CU-TEP ข้อสอบภาษาอังกฤษ ของ จุฬาฯ คืออะไร ออกออกอะไรบ้าง

cu-tep คืออะไร

CU-TEP คืออะไร

CU-TEP คือ ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ออกโดย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ ผลคะแนนสอบ จะมีอายุ 2 ปี

Table of Contents

CU-TEP สอบอะไรบ้าง

การสอบ CU-TEP แบ่งการสอบเป็น 3 ทักษะ คือ การฟัง (Listening), การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing – Error Identification) จำนวน 120 ข้อ คะแนนเต็มรวม 120 คะแนน (เฉลี่ยข้อละ 1 คะแนน) เวลาในการทำข้อสอบ คือ 2 ชั่วโมง 10 นาที

CU-TEP คะแนนเต็ม

CU-TEP คะแนนเต็ม 120 คะแนน

คะแนน CU-TEP สำหรับใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์ หลักสูตรนานาชาติ ( จุฬาฯ อินเตอร์)

เศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ (EBA CU) คะแนนขั้นต่ำ 79

อักษรศาสตร์ อินเตอร์ (BALAC) คะแนนขั้นต่ำ 80

บริหารธุรกิจ อินเตอร์ (BBA CU) คะแนนขั้นต่ำ 101

จิตวิทยา อินเตอร์ (JIPP) คะแนนขั้นต่ำ 104

วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ (ISE) คะแนนขั้นต่ำ 80

สถาปัตยกรรมศาสตร์ อินเตอร์ (CommDe/INDA) คะแนนขั้นต่ำ 80

เคมีประยุกต์ อินเตอร์ (BSAC) คะแนนขั้นต่ำ 80

เทคโนโลยีชีวภาพ อินเตอร์ (BBTech คะแนนขั้นต่ำ 80

แพทยศาสตร์ (โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ TCAS รอบ Portfolio) คะแนนขั้นต่ำ 110

ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Branding and Marketing อินเตอร์ คะแนนขั้นต่ำ 80

กฎหมายธุรกิจ Business Law อินเตอร์ คะแนนขั้นต่ำ 80

เวชศาสตร์คลินิก อินเตอร์ คะแนนขั้นต่ำ 45

การจัดการทางวัฒนธรรม อินเตอร์ (MACM) คะแนนขั้นต่ำ 60

ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ อินเตอร์ (EIL) คะแนนขั้นต่ำ 80

สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน อินเตอร์ (EDS) คะแนนขั้นต่ำ 60

ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม คะแนนขั้นต่ำ 90

ยุโรปศึกษา อินเตอร์ (MAEUS) คะแนนขั้นต่ำ 60

การเงิน อินเตอร์ (MSF) คะแนนขั้นต่ำ 70

วิศวกรรมธรณีและปิโตรเลียม อินเตอร์ (MGPE) คะแนนขั้นต่ำ 45

เภสัชวิทยาและพิษวิทยา อินเตอร์ คะแนนขั้นต่ำ 45

ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมโยธา อินเตอร์ คะแนนขั้นต่ำ 67

เวชศาสตร์คลินิก อินเตอร์ คะแนนขั้นต่ำ 67

ทันตสาธารณสุข อินเตอร์ (MGPE) คะแนนขั้นต่ำ 45

ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ อินเตอร์ (EIL)คะแนนขั้นต่ำ 80

สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน อินเตอร์ (EDS) คะแนนขั้นต่ำ 67

ยุโรปศึกษา อินเตอร์ (PEUS) คะแนนขั้นต่ำ 79

การจัดการ อินเตอร์ คะแนนขั้นต่ำ 86 + Speaking part

การเงิน อินเตอร์ คะแนนขั้นต่ำ 86 + Speaking part

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) ยอมรับคะแนน คะแนนขั้นต่ำ 60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คะแนนขั้นต่ำ 70

อุตสาหกรรมเกษตร สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) คะแนนขั้นต่ำ 75

มหาวิทยาลัมหิดล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (รอบ Portfolio) คะแนนขั้นต่ำ 60

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (รอบ Portfolio) คะแนนขั้นต่ำ 40

วิทยาลัยศาสนศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รอบ Portfolio)คะแนนขั้นต่ำ 60

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) คะแนนขั้นต่ำ 60

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) คะแนนขั้นต่ำ 60 คะแนนขึ้นไป จะได้รับพิจารณายกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรไทย (โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน) คะแนนขั้นต่ำ 75

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรไทย (โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน) คะแนนขั้นต่ำ 60

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรไทย (โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ) คะแนนขั้นต่ำ 45

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรไทย (โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ) คะแนนขั้นต่ำ 50

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรไทย (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ) คะแนนขั้นต่ำ 75

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ (รอบ Portfolio) คะแนนขั้นต่ำ 80

คณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษนานาชาติ (รอบโควต้า) คะแนนขั้นต่ำ 60

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (รอบโควต้า) คะแนนขั้นต่ำ 60 ไม่ต้องเข้าอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ

CU-TEP สมัคร

สมัครสอบข้าไปที่ https://register.atc.chula.ac.th/ ให้เลือกเมนูสมัครสอบ โดยเลือกศูนย์สอบ รอบการสอบและวันที่สอบ เสร็จแล้วพิมพ์ชำระเงิน โดยจะต้องชำระค่าสอบ ภายในวันที่กำหนด หลังจากนั้นให้ตรวจสถานะการสมัครสอบได้ในเวลา 10.00 น. ของวันถัดไป

สำหรับสถานที่สอบ จะแจ้งผ่านทางเว็บสมัครสอบ ล่วงหน้า 5 วันก่อนวันสอบ

CU-TEP E-Testing คือ

CU-TEP E-Testing คือ การสอบกับระบบ computer ซึ่งจะมีรอบสอบมากกว่ารอบปกติ และจะรู้ผลคะแนนทันทีที่สอบเสร็จ แต่ก็มีค่าสมัครสอบที่สูงกว่าการสอบรอบปกติ

ค่าสอบ CU-TEP

CU-TEP ค่าสอบ 900 บาท (รอบธรรมดา)

CU-TEP (รอบธรรมดา) และ สอบ CU-TEP Speaking ค่าสอบ 2,900 บาท

CU-TEP E-Testing ค่าสอบ 2,500 บาท

CU-TEP E-Testing และ สอบ CU-TEP E-Testing Speaking ค่าสอบ 4,000 บาท

สอบ CU-TEP ที่ไหน

CU-TEP สอบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Academic Testing Center) เป็นผู้จัดสอบ และทั้งนี้ยังมีศูนย์สอบตามจังหวัดต่างๆ

ศูนย์สอบ CU-TEP

จังหวัดกรุงเทพ สอบที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จังหวัดเชียงใหม่ สอบที่ โรงเรียนมงต์ฟอร์ตวิทยาลัย

จังหวัดกําแพงเพชร สอบที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หอประชุมทีปังกรรัศมีโชค

จังหวัดสกลนคร สอบที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอประชุมชมพูชานัย

จังหวัดนครพนม สอบที่ มหาวิทยาลัยนครพนม อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ห้องพนมศิลป์

จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จังหวัดสงขลา สอบที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

tutor course cu-tep

เรียนติว CU-TEP สอนสด รับรองผล


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
CECA0324 25 มี.ค. - 25 เม.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
0 โจ้
CECB0324 30 มี.ค. - 5 พ.ค. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 วี
CECA0524 6 พ.ค. - 30 พ.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
7 วี,โจ้

Review คอร์สเรียน CU-TEP

private

ตารางสอบ CU TEP 2567 (2024)

ตารางสอบ CU-TEP 2024
Scroll to Top