ระยองวิทยาคม – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม

โรงเรียนระยองวิทยาคม
Reading Time: < 1 minute

โรงเรียนระยองวิทยาคม

โรงเรียนระยองวิทยาคม (Rayongwittayakom School) ก่อตั้งปี พ.ศ. 2514 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาประจำจังหวัดระยอง แบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โรงเรียนระยองวิทยาคม มีการ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย โดยยึดหลักปรัชญา “นตฺถิ ปญฺ า สมา อาภา” แสงสว่างเสมอปัญญาไม่มี มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

หลักสูตร โรงเรียนระยองวิทยาคม

มัธยมศึกษาตอนต้น

 • ชั้นห้องเรียนธรรมดา
 • ชั้นห้องเรียน English for Integrated Studies (EIS) (สอนรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์ชาวไทย)
 • ห้องเรียนสมาร์ทคอม (smart com) ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
 • ชั้นห้องเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท. และสอวน. (GIFTED)
 • ชั้นห้องเรียน English Program (EP)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • แผนการเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • แผนการเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (วิทย์-คอม)
 • แผนการเรียนวิทย์-คณิต EIS
 • แผนการเรียนวิทย์-คณิต-เตรียมวิศวะ
 • แผนการเรียนวิทย์-คณิต ปกติ
 • แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ
 • แผนการเรียนนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์
 • แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี-กีฬา
 • แผนการเรียนศิลป์-จีน
 • แผนการเรียนศิลป์-ฝรั่งเศส
 • แผนการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น
 • แผนการเรียนศิลป์-เกาหลี
 • ห้องวิทย์-คณิต ; หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EP)
 • ห้องศิลป์-ภาษา (จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส) ; หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EP)

ค่าเทอม โรงเรียนระยองวิทยาคม

มัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องเรียนปกติ ค่าเทอมประมาณ 3,800 บาท

ห้องเรียน English for Integrated Studies (EIS) (สอนรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์ชาวไทย)

ห้องเรียนสมาร์ทคอม (smart com) ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ค่าเทอมประมาณ 8,800 บาท

ห้องเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท. และสอวน. (GIFTED) ค่าเทอมประมาณ 9,100 บาท

ห้องเรียน English Program (EP) ค่าเทอมประมาณ 30,100 บาท

มัธยมศึกษาตอนปลาย

แผนการเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ค่าเทอมประมาณ 10,800 บาท

แผนการเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (วิทย์-คอม) ค่าเทอมประมาณ 13,300 บาท

แผนการเรียนวิทย์-คณิต EIS ค่าเทอมประมาณ 6,700 บาท

แผนการเรียนวิทย์-คณิต-เตรียมวิศวะ ค่าเทอมประมาณ 3,500 บาท

แผนการเรียนวิทย์-คณิต ปกติ ค่าเทอมประมาณ 3,500 บาท

แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ ค่าเทอมประมาณ 3,500 บาท

แผนการเรียนนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ ค่าเทอมประมาณ 6,700 บาท

แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี-กีฬา-ค่าเทอมประมาณ 3,500 บาท

แผนการเรียนศิลป์-จีน ค่าเทอมประมาณ 6,000 บาท

แผนการเรียนศิลป์-ฝรั่งเศส ค่าเทอมประมาณ 6,200 บาท

แผนการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น ค่าเทอมประมาณ 6,200 บาท

แผนการเรียนศิลป์-เกาหลี ค่าเทอมประมาณ 6,200 บาท

ห้องวิทย์-คณิต ; หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EP) ค่าเทอมประมาณ 32,800 บาท

ห้องศิลป์-ภาษา (จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส) ; หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EP) ค่าเทอมประมาณ 32,800 บาท

แนะนำโรงเรียนระยองวิทยาคม

Related Posts