fbpx

สรุปข้อมูล สอบเข้า สาธิต(พิบูลย์บำเพ็ญ) ม.บูรพา

สาธิตพิบูลย์บำเพ็ญ
Reading Time: 2 minutes

โรงเรียน สาธิต(พิบูลย์บำเพ็ญ) ม.บูรพา

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา (Piboonbumpen Demonstration School, Burapha University) นั้นแต่เดิมได้เริ่มต้นมาจากการเป็น เป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลแสนสุข 3 (บ้านแสนสุข) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2482

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”  เป็นหน่วยงานภายในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่ที่ถนนบางแสนล่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีการบริหารงานนอกระบบราชการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาล1-3) ระดับชั้นประถมศึกษา (1-6) จนไปถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา (1-6) มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 6,000 คน

หลักสูตร สาธิต(พิบูลย์บำเพ็ญ) ม.บูรพา

มัธยมศึกษาตอนต้น

 • ห้องเรียนปกติ
 • ห้องเรียนโปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา (LIP)
 • ห้องเรียน โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SAM)
 • หลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (International Education Program : IEP)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ – สังคม
 • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
 • ห้องเรียนโปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา (LIP)
 • ห้องเรียน โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SAM)
 • หลักสูตรการศึกษานานาชาติ (International Education Program : IEP)
 • โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.

ค่าเทอม สาธิต(พิบูลย์บำเพ็ญ) ม.บูรพา

มัธยมศึกษาตอนต้น

 • ห้องเรียนปกติ ค่าเทอม ประมาณ 20,300 บาท
 • ห้องเรียนโปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา (LIP) ค่าเทอม ประมาณ 40,300 บาท
 • ห้องเรียน โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SAM) ค่าเทอม ประมาณ 40,300 บาท
 • หลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (International Education Program : IEP) ค่าเทอม ประมาณ 80,700 บาท

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ค่าเทอม ประมาณ 20,800 บาท
 • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ – สังคม ค่าเทอม ประมาณ 20,800 บาท
 • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ ค่าเทอม ประมาณ 20,800 บาท
 • ห้องเรียนโปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา (LIP) ค่าเทอม ประมาณ 40,800 บาท
 • ห้องเรียน โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SAM) ค่าเทอม ประมาณ 40,800 บาท
 • หลักสูตรการศึกษานานาชาติ (International Education Program : IEP) ค่าเทอม ประมาณ 80,700 บาท
 • โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว. เรียนฟรี รัฐบาลมีทุนให้

แนะนำ สาธิต(พิบูลย์บำเพ็ญ) ม.บูรพา

รีวิว ประสบการณ์สอบเข้า สาธิต(พิบูลย์บำเพ็ญ) ม.บูรพา หลังเรียนกับ จุฬาติวเตอร์

คอร์ส ติวสอบเข้า

คอร์ส ติวสอบเข้า ม.1

คอร์ส ติวสอบเข้า ม.4

สอบเข้า โรงเรียนสาธิต(พิบูลย์บำเพ็ญ) ม.บูรพา ยากไหม?

การสอบเข้าโรงเรียนสาธิต ม.บูรพา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 รับนักเรียนทั่วไปประมาณ 60-70% ของแต่ละชั้นเรียน นอกนั้นจะเป็นนักเรียนในเขต นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและบุตรของบุคลากรมหาวิทยาลัย

เนื่องจากการรับสมัคร นักเรียนใหม่เปิดรับสมัครเพียง 60-70% เท่านั้นของแต่ละชั้นเรียน จึงทำให้การสอบเข้า สาธิต ม.บูรพาการเเข่งขันจึงสูง ข้อสอบจึงมีความยาก

สำหรับชั้น ม.1 จะสอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ

โปรแกรม LIP ในวิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบจะเน้นภาษาอังกฤษ

โปรแกรม SAM ในวิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบจะเน้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับชั้น ม.4 จะสอบ 3 วิชา ตามแบบแผนการเรียน ยกตัวอย่างเช่น น้องๆที่เลือกแผนวิทย์ – คณิต ก็จะสอบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือแผนอังกฤษ – คณิต ก็จะสอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นความรู้ของ ม.ต้นทั้งหมดเลย

การเตรียมตัวล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญ ควรจัดการเวลาให้เหมาะสม การทำข้อง่ายๆก่อนข้อยากๆก็เป็นเทคนิคในการจัดการเวลาที่ดี

Related Posts