fbpx

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต
Reading Time: 2 minutes

เรียนปริญญาโทจำเป็นแค่ไหน

การลงทุนที่ดีที่สุด คือการลงทุนกับตัวเอง โดยเฉพาะการลงทุนเรื่องการศึกษา ตอนนี้หลายๆคนคงยังลังเลอยู่ว่าเราจำเป็นต้องเรียนปริญญาโทไหม แน่นอนว่าการเรียนปริญญาตรีก็เพียงพอสำหรับการประกอบอาชีพแล้ว แต่การเรียนปริญญาโทจะเป็นการเปิดโอกาสให้เราพัฒนาตัวเอง เสริมความสำเร็จทางอาชีพการงานของเราให้มากขึ้น

เพราะการเรียนปริญญาโท จะเป็นการช่วยเสริมความรู้ให้ลึกลงไป หรือหากเรียนปริญญาโทที่ต่างจากสาขาจากปริญญาตรี ก็จะทำให้เรามีความรู้กว้างขึ้น, ทำให้เราคิด, วางแผนงานและทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้การเรียนระดับปริญญาโทยังช่วยขยายวงสังคมของเราให้กว้างขึ้น ไม่ใช่แค่เพื่อนในคลาสเรียน แต่รวมถึงอาจารย์และวิทยากรพิเศษในคลาส ที่ล้วนแต่เป็นผู้มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในวงการ โดยหากใครทำธุรกิจส่วนตัว การรู้จักคนในหลากหลายวงการ จะยิ่งเป็นการช่วยให้ธุรกิจของเราไปได้ไกลขึ้น หรือหากต้องการเปลี่ยนแนวอาชีพ การเรียนปริญญาโทจะช่วยเราก้าวไปสู่อาชีพใหม่อย่างมั่นใจมากขึ้น

 


ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นมหาวิยาลัยเอกชนทีมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่ง และยังเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพียงแห่งเดียวได้ที่ได้รับการจัดอันดับจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้อยู่ในระดับดีมาก

นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีศาสตราจารย์สังกัดอยู่มากที่สุดอีกด้วย ยืนยันได้จากการเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับ 1 ในไทยจากการจัดลำดับของ Webometrics ซึ่งพิจารณาอันดับจากผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ออกมาทางอินเทอร์เน็ต และผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสารหรืออื่นๆ หรือเรียกว่า “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)”

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรังสิตมีอยู่ 3 ที่คือศูนย์รังสิต, ศูนย์สาทร (อาคารสาทรธานี ชั้น 7-8) และศูนย์วิภาวดี (อาคาร ทีเอสที ทาวเวอร์ (ชั้น 21 และ 22)) โดยมีศูนย์รังสิตเป็นศูนย์หลัก ป.โท รังสิต เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโททั้งแบบเวลาเรียนวันธรรมดา (วันจันทร์ – วันศุกร์) ในช่วงเย็น และแบบเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องทำงานในช่วงวันธรรมดา

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต ยังเปิดหลักสูตรเรียนปริญญาโทออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเรียนซ้ำได้เท่าที่ต้องการ ซึ่งทำให้ไม่กระทบการทำงานและไม่จำกัดเวลาเรียน ถ้าหากต้องการติดต่ออาจารย์เพื่อสอบถามและปรึกษาก็สามารถทำได้ทันทีโดยการสอบถามทาง Web board และ Chat แต่เวลาสอบก็ยังต้องมาสอบที่มหาวิทยาลัย

ไม่ว่าจะเป็นที่มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก, ศูนย์สาทรหรือ ศูนย์วิภาวดี แถมค่าเทอมก็ถูกกว่าหลักสูตรปกติด้วย ปัจจุบันเริ่มต้นเปิดออนไลน์ 2 หลักสูตรปริญญาโท นั่นคือ หลักสูตรการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ หลักสูตรผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง

มหาวิทยาลัยรังสิตให้ความสำคัญกับคุณภาพของบัณฑิตอย่างมาก จึงได้เสริมทักษะนักศึกษาทุกคน ให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันโลกปัจจุบัน โดยทุกคนจะต้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และมหาวิทยาลัยรังสิตยังปรับหลักสูตรให้ทันต่อเทรนด์ในปัจจุบันเสมอ เช่น วิชากัญชาศาสตร์, หรือวิชากลุ่ม E-Business เป็นต้น

