fbpx

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Reading Time: 2 minutes

อยากเรียนต่อ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเปิดโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ แต่กังวลว่าจะไม่มีเวลาเรียน เพราะทำงานตลอด 5 วัน หรือเพิ่งจบปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการทำงานน้อย หรือ ยังไม่ได้เริ่มทำงานเลย แต่อยากเรียน ป.โท มหาวิทยาขอนแก่น คณะ วิศวะ / วิทยาศาสตร์ หรือ MBA KKU เพื่อมาขยายธุรกิจทางบ้านหรือเปิดธุรกิจใหม่ของตัวเอง

วันนี้ทาง CHULA TUTOR จะขอยกตัวอย่าง ปริญญาโท มหาลัยขอนแก่น สัก1 คณะ ก่อนให้กับผู้ที่สนใจเข้าเรียนต่อปริญญาโท โดยคณะที่จะยกตัวอย่างวันนี้คือ MBA KKU   ที่จะมาแนะนำให้รู้จักกันค่ะ

MBA (Master of Business Administration) หรือ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ผู้คนนิยมเรียนมากที่สุดในโลก หลักสูตร MBA เป็นหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ต้องการเสริมความรู้, หลักการและวิธีการคิดให้พร้อมกับการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะอยู่ในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมไหน

หลายคนคงสังเกตว่าผู้ที่เรียน MBA มีมากมายหลายอาชีพ ไม่ว่าจะวิศวกร, โปรแกรมเมอร์, แพทย์, นักบัญชี, นักการตลาด, เจ้าหน้าที่ธนาคารหรือเจ้าของธุรกิจส่วนตัว นั่นเพราะว่าการทำธุรกิจนั้น นอกจากประสบการณ์ทำงานแล้ว ความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจก็จำเป็นมากเช่นกัน การเรียน MBA จะสามารถส่งเสริมให้สายอาชีพและธุรกิจของเราให้โดดเด่นก้าวหน้าขึ้นได้อย่างชัดเจน

เพราะในหลักสูตร MBA จะสอนทักษะในเชิงธุรกิจทั้งด้านการเงิน, การบัญชี, การตลาด, การบริหารทรัพยากรบุคคล, ความเป็นผู้นำ, การจัดการเชิงกลยุทธ์ ทำให้เรามองภาพขององค์กรในทุกมิติ และคิดแก้ปัญหาในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาพเศรษฐกิจ หลักสูตร MBA จึงเป็นหลักสูตรที่ทำให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมเราไปได้ไกลจากปัจจุบันมาก

 

ทำไมต้องเลือกเรียน ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหลักสูตรที่อยู่ในการดูแลของวิทยาลัยบัณฑิตการศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหลักสูตรที่เปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจอย่างเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นผู้นำ, การบริหารจัดการด้านการเงิน, ทักษะในการแข่งขันเชิงธุรกิจ การตลาด รวมถึงธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยศึกษาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ

อีกหนึ่งสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นกำไรจากการศึกษาที่ MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่นคือเครือข่ายทางธุรกิจหรือ Connection จากเพื่อนร่วมคลาสและผู้ประกอบการที่เป็นศิษย์เก่าในหลักสูตร ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสายอาชีพหรือมือใหม่ที่ต้องการเริ่มธุรกิจ startup ก็สามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่สร้างธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Asia Week ในรางวัล Top 20 Best MBA School in Asia หรือรางวัลหนึ่งใน 20 หลักสูตร MBA ที่ดีที่สุดในเอเชีย ในปีการศึกษา 2543 และติดอันดับใน The best business schools ranking ของ Eduniversal เป็นประจำทุกปี

หลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดการเรียนการสอนทั้งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น และ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ม.ขอนแก่น จ.กรุงเทพมหานคร เป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างให้กับทุกสาขาอาชีพ โดยมีโปรแกรมสำหรับทั้งผู้ที่มีประสบการณ์และสำหรับผู้จบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้วย

เห็นแบบนี้แล้ว จะบอกว่าจะสมัครเข้าเรียนหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ยากเลย เพียงแค่เตรียมตัวให้พร้อม และมีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรกำหนด ก็มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว และที่สำคัญคือการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรนี้ไม่มีการสอบข้อเขียนด้วยค่ะ

 

MBA KKU มีโปรแกรมอะไรบ้าง และเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ ?

