fbpx

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Reading Time: 3 minutes

ทำไมถึงควรเรียนต่อ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 1. ได้รับการจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์(Webometrics) โดยอยู่ในอันดับที่ 33 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
 2. มีความหลากหลายในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ ปริญญาโท ศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้เลือกเรียนถึง 71 หลักสูตร โดยมีตั้งแต่สายวิทยาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ ไปจนบริหารธุรกิจ
 3. สร้างเป้าหมายยุทธศาสตร์ในการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan – SSAP) โดยพัฒนาหลักสูตรให้เป็นแหล่งความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู (Learning Innovation)
 4. เน้นการส่งเสริมความรู้ผ่านทางทางการวิจัย มหาวิทยาลัยมีทิศทางมุ่งไปสู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ให้ ครอบคลุมมิติต่างๆ โดยจัดตั้ง “สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย” ที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติ
 5. มีทุนอุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆ ให้นักศึกษาเยอะมาก เนื่องจากศูนย์วิจัยที่ มศว. นั้นมีการผลิตผลงานออกมาสู่สังคมจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นสหสาขาวิชางานวิจัยและพัฒนา เชื่อมโยงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันจะนำไปสู่นวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย
 6. ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้นด้วยบริการ E-Service ที่เชื่อมโยงการเรียนการสอนตลอด 24 ชั่วโมง
 7. มีศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีทั้งให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพจิต รวมถึงการเปิดคอร์สต่างๆ ที่เพิ่มพูนความสามารถให้กับนักศึกษา อาทิเช่น ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 8. สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพ เดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวก จะขึ้นรถไฟฟ้ามาก็ง่ายนิดเดียว แถมยังอยู่กลางแหล่งธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย หากใครทำงานประจำแถบๆ นั้นแล้วมาเรียนต่อโทที่นี่ก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางนาน

 

แนะนำคณะ ปริญญาโท มศว. ยอดนิยม

อย่างที่บอกว่าหลักสูตรปริญญาโทมีถึง 71 หลักสูตร ถือว่ามีมาให้เลือกกันแบบตัดสินใจไม่ถูกเลยทีเดียว ดังนั้น CHULA TUTOR ขอยกคณะเด่นๆ ยอดฮิตที่เหมาะสำหรับการต่อยอดด้านการศึกษาและเสริมเส้นทางการพัฒนาอาชีพในอนาคต

ปริญญาโท ศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA สาขาการตลาด, สาขาการจัดการ

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์, สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ, สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

ปริญญาโท ศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาฟิสิกส์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ปริญญาโท ศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิศวกรรมเครื่องกลคณะศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม, สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ, สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้, สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา, สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา, สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว

ปริญญาโท ศรีนครินทรวิโรฒ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร, สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

ปริญญาโท ศรีนครินทรวิโรฒ คณะเศรษฐศาสตร์ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ

 


ทำไมถึงควรเรียน MBA SWU

อย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกแล้วว่า มศว. นั้นถือว่าเป็นสถาบันอันดับต้นๆ ของไทย รวมถึงของเอเชียด้วย โดยอยู่ในอันดับที่ 33 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย แน่นอนว่าหลักสูตรการเรียนการสอนของที่นี่ต้องมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับคนที่กำลังต้องการต่อยอด ป.โท อย่างแน่นอน

โดยภาควิชาบริหารธุรกิจ ของมศว. นั้นถือเป็นหลักสูตรเก่าแก่อีกหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 จนต่อมามีการพัฒนาต่อยอดการเรียนการสอนทางด้าน MBA ซึ่งหลักสูตรที่นี่ทันสมัยมาก และมีการปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอมาเพื่อให้ทันกับเทรนด์ธุรกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

แถมคณาจารย์และอาจารย์พิเศษของหลักสูตร MBA นั้นก็มีชื่อเสียงและมีองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการโดยเฉพาะ ทำให้มั่นใจในคุณภาพด้านการสอนได้เลย ปัจจุบันหลักสูตร MBA ของ มศว. นั้นมีทั้งหลักสูตรที่เรียนภาคปกติและภาคพิเศษ แถมยังออกหลักสูตร Executive MBA ที่เหมาะกับคนที่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วให้เลือกเรียนอีกด้วย

ตัวหลักสูตร MBA มศว นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงเตรียมความพร้อมของบัณฑิตให้เหมาะสมกับนโยบาย Thailand 4.0 ผ่านการส่งเสริมและผลักดันให้บัณฑิตสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม มