using Chinese language in their daily academic and professional lives. Therefore, HSK level just like TOEFL and IELTS, the HSK is a worldwide standard examination and grading system for assessing proficiency in Mandarin language.

 

What is a good HSK score ?

It is common to refer to a standard level of HSK proficiency by using the HSK level score. For example, a job description might request foreign applicants with “HSK5 or better.” In addition, Level 4 which has basic (mid) competence in Chinese can gain the certificate of HSK Elementary Grade B, and you can apply to some university in China.

 

What is HSK used for?

Obtaining an HSK certificate certainly has its advantages.
First of all, it certifies the possession of Chinese language skills when applying for a job in China, in fact, more and more companies have started to request a Chinese proficiency certificate when they hire foreign employees, some companies even state as a requirement in the job description.
Second, if you are a student and would like to enter Chinese university, it fulfills admission requirements when applying to different types of schools at various levels in China.
Third, it’s also an advantage to hold an HSK certificate when applying for a work visa in China.

 

What level HSK should I take ?

It depends on what you need. HSK is China’s standardized test to test foreigners’ Chinese language proficiency. It’s classified into 6 levels, which level 1 is the lowest, and level 6 is the highest. So, obtaining a Chinese proficiency certificate certainly has its advantages.
However, whoever pass the HSK(level4) can speak Chinese on a wide range of topics and be able to communicate fluently with native Chinese speakers.This score is very for student who wants to get into the university.
Test HSK (Level 5) can read Chinese newspapers and magazines, enjoy Chinese films and plays, and give a full-length speech in Chinese. HSK (Level 6) can easily comprehend written and spoken information in Chinese and can effectively express themselves in Chinese. Both of highly level can use for applying a job in China.

 

How long does HSK last ?

HSK is valid for two years. So, if you have HSK4 to HSK5 score ,you can add to your resume for applying job and applying for a course in university in China.
However, primary HSK can also attach on your profile.

 

How many characters do you need to be fluent in Chinese ?

I think you can be fluent in English even if you don’t know all the English vocabulary Chinese is no different in this feeling. So, I think you need to know 1,500 to 2,000 characters to be legally recognized as fluent. Those 1,500 to 2,000 characters represent a basic education level that can help you communicate in day-to-day life.

 

How long does it take to learn HSK 1 ?

In my opinion, base on each person competency in remembering HSK1 vocabulary, there are 150 words. However, HSK 1 is the entry level test and one can pass after a month of serious study.

 

How do you study HSK 1 ?

It is more difficult when you start learning Chinese as each new level requires knowing twice as many words before, but in HSK1 level is very simply to know 150 words. So, I think you will spend most of your time on learning the vocabulary and characters.

 

What is the pass score for HSK 4 ?

HSK 4 is divided into 3 sections: reading, listening and writing. Once again, each section will be equally split. The total is 100 questions and it lasts 105 minutes. Before you planned for Chinese testing, you should recognize that time management is crucial in this step. If you are not well – prepared, you may not be able to finish each section and not take advantage of your linguistic improvement since level 3. Therefore, If you would like to pass HSK4 test, you need to prepare the vocabulary in the part of HSK3 as well.

 

What is the passing score for HSK ?

The first step before taking HSK test, you should know that HSK test is the standardized test of Standard Chinese (a type of Mandarin Chinese) language proficiency of China for non-native speakers such as foreign students and aboard Chinese.
HSK level has totally six levels, the highest score is HSK6 level and the lowest is HSK1 level. In addition, each levels you need to accumulate the vocabulary since the primary in HSK1.The first key to pass HSK in every level is Vocabulary, and the second is doing a lot of exercise before attending to HSK test.

 

Does HSK expire ?

The HSK certificate is valid all the time. However, for academic purposes, it is valid for two years from the date the exam was taken.

 

What HSK level is fluent ?