 


มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาโท

ปัจจุบัน ม.รังสิต ป.โท เปิดสอนในระดับปริญญาโทมากถึง 38 หลักสูตร ครอบคลุม 6 กลุ่มสาขาวิชา

1. ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต กลุ่ม ธุรกิจ-เศรษฐศาสตร์ (RSU MBA)

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต :  RSU MBA Twilight MBA.
 • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ :  M.M. (MBA RSU Entrepreneurship)
 • หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต : RSU MBA M.Acc.
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล : M.Econ.(MBA RSU Digital Economy)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ :  M.Sc. (MBA RSU Management of Logistics)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ): M.B.A. Inter
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : Executive RSU MBA
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ): M.Sc. (MBA RSU International Digital Business)

2. มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาโท กลุ่ม สังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : M.P.A.
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม : M.A.CJA.
 • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต : M.P.S.
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต : LL.M.
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ : M.A. (English for Professions)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ : M.A.DIS
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง : M.A. (Leadership in Society, Business and Politics)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง(การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต): M.A. (Leadership in Society, Business and Politics) (Online)

3. ป.โท ม.รังสิต กลุ่ม ศิลปะ-การสื่อสาร

 • หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ : M.F.A.(Design)
 • หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต : M.F.A. (Computer Art)
 • หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต : M.Music
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต : M.Com.Arts
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ : M.Com.Arts (Film and Television Writing and Directing)

4. ม.รังสิต ป.โท กลุ่ม วิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา : M.Eng.(CE)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ : M.Eng.(ECE)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ : M.S.I.T.
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ : M.S.ITM.
 • หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม : M.I.S.SMT.
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต): M.S. (Computer and Information Management) (Online)

5. ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต กลุ่ม วิทยาศาสตร์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ : M.Sc. (Biotechnology)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ : M.Sc. (Biomedical Sciences)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ : M.Eng.(Biomedical Engineering)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก : M.Sc. (Oriental Medicine)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ : M.Pharm.(Pharmacy)
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : M.N.S.AGN.
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ): M.Sc. (Dermatology and Dermatosurgery)

6. มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาโท กลุ่ม ศึกษาศาสตร์

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา : M.Ed. (Bilingual Education)
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : M.Ed. (Educational Administration)
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน : M.Ed. (Curriculum and Instruction)
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ : M.A. (Science Teaching)

 


ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรภาษาไทย จะอยู่ในช่วงประมาณ180,000 – 280,000 แล้วแต่สาขาวิชา และหลักสูตรเรียนออนไลน์จะมีค่าใช้จ่ายลดลงมาเล็กน้อย คือประมาณ 140,000 – 156,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรนานาชาติ อยู่ในช่วงประมาณ 320,000 – 490,000 ยกเว้นหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่มีค่าใช้จ่ายประมาณ 860,000 บาท ตลอดหลักสูตร

 


ทุนการศึกษาระดับ ป.โท ม.รังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิตมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น นั่นคือ ทุนเรียนดี “ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” และ ทุนเรียนดี “ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์” ทั้ง 2 ทุนการศึกษานี้พิจารณาและคัดเลือกจากผลการเรียนในระดับปริญญาตรี

โดยทุนเรียนดี “ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” จะต้องมีเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.75 และ

ทุนเรียนดี “ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์” จะต้องมีเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.25

ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาทั้งหมด และกึ่งหนึ่งตามลำดับ ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วย แต่หากผู้ที่รับทุนได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนดติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา, เปลี่ยนคณะหรือสาขาวิชา หรือจบช้ากว่าระยะเวลาหลักสูตร ก็จะหมดสิทธิ์รับทุนทันที

 


ช่องทางรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.รังสิต ป.โท

หลักสูตร ม.รังสิต ป.โท เปิดรับสมัครในช่องทางออนไลน์ (http://grad.rsu.ac.th) โดยผู้สมัครจะต้องใส่รายละเอียดตามฟอร์ม และยื่นเอกสารประกอบภายหลัง

 


คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิตเกือบทุกหลักสูตร เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา แต่บางหลักสูตรที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะอาชีพ เช่น หลักสูตรกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรคอมพิวเตอร์อาร์ต, หลักสูตรนิติศาสตร์ และหลักสูตรบัญชี จะต้องจบในสาขาเกี่ยวข้องจึงมีสิทธิสมัครได้

