fbpx

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทำไมถึงควรเรียน MBA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Reading Time: < 1 minute

ทำไมถึงควรเรียน ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันนี้จุฬาติวเตอร์จะมาแนะนำหลักสูตร MBA จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันค่ะ เราจะไปดูกันว่าถ้าอยากจะเรียนคณะนี้ต้องสอบอย่างไร ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง และเปิดรับสมัครสอบเมื่อไหร่ โดยจะยกตัวอย่างคณะยอดฮิตสำหรับ เรียนต่อโท ม.เชียงใหม่ คือคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MBA CMU)

คณะ MBA CMU เปิดเพื่อให้ผู้ที่สนใจอยากจะพัฒนาทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง หรือองค์กรให้ดีขึ้น โดยยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขันทางธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งทางการตลาาด เป็นกำลังสำคัญที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยการเรียนการสอนจะแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เต็มวันตามโครงสร้างหลักสูตร ใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ปี (ภาคทฤษฎี) หรือ 4 ภาคการศึกษา รวม 15 สัปดาห์ ประกอบด้วย 3 หลักสูตรดังนี้

 

หลักสูตร MBA CMU บริหารธุรกิจบัณฑิต

เป็นหลักสูตร ปริญญาโท ม.เชียงใหม่ ที่เหมาะสมกับผู้เริ่มทำธุรกิจที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเองในสายงานด้านการบริหารธุรกิจ รวมถึงผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ เน้นการแก้ปัญหาโดยใช้กรณีศึกษาจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก รวมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยการจำลองสถานการณ์ภายใต้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

หลักสูตร MBA CMU บัญชี

เป็นหลักสูตร ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผลิตบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทุกสาขาทางด้านการบัญชี เน้นการเพิ่มศักยภาพในด้านการบัญชี เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรมใหม่ๆ ในการนำข้อมูลทางการบัญชีขององค์กรมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย

 

หลักสูตร MBA CMU Marketing

เป็นหลักสูตร ปริญญาโท มหาลัยเชียงใหม่ ที่ประกอบด้วยองค์ความรู้ที่ผสมผสานภายใต้สโลแกน รู้กว้าง รู้ลึก รู้จริง เน้นพัฒนาทักษะด้านการตลาด เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทักษะสายการตลาด สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งศาสตร์การตลาดและศาสตร์อื่นๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการทำการตลาด รวมถึงการเสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์ทางการตลาด เพื่อนำไปสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด และพัฒนาแบรนด์หรือองค์กรให้เหนือกว่าคู่แข่งทางการตลาดได้อย่างประสบความสำเร็จและยั่งยืน

 


ปริญญาโท มหาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเมื่อไร?

การสอบเข้า ปริญญาโท เชียงใหม่ จะเปิดรับสมัคร 2 ภาคเรียนด้วยกันค่ะ โดยในภาคเรียนที่ 1 จะแบ่งเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม
รอบที่ 2 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน

และภาคเรียนที่ 2 จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนสิงหาคม จนถึงเดือนตุลาคม ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ปริญญาโท ม.เชียงใหม่ สามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาได้เลย หรือติดตามข่าวสารจากทางจุฬาติวเตอร์ที่จะคอยมาอัพเดตให้ฟังกันแน่นอนค่ะ

 


คุณสมบัติของผู้สนใจศึกษาต่อ MBA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับคุณสมบัติของผู้สนใจศึกษาต่อ MBA ม.เชียงใหม่ อย่างแรกเลยจะต้องมีความสนใจในด้านการตลาดก่อนค่ะ หรือเรียนเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจต่างๆ ที่สำคัญต้องมีความชอบในเรื่องของตัวเลขในระดับหนึ่งเลยนะคะ เพราะขึ้นชื่อว่าการบริหารธุรกิจ ต้องเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่เป็นตัวเลขอยู่แล้วค่ะ โดยวิชาที่ใช้สอบเข้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูง และวิชาภาษาอังกฤษในทางธุรกิจ ศาสตร์การทำธุรกิจเบื้องต้น เช่น การตลาด การเงิน การขาย และการบริหารเชิงกลยุทธ์

ผู้เรียนจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา  สำหรับการเรียน จะแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร

แผน ก.