For me I think HSK level 4 is considered fluency but Level 6 is when you can effectively express yourself in spoken or written Chinese. Just remember that fluently speaking those characters and words doesn’t completely depend on knowing how to read or write them.

 

How many levels are in HSK ?

In the present, HSK Test is divided into 6 levels, from HSK1 to HSK6. HSK’s six levels are specified to fit into advanced level. In general, HSK1 and HSK2 are considered beginner’s level; HSK 3 to 4 are considered under intermediate level; and HSK5 and HSK6 are regarded as advanced level.

 

What HSK level is intermediate ?

In general, HSK 3 to 4 are categorized under intermediate level.

 

What level is HSK 4?

HSK 4 is compared to intermediate level that takes 105 minutes. There are 3sections in the level3: listening, reading and writing. Moreover, Hsk4 words list is around 1200 words and related grammar patterns is regarded as intermediated level. However, The test taker must get at least 180 points to be considered passing the test.

 

How do you pass the HSK ?

The HSK exam is good for people who want to objectively assess their skill level in the Chinese language.
First, understanding the purpose of HSK or the basic outline of the test.
Second, making a comprehensive study plan. For example, the HSK exam generally focuses on speaking, writing, listening, and reading skills, as well as vocabulary and grammar.
Third, preparing the vocabulary and grammar. Vocabulary and grammar are a great background for your studies and completely fill for the HSK.
Finally, the essential key is to do as many practice tests as possible. Taking HSK practice tests will be helpful for your preparation because it will be like taking the real exam.

 

What time is the HSK test ?

Level Test Duration
HSK 1 35 minutes
HSK 2 50 minutes
HSK 3 1 hour 25 minutes
HSK 4 1 hour 40 minutes
HSK 5 2 hours
HSK 6 2 hours 15 minutes

 

How hard is HSK 5?

The Level 5 HSK exam includes writing, reading, and listening sections. Pinyin does not accompany the characters in the test. Students may take the test online or they may opt for the handwritten version. Prior to beginning to study for this exam, you should understand the rules and test format of the Level 5 HSK exam; these are described in the next paragraph.
Test takers who can pass the HSK (Level V) can read Chinese newspapers and magazines, enjoy Chinese films and plays, and may experience some difficulty in delivering a lengthy Chinese speech. Test takers can talk with native speakers in Chinese fluently and somewhat effectively, will acquire 2500 Chinese characters and master HSK Level 5 related grammar.
Therefore, I think the hard skill is reading part because the reading speed as is important in whether you pass the exam or not. If you don’t have enough time, you won’t be able to do your best. In the reading part, there are 45 questions and you will only have 40 minutes to complete them.

 

How do you study for HSK 5 ?

The test preparation for the HSK Test at every level is almost the same. However, Reading Tips below are for HSK5.
Vocabulary is essential to any language exam so it is maybe the most important thing to study and understand. There are 2500 words for HSK 5 that you should remember.
Preparing for your exam with your teacher by focusing on the exercises that use the vocabulary from the list. For example, write a small text, create complex sentences, describe a picture, fill in the blank etc. If you don’t have a teacher to practice, try asking a Chinese friend to help you correct your practiced exercises.
In the HSK exam there are also questions which you have to construct sentences from multiple choices, and this is why grammar is essential. So, Grammar is important when learning a language as it implies fluency and proficiency when speaking or writing the language.
I think that you should not only plan day by day study, but you should also plan your study in set. For example, the first two weeks would be for learning the vocabulary, third week for the listening part, fourth week for the reading part, fifth week for the writing part etc.

 

How do you study for HSK 3 ?

In the Level 3 HSK exam, there are reading, writing, and listening. It does not have every Pinyin character. Students may take the online or handwritten test, depending on their preference. Before getting ready for the Level 3 HSK exam, you need to know the rules and test format.
Students who pass the test can use Chinese in their daily professional and academic lives. They can communicate about many matters in Chinese while travelling in China and have memorized 600 Chinese characters in addition to understanding the grammar in the Level 3 HSK exam.

