fbpx

สรุปข้อมูล สอบเข้า เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
Reading Time: < 1 minute

โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (Triam Udom Suksa Pattanakarn School) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2521 เพื่อให้เป็นสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตั้งอยู่ที่ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเป้าประสงค์ที่จะมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณลักษณะเป็นพลโลกและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

หลักสูตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

มัธยมศึกษาตอนต้น

 • ห้องเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMTP)
 • ห้องเรียน English Program (EP)
 • ห้องเรียนปกติ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ห้องเรียน โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMTP)
 • ห้องเรียนโครงการ English Program (คณิต-อังกฤษ)
 • ห้องเรียนโครงการ English Program (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
 • กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
 • กลุ่มการเรียนภาษาจีน
 • กลุ่มการเรียนภาษาญี่ปุ่น
 • กลุ่มการเรียนภาษาเยอรมัน
 • กลุ่มการเรียนภาษาฝรั่งเศส

ค่าเทอม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

มัธยมศึกษาตอนต้น

 • ห้องเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMTP) ค่าเทอม ประมาณ 12,500 บาท
 • ห้องเรียน English Program (EP) ค่าเทอม ประมาณ 35,000 บาท
 • ห้องเรียนปกติ ค่าเทอม ประมาณ 3,500 บาท

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ห้องเรียน โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMTP) ค่าเทอม ประมาณ 13,500 บาท
 • ห้องเรียนโครงการ English Program (คณิต-อังกฤษ) ค่าเทอม ประมาณ 40,000 บาท
 • ห้องเรียนโครงการ English Program (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ค่าเทอม ประมาณ 40,000 บาท
 • กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ค่าเทอม ประมาณ 3,500 บาท
 • กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ค่าเทอม ประมาณ 3,500 บาท
 • กลุ่มการเรียนภาษาจีน ค่าเทอม ประมาณ 3,500 บาท
 • กลุ่มการเรียนภาษาญี่ปุ่น ค่าเทอม ประมาณ 3,500 บาท
 • กลุ่มการเรียนภาษาเยอรมัน ค่าเทอม ประมาณ 3,500 บาท
 • กลุ่มการเรียนภาษาฝรั่งเศส ค่าเทอม ประมาณ 3,500 บาท

แนะนำ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

คอร์ส ติวสอบเข้า

คอร์ส ติวสอบเข้า ม.1

คอร์ส ติวสอบเข้า ม.4

สอบเข้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยากไหม?

การสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ถือว่ายากอยู่ในระดับนึงเลย

การสอบเข้า ม.1 ห้องปกติ สอบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา

การสอบเข้า ม.4 จะสอบตามแผนการเรียนเลย ถ้าหากเรียนห้องวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ก็จะสอบ 2 วิชา คือ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือห้องสายภาษาล้วนเลย ก็จะสอบในวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งหมดจะเป็นข้อสอบของทางโรงเรียน

การสอบเข้าห้องพิเศษระดับชั้น ม.1 และ ม.4 จะสอบโดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน 3 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ดังนั้น การสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นักเรียนจำเป็นต้องมีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ ทักษะการสอบ และความตั้งใจ

Related Posts