A-Level เคมี Overview ภาพรวมข้อสอบเคมีที่น้อง Dek68 ควรรู้

A-level เคมี

A-level เคมี Overview

คือ ข้อสอบวิชาเคมี ในระบบ TCAS ณ ปัจจุบัน ที่ก่อนหน้านี้เรียกกันว่า 9 วิชาสามัญนั่นเอง ปัจจุบันใช้ชื่อและรหัสสอบ คือ A-Level 65 Chem วิชาเคมี โดยมีการปรับเนื้อหาใหม่ เน้นความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตร มาประยุกต์ ใช้ได้จริง และเนื้อหาจะไม่ออกนอกเหนือจากหลักสูตรที่เรียนมาตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6

Table of Contents

คะแนนสอบ A-Level เคมี ใช้ยื่นได้ 3 รอบ

สามารถใช้ผลคะแนนในการยื่นในคณะ / สาขาในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ได้ถึง 3 รอบด้วยกัน คือ ในรอบ Quota, รอบ admission และ Direct admission

A Level เคมี มี 35 ข้อ 100 คะแนน

ปรนัย 5 ตัวเลือก 75 คะแนน 30 ข้อ

ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข 25 คะแนน 5 ข้อ

รวม 35 ข้อ

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

อยากสอบติดควรได้ A-level เคมี อย่างน้อย 65 คะแนน ขึ้นไป

ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ 100 คะแนน ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที

ควรได้คะแนน 65 คะแนน เป็นอย่างน้อย เพื่อให้มีโอกาสในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำหรือคณะฯ ที่มีการแข่งขันสูง

สถิติข้อสอบ A-Level เคมี เรื่องที่ออกสอบ

ข้อสอบ A-Level Chemistry บท สมบัติของธาตุและสารประกอบ ข้อสอบออกเรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุ , พันธะเคมี , แก๊ส , เคมีอินทรีย์ , พอลิเมอร์

ข้อสอบ A-Level Chemistry บท สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ข้อสอบออกเรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ , อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี , สมดุลเคมี , กรด–เบส , เคมีไฟฟ้า

ข้อสอบ A-Level Chemistry บท ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการ คำนวณปริมาณของสาร ข้อสอบออกเรื่อง ความปลอดภัยและทักษะใน ปฏิบัติการเคมี , โมล , สารละลาย

สถิติ ข้อสอบ A Level เคมี เรื่องไหนออกมากสุด

เรื่องที่ออกสอบ

จำนวนข้อที่ออก

สมบัติของธาตุและสารประกอบ

 • อะตอมและสมบัติของธาตุ
 • พันธะเคมี
 • แก๊ส
 • เคมีอินทรีย์
 • พอลิเมอร์
15 -17 ข้อ

สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

 • ปริมาณสัมพันธ์
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • สมดุลเคมี
 • กรด–เบส
 • เคมีไฟฟ้า
15 – 17 ข้อ

ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการ คำนวณปริมาณของสาร

 • ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
 • โมล
 • สารละลาย
2 – 4 ข้อ

ตัวอย่างข้อสอบ A-level เคมี

รูปแบบข้อสอบ A-Level แบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ

 

ตัวอย่างข้อสอบ A-Level เคมี

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. HAP จะละลายได้ดีขึ้นในสารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด

ข. ปฏิกิริยาไปข้างหน้าของการเปลี่ยน HAP เป็น FAP เกิดได้ดี

ค. FAP ละลายในน้ำได้ดีกว่า HAP

ข้อความใดถูกต้อง

1. ก เท่านั้น

2. ข เท่านั้น

3. ก และ ข

4. ก และ ค

5. ข และ ค

คำตอบที่ถูกคือ ข้อ 3

รูปแบบข้อสอบ A-Level แบบระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข

ตัวอย่างข้อสอบ A-Level เคมี รูปแบบข้อสอบ A-Level แบบระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข
หากรับประทานอาหารชนิดหนึ่งปริมาณ 90.0 กรัม ซึ่งประกอบด้วยแป้ง 9.00% โดยมวล จะต้องใช้แก๊สออกซิเจน อย่างน้อยกี่กรัมเพื่อเผาผลาญกลูโคสที่ได้จากแป้งในการรับประทาน อาหารชนิดนี้ให้หมด

กำหนดให้ มวลต่อโมลของ H = 1.0 C = 12.0 และ O = 16.0 กรัมต่อโมล

คำตอบที่ถูกคือ 9.60 กรัม

เทคนิคเตรียมตัวสอบ A-level เคมี

1. ทบทวนเนื้อหา หรือลงเรียนเนื้อหาให้ครบทุกบท เพื่อปูพื้นฐานให้แน่น ก่อนทำโจทย์

2. ทำโน้ตสรุปเนื้อหาแบบย่อ และสรุปสูตรเคมีของแต่ละบท เพื่อจะได้ทบทวนและเกิดความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น

3. จำตารางธาตุให้แม่นยำ รวมทั้งค่าสำคัญต่างๆที่จำเป็นต้องรู้ เช่น เลขอะตอม มวลอะตอม ค่าคงที่ต่างๆ รวมถึงสูตรที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อให้ทำโจทย์ได้เร็วขึ้น

4. ฝึกเขียนสมการเคมี และฝึกดุลสมการเคมีให้คล่อง เพราะจำเป็นต้องใช้ ในการทำข้อสอบค่อนข้างเยอะ หากเขียนไม่ได้จะทำให้ทำข้อสอบได้น้อย

5. เริ่มฝึกทำโจทย์ โดยเริ่มจากเรียงเนื้อหาตามบท และเรียงจากง่ายไปยาก

6. ฝึกทำโจทย์จากข้อสอบจริง อย่างน้อย 1-3 ปีย้อนหลัง เพื่อดูแนวการออกข้อสอบ และจับเวลาในการทำเหมือนตอนสอบจริง เพื่อถึงเวลาสอบจริงจะได้ไม่พลาดและทำได้ทันเวลา

เรียน A-Level เคมี ตัวต่อตัว

private
Related Posts