Executive MBA

เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมกับผู้ที่มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป และสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ไม่ว่าจบจากมหาวิทยาลัยไหน สาขาใดก็สมัครได้ เพียงแค่จบจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการศึกษารองรับก็สมัครได้แล้ว

โปรแกรมนี้จะเรียนเฉพาะนอกเวลาทำการหรือวันเสาร์- อาทิตย์เท่านั้น

 

Young Executive MBA

เป็นโปรแกรมที่ให้นักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่สามารถเข้าศึกษาได้ และสามารถเลือกเรียนได้ทั้งในเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) และนอกเวลาราชการ (วันเสาร์ – วันอาทิตย์) นอกจากนี้ยังมีคลาสที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนให้เลือกเรียนเพื่ออัพสกิลด้วย

หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครในช่วงเดือนธันวาคม ถึงมิถุนายนของทุกปี โดยแบ่งเป็น 3 รอบ รอบแรกอยู่ในช่วงเดือนกลางเดือนธันวาคม-ต้นเดือนมีนาคม, รอบที่ 2 อยู่ในช่วงกลางเดือนมีนาคม – ต้นเดือนมิถุนายน และรอบสุดท้ายอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน

นักศึกษาสามารถเลือกเลือกได้ 2 แผน คือ

แผน ก คือทำวิทยานิพนธ์หรือ Thesis มีการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษา และสอบวิทยานิพนธ์เพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อสำเร็จการศึกษา

แผน ข คือ ทำการศึกษาอิสระ (Independent Study) ต้องการประเมินความก้าวหน้าการศึกษาอิสระในภาคการศึกษา และการสอบการศึกษาอิสระเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระ และสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เพื่อสำเร็จการศึกษา

ทั้ง 2 โปรแกรมใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี

วิชาที่เรียนหลักๆ (วิชาบังคับ) ในหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็จะมีวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ, การบัญชีเพื่อการจัดการ, การเงินเพื่อการจัดการ, การจัดการการตลาด, การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์กร, การจัดการการดำเนินการ, ภาวะผู้นำทางธุรกิจ, ระเบียบวิจัยทางธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์

วิชาเลือกที่เราสามารถเลือกเรียนได้ เช่น การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, กลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางธุรกิจ,ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์ หรือ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

จะเห็นได้ว่าแค่ชื่อวิชาก็รู้แล้วว่าเรานำไปใช้พัฒนาธุรกิจได้อย่างแน่นอน

 

ผู้สนใจศึกษาต่อ ป.โท มหาวิทยาขอนแก่น ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

ผู้ที่สนใจศึกษาต่อจะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และหากจะศึกษาต่อในโปรแกรม Executive MBA จะต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มีผลการสอบอายุไม่เกิน 2 ปีตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด นั่นคือ

 • KKU-AELT ระดับ 3 ขึ้นไปทั้งทักษะการอ่านและการเขียน
 • CU-TEP (120 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ
 • TU-GET (1000 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
 • IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ
 • TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ำกว่า 470 คะแนน หรือ
 • TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 52 คะแนน หรือ
 • TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน หรือ
 • TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 470 คะแนน

หากเรามีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทุกอย่างแล้ว ผู้สมัครทั้ง 2 โปรแกรมจะเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้กรรมการพิจารณาในการเข้าศึกษาหลักสูตร MBA ต่อไป โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ดังนั้นการเตรียมพร้อมก่อนสอบสัมภาษณ์จึงจำเป็นมากเช่นกัน คำถามที่เราจะเจอในห้องสอบสัมภาษณ์ เช่น

 • การแนะนำตนเอง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน
 • ทำไมคุณถึงสนใจอยากเรียน MBA KKU
 • ทำไมคุณถึงอยากเรียน MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เป้าหมายหลังในอาชีพของคุณคืออะไร

เราก็ควรเตรียมคำตอบไว้เพื่อความไม่ประหม่าในวันสอบสัมภาษณ์นะคะ

 

ค่าใช้จ่าย ในการเรียน MBA ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมาณเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดหลักสูตรในการเรียนอยู่ที่ 200,000 – 270,000 บาท ทั้งนี้อาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักสูตรขึ้นอยู่กับทางวิทยาลัย

Related Posts