fbpx

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Reading Time: 3 minutes

ทำไมถึงควรเรียนต่อ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.ด้วยความเข้มข้นด้านวิชาการและหลักสูตรการเรียนการสอนทำให้ธรรมศาสตร์ติดอันดับ World Ranking ที่ดีมาก โดย QS World ให้ ranking อยู่ในอันดับ 4 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 601-650 ของโลก ส่วนในภูมิภาคเอเชีย TU ได้รับการจัดอันดับจาก QA โดยอยู่ในอันดับ 3 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 101 ของเอเชีย

2. ในส่วนของการจัดอันดับโดย Nature Index ซึ่งจัดโดยวารสารในเครือ Nature Publishing Group ซึ่งเป็นวารสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ จัดอันดับให้ TU อยู่ในอันดับที่ 26 ของประเทศไทย

3. จากการที่อยู่ใน Ranking สูงๆ ติดต่อกันเป็นการพิสูจน์ว่า TU นั้นนอกจากจะเข้มด้านตำราแล้วยังมีงานวิจัยและศูนย์วิจัยที่มีคุณภาพมากๆ อีกด้วย โดยได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จาก กระทรวงศึกษาธิการ

4. ที่ TU นั้นมีสถาบันวิจัยของตัวเอง คือ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา โดยมี “สว.มธ.” เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้านการบริหารงานวิจัยและทำวิจัยในนามมหาวิทยาลัย และมีสำนักงานบริหารการวิจัย โดยหน่วยงานวิจัยของ TU นั้นได้รับเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐตลอดเวลา เพราะมีเป้าหมายในการสร้างให้ TU รองรับแผนพัฒนาประเทศเป็นศูนย์กลางการศึกษา (Education Hub) ของภูมิภาค

5. ป.โท ธรรมศาสตร์ มีความหลากหลายของหลักสูตร โดยเปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งด้านสังคมศาสตร์ บริหาร มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีการสอนทั้งแบบภาษาไทย สองภาษา และนานาชาติ เวลาเรียนก็ค่อนข้างยืดหยุ่นเพราะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ซึ่งสามารถเรียนในช่วงเย็น หรือเสาร์และอาทิตย์ได้

6. ปริญญาโท ธรรมศาสตร์ ใช้ระบบเทคโนโลยีและระบบไอทีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นระบบ e-learning, moodle, online library และยังมีการทดลองใช้ระบบที่น่าสนใจอย่างเช่น Smart Learning” with HPE SimpliVity โดยนำเทคโนโลยี Virtual App, Virtual Desktop มาทดลองใช้สำหรับระบบการเรียนผ่านทางออนไลน์อย่างทันสมัยอีกด้วย

7. TU ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวจาก UI Green Metric World University Ranking โดยเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 8 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 73 ของโลก ทำให้บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยร่มรื่น เหมาะกับการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง

8. ปริญญาโท ธรรมศาสตร์ มีหลายวิทยาเขตให้เลือกเรียน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามจังหวัดที่มีวิทยาเขต โดยในปัจจุบันมีวิทยาเขตหลักอยู่ดังนี้ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง ศูนย์พัทยา และท่าพระจันทร์

 


แนะนำคณะ ปริญญาโท ธรรมศาสตร์ ยอดนิยม

ด้วยความหลากหลายของหลักสูตรที่มีถึง 99 หลักสูตร ทำให้ TU เป็นจุดมุ่งหมายในการต่อโทของใครหลายๆ คน แต่เนื่องจากมีสาขาเยอะมาก ทาง CHULATUTOR จึงขอยกตัวอย่างสาขาที่น่าสนใจมาให้ลองดูกันนะคะ

ปริญญาโท ธรรมศาสตร์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)

 

ปริญญาโท ธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ทางบริหารธุรกิจ (TU MBA)

สาขาการเงิน, การตลาด, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, การบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์, บริหารการปฏิบัติการ, บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ปริญญาโท หลักสูตรสองภาษา, ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ สาขาการตลาด, การเงิน

 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร, สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร, สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน

 

ปริญญาโท ธรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม

 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี, สาขาวิชาการออกแบบการจัดการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ

 

ป.โท ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม, สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ป.โท ธรรมศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชากฎหมายมหาชน, สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์, สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม, สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ), สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคม และความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ป.โท ธรรมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต

สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม, สาขาวิชามานุษยวิทยา

 


ทำไมถึงควรเรียน TU MBA

หลักสูตร TU MBA จะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการเป็น “ต้นแบบของสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านการบัญชี และบริหารธุรกิจที่ดีที่สุดของประเทศไทย” (Thailand’s Best Business School Model) พิสูจน์ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลก โดยเฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา (MBA) ทําให้ TU เป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่บรรลุสถานะ 3 มงกุฎ (Triple Crown) แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

โดยมาตรฐานแรกที่ได้รับคือ The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจชั้นนำของโลกที่ได้รับมาตราฐาน AACSB ทั้งทางด้านวิชาการ ระบบการจัดการ งานวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม โดยมีไม่ถึง 5 % ของคณะบริหารธุรกิจทั่วโลก ที่จะได้รับมาตรฐานนี้

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเพียง 4 สถาบันที่ได้รับการรับรอง AACSB นี้ มาตรฐานถัดไปที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันที่ TU MBA ได้รับคือ AMBA (Association of MBAs) องค์กรรับรองคุณภาพระดับสากล จากสหราชอาณาจักร มาตรฐานการศึกษาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ EQUIS ซึ่งเป็นมาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับโลกของฝั่งยุโรป ก็มอบมาตรฐาน EQUIS ให้กับ TU เช่นเดียวกัน เพียงเท่านี้ก็พอบอกได้แล้วว่ามาตราฐานการศึกษาในส่วนของ TU MBA นั้นยอดเยี่ยมมาก ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยจากฝั่งยุโรปและอเมริการเลยทีเดียว

สำหรับหลักสูตร TU MBAของที่นี่นั้นบอกเลยว่ามีหลากหลายรูปแบบให้เลือก ไม่ว่าจะเลือก MBA หลักสูตรภาษาไทย สองภาษา หรือหลักสูตรอินเตอร์แบบภาษาอังกฤษล้วน ก็มีให้เรียนกัน แถมมีสาขาวิชาย่อยๆ ที่น่าสนใจอย่างเช่น MM (การตลาด), MIF (การเงิน), HRM (การจัดการทรัพยากรบุคคล) โดยได้ถูกก่อตั้งเป็นแห่งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515

โครงสร้างหลักสูตรนั้นถูกปรับปรุงและพัฒนาอยู่เรื่อยมา มีแนวทางการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเช่น การใช้ Case Study การฝึกฝนการตัดสินใจโดยใช้ Business Simulation รวมถึงมี Field Trip ให้นักศึกษาได้ไปสัมผัสหน้างานจริงทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีพันธมิตรอีกหลายแห่งทำให้มีโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันชั้นนำต่างๆทั่วโลกกว่า 52 แห่ง ดังนั้นนอกจากหลักสูตรภาคทฤษฎีจะเด่นแล้ว ภาคปฏิบัติ ลงสนามจริงก็แกร่งไม่แพ้กันเลย

 


จุดเด่นของ MBA TU

✔︎ ติดอันดับ World Ranking โดย QS World ให้ ranking อยู่ในอันดับ 4 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 601-650 ของโลก ส่วนในภูมิภาคเอเชีย TU ได้รับการจัดอันดับจาก QA โดยอยู่ในอันดับ 3 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 101 ของเอเชีย ส่วน Natural Index ให้ Ranking ของ TU อยู่ในอันดับที่ 26 ของไทยอีกด้วย

✔︎ หลักสูตร MBA TU เป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจบรรลุสถานะ 3 มงกุฎ (Triple Crown) แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยได้รับมาตรฐาน AACSB, AMBA และ EQUIS ซึ่งถือว่าเป็นมาตราฐานการศึกษาระดับโลกเลยทีเดียว

✔︎ เน้นการเรียนการสอนและวิชาการผ่านการทำวิจัย โดยได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และยังมีศูนย์วิจัยของตัวเอง ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลให้แก่นักศึกษาได้มีประสิทธิภาพอย่างมาก

✔︎ หลักสูตร MBA TU นั้นมีความหลากหลาย เพราะมีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งแบบภาษาไทย สองภาษา และนานาชาติ เวลาเรียนก็ค่อนข้างยืดหยุ่นเพราะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ดังนั้นใครทำงานก็สามารถลงเรียนได้

✔︎ มีระบบ IT และเทคโนโลยีมาช่วยทำให้การเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น โดยมีทั้งระบบ e-learning, moodle, online library

✔︎ มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น เหมาะกับการเรียนรู้ โดย TU ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวจาก UI Green Metric World University Ranking โดยเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 8 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 73 ของโลก

✔︎ เนื่องจากเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยระดับชาติ ทำให้ทางสถาบันได้รับเงินสนับสนุนและทุนสำหรับการทำวิจัยจำนวนมาก ซึ่งความพิเศษตรงนี้จะทำให้นักศึกษามีโอกาสต่อยอดขอทุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยต่อไปในอนาคต

 

TU MBA เปิดรับสมัครอะไรบ้าง? และเปิดรับสมัครเมื่อไร ?
เปิดรับสมัคร TU MBA: เปิดปีละ 2 รอบ โดยรอบที่ 1 ช่วงตุลาคม – มกราคม, รอบที่ 2 ช่วงกุมภาพันธ์ – มีนาคม
รูปแบบหลักสูตร TU MBA: มีทั้งแบบในเวลาและนอกเวลา
ค่าเล่าเรียน TU MBA: 298,170 บาท
ระยะเวลาเรียน TU MBA: 2 ปี
การพิจารณา TU MBA: มีการสอบสัมภาษณ์และสอบภาษาอังกฤษ

 

การสมัคร คุณสมบัติ ผู้สนใจศึกษาต่อ MBA TU

  1. สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
  2. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  3. ผลคะแนน SMART-II (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี) หรือมีผลสอบของ GMAT ในส่วนของ Quantitative Score (ผลสอบไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันปิดสมัคร)
  4. ส่งผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ TOEFL หรือ IELTS และผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

 

ทำไมถึงควรเรียน ปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล ธรรมศาสตร์

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้อันดับ Ranking ดีๆ จากองค์กรระดับโลกอย่าง QS World ซึ่งได้ Ranking อยู่ในอันดับ 4 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 601-650 ของโลก ส่วนในภูมิภาคเอเชียได้รับการจัดอันดับจาก QA โดยอยู่ในอันดับ 3 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 101 ของเอเชีย ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่า

สำหรับหลักสูตรที่น่าสนใจนี้ต้องเข้มข้นและมีคุณภาพที่ดีที่สุดเช่นเดียวกัน ถึงแม้ชื่อ วิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล จะไม่คุ้นและเหมือนเป็นหลักสูตรน้องใหม่ แต่ก็ต้องบอกว่าสาขาวิชานี้กำลังฮิตและอินเทรนด์อย่างที่สุด โดยทาง TU เองมีวิทยาลัยนวัตกรรมที่คอยดูแลและควบคุมหลักสูตร ถือว่าเป็นการริเริ่มสิ่งใหม่ในแวดวงธุรกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่เราถูกเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตอย่างมากมายหรือที่เรียกกันว่า “Disruptive Innovation”

ดังนั้นใครเลือกเรียนหลักสูตรนี้บอกเลยว่ากำลังเป็นที่ต้องการของเหล่าธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างมากมายทั่วโลก โดยหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมจะเน้นการผสานรวมองค์ความรู้ทั้งในด้านการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ เพื่อตอบสนองกับการพัฒนาของสังคมไทยในระดับสากล

โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างพลังจากความหลากหลาย (Synergy from Diversity) ก้าวไกลด้วยคุณธรรม (Excellence with Ethics) มุ่งสร้างนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาโดยคำนึงถึงองค์รวม (Educational Innovation with Holistic Development)

หลักสูตรนี้ถือมีความก้าวลำนำสมัยที่สุด มีไม่กี่แห่งในไทยที่เปิดหลักสูตรนี้และทำได้ดีเยี่ยมเท่ากับ TU โดยตัวหลักสูตรมุ่งเน้นการเสริมแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็น Roadmap ของนโยบายเศรษฐกิจในไทยและต่างประเทศ ดังนั้นองค์กรส่วนใหญ่มองหาบุคคลากรทางที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้เพื่อที่จะสร้างความสําเร็จให้แก่องค์กร โดยสามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเชี่ยวชาญ

