เรียนหมอ

Dig deeper into :
เรียนหมอ
อยากเรียนแพทย์

หมอ คืออะไร ? เรียนแพทย์ มี สาขาอะไรบ้าง ? เส้นทางเรียนหมอ

Reading Time: 2 minutes หมอ คืออะไร หมอ คือ ผู้ตรวจ รักษา โรคและความผิดของร่ายกาย และจิตใจ โดยการสั่งยา ผ่าตัด รักษาคนผู้ป่วย โดยหมอมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ทั้งในด้านการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน รักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ – วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นการเรียนแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ นำไปสู่ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับร่างกาย สุขภาพ การตรวจวินิจฉัย ป้องกันและเฝ้าระวังโรค การส่งเสริมสุขภาพ

TBAT คืออะไร

TBAT คืออะไร วิธีสมัครสอบ ตารางสอบ TBAT

Reading Time: 3 minutes Table of Contents น้องๆที่ใฝ่ฝันอยากสวมเสื้อกาวน์สีขาว? อยากเป็นหมอ? อยากช่วยเหลือผู้คน? ถ้าใช่ TBAT คือ กุญแจสำคัญที่จะพา น้อง ไปสู่ความฝันนั้น บทความนี้จะเป็นเข็มทิศนำทาง น้อง ไปสู่โลกของ TBAT พี่จะพาน้องไปรู้จักกับข้อสอบชนิดนี้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่ วัตถุประสงค์ รูปแบบ เนื้อหาข้อสอบ วิธีการสมัคร ตารางสอบ คะแนนสอบ ไป

TPAT ความถนัดแพทย์

TPAT ความถนัดแพทย์

Reading Time: < 1 minute TPAT ความถนัดแพทย์ คืออะไร TPAT ความถนัดแพทย์ คือ การสอบวิชาเฉพาะ กสพท ซึ่งสัดส่วนข้อสอบยังคงเท่าเดิม โดยนอกจากวิชาความถนัดแพทย์แล้ว การสอบ TPAT ยังมีความถนัดอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ ความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์ และครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์   TPAT ความถนัดแพทย์ สอบอะไรบ้าง

what is mcat

MCAT คืออะไร? เตรียมตัวสอบ MCAT

Reading Time: 3 minutes การสอบ MCAT คืออะไร MCAT หรือ The Medical College Admission Test คือ ข้อสอบคัดเลือกสำหรับบุคคลที่ต้องการศึกษาต่อทางด้านแพทย์ของสหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย และแคนนาดา โดยข้อสอบจะเป็นการสอบกับคอมพิวเตอร์ โดยมีสมาคมวิทยาลัยการแพทย์อเมริกัน ( Association of American Medical Colleges หรือ AAMC )

กสพท

กสพท คืออะไร คณะที่เปิดรับ กสพท คุณสมบัติผู้สมัคร

Reading Time: 2 minutes บทความนี้ได้รวบรวมทุกข้อสงสัย กสพท ไม่ว่าจะเป็น กสพท คืออะไร , ใช้คะแนนอย่างไร , มหาวิทยาลัยไหนบ้างที่รับคะแนน กสพท  , คุณสมบัติผู้สมัครสอบ กสพท และเรื่องอื่นๆ ที่น้องๆ อยากเข้าคณะแพทย์ ทันตะ เภสัช  สัตวแพทย์ ห้ามพลาด และพิเศษดาวน์โหลดข้อสอบ กสพท หนทางสู่สายแพทย์ ไม่ยาก….แค่เริ่มจาก รู้จัก

MED Engineering RAMA

Reading Time: < 1 minute MED Engineering RAMA คืออะไร MED Engineering RAMA (M.D. – M.Eng) หรือ หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่าง 2 หลักสูตรด้วยกันคือ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) และ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

MED PCCMS

MED PCCMS

Reading Time: < 1 minute MED PCCMS คืออะไร MED PCCMS คือ คณะแพทยศาตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต Doctor of Medicine Program วิทยาลัยวิทยาศาตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียน 7 ปี ได้ใบปริญญา 2 ใบ คือ ปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (iBSc) จาก University

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

MED RAMA

Reading Time: < 1 minute MED RAMA คืออะไร ? MED RAMA หรือที่เรารู้จักกันในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นให้มีจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้หลายสาขาวิชา โดยให้ผู้เรียนสามารถคิดและวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของความเป็นแพทย์ ที่ต้องมีการติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพแพทย์ได้ตลอดชีวิต   MED RAMA รูปแบบการเรียนเป็นอย่างไร ? สำหรับการเรียนในหลักสูตร MED RAMA ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด

MED RSU

MED RSU

Reading Time: 2 minutes MED RSU คืออะไร MED RSU คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต DOCTOR OF MEDICAL M.D. ของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต COLLEGE OF MEDICINE ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์เอกชนแห่งแรก ในระเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนอย่างชัดเจน ทั้งยังได้รับการรับรองจากแพทยสภา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต DOCTOR OF MEDICAL M.D.