 

What is Chinese HSK ?

HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) or the Chinese Proficiency Test is an international standardized exam which tests and rates Chinese language proficiency. It assesses non-native Chinese speakers’ abilities in using the Chinese language in their daily, academic and professional lives.

 

How do you prepare for the HSK?

Make a comprehensive study plan
First, you should know about the structure of the test. It’s time to create required study plan. This will give you a good idea of how you will prepare for the exam. The HSK exam generally focuses on speaking, writing, listening, and reading skills, as well as vocabulary and grammar.
Drill the vocabulary and grammar
Vocabulary and grammar are a great background for your studies and is forced for the HSK. There are vocabulary lists for every level. For example, if you planned to test HSK4, you will have 1200 Hanzi for HSK 4.However, there are different study tools you can use to learn the vocabulary such as flashcards, HSK vocabulary application on smartphone.
Do as many practice tests as possible
This is an excellent way to take your time for practicing HSK tests is helpful for your preparation because it will be like taking the real exam. So, you can buy the HSK exercise books or download HSK test on internet.
Finish as many exercises as possible, look over your answers and figure out the cause of your errors. Plan your progress for motivation,
Increase your listening ability daily
Most people are less skilled at listening in comparison to other language-learning aspects. To become a better listener, you should first relax. This will let you to focus more carefully when you take the exam. Read the questions on the exam to help you in comprehending the section you are listening to.

 

How do I register for HSK test?

Creating an Account
1. Log in this website: http://www.chinesetest.cn
2. Choose “English” language on the right upper side
3. Click “New User”
4. Fill in personal information required
o Email Address
o Password
o Confirm password
o Nationality (select)
o Mother Tongue (select)
o Birth Date (select)
o How long have you been learning Chinese: (select)
o Why do you want to learn Chinese: (select)
o How did you get to know about the Chinese test: (select)
o Code
5. Click submit after you make sure the information you fill in is correct

 

Does HSK 3 have pinyin?

There is no pinyin used in HSK 3 exam. You will have to rely totally on your Hanzi skills to pass the test. You will be able to daily communicate for academic and professional purposes.

 

What is HSK1 ?

HSK1 is a Chinese course for beginners which is the most important Chinese proficiency test in use today. It evaluates non-native Chinese speakers’ abilities in using Chinese in their daily, academic and professional lives.

 

What level is HSK 3 ?

HSK3 level is the beginner-intermediate level that can complete day-to-day tasks in life, at school or at work, and can easily communicate when travelling around China.

 

Can you take HSK online ?

Normally there are two ways you can take an HSK test : a paper test or an online test. For the online test, you can’t take the HSK test at home because it has to be processed in Test centers. So, the HSK test format will depend on which types you are good at. However, I prefer the online test as I can type answers and I think the online test is good for people who have trouble remembering how to write characters and they can answer the questions faster than paper test.

 

How do HSK tool holders work ?

Nowadays we can download Hsk application on your smartphone for practicing the HSK test in your daily life because there are all important skills on phone application such as listening, reading and vocabulary. However, you might want to know how to start HSK testing?
The first step is you should know about the structure of the test. It’s time to create your study plan. This will give you a good idea of how you will prepare for the exam. The HSK exam generally focuses on speaking, writing, listening, and reading skills, as well as vocabulary and grammar.
The second step is about preparing vocabulary and grammar which are a great foundation for your studies and necessary for the HSK.
The last step is to finish as many exercises as possible, look over your answers and figure out the cause of your errors. Plan your progress for motivation.

 

How do I apply for the HSK test?