ดังนั้นนักศึกษาที่จบสาขานี้ไปจะสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างแท้จริง โดยการสอนจะเน้นความรู้และความสามารถของผู้เรียนที่จะสร้างศักยภาพทางดิจิทัล (Digital Capability) และการเป็นผู้นำในการนําองค์กรแบบดิจิทัล (Digital Leadership)

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยนวัตกรรมยังจับมือกับพันธมิตรระดับชาติทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสถาบัน CIO ระหว่างประเทศ (ประเทศไทย) โดยได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และไอทีภิบาลนี้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยวาเซดะ ของประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยที่ต้องการจะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ในการจัดการและกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ

 

จุดเด่นของ ป.โท วิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล ธรรมศาสตร์

✔︎ TU ได้มาตรฐานค่อนข้างสูงจาก Ranking ขององค์กรระดับโลกอย่าง QS World ซึ่งได้ Ranking อยู่ในอันดับ 4 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 601-650 ของโลก ส่วนในภูมิภาคเอเชียได้รับการจัดอันดับจาก QA โดยอยู่ในอันดับ 3 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 101 ของเอเชีย

✔︎ วิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตอย่างมากมายหรือที่เรียกกันว่า “Disruptive Innovation” ได้ดีเยี่ยม

✔︎ มีความโดดเด่นทางด้านการทำวิจัยและศูนย์วิจัย โดยได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และยังมีศูนย์วิจัยของตัวเอง ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลให้แก่นักศึกษาได้มีประสิทธิภาพอย่างมาก

✔︎ หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นถือเป็นโอกาสในการสร้าง Career Path ตำแหน่งงานใหม่ๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดงานได้ดีเยี่ยม รับรองว่าจบออกไปหางานได้ง่ายแน่นอน

✔︎ หลักสูตรมุ่งเน้นที่จะสร้างศักยภาพทางดิจิทัล (Digital Capability) และการเป็นผู้นำในการนําองค์กรแบบดิจิทัล (Digital Leadership) ดังนั้นคนที่อยากได้รับตำแหน่งสำคัญในองค์กรหรือมองหาความก้าวหน้าถือว่าเรียนหลักสูตรนี้จะคุ้มค่าที่สุด

✔︎ มีระบบ IT และเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มศักยภาพในส่วนของดิจิทัลเทคโนโลยี ทำให้การเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น โดยมีทั้งระบบ e-learning, moodle, online library

✔︎ มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น เหมาะกับการเรียนรู้ โดย TU ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวจาก UI Green Metric World University Ranking โดยเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 8 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 73 ของโลก

✔︎ เนื่องจากเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยระดับชาติ ทำให้ทางสถาบันได้รับเงินสนับสนุนและทุนสำหรับการทำวิจัยจำนวนมาก ซึ่งความพิเศษตรงนี้จะทำให้นักศึกษามีโอกาสต่อยอดขอทุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยต่อไปในอนาคต

✔︎ มีพันธมิตรระดับชาติทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสถาบัน CIO ระหว่างประเทศ (ประเทศไทย) โดยได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยวาเซดะ ของประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้หลักสูตรนี้ทันสมัยระดับ World Class

 

ปริญญาโท ธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล เปิดรับสมัครอะไรบ้าง? และเปิดรับสมัครเมื่อไร ?
เปิดรับสมัคร ป.โท ธรรมศาสตร์ : เปิดรับช่วงกลางปีถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี
รูปแบบหลักสูตร ป.โท ธรรมศาสตร์ : มีทั้งแบบในเวลาและนอกเวลา
ค่าเล่าเรียน ป.โท ธรรมศาสตร์ : 220,000 บาท
ระยะเวลาเรียน ป.โท ธรรมศาสตร์ : 2 ปี
การพิจารณา ป.โท ธรรมศาสตร์ : มีการสอบสัมภาษณ์ สอบ GMATและสอบภาษาอังกฤษ

 

การสมัคร คุณสมบัติ ผู้สนใจศึกษาต่อ ปริญญาโท ธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม

  1. สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
  2. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล
  3. ส่งผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL, IELTS
  4. มีการทดสอบความรู้ GMAT ตามที่คณะจัดให้สอบ
Related Posts