fbpx

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Reading Time: 3 minutes

ทำไมถึงควรเรียนต่อ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1.พระนครเหนือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยมาเป็นเวลายาวนาน โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทางรัฐก่อตั้งร่วมกับรัฐบาลเยอรมันนี ทำให้ได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี ความรู้และการวิจัยต่างๆ จากประเทศเยอรมันนีมากพอควร จนทำให้สถาบันมีห้องแล็ปและศูนย์วิจัยที่ทันสมัย พร้อมกับมีหลักสูตรที่เข้มข้นเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศไทย

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อยู่ในอันดับ 6 ของประเทศไทยในด้านความพึงพอใจของผู้จ้างงานทั่วโลก จากการจัดอันดับของ QS University Ranking Asia 2016 และอยู่ในอันดับ 10 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Times Higher Education Asia 2019

3. อยู่ในอันดับ 2 ของประเทศไทย ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันดับ 2 ของประเทศไทยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลการบินและอุตสาหการ อันดับ 4 ของประเทศไทยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อันดับ 5 ของประเทศไทยในสาขาวัสดุศาสตร์ และอันดับ 5 ของประเทศไทยในสาขาสถิติศาสตร์

4. เด่นด้านภาคปฏิบัติของวิศวกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ บุคลากรที่เก่งและมีชื่อเสียงอยู่มากพอควร ที่สำคัญทางสถาบันได้รับทุนอุดหนุนทางด้านวิชาการและงานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงมีทุนการศึกษามากมายให้นักศึกษาอีกด้วย

5. หลักสูตร ป.โท KMUTNB มีความหลากหลาย โดยปัจจุบันเปิดสอนถึง 7 คณะ โดยมีให้เลือกตั้งสายวิทยาศาสตร์ อย่าง วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไปจนถึงบริหารและครุศาสตร์

6. ทางสถาบันมีหลายวิทยาเขตให้เลือกเรียน รวมถึงการเรียนการสอนสำหรับ ปริญญาโท พระนครเหนือ ในบางหลักสูตรก็สามารถเลือกเรียนที่วิทยาเขตอื่นๆ ได้เช่นกัน โดยปัจจุบันมีอยู่ 3 วิทยาเขต ได้แก่ ป.โท  พระนครเหนือ วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร , ป.โท พระนครเหนือ ปราจีนบุรี และ ป.โท พระนครเหนือ ระยอง

7. สนับสนุนด้านงานวิจัยเป็นอย่างมาก ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI/SCIE หรือ Scopus ซึ่งนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

8. การเรียนการสอนเป็นแบบเน้นทักษะความสามารถในการจัดการความรู้สู่อาชีพ (Cognitive Domain) เสริมสร้างนวัตกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ มีความรู้เฉพาะทาง (Core Knowledge) ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Thinking Skill / Critical Thinking / Problem Solving) ทักษะการจัดการธุรกิจและการเงิน (Business, Financial Management Skill) ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literary and Technology Management) ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) และการวางแผนอย่างมีระบบ (Systematic Planning) ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจ จนสามารถนำไปใช้ต่อได้อย่างแท้จริง

 


แนะนำคณะ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พระนครเหนือมีหลักสูตรปริญญาโทที่ค่อนข้างหลากหลาย มีให้เลือกเรียนถึง 7 คณะ และยังมีถึง 3 วิทยาเขตให้เลือกตามความสะดวกของผู้เรียนอีกด้วย

ปริญญาโท พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ (MAE) 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), ภาควิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ECE) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, ภาควิศวกรรมการผลิต (PE) สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต, ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (Ch.E), สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี,ภาควิศวกรรมอุตสาหการ (IE) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง, ภาควิศวกรรมโยธา (CE) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ (IEE) สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ,ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ (MHLE) สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์, ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต (MPTE) สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

 

ปริญญาโท พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (S-MTM), สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (S-MCEE), สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (G-MTCT), สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (MET) (S-MET)

 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (S-MMA), สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MMC) (S-MMC), สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (S-MAST), สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (MBIT), สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MCS) (S-MCS), สาขาวิชาเทคโนลยีชีวภาพ (MBT)

 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ขอมูล (นานาชาติ) (I-MIT)

 

ปริญญาโท พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

 


ทำไมถึงควรเรียน ปริญญาโท พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ถ้าพูดถึงสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ใครๆ ก็ต้องนึกถึง 3 พระจอม ซึ่งพระนครเหนือก็คือ หนึ่งในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนั้นนั่นเอง พระนครเหนือนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยในด้านวิศวกรรมโดยเฉพาะ สถาบันได้รับการก่อตั้งจากทางภาครัฐร่วมกับรัฐบาลเยอรมันนี ซึ่งเยอรมันนีนั้นถือเป็นศูนย์รวมแห่งวิวัฒนาการด้านวิศวกรรมศาสตร์โดยตรง

