CU-TEP คืออะไร สอบอะไรบ้าง คะแนนเต็ม? สมัครสอบ CU-TEP

cu-tep คืออะไร
cu-tep คืออะไร

CU-TEP คืออะไร

CU-TEP คือ ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ออกโดย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ ผลคะแนนสอบ CU-TEP จะมีอายุ 2 ปี

CU-TEP สอบอะไรบ้าง

การสอบ CU-TEP แบ่งการสอบเป็น 3 ทักษะ คือ การฟัง (Listening), การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing – Error Identification) จำนวน 120 ข้อ คะแนนเต็มรวม 120 คะแนน (เฉลี่ยข้อละ 1 คะแนน) เวลาในการทำข้อสอบ คือ 2 ชั่วโมง 10 นาที

CU-TEP คะแนนเต็ม

CU-TEP คะแนนเต็ม 120 คะแนน

CU-TEP ใช้ทําอะไร

CU-TEP ใช้ยื่นศึกษาต่อในแทบทุกคณะอินเตอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้ง แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี อักษรศาตร์ จิตวิทยา แล้ว คะแนน CU-TEP ใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโทและเอก ของจุฬาฯ ได้อีกด้วย และ หลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ใช้คะแนน CU-TEP ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ

CU-TEP คณะที่ใช้

ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์ หลักสูตรนานาชาติ ( จุฬาฯ อินเตอร์)

เศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ (EBA CU) CU-TEP ขั้นต่ำ 79

อักษรศาสตร์ อินเตอร์ (BALAC) CU-TEP ขั้นต่ำ 80

บริหารธุรกิจ อินเตอร์ (BBA CU) CU-TEP ขั้นต่ำ 101

จิตวิทยา อินเตอร์ (JIPP) IELTS CU-TEP 104

วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ (ISE) CU-TEP ขั้นต่ำ 80

สถาปัตยกรรมศาสตร์ อินเตอร์ (CommDe/INDA) CU-TEP ขั้นต่ำ 80

เคมีประยุกต์ อินเตอร์ (BSAC) CU-TEP ขั้นต่ำ 80

เทคโนโลยีชีวภาพ อินเตอร์ (BBTech CU-TEP ขั้นต่ำ 80

แพทยศาสตร์ (โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ TCAS รอบ Portfolio) CU-TEP ขั้นต่ำ 110

ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Branding and Marketing อินเตอร์ CU-TEP ขั้นต่ำ 80

กฎหมายธุรกิจ Business Law อินเตอร์ CU-TEP ขั้นต่ำ 80

เวชศาสตร์คลินิก อินเตอร์ CU-TEP ขั้นต่ำ 45

การจัดการทางวัฒนธรรม อินเตอร์ (MACM) CU-TEP ขั้นต่ำ 60

ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ อินเตอร์ (EIL) CU-TEP ขั้นต่ำ 80

สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน อินเตอร์ (EDS) CU-TEP ขั้นต่ำ 60

ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม CU-TEP ขั้นต่ำ 90

ยุโรปศึกษา อินเตอร์ (MAEUS) CU-TEP ขั้นต่ำ 60

การเงิน อินเตอร์ (MSF) CU-TEP ขั้นต่ำ 70

วิศวกรรมธรณีและปิโตรเลียม อินเตอร์ (MGPE) CU-TEP ขั้นต่ำ 45

เภสัชวิทยาและพิษวิทยา อินเตอร์ CU-TEP ขั้นต่ำ 45

ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมโยธา อินเตอร์ CU-TEP ขั้นต่ำ 67

เวชศาสตร์คลินิก อินเตอร์ CU-TEP ขั้นต่ำ 67

ทันตสาธารณสุข อินเตอร์ (MGPE) CU-TEP ขั้นต่ำ 45

ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ อินเตอร์ (EIL) CU-TEP ขั้นต่ำ 80

สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน อินเตอร์ (EDS) CU-TEP ขั้นต่ำ 67

ยุโรปศึกษา อินเตอร์ (PEUS) CU-TEP ขั้นต่ำ 79

การจัดการ อินเตอร์ CU-TEP 86 + Speaking part

การเงิน อินเตอร์ CU-TEP 86 + Speaking part

CU-TEP เข้าคณะอะไรได้บ้าง ในธรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) ยอมรับคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60

CU-TEP เข้าคณะอะไรได้บ้าง ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ยอมรับคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 70

อุตสาหกรรมเกษตร สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) ยอมรับคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 75

CU-TEP เข้าคณะอะไรได้บ้าง ในมหาวิทยาลัมหิดล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (รอบ Portfolio) ยอมรับคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (รอบ Portfolio) ยอมรับคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 40

วิทยาลัยศาสนศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รอบ Portfolio) ยอมรับคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60

CU-TEP เข้าคณะอะไรได้บ้าง ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ยอมรับคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หากผู้สมัครมีคะแนน CU-TEP 60 คะแนนขึ้นไป จะได้รับพิจารณายกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ

CU-TEP เข้าคณะอะไรได้บ้าง ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรไทย (โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน) ยอมรับคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 75

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรไทย (โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน) ยอมรับคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรไทย (โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ) ยอมรับคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 45

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรไทย (โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ) ยอมรับคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 50

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรไทย (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ) ยอมรับคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 75

CU-TEP เข้าคณะอะไรได้บ้าง ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ (รอบ Portfolio) ยอมรับคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 80

คณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษนานาชาติ (รอบโควต้า) ยอมรับคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (รอบโควต้า) หากมีคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 ไม่ต้องเข้าอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ

