fbpx

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง wish clause

TOEIC TEST EXAMPLE : wish clause
Reading Time: < 1 minute

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง wish – clause

 

พูดถึง Wish เราน่าจะเข้าใจกันดีว่าเป็นเรื่องของความปรารถนาอยากให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น แต่โครงสร้างประโยคของ Wish ก็มีรูปตามกาลเวลาเช่นเดียวกัน ดังนี้ค่ะ

 

1. การแสดงความปรารถนาในปัจจุบัน : อยากให้เหตุการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตอนนี้ ใช้ Past Tense ตามหลัง Wish

Example :

I wish you were here with me now. ( ความจริงคือคุณไม่ได้อยู่ในตอนนี้)
Jenny wishes that Tom took her to anniversary trip. ( Tom ไม่ได้พาไปในตอนนี้)

2. การแสดงความปราถนาในอดีต : อยากให้เหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตใช้ Past Perfect Tense ตามหลัง Wish

Example :

Sammy wishes she had won the competition. (ความจริงคือแพ้แล้วแต่อยากชนะในตอนนั้น)
Betty wishes she had finished her bachelor degree before getting a job.

3. การแสดงความปราถนาในอนาคต : อยากให้เหตุการณ์เกิดขึ้นในอนาคตใช้ could และ would ตามหลัง Wish

Example :

Thana wishes his girlfriend could go to his birthday party tonight.
Kim wishes Tina would buy him a gift.

ส่วนตัว Wish เอง จะอยู่ใน Tense อะไรก็ได้นะคะ ( wish, wished, has wished….) เพราะตัวที่จะบอกว่าปรารถนาในเวลาช่วงใดคือ Tense ที่อยู่หลัง Wish ค่ะ

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง wish clause

 

1. I wish I ________ harder when I was young .

1) worked
2) have worked
3) had worked
4) would work

คำตอบคือ ข้อ 3 ปรารถนาในอดีตต้องเป็น Past Perfect Tense

 


 

2. He wishes he _______ to the concert last night .

1) would have gone
2) went
3) had gone
4) was going

คำตอบคือ ข้อ 3 ปรารถนาในอดีตต้องเป็น Past Perfect Tense

 


 

3. Angelina wishes Brad ________ for dinner today.

1) took
2) is taken
3) takes
4) has taken

คำตอบคือ ข้อ 1 ปรารถนาในปัจจุบันใช้ Past Tense

Related Posts