ทำให้ทางพระนครเหนือนั้นได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี ความรู้และการวิจัยต่างๆ จากประเทศเยอรมันนีมากมาย มีการสร้างห้องแล็บและศูนย์วิจัยที่ทันสมัย พร้อมกับมีหลักสูตรวิศวกรรมที่เข้มข้นเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศไทย ต้องบอกว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมของพระนครเหนือนั้นเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ด้านหุ่นยนต์ ด้านการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก KNACKSAT และมีการนำงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาในการทำงานจริงในระดับสากล

นักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์มีผลงานและรางวัลต่างๆ ในระดับประเทศและระดับโลกเช่น การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย Rescue Robot League ได้รางวัลชนะเลิศ 8 ครั้ง แถมที่นี่ยังรวบรวมคณาจารย์และบุคคากรเก่งๆ ด้านวิศวกรรมมาให้ความรู้ถึง 200 กว่าคนเลยทีเดียว

นอกจากนี้ในแง่ของ Ranking หรืออันดับของมหาวิทยาลัยนั้น พระนครเหนือ ยังอยู่ในอันดับ 6 ของประเทศไทยในด้านความพึงพอใจของผู้จ้างงานทั่วโลก จากการจัดอันดับของ QS University Ranking Asia 2016 และอยู่ในอันดับ 10 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Times Higher Education Asia 2019 ส่วนในด้านวิศวกรรมนั้นก็เด่นมากๆ เพราะอยู่ใน

อันดับ 2 ของประเทศไทย ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อันดับ 2 ของประเทศไทยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลการบินและอุตสาหการ

อันดับ 4 ของประเทศไทยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ถือว่าเป็นศูนย์รวมความรู้ที่เก่งกาจและมีชื่อเสียงอันดับต้นของไทยเลยก็ว่าได้ ตัวหลักสูตรปริญญาโทเองก็ออกแบบให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับความสนใจของผู้สมัครโดยเฉพาะ โดยหลักสูตรและสาขาวิชาในปริญญาโทนั้นมีให้เลือกถึง 13 หลักสูตรไม่ว่าจะมองหาวิศวะสายไหนที่พระนครเหนือก็มีหลักสูตรปริญญาโทรองรับหมด

 


จุดเด่นของ ปริญญาโท พระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

✔︎ เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยมาด้านวิศวกรรมโดยเฉพาะ ได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี ความรู้และการวิจัยต่างๆ จากประเทศเยอรมันนีในหลากหลายรูปแบบ

✔︎ อยู่ในอันดับ 6 ของประเทศไทย ด้านความพึงพอใจของผู้จ้างงานทั่วโลก จากการจัดอันดับของ QS University Ranking Asia 2016 และอยู่ในอันดับ 10 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Times Higher Education Asia 2019

✔︎ เด่นด้านวิชาการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์โดยเฉพาะ โดยอยู่ในอันดับ 2 ของประเทศไทย ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันดับ 2 ของประเทศไทยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลการบินและอุตสาหการ อันดับ 4 ของประเทศไทยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

✔︎ เด่นด้านภาคปฏิบัติ ทดลองและวิจัย มีอาจารย์และบุคลากรที่เก่งและมีชื่อเสียงมากกว่า 200 ท่านในคณะวิศวะ ที่สำคัญทางสถาบันได้รับทุนอุดหนุนทางด้านวิชาการและงานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงมีทุนการศึกษามากมายให้นักศึกษาอีกด้วย

✔︎ มีความหลากหลายทางด้านหลักสูตร โดยมีหลักสูตรให้เลือกถึง 13 หลักสูตรด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอินเตอร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในบางสาขา เหมาะกับคนที่ต้องการต่อยอดในการทำงานในระดับสากล ที่สำคัญยังมีหลายวิทยาเขตให้เลือกเรียนอีกด้วย ใครใกล้ที่ไหนก็ลงเรียนที่นั่นได้เลย

 


ป.โท KMUTNB วิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครอะไรบ้าง? และเปิดรับสมัครเมื่อไร ?

คณะวิศวกรรมศาสตร์พระนครเหนือมีถึง 13 หลักสูตรให้เลือกเรียนด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับคนที่สนใจอีกด้วย

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรม เครื่องกลและการบิน-อวกาศ (MAE) 3 สาขา ได้แก่

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ECE)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิศวกรรมการผลิต (PE)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

ปริญญาโท พระนครเหนือ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (Ch.E)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ป.โท พระนครเหนือ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิศวกรรมอุตสาหการ (IE)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง

ป.โท พระนครเหนือ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิศวกรรมโยธา (CE)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง

ป.โท KMUTNB หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ (IEE)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ

ป.โท KMUTNB หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ (MHLE)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

ป.โท KMUTNB หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต (MPTE)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

 


ทำไมถึงควรเรียน MBA KMUTNB

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือที่คนเรียกสั้นๆ กันแบบติดปากว่า “พระนครเหนือ” ถือเป็น 1 ใน 3 พระจอมที่มีชื่อเสียงและมีเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนติดอันดับท็อปของประเทศไทยเลยทีเดียว คนที่สนใจด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ส่วนใหญ่มักจะมองที่นี่เป็นอันดับต้นๆ