ในบางสูตรก็เปิดรับผู้ที่จบไม่ตรงสาขา แต่ต้องเข้าเรียนปรับพื้นฐานความรู้ เช่น หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรนิเทศศาสตร์และหลักสูตรการออกแบบวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ บางหลักสูตรมีการกำหนดเกรดขั้นต่ำและต้องการคะแนน TOEFL ในการสมัครสอบ เช่น หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา ต้องใช้คะแนน TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน

 


ขั้นตอนและรายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาโท

หลังการสมัครเข้าศึกษาต่อทางช่องทางออนไลน์แล้ว ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นสมัคร จากนั้นทางคณะจะประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ซึ่งผู้สมัครทุกสาขาวิชาจะถูกคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และบางหลักสูตรจะมีการสอบคัดเลือก เช่น หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และหลักสูตรสาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าการทดสอบภาษาอังกฤษ ( RSU-TEST ) โดยสถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งจะทดสอบทั้งด้านการฟัง (Listening comprehension), ด้านโครงสร้างและการเขียน (Structure and Expression) และด้านการอ่าน (Reading comprehension) ซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากนั้นผู้สมัครจะได้รับการประกาศผลเข้าหลักสูตรสอบทางโทรศัพท์หรือทาง E-mail ของผู้สมัคร

 


การเตรียมตัวก่อนสมัครเข้าเรียนต่อ ม.รังสิต ป.โท

ขั้นตอนแรกเราต้องสำรวจคุณสมบัติของเรา ว่าตรงตามเกณฑ์ที่ทางหลักสูตรกำหนดไว้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็น วุฒิการศึกษา, ผลการศึกษา, ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี) และคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) หากมีคุณสมบัติพร้อมแล้ว ก็สมัครได้เลยค่ะ

แต่เพราะมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงบังคับให้นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทดสอบภาษาอังกฤษ RSU-TEST ซึ่งต้องผ่านก่อนจบการศึกษา ระดับความยากของข้อสอบก็เทียบเท่ากับการสอบ TOEFL (Paper-Based Test) ซึ่งเรียกว่าไม่ง่ายเลยทีเดียว ดังนั้นนอกจากเราจะใช้คะแนนสำหรับยื่นเข้าเรียนปริญญาโทแล้ว เราสามารถเอาคะแนน RSU-TEST ไปยื่นเป็นเอกสารสำหรับสมัครงานในองค์กรต่างๆหรือการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนานาชาติได้ด้วย

เราสามารถสมัครสอบ RSU-TEST ได้ตามตารางการเปิดรับสมัครจากหน้าเว็บไซต์ https://www.rsu.ac.th/reli/Default-en.aspx ซึ่งเปิดสอบประมาณ 4 ครั้งต่อภาคการศึกษา ใช้เวลาสอบประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที ค่าสอบราคา 300 บาทต่อครั้ง และประกาศผลภายใน 5 – 7 วันหลังจากสอบ

และเพราะ RSU-TEST นั้นไม่ง่ายเลย การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบโดยการติวเข้มกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพในการสอบ จะช่วยให้เรามั่นใจกับการสอบมากขึ้น ที่ CHULA TUTOR เราได้เตรียมเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับโจทย์จริงมาให้นักเรียนได้เรียน, ทำความเข้าใจและฝึกทำข้อสอบ ชนิดที่ว่ารับรองผลการสอบให้เลย ทำให้การสอบทำคะแนน RSU-TEST เป็นไปได้ง่ายกว่าที่คิดค่ะ

นอกจากเราจะได้คะแนนสอบสวยๆไปยื่นเรียนระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว เรายังได้ทักษะภาษาอังกฤษติดตัวไปสำหรับเรียนและทำงานอีกด้วย เพราะเราเลี่ยงไม่ได้เลยจะไม่ใช้ภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนและการสื่อสารในปัจจุบัน ในเมื่อยังไงเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำอยู่แล้ว เรียนภาษาอังกฤษเสริมไว้ให้คล่องแม่นเป๊ะ ยังไงก็ได้ใช้ประโยชน์แถมยังเป็นการเปิดโอกาสให้เราเข้าถึงแหล่งข้อมูลและโอกาสใหม่ๆในสังคมด้วยนะคะ

 

Related Posts