MED SWU

MED SWU

Reading Time: < 1 minute หากพูดถึงหลักสูตรแพทย์หลายคนคงจะนึกถึงคณะแพทย์ที่เรียน 6 ปีทั่วไป ที่เรียนเฉพาะแต่ในประเทศไทย แต่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์กันค่ะ Med SWU คืออะไร Med SWU คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Medicine Programme) เป็นหลักสูตรโครงการร่วมของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร (Srinakharinwirot University – The

อยากเรียนแพทย์

หมอ คืออะไร ? เรียนแพทย์ มี สาขาอะไรบ้าง ? เส้นทางเรียนหมอ

Reading Time: 2 minutes หมอ คืออะไร หมอ คือ ผู้ตรวจ รักษา โรคและความผิดของร่ายกาย และจิตใจ โดยการสั่งยา ผ่าตัด รักษาคนผู้ป่วย โดยหมอมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ทั้งในด้านการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน รักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ – วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นการเรียนแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ นำไปสู่ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับร่างกาย สุขภาพ การตรวจวินิจฉัย ป้องกันและเฝ้าระวังโรค การส่งเสริมสุขภาพ

TBAT คืออะไร

TBAT คืออะไร วิธีสมัครสอบ ตารางสอบ TBAT

Reading Time: 3 minutes Table of Contents น้องๆที่ใฝ่ฝันอยากสวมเสื้อกาวน์สีขาว? อยากเป็นหมอ? อยากช่วยเหลือผู้คน? ถ้าใช่ TBAT คือ กุญแจสำคัญที่จะพา น้อง ไปสู่ความฝันนั้น บทความนี้จะเป็นเข็มทิศนำทาง น้อง ไปสู่โลกของ TBAT พี่จะพาน้องไปรู้จักกับข้อสอบชนิดนี้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่ วัตถุประสงค์ รูปแบบ เนื้อหาข้อสอบ วิธีการสมัคร ตารางสอบ คะแนนสอบ ไป

TPAT ความถนัดแพทย์

TPAT ความถนัดแพทย์

Reading Time: < 1 minute TPAT ความถนัดแพทย์ คืออะไร TPAT ความถนัดแพทย์ คือ การสอบวิชาเฉพาะ กสพท ซึ่งสัดส่วนข้อสอบยังคงเท่าเดิม โดยนอกจากวิชาความถนัดแพทย์แล้ว การสอบ TPAT ยังมีความถนัดอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ ความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์ และครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์   TPAT ความถนัดแพทย์ สอบอะไรบ้าง

what is mcat

MCAT คืออะไร? เตรียมตัวสอบ MCAT

Reading Time: 3 minutes การสอบ MCAT คืออะไร MCAT หรือ The Medical College Admission Test คือ ข้อสอบคัดเลือกสำหรับบุคคลที่ต้องการศึกษาต่อทางด้านแพทย์ของสหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย และแคนนาดา โดยข้อสอบจะเป็นการสอบกับคอมพิวเตอร์ โดยมีสมาคมวิทยาลัยการแพทย์อเมริกัน ( Association of American Medical Colleges หรือ AAMC )

กสพท

กสพท คืออะไร คณะที่เปิดรับ กสพท คุณสมบัติผู้สมัคร

Reading Time: 2 minutes บทความนี้ได้รวบรวมทุกข้อสงสัย กสพท ไม่ว่าจะเป็น กสพท คืออะไร , ใช้คะแนนอย่างไร , มหาวิทยาลัยไหนบ้างที่รับคะแนน กสพท  , คุณสมบัติผู้สมัครสอบ กสพท และเรื่องอื่นๆ ที่น้องๆ อยากเข้าคณะแพทย์ ทันตะ เภสัช  สัตวแพทย์ ห้ามพลาด และพิเศษดาวน์โหลดข้อสอบ กสพท หนทางสู่สายแพทย์ ไม่ยาก….แค่เริ่มจาก รู้จัก

MED Engineering RAMA

Reading Time: < 1 minute MED Engineering RAMA คืออะไร MED Engineering RAMA (M.D. – M.Eng) หรือ หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่าง 2 หลักสูตรด้วยกันคือ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) และ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

MED PCCMS

MED PCCMS

Reading Time: < 1 minute MED PCCMS คืออะไร MED PCCMS คือ คณะแพทยศาตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต Doctor of Medicine Program วิทยาลัยวิทยาศาตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียน 7 ปี ได้ใบปริญญา 2 ใบ คือ ปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (iBSc) จาก University

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

MED RAMA

Reading Time: < 1 minute MED RAMA คืออะไร ? MED RAMA หรือที่เรารู้จักกันในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นให้มีจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้หลายสาขาวิชา โดยให้ผู้เรียนสามารถคิดและวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของความเป็นแพทย์ ที่ต้องมีการติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพแพทย์ได้ตลอดชีวิต   MED RAMA รูปแบบการเรียนเป็นอย่างไร ? สำหรับการเรียนในหลักสูตร MED RAMA ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด

MED RSU

MED RSU

Reading Time: 2 minutes MED RSU คืออะไร MED RSU คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต DOCTOR OF MEDICAL M.D. ของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต COLLEGE OF MEDICINE ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์เอกชนแห่งแรก ในระเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนอย่างชัดเจน ทั้งยังได้รับการรับรองจากแพทยสภา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต DOCTOR OF MEDICAL M.D.

MED SWU

MED SWU

Reading Time: < 1 minute หากพูดถึงหลักสูตรแพทย์หลายคนคงจะนึกถึงคณะแพทย์ที่เรียน 6 ปีทั่วไป ที่เรียนเฉพาะแต่ในประเทศไทย แต่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์กันค่ะ Med SWU คืออะไร Med SWU คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Medicine Programme) เป็นหลักสูตรโครงการร่วมของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร (Srinakharinwirot University – The