fbpx
084-942-4261
atc chula cu tep
Review Cu-Tep ครั้งที่ 7 / 2560 วันที่ 23 เมษายน 2560
Review ข้อสอบ CU-TEP วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
Review ข้อสอบ CU-TEP กรกฎาคม 2559
cu-tep
cloze test
รีวิว ข้อสอบ cu-tep รอบ สิงหาคม 2558 ตอนที่ 2
ตัวอย่าง ข้อสอบ cu-tep เรื่อง adjective – adverb
รีวิว ข้อสอบ cu-tep รอบ มิถุนายน 2558 ตอน 2
conditionals