CU-TEP สมัคร

สมัครสอบ CU-TEP เข้าไปที่ https://register.atc.chula.ac.th/ ให้เลือกเมนูสมัครสอบ โดยเลือกศูนย์สอบ รอบการสอบ CU-TEP และวันที่สอบ เสร็จแล้วพิมพ์ชำระเงิน โดยจะต้องชำระค่าสอบ CU-TEP ภายในวันที่กำหนด หลังจากนั้นให้ตรวจสถานะการสมัครสอบได้ในเวลา 10.00 น. ของวันถัดไป

สถานที่สอบ CU-TEP จะแจ้งผ่านทางเว็บสมัครสอบ ล่วงหน้า 5 วันก่อนวันสอบ

CU-TEP E-Testing คือ

CU-TEP E-Testing คือ การสอบ CU-TEP กับระบบ computer ซึ่งจะมีรอบสอบมากกว่ารอบปกติ และจะรู้ผลคะแนนทันทีที่สอบเสร็จ แต่ก็มีค่าสมัครสอบที่สูงกว่าการสอบรอบปกติ

ค่าสอบ CU-TEP

CU-TEP ค่าสอบ 900 บาท (รอบธรรมดา)

CU-TEP (รอบธรรมดา) และ สอบ CU-TEP Speaking ค่าสอบ 2,900 บาท

CU-TEP E-Testing ค่าสอบ 2,500 บาท

CU-TEP E-Testing และ สอบ CU-TEP E-Testing Speaking ค่าสอบ 4,000 บาท

สอบ CU-TEP ที่ไหน

CU-TEP สอบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Academic Testing Center) เป็นผู้จัดสอบ

ทั้งนี้ CU-TEP มีสอบ ตามจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ , จังหวัดกำแพงเพชร , จังหวัดสกลนคร , จังหวัดนครพนม , จังหวัดนครราชสีมา , จังหวัดสงขลา

ศูนย์สอบ CU-TEP

ศูนย์สอบ CU-TEP กรุงเทพ สอบที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์สอบ CU-TEP จ.เชียงใหม่ สอบที่ โรงเรียนมงต์ฟอร์ตวิทยาลัย

ศูนย์สอบ CU-TEP จ.กําแพงเพชร สอบที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หอประชุมทีปังกรรัศมีโชค

ศูนย์สอบ CU-TEP จ.สกลนคร สอบที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอประชุมชมพูชานัย

ศูนย์สอบ CU-TEP จ.นครพนม สอบที่ มหาวิทยาลัยนครพนม อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ห้องพนมศิลป์

ศูนย์สอบ CU-TEP จ.นครศรีธรรมราช สอบที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์สอบ CU-TEP จ.สงขลา สอบที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

CU-TEP หนังสือ

หนังสือ CU-TEP Grammar

หนังสือ CU-TEP Grammar จึงเป็นหนังสือที่เหมาะสมกับการทบทวนทางด้านไวยากรณ์ทั้งหมด เหมือนกับการปูพื้นฐานทางภาษาอังกฤษใหม่ให้แน่นขึ้น พร้อมกับเทคนิคการสอบ Error Identification และแนวข้อสอบที่มีการอธิบายคำตอบเอาไว้อย่างละเอียด ทำให้ผู้สอบมีความมั่นใจในการสอบพาร์ทการเขียนมากขึ้นและทำคะแนนในพาร์ทนี้ได้

 

หนังสือ cu-tep reading

หนังสือเตรียมสอบ CU-TEP Reading เป็นผู้ช่วยสำคัญที่ช่วยให้พาร์ท Reading ได้คะแนนที่ดีขึ้น เพราะนอกจากมีการอธิบายเนื้อหาการสอบได้ครบทุกส่วนและเข้าใจได้ง่ายแล้ว ยังเผยเทคนิคและขั้นตอนในการทำข้อสอบ พร้อมมีแนวข้อสอบการอ่านมาให้ถึง 5 ชุด รวมทั้งอธิบายเฉลยเอาไว้อย่างละเอียด ทำให้ทุกคนสามารถทำคะแนนในพาร์ทนี้ได้มากขึ้น

หนังสือ CU-TEP listening
 

หนังสือ CU-TEP Listening สำหรับในพาร์ทของการฟัง หนังสือเล่มนี้ถือว่าได้รับความนิยมมากอีกหนึ่งเล่มเลยทีเดียวค่ะ เนื่องจากภายในเล่มมีการอธิบายเนื้อหาทางด้านการฟังเอาไว้อย่างละเอียด รวมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ได้ลองทำควบคู่ไปกับการอ่านทบทวน และบททดสอบด้านการฟังในแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบ Short Conversations, Long Conversations และ Talks & Lectures นอกจากนี้ยังแนบไฟล์ข้อสอบ CU-TEP Listening Test มาในแผ่น CD อีกด้วย

หนังสือ cu-tep

หนังสือเตรียมสอบ CU-TEP with MP3 CD เป็นเล่มที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอ่านเล่มเดียวแล้วจบ เพราะภายในประกอบไปด้วยความรู้ทั่วไปทางภาษาอังกฤษ การทบทวนความรู้ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน รวมทั้งยังมีข้อสอบ CU-TEP มาให้ถึง 4 ชุด ที่แนบมาในแผ่น CD นอกจากนี้ยังมีข้อแนะนำสำหรับเตรียมตัวในการสอบที่อธิบายเอาไว้อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ที่ต้องการสอบสามารถเตรียมตัวพร้อมทำข้อสอบได้แบบผ่านฉลุย

Scroll to Top