สำหรับคนที่สนใจในแผนนี้นะคะ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนดี และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสาขาที่จะศึกษาต่อ ไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีพื้นฐานความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชานั้นๆ

โดยในแผนการเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้รับหน่วยกิตจากวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และต้องสอบผ่านวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต และต้องศึกษาดูงานอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อเรียนรู้และรับประสบการณ์กระบวนการทำงานจริงของธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน (ค่าใช้จ่ายผู้เรียนต้องรับผิดชอบเอง) เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเน้นองึ์ความรู้ทางวิชาการโดยเฉพาะเลยค่ะ

แผน ข.

ผู้เรียนจะได้รับหน่วยกิตจากการทำการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต (ไม่มีวิทยานิพนธ์) และต้องสอบผ่านวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต และต้องศึกษาดูงานอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อเรียนรู้และรับประสบการณ์กระบวนการทำงานจริงของธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน (ค่าใช้จ่ายผู้เรียนต้องรับผิดชอบเอง) เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเน้นเอาความรู้ไปใช้ในการทำงานสายงานด้านการตลาดหรือผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ อีก เช่น

  • ผู้สมัครต้องไม่เคยถูกคัดชื่อออกเนื่องจากความประพฤติจากสถานบันการศึกษาใด
  • ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด หรือที่สาขาวิชากำหนด
  • ในกรณีที่ผู้สมัครยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีอยู่ในขณะที่ยังสมัคร หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ แต่ยังไม่พ้นสภาพนักศึกษาจากที่เดิม หรือยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสาขาวิชาเดิมอยู่ ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะ เพราะทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะให้รายงานตัวอีกครั้งแบบมีเงื่อนไข โดยผู้สมัครจะเป็นนักศึกษา MBA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยสมบูรณ์ได้ก็เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเดิมแล้วเท่านั้นค่ะ
  • และสำหรับผู้สมัครที่เป็นไปตามความต้องการของส่วนงานราชการ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากส่วนราชการต้นสังกัด และส่วนราชการจะต้องส่งรายชื่อตามลำดับความต้องการและสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างช้าภายในกำหนดการรับสมัครนักศึกษาตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้ระบุ และผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการสมัครและการสอบด้วยค่ะ

 


อัตรค่าใช้จ่ายในการเรียน ปริญญาโท ม.เชียงใหม่

อัตราค่าใช้จ่ายในการเรียน ปริญญาโท ม.เชียงใหม่ จะแตกต่างกันออกไปตาม คณะและสาขาวิชาที่เลือกเรียนนะคะ โดยตลอดหลักสูตรอยู่ที่ประมาณ 200,000-250,000 บาท หรือประมาณ 50,000 บาทต่อภาคการศึกษา

 

อ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนเริ่มสนใจที่อยากจะเรียนปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กันบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะ แน่นอนว่านอกจากการเตรียมตัวในเรื่องวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตลาดแล้ว อีกหนึ่งวิชาาที่จำเป็นอย่างภาษาอังกฤษ ก็ถือว่าจำเป็นไม่แพ้กันเลยค่ะ

สำหรับใครที่อยากจะลงสนามไปสอบเข้าแล้วล่ะก็ อ่านหนังสือให้เยอะ หากกลัวไม่ไหว ที่จุฬาติวเตอร์เรามีหลากคอร์สการเรียนให้เลือกนะคะ โดยเฉพาะคอร์สการสอบ TOEIC ที่ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถนำผลคะแนนไปยื่นได้เลยโดยไม่ต้องสอบใหม่ โดยผลคะแนนการสอบ TOEIC ที่สามารถนำไปยื่นได้นั้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 650 คะแนนนั่นเองค่ะ

Related Posts