fbpx

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Reading Time: 3 minutes

สร้างคนรุ่นใหม่ ให้มี “หัวการค้า” ที่ ป.โท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ทำไมต้องเลือกเรียน ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ?

ในยุคปัจจุบัน ที่ก้าวเข้าสู่การเป็นยุคดิจิทัลมากขึ้น การเรียนรู้ก็ต้องมีการปรับปรุงให้ทันกระแส ทันสมัยต่อโลกยุคใหม่ เหมือนกับการเรียนต่อปริญญาโท ที่ผู้เรียนจะต้องแสวงหาสิ่งใหม่ๆ มาเติมเต็ม ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีให้เป็น

ข้อสำคัญของคนที่เรียนต่อ ป.โท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ควรตั้งเป้าหมายที่จะมีพื้นฐานในการทำธุรกิจ การจัดการ การแก้ปัญหาในองค์กร และผลักดันองค์กร หรือกิจการให้เติบโตขึ้นได้ ไม่ว่าจะจบคณะ สาขาไหนก็ตาม ดังนั้น การเลือกเรียนต่อปริญญาโท จึงต้องเลือกมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ด้านการบริหาร ที่มีทิศทางผสมผสานไปกับการเรียนสาขาอื่นๆ ได้ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาจจะเป็นคำตอบของใครหลายคน

ซึ่งที่นี่ มีหลักสูตรที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะ และแต่ละสาขาวิชา ก็เรียนรู้จากการทำจริง จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญตัวจริง และด้วยการเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ ติดอันดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ทำให้ขึ้นชื่อว่า เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมบริการในอาเซียน รับรองว่า มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากที่นี่ จะมีคุณภาพสู่การทำงานทุกองค์กร และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้ด้วย

 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดหลักสูตรอะไรบ้าง?

หลักสูตร ป.โท หอการค้าไทย มีให้เลือกหลากหลายสาขาวิชา ครอบคลุมกับทุกอาชีพยุคใหม่ เพื่อความก้าวหน้าในองค์กร และการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยมีสาขาที่น่าสนใจดังนี้

1. UTCC MBA: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

กลุ่มวิชาการจัดการ เรียนรู้และพัฒนาแนวคิดในการจัดการธุรกิจ ศึกษาแนวความคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ ความแตกต่างของบุคคล และการเปลี่ยนแปลงองค์กร (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

 

2. UTCC MBA: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

กลุ่มวิชาการตลาด เรียนรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารองค์กรแบบองค์รวม ประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและวิเคราะห์ผลกระทบสภาวะแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และการจัดการการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคค่ำ ภาคเสาร์-อาทิตย์)

 

3. UTCC MBA: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เรียนรู้จากวิชาที่หลากหลายทั้งทางด้านการบริหารธุรกิจ และการบริหารงานวิศวกรรม ซึ่งครอบคลุมการแก้ปัญหาทุกจุดขององค์กร สร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารการผลิตและการขนส่งของประเทศ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

 

4. UTCC MBA: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

กลุ่มวิชาการเงิน สร้างผู้บริการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่งานการเงินทุกๆ ด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจ สามารถนำพาองค์กรของตนประสบความสำเร็จได้อย่างมั่นคง (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

 

5. UTCC MBA: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

กลุ่มวิชาการประกอบการ เรียนกับผู้ประกอบการตัวจริง เน้นการเรียนแบบเชิงปฏิบัติการ มีการเวิร์คช็อปทำธุรกิจ พัฒนาระบบความคิด สร้างมุมมองด้านธุรกิจและทักษะการจัดการทางด้านธุรกิจ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

 

6. UTCC MBA: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

กลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจ สร้างบุคลากรที่มีความรู้ทั้งในด้านเทคโนโลยีและด้านบริหารธุรกิจควบคู่กัน เพื่อให้สามารถก้าวไปเป็นผู้ประกอบการและผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เข้ากับการบริหารธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

 

7. UTCC MBA: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว ผสมผสานศาสตร์จากองค์ความรู้ด้านการบริหารและการท่องเที่ยว เน้นแนวคิดการบริหารสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และนักวิชาการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและภาคธุรกิจบริการต่างๆ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

 

