CHULATUTOR.COM

A-Level ฟิสิกส์

A-Level ฟิสิกส์

ข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ คืออะไร

A-Level ฟิสิกส์ คือ ข้อสอบที่จะเข้ามาแทนที่การสอบฟิสิกส์วิชาสามัญ โดยเริ่มใช้สำหรับการยื่นสมัครเรียนปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป หรือเรียกง่าย ๆ ว่าจะเริ่มใช้สำหรับ Dek66 เป็นต้นไปนั่นเอง ซึ่งการสอบ A-Level นั้นจะเน้นการประยุกต์ความรู้เชิงวิชาการ และแน่นอนว่าจะออกไม่เกินหลักสูตรการเรียน โดย A-Leve l ฟิสิกส์จะให้เวลาทำข้อสอบ 1.5 ชม. คะแนนเต็ม 100 คะแนน

A-Level ฟิสิกส์ สอบเมื่อไหร่

A-Level ฟิสิกส์ จะจัดสอบในเดือนมีนาคม 2566 โดยจะสอบเพียงรูปแบบเดียว คือ การสอบด้วยกระดาษ (PBT) สามารถเลือกสนามสอบได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยให้เรียงลำดับตามความต้องการ ต้องการที่ไหนมากสุดให้เลือกไว้ลำดับที่ 1

A-Level ฟิสิกส์ ค่าสมัครสอบเท่าไหร่

การสอบ A-Level อัตราค่าสมัครสอบ วิชาละ 100 บาท

A-Level ฟิสิกส์ เปิดให้สมัครสอบเมื่อไหร่

ปฏิทินการสมัครสอบ A-Level ได้กำหนดช่วงที่รับสมัครสอบตั้งแต่ 1 – 10 ก.พ. 2566 กำหนดการอย่างละเอียด ดังนี้

ปฎิทินการสมัครสอบ A-level
ปฎิทินการสมัครสอบ A-level
กำหนดการสอบ A-Level
กำหนดการสอบ A-Level

ซึ่งจะเห็นได้ว่า การสอบ A-Level สำหรับ Dek66 นั้น จริง ๆ แล้วมีมากถึง 15 รายวิชา และสามารถเลือกสอบได้สูงสุด 10 วิชา ได้แก่

A-Level ฟิสิกส์ ใช้ยื่นรอบไหนได้บ้าง

สามารถใช้ยื่นได้ทั้งรอบ Quota, รอบ Admission, รอบ Direct Admission ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย

ฝึกทำข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ จากที่ไหนได้บ้าง

เนื่องจาก ข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ จะมีการจัดสอบครั้งแรกสำหรับการยื่นสมัครเรียนปีการศึกษา 2566 ดังนั้น จึงยังไม่มีข้อสอบเก่าให้ฝึกฝน แต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลมากนัก เพราะน้อง ๆ สามารถฝึกจากแนวข้อสอบเก่าของวิชาสามัญ PAT รวมถึงสามารถเตรียมตัวด้านเนื้อหาของเรื่องต่าง ๆ ได้จากหนังสือของ สสวท. ได้ด้วย

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com