เบญจมราชูทิศ จันทรบุรี – การรับสมัคร หลักสูตร ค่าเทอม

เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
Reading Time: 2 minutes

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทรบุรี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (Benchamarachuthit Chanthaburi School) ได้รับนามพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี และตราด) เปิดให้การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3 รับเฉพาะนักเรียนชาย) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6 รับทั้งชายและหญิง) การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ รอบด้าน มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี โรงเรียนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมาย

หลักสูตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทรบุรี

มัธยมศึกษาตอนต้น

 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Mathematics Science and English Excellent Program ; MSEP)
 • ห้องเรียนพิเศษการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (English for Integrated Studies Program ; EISP)
 • ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology Program ; ICTP)
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment ; SMTE)
 • ห้องเรียนปกติ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Mathematics Science and English Excellent Program ; MSEP)
 • ห้องเรียนพิเศษการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (English for Integrated Studies Program ; EISP)
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment ; SMTE)
 • ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology Program ; ICTP)
 • ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน และภาษาอังกฤษ (Chinese and English Program ; CEP)
 • ห้องเรียนสาธารณสุข
 • ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (IT)
 • ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (Graphic)
 • ห้องเรียนพาณิชยกรรม
 • ห้องเรียนทัศนศิลป์/ดนตรีไทย
 • ห้องเรียนดุริยางค์สากล/ขับร้องประสานเสียง
 • ห้องเรียนการงานอาชีพ
 • ห้องเรียนศิลป์-คำนวณ

ค่าเทอม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทรบุรี

มัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Mathematics Science and English Excellent Program ; MSEP) ค่าเทอม(ต่อปี)ประมาณ 26,900 บาท

ห้องเรียนพิเศษการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (English for Integrated Studies Program ; EISP) ค่าเทอม(ต่อปี)ประมาณ 20,400 บาท

ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology Program ; ICTP) ค่าเทอม(ต่อปี)ประมาณ 21,900 บาท

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment ; SMTE) ค่าเทอม(ต่อปี)ประมาณ 20,000 บาท

ห้องเรียนปกติ ค่าเทอม(ต่อปี)ประมาณ 6,600 บาท

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Mathematics Science and English Excellent Program ; MSEP) ค่าเทอม(ต่อปี)ประมาณ 30,400 บาท

ห้องเรียนพิเศษการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (English for Integrated Studies Program ; EISP) ค่าเทอม(ต่อปี)ประมาณ 23,400 บาท

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment ; SMTE) ค่าเทอม(ต่อปี)ประมาณ 23,000 บาท

ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology Program ; ICTP) ค่าเทอม(ต่อปี)ประมาณ 24,400 บาท

ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน และภาษาอังกฤษ (Chinese and English Program ; CEP) ค่าเทอม(ต่อปี)ประมาณ 17,000 บาท

ห้องเรียนสาธารณสุข ค่าเทอม(ต่อปี)ประมาณ 6,660 บาท

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (IT) ค่าเทอม(ต่อปี)ประมาณ 6,660 บาท

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (Graphic) ค่าเทอม(ต่อปี)ประมาณ 6,660 บาท

ห้องเรียนพาณิชยกรรม ค่าเทอม(ต่อปี)ประมาณ 6,660 บาท

ห้องเรียนทัศนศิลป์/ดนตรีไทย ค่าเทอม(ต่อปี)ประมาณ 6,660 บาท

ห้องเรียนดุริยางค์สากล/ขับร้องประสานเสียง ค่าเทอม(ต่อปี)ประมาณ 6,660 บาท

ห้องเรียนการงานอาชีพ ค่าเทอม(ต่อปี)ประมาณ 6,660 บาท

ห้องเรียนศิลป์-คำนวณ ค่าเทอม(ต่อปี)ประมาณ 6,660 บาท

แนะนำโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทรบุรี

Review ประสบการณ์สอบเข้า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทรบุรี

Related Posts