8. MBA UTCC: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

กลุ่มวิชาผู้ประกอบการยุคดิจิทัล เพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ผู้ประกอบการ ให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลด้วยความมั่นใจ โดยผสานองค์ความรู้ด้านการจัดการและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถรองรับกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลง (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

 

9. MBA UTCC: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในด้านการจัดการธุรกิจโรงแรม เรียนรู้การเป็นผู้นำในองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในโรงแรม (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

 

10. MBA UTCC: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต iMBA

Innovative Essential Management – IE MBA (เรียนเฉพาะวันเสาร์) รูปแบบของการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรม เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำแนวคิด ทฤษฎีต่างๆไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง ประยุกต์แนวทางการทำงาน การสร้างนวัตกรรมทางด้านความคิด การบริหารงาน และการกำหนดกลยุทธ์ให้กับองค์กรได้

 

11. MBA UTCC: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต iMBA

Innovative Marketing MBA – IM MBA (เรียนเฉพาะวันเสาร์) สร้างมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาด ในยุคที่ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการแข่งขันของโลกธุรกิจ เรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดทางด้านการตลาดสมัยใหม่ การตลาดดิจิทัล รวมถึงนวัตกรรมใหม่ทางด้านการตลาด ประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรได้

 

12. MBA UTCC: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Entrepreneurial Marketing MBA)

EM MBA (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) เน้นการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นนักการตลาดเชิงประกอบการ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรบผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และผู้ที่ต้องการเปิดธุรกิจใหม่เป็นของตนเอง (Startup)

 

13. MBA UTCC: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Management for Executives MBA)

ME MBA (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในยุคโลกดิจิตอล (Digital Leadership) ด้วยกรณีศึกษาและนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ แนวทางการพัฒนาโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมสู่ตลาดโลก

 

14. MBA UTCC: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ONLINE

แบ่งออกเป็นกลุ่มวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการเงิน กลุ่มวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจครอบครัว เรียนผ่านระบบออนไลน์กับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถเรียนย้อนหลังได้

 

15. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

เน้นการพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการบัญชี การตรวจสอบ และการภาษีอากร สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม เรียนรู้จากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้มีชื่อเสียงทางด้านนธุรกิจ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

 

16. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ผสมผสานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กับบริหารธุรกิจ เช่น การจัดการทางการเงิน การจัดการทางการตลาด การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุน ประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจและบริหารจัดการทางธุรกิจ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว และบริหารกิจการได้ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

 

17. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี

เตรียมความพร้อมให้บุคลากร ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนงาน ผู้บริหารขององค์กร ให้เข้าใจถึง การจัดการบริหารนวัตกรรมดิจิตอล และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อสามารถ ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง (ภาคค่ำ)

 

18. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน

เน้นองค์ความรู้เชื่อมโยงศาสตร์ 3 ด้าน คือ การจัดการสมัยใหม่ การตรวจสอบภายใน ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง และเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การกำกับดูแล และการบริหารความเสี่ยง (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

 

19. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

เน้นการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ ตลอดจนการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำมาประยุกต์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางการเงิน หลักสูตรมีที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพทางการเงิน รวมถึงมีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับภาคธุรกิจหลักทรัพย์ (ภาคค่ำ)

 

20. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายเฉพาะด้าน ทั้งในทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์ นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

 

21. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

พัฒนาความรู้ และทักษะเชิงบูรณาการในด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ผสมผสานนิเทศศาสตร์และการตลาดเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรในเชิงธุรกิจ (ภาคค่ำ หรือ ภาคเสาร์-อาทิตย์)

 

22. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

หลักสูตรแรกที่ประยุกต์ศาสตร์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบโจทย์เทคโนโลยีการเงิน สามารถประกอบธุรกิจ START UP ภายใต้องค์ความรู้ด้านต่างๆ ได้ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

 

23. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

เน้นการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม (Innovation-based learning) รวมทั้งศึกษาความเป็นพลวัตของภาษาไทยในสังคมปัจจุบันที่ปรากฏในวงการอาชีพทุกๆอาชีพ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

 

24. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา

พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการศึกษา และมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการการศึกษาอย่างบูรณาการ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

 

25. International College MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (GLOBAL MBA)

หลักสูตรการบริหารธุรกิจสากล เรียนแบบนานาชาติ ตอบสนองการจัดการธุรกิจระดับโลกได้ (Evening Class)

 


ค่าใช่จ่ายแต่ละหลักสูตร ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เท่าไหร่?

หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่แตกต่างกันในแต่ละสาขา ดังนี้

 

ปริญญาโท หอการค้าไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA – กลุ่มวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ กลุ่มวิชาการเงิน กลุ่มวิชาการประกอบการ กลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจ กลุ่มวิชาผู้ประกอบการยุคดิจิทัล กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม

ค่าใช้จ่ายประมาณ 250,000 บาท (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 8 เดือน)

 

ปริญญาโท หอการค้าไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต iMBA และหลักสูตร EM MBA/ ME MBA

ค่าใช้จ่ายประมาณ 250,000 บาท (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 8 เดือน)

 

ปริญญาโท หอการค้าไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ONLINE ทุกกลุ่มวิชา

ค่าใช้จ่ายประมาณ 260,000 บาท (ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี)

 

ป.โท หอการค้าไทย หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

ค่าใช้จ่ายประมาณ 205,000 บาท (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 8 เดือน)

 

ป.โท หอการค้าไทย หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายประมาณ 140,000 บาท (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 4 เดือน)

 

ป.โท หอการค้าไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี

ค่าใช้จ่ายประมาณ 200,500 บาท (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 8 เดือน)

 

ป.โท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

ค่าใช้จ่ายประมาณ 230,000 บาท (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 8 เดือน)

 

ป.โท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน

ค่าใช้จ่ายประมาณ 200,000 บาท (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 8 เดือน)

 

ป.โท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

ค่าใช้จ่ายประมาณ 160,000 บาท (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 4 เดือน)

 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ค่าใช้จ่ายประมาณ 200,000 บาท (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 8 เดือน)

 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

ค่าใช้จ่ายประมาณ 170,000 บาท (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 4 เดือน)

 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา

ค่าใช้จ่ายประมาณ 200,000 บาท (ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี)

 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

ค่าใช้จ่ายประมาณ 210,000 บาท (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 8 เดือน)

 

International College MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (GLOBAL MBA)

ค่าใช้จ่ายประมาณ 305,000 บาท (ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี)

 


ขั้นตอนและรายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.โท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มีการสมัครเข้าระดับปริญญาโท 6 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่

  1. ผู้สมัครกรอกใบสมัครที่ https://www.utcc.ac.th/gs-apply
  2. ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือกองการเงิน
  3. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ https://www.utcc.ac.th/gs
  4. สอบสัมภาษณ์ตามวันที่กำหนดหลักสูตร
  5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทาง https://www.utcc.ac.th/gs
  6. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาโดยชำระค่าเล่าเรียนผ่านธนาคารหรือกองการเงิน

 


ตารางเปิดรับสมัคร ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะ/สาขา รับสมัคร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA ทุกกลุ่มวิชา และ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต iMBA และหลักสูตร EM MBA/ ME MBA ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน/ วิศวกรรมการเงิน/ การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ONLINE ทุกกลุ่มวิชา ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
International College MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (GLOBAL MBA) ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

 

สำหรับเรื่องระยะเวลาการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณนี้ในแต่ละปี ซึ่งผู้สนใจสมัครเรียน ควรเช็คข้อมูลการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอีกครั้ง

ผู้สนใจศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไม่ต้องสอบข้อเขียนวิชาใดๆ เพียงเป็นผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขา สามารถสมัครเข้าเรียน และคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ หรือหากใครยังไม่มั่นใจในการเตรียมตัวสอบ ลองเข้ามาปรึกษาเรา จุฬาติวเตอร์ เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ หรือมาติวสอบ คะแนนภาษาอังกฤษไว้ เพื่อประกอบใบสมัครตอนช่วงสัมภาษณ์ ช่วยเพิ่มดีกรีทักษะการใช้ภาษา

ไม่ว่าจะติว IELTS, TOEFL, CU-TEP, TU-GET etc. หรือเข้าสาขาพวกวิศวกรรมการเงิน บัญชี ก็ติวสอบเอาคะแนนคณิตศาสตร์ GMAT, GRE ไว้ยื่นช่วงสัมภาษณ์ให้ดูน่าสนใจ และถูกคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ง่ายยิ่งขึ้น

Related Posts