แต่รู้ไหมว่าหลักสูตร MBA ของที่นี่ก็มีดีไม่แพ้สาขาอื่นเลย จริงๆ แล้วคณะบริหารธุรกิจของพระนครเหนือนั้นเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งสำหรับคณะบริหารที่นี่จะเรียกกันว่า FBA โดยในส่วนของหลักสูตรนั้นยังคงความเด่นของด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม เพราะอย่างที่บอกว่าสายวิศวะ ที่นี่มีเชื่อเสียงมายาวนาน การเรียนบริหารที่พระนครเหนือก็เหมือนการต่อยอดไปสู่การบริหารด้านโรงงานและอุตสาหกรรมอีกทอดหนึ่ง

จุดมุ่งหมายหลักของหลักสูตร MBA KMUTNB เน้นเรื่องการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมในการพัฒนากำลังคนให้กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งหลักสูตรการสอนของที่นี่นั้นมีจุดเด่นไม่เหมือนใคร เพราะนอกจากจะเน้นความรู้ในเชิงทฤษฎีแล้วการลงมือปฏิบัติก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญในการเรียน

โดยหลักสูตร MBA ของพระนครเหนือจะมีการฝึกลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่อีกด้วย เช่น การขับรถโฟลค์ลิฟท์ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และอย่างที่รู้กันว่าที่นี่เน้นเรื่องการทำวิจัย ตัวหลักสูตรจึงออกแบบเพื่อเน้นด้านการทำวิจัยเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม ส่วนนักศึกษาคนไหนที่อยู่แถบภาคตะวันออก KMUTNB MBA มีการเรียนการสอนที่วิทยาเขตระยองอีกด้วย

 

จุดเด่นของ MBA KMUTNB

✔︎ คณะบริหารธุรกิจ พระนครเหนือ พัฒนามาจากภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ดังนั้นหลักสูตรบริหารที่นี่จึงมีความเข้มข้นและแข็งแกร่งในด้านการจัดการระบบโรงงานและอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก คนที่สนใจในสายงานอุตสาหกรรมและต้องการต่อยอดด้านการบริหารรับรองได้เลยว่า KMUTNB MBA ตอบโจทย์ที่สุด

✔︎ โดดเด่นด้านหลักสูตรการศึกษาและการวิจัย พร้อมติดอันดับท็อประดับประเทศ อยู่ในอันดับ 6 ของประเทศไทยในด้านความพึงพอใจของผู้จ้างงานทั่วโลก จากการจัดอันดับของ QS University Ranking Asia 2016 และอยู่ในอันดับ 10 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Times Higher Education Asia 2019

✔︎ หลักสูตร MBA พระนครเหนือนั้นได้รับการพัฒนาเรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ผลิตบัณฑิตออกไปในแวดวงอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารในองค์กร บอกได้เลยว่าใครที่จบ MBA พระนครเหนือ จะมีเครือข่ายหรือคอนเน็กชั่นที่กว้างขวางไว้ต่อยอดในการทำงานอย่างแน่นอน ที่สำคัญเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจอีกด้วย

✔︎MBA พระนครเหนือ โฟกัสด้านการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมล้วนๆ ทำให้ได้คณาจารย์และอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาสอนในหลักสูตรเฉพาะ ผู้เรียนจะได้รับการเรียนและการถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงเลยทีเดียว

✔︎ หลักสูตร MBA KMUTNB มีถึง 2 วิทยาเขตให้เลือก ซึ่งทางคณะเล็งเห็นถึงความสำคัญในภาคอุตสาหกรรมซึ่งคนที่สนใจส่วนใหญ่จะทำงานในแถบโรงงานอุตสาหกรรมชายฝั่งตะวันออกอย่างระยอง ดังนั้นหลักสูตร MBA KMUTNB จึงมีการเปิดสอนที่วิทยาเขตระยองและกรุงเทพทั้งสองแห่ง โดยมีหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษให้เลือกตามความเหมาะสมของผู้เรียน

 

ป.โท พระนครเหนือ เปิดรับสมัครอะไรบ้าง? และเปิดรับสมัครเมื่อไร ?

เปิดรับสมัคร : เปิดรับเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 รับสมัครตั้งแต่กรกฎาคม – ตุลาคม ช่วงที่ 2 รับสมัครตั้งแต่ธันวาคม – กุมภาพันธ์

รูปแบบหลักสูตร : จะแบ่งเป็นภาคปกติ เรียนจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 และภาคพิเศษ จันทร์ – ศุกร์ช่วงเย็น หรือ เสา – อาทิตย์

ค่าเล่าเรียน : 140,000 – 200,000 บาท

ระยะเวลาเรียน : 2 ปี

การพิจารณา : ผู้สมัครทุกหลักสูตรทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ จะต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีการสอบสัมภาษณ์และข้อเขียนอีกด้วย แต่ถ้าหากผู้สมัครที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยสามารถนำมายื่นได้ตามเกณฑ์ดังนี้

TOEFL (Paper Based) 525 คะแนน

TOEFL (Computer Based) 195 คะแนน

TOEFL (Internet Based) 71 คะแนน

IELTS 5.5 คะแนน

TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน

CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน

Related Posts