I. Procedures for test center application
1. Test center application process for Confucius Institutes
i. Download and fill the Confucius Institute Chinese Test Registration Form.
ii. Send the Form to minjian@hanban.org.
iii. Negotiate and sign an agreement on hosting Chinese tests.
2. Application process for other overseas institutions
i. Download and fill the Application Form for Overseas Chinese Test Center.
ii. Send the Form to minjian@hanban.org.
iii. Negotiate and sign an agreement on hosting Chinese tests.
3. Test center application process for domestic institutions
i. Download and fill the Application Form for Domestic Chinese Test Center.
ii. Send the form to minjian@hanban.org.
iii. Negotiate and sign an agreement on hosting Chinese tests.

 

How do I find my HSK score ?

Your HSK test score will be available online at HSK website One Month after the test date. Please note that your test registration number (as shown on your Test Admission Card) will be required for accessing your score record online. http://www.chinesetest.cn

 

How do I register with HSK ?

Step 1:
Complete the 2019 HSK Test Registration Form. You can download the REGISTRATION FORM, or request a copy through email: rcai@emory.edu.
Step 2:
Submit the following items:
1. Your completed and signed Registration Form;
2. Test fees – check or money order payable to “Emory University”
3. Two current passport-size photos with your name on the back
4. A copy of a valid photo ID (driver’s license or passport; if you don’t have either, you can submit a copy of your student ID)
5. Submit an e-copy of form with an e-copy of your photo and email it to rcai@emory.edu.

 

How do I study for HSK ?

The HSK exam is great for people who want to objectively determine their skill level in Chinese language.
Firstly, understand the purpose of HSK or the basic outline of the test.
Secondly, make a comprehensive study plan. Generally, for HSK exam, you should focus on speaking, writing, listening, and reading skills, as well as vocabulary and grammar.
Thirdly, prepare the vocabulary and grammar. Vocabulary and grammar are a great foundation for your studies and completely necessary for the HSK.
Finally, the essential key is to do as many practice tests as possible. Spending time for HSK practice tests is helpful for your preparation because it will be like taking the real exam.

 

How do you study for HSK 1 ?

HSK1 is a Chinese course for beginners which is the most important Chinese proficiency test in use today. However, I think that it is not too hard to prepare for HSK1 level because it is very simply to know 150 words. So, I think most of your time will be spent on learning the vocabulary and characters that will surely make you pass HSK1.

 

How do you study for HSK 4 ?

HSK 4 is divided into 3 sections: reading, listening and writing. Once again, each section will be equally split. The total is 100 questions and it lasts 105 minutes. Before you plan for Chinese testing, you should recognize about managing time which will be crucial in this step. If you are not prepared, the risk is you will not be able to finish each section and not take advantage of your linguistic improvement since level 3. Therefore, If you want to pass HSK4 test, you will need to prepare the vocabulary in the part of HSK3 as well.

 

How do you study for HSK ?

The HSK exam is great for people who want to accurately decide their skill level in Chinese language. Therefore,
First, understand the purpose of HSK or the basic outline of the test.
Second, make a comprehensive study plan. For example, you should generally focus on speaking, writing, listening, and reading skills, as well as vocabulary and grammar.
Third, prepare the vocabulary and grammar. Vocabulary and grammar are a great foundation for your studies and completely necessary for the HSK.
Finally, the essential key is to do as many practice tests as possible. Spending time for HSK practice tests is helpful for your preparation because it will be like taking the real exam.

 

How long does it take to get HSK results?

You can check your HSK results online one month after the examination date. Score report will be posted to you two or three months after the examination date.

 

How long does it take to learn HSK 1?

HSK 1 is only 150 words. Believe it or not, but you can learn them in only two weeks. Or, if you want to relax a bit, let’s put it this: say you learn an average of 100 words a month for one year (25 words a week), you should have HSK 4 within a year, 5 within 2, and 6 within 4.

 

How long is HSK valid ?

HSK valid for two years. So, if you have HSK4 to HSK5 score , you can add to your resume for job application and entrance to university in China. However, primary HSK can also attach on your profile.

 

How many characters are in HSK ?

For each level of the HSK, you will need to learn a specific number of characters and new words. From 150 basic characters needed for the HSK 1 to the 5000 characters used in the daily life and required for the HSK 6, your list of words to learn will be steadily increasing.
Here is a reminder of the number of characters you need to master for each HSK level:
• HSK 1 : 150
• HSK 2 : 300
• HSK 3 : 600
• HSK 4 : 1,200
• HSK 5 : 2,500
• HSK 6 : 5,000

How many HSK levels are there ?

The new HSK levels, there are six levels of writing tests, namely the HSK (level 1), HSK (level 2), HSK (level 3), HSK (level 4), HSK (level 5), and HSK (level 6).

 

How many levels of HSK are there ?

There are six levels of writing tests, namely the HSK (level I), HSK (level II), HSK (level III), HSK (level IV), HSK (level V), and HSK (level VI).

 

How many words are in each HSK level ?

If who want to test of each Hsk levels, you have to know the number of characters you need to learn for each HSK level such as HSK 1: 150 words,HSK 2: 300 words,HSK 3 : 600 words,HSK 4 : 1,200 words,HSK 5 : 2,500 words ,HSK 6 : 5,000 words.

 

How useful is HSK ?

Obtaining an HSK certificate certainly has its advantages.
First of all, it certifies the possession of Chinese language skills when applying for a job in China, in fact, more and more companies have started to ask for a Chinese proficiency certificate when they hire foreign employees, some companies even state it in the job description as a requirement.
Second, if you are a student and would like to enter a Chinese university, it fulfills admission requirements when applying to different types of schools at various levels in China.
Third, it’s also an advantage to hold an HSK certificate when applying for a work visa in China.

 

Is HSK simplified or traditional ?

The HSK is administered solely in Mandarin and in simplified Chinese characters; however, if the exam is paper-based, the test-taker can choose to write the writing assignments in simplified or in traditional characters, at their discretion.

 

What is HSK certificate ?

HSK level is an international standardized exam that tests and rates Chinese language proficiency. It assesses non-native Chinese speakers’ abilities such as foreign students and overseas Chinese in using the Chinese language in their daily academic and professional lives. Therefore, HSK level just like TOEFL and IELTS, the HSK is a worldwide standard examination and grading system for proficiency in Mandarin language.

 

What is HSK in Chinese ?

Chinese Proficiency Test or The new HSK is an international standardized exam that tests and rates Chinese language proficiency. It assesses non-native Chinese speakers’ abilities in using the Chinese language in their daily, academic and professional lives.

 

What is HSK Level 5 ?

The HSK (Level V) assesses test takers’ abilities in the application of everyday Chinese (Mandarin). It is the counterpart of the Level V of the Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Languages and the C1 Level of the Common European Framework of Reference (CEF).

 

What is hsk3 ?

HSK3 level is the beginner-intermediate level that can complete day-to-day tasks in life, at school or at work, and can easily communicate when travelling around China.

 

What is the difference between HSK and HSKK ?

In term of HSK test, HSK or the Chinese Proficiency Test is the most popular standard Chinese language exam for foreigners and overseas Chinese. It is well-known all over the world and uses simplified characters.
The difference between HSK and HSKK are in part of HSK includes two separate tests: one focuses on writing, reading and listening. But HSKK only focuses on speaking. However, there are six levels of writing tests, starting from HSK Level 1 to HSK Level 6, and three levels of speaking tests for HSKK (beginner, intermediate and advanced).

 

What is the highest HSK level ?

HSK is China’s standardized test to test foreigners’ Chinese language proficiency. It’s classified into 6 levels, with level 1 is the lowest, and level 6 is the highest.

 

What is the pass mark for HSK 4 ?

HSK 4 can be passed with a mark of 180. As for the level 3, the maximum is 300, with 100 points given for each part of the exam. It means that an average mark of 60/100 at least will lead you to get the required 180 points.

 

Where can I take my HSK test ?

You can take HSK test in any of the authorized HSK test centers. It’s relatively convenient to take HSK test.

Scroll to Top