กริยา 3 ช่อง คืออะไร ใช้ยังไง กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย

กริยา 3 ช่อง คืออะไร
Reading Time: 3 minutes

กริยา 3 ช่อง คืออะไร

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง บ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลาได้อีกด้วย กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต กริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ passive voice

 

กริยา 3 ช่อง ใช้ยังไง

กริยา 3 ช่อง ใช้เพื่อระบุลักษณะช่วงเวลาและลักษณะเหตุการณ์ใน Tense ดังนี้

1. กริยาช่อง 1 (Base Form) ใช้เล่าถึงเหตุการณ์ทั่วไป หรือปัจจุบัน

2. กริยาช่อง 2 (Simple Past Tense) ใช้บอกเล่าเรื่องที่เกิดในอดีต

3. กริยาช่อง 3 (Past Participle) ใช้บอกเหตุการณ์ที่ผ่านมาเสร็จสิ้นแล้ว จบสิ้นแล้ว โดยคำกริยาเหล่านี้จะใช้ใน Perfect Tense, Passive Voice และ Past Participle

 

บทความยอดนิยม

Click ทำไมควรลองสอบ CU-TEP

Click IELTS Test ข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ยอดนิยม

Click CU-BEST ข้อสอบคณิต สำหรับเข้า ป.โท จุฬาฯ

Click GED Test สอบเทียบ ยอดนิยม สำหรับ น้องๆ ม.ปลาย

Click SAT Test ข้อสอบคณิต อังกฤษ สำหรับเข้า ปริญญาตรี อินเตอร์

 

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย (กริยา 3 ช่องพร้อมคําอ่าน)

กริยา ช่องที่ 1 กริยา ช่องที่ 2 กริยา ช่องที่ 3 แปล
Be (Is,Am,Are) บี (อีส,แอม,อาร์) Was, Were วอส, เวอ Been บีน เป็น,อยู่,คือ
Bear แบร์ Bore บอร์ Born บอร์น ทน
Beat บีต Beat บีต Beaten บีททึ่น ตี
Become บีคั๊ม Became บีเคม Become บีคัม กลายเป็น
Beget บีเก็ต Begot บีกอต Begot / Begotten บีกอต / บีกอตทึ่น ก่อให้เกิด
Begin บิกิ๊น Began บิแก๊น Begun บิกัน เริ่ม
Bend เบ็นดฺ Bent เบ้นทฺ Bent เบ้นทฺ หัก, งอ
Beseech บีสีซ Besought บีส็อตทฺ Besought บีส็อตทฺ ขอความกรุณา
Beset บีเซ็ต Beset บีเซ็ต Beset บีเซ็ต โอบล้อมรอบด้าน
Bet เบ็ต Bet เบ็ต Bet เบ็ต พนัน
Bite ไบทฺ Bit บิตทฺ Bitten บิทึ่น กัด
Break เบรกคฺ Broke โบร๊กคฺ Broken โบรกคึ่น แตก, หัก
Bring บริ๊ง Brought บรอตทฺ Brought บรอตทฺ นำมา
Browbeat บอร์บีตทฺ Browbeat บอร์บีตทฺ Browbeaten บอร์บีตทึ่น รังแก
Build บิ๊วดฺ Built บิ๊วทฺ Built บิ๊วทฺ สร้าง
Buy บาย Bought บ๊อตทฺ Bought บ๊อตทฺ ซื้อ
Catch แคตชฺ Caught ค็อตทฺ Caught ค็อตทฺ จับ
Choose ซูส Chose โซส Chosen โซสซึ่น เลือก
Come คัม Came เคม Come คัม มา
Cut คัต Cut คัต Cut คัต ตัด
Do ดู Did ดิด Done ดัน ทำ
Draw ดรอว Drew ดรู Drawn ดรอน วาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงิน
Drink ดริ๊งคฺ Drank แดรงคฺ Drunk ดรั๊งคฺ ดื่ม
Drive ไดว์ Drove โดว์ฟ Driven ดรีฟฟึ่น ขับรถ
Eat อีตทฺ Ate เอตทฺ Eaten อีตทึ่น กิน
Fall ฟอล Fell เฟล Fallen ฟอลลึ่น ล้ม
Feed ฟีด Fed เฟ็ด Fed เฟ็ด ให้อาหารสัตว์
Feel ฟีล Felt เฟลทฺ Felt เฟลทฺ รู้สึก
Find ไฟดฺ Found ฟลาวดฺ Found ฟลาวดฺ พบ
Fly ฟลาย Flew ฟลูว Flown โฟล์ว บิน, นั่งเครื่องบิน
Fight ไฟ๊ทฺ Fought ฟ๊อตทฺ Fought ฟ๊อตทฺ ต่อสู้
Forget ฟอร์เก็ต Forgot ฟอร์ก๊อต Forgotten ฟอร์ก๊อตทึ่น ลืม
Forgive ฟอร์กีฟ Forgave ฟอร์เกฟ Forgiven ฟอร์กีฟฟึ่น ให้อภัย
Get เก็ต Got ก็อต Gotten ก็อตทึ่น ได้
Give กีฟ Gave เกฟ Given กีฟฟึ่น ให้
Go โก Went เว๊น Gone กอน ไป
Grow โกรว Grew กรูว Grown โกรน เจริญงอกงาม
Have แฮฟ Had แฮด Had แฮด มี
Hear เฮีย Heard เฮิด Heard เฮิด ได้ยิน
Hit ฮิต Hit ฮิต Hit ฮิต ตี
Hold โฮลดฺ Held เฮลดฺ Held เฮลดฺ ถือ
Hurt เฮิร์ต Hurt เฮิร์ต Hurt เฮิร์ต ทำร้าย
Keep คีฟ Kept เค็ฟ Kept เค็ฟ เก็บรักษา
Know โนว Knew นูว Known โนว์น รู้จัก
Learn เลิร์น Learnt เลิ้ร์นทฺ Learnt เลิ้ร์นทฺ เรียน
Leave ลีฟ Left เล็ฟ Left เล็ฟ ออกจาก
Lose ลูส Lost ลอสต์ Lost ลอสต์ ทำหาย
Make เมก Made เมด Made เมด ทำ, สร้าง
Meet มีทฺ Met เมทฺ Met เมทฺ พบ
Mistake มีสเทกคฺ Mistook มีสทูกคฺ Mistaken มีสเทกคึ่น ทำผิด
Overcome โอเวอร์คัม Overcame โอเวอร์เคม Overcome โอเวอร์คัม เอาชนะ
Overdo โอเวอร์ดู Overdid โอเวอร์ดิด Overdone โอเวอร์ดัน ทำมากเกินไป
Oversee โอเวอร์ซี Oversaw โอเวอร์ซอว์ Overseen โอเวอร์ซีน กำกับ
Overtake โอเวอร์เทกคฺ Overtook โอเวอร์ทูกคฺ Overtaken โอเวอร์เทกคึ่น ตามทัน
Pay เพยฺ Paid เพด Paid เพด จ่าย
Put พุต Put พุต Put พุต วาง
Read รีด Read เรด Read เรด อ่าน
Redo รีดู Redid รีดิด Redone รีดัน ทำซ้ำ
Remake รีเมกคฺ Remade รีเมด Remade รีเมด Remake
Retake รีเทกคฺ Retook รีทูกคฺ Retaken รีเทกคึ่น เอาคืน
Ride ไรด์ Rode โรด Ridden ริดดึ่น ขี่
Ring รีง Rang แรง Rung รัง กรดกริ่ง
Rise ไรซ์ Rose โรว Risen ไรซึ่น ลุกขึ้น
Run รัน Ran แรน Run รัน วิ่ง
Say เซ Said เซด Said เซด พูด
See ซี Saw ซอว Seen ซีน เห็น
Seek ซีก Sought ซอตทฺ Sought ซอตทฺ ค้นหา
Sell เซล Sold โซล Sold โซล ขาย
Send เซ่น Sent เซ่น Sent เซ่น ส่ง
Shave เซฟ Shaved เซฟดฺ Shaven เซฟวึ่น โกน
Show โชว์ Showed โชว์ดฺ Shown โซว์น แสดง
Sing ซิง Sang แซง Sung ซอง ร้องเพลง
Sit ซิต Sat แซต Sat แซต นั่ง
Sleep สะลีฟ Slept สะเลฟ Slept สะเลฟ นอน
Speak สะปี๊ก Spoke สะโปก Spoken สะโปกคึ่น พูด
Spend สะเป็น Spent สะเป้นทฺ Spent สะเป้นทฺ ใช้จ่าย
Spread สะเปรด Spread สะเปรด Spread สะเปรด แผ่
Spring สะปริง Sprang สะแปรง Sprung สะปรัง กระโดด
Stand สะแตน Stood สะตูด Stood สะตูด ยืน
Steal สะตีล Stole สะโตล Stolen สะโตลึ่น ขโมย
String สะตริง Strung สะตรัง Strung สะตรัง ขึ้นสาย, ร้อยลูกปัด
Swear สะแวร์ Swore สะวอร์ Sworn สะวอร์น สาบาน
Sweat สะวีต Sweat สะวีต Sweat สะวีต เหงื่อ
Swim สะวิม Swam สะแวม Swum สะวอม ว่ายน้ำ
Take เทก Took ทูก Taken เทกเค่น นำไป
Teach ทีช Taught ท็อตทฺ Taught ท็อตทฺ สอน
Tell เทล Told โทลดฺ Told โทลดฺ บอก
Think ทิ่ง Thought ท๊อต Thought ท๊อด คิด
Throw โทว์ Threw ทูว์ Thrown โทว์น ขว้าง
Tread เทรด Trod โทรด Trodden โทรดดึ่น เดิน
Undergo อันเดอร์โก Underwent อันเดอร์เว๊นทฺ Undergone อันเดอร์กอน ได้รับ
Understand อันเดอร์สะแตน Understood อันเดอร์สะตูด Understood อันเดอร์สะตูด เข้าใจ
Undertake อันเดอร์เทกคฺ Undertook อันเดอร์ทูกคฺ Undertaken อันเดอร์เทกคึ่น รับปาก
Underwrite อันเดอร์ไรต์ Underwrote อันเดอร์โรต Underwritten อันเดอร์ริททึ่น รับประกัน
Undo อันดู Undid อันดิด Undone อันดัน แก้
Wake เวก Woke โวก Woken โวกคึ่น ตื่น
Wear แวร์ Wore อวร์ Worn วอร์น สวม
Win วิน Won วอน Won วอน ชนะ
Wring ริง Wrung รัง Wrung รัง บิด
Write ไรต์ Wrote โรต Written ริททึ่น เขียน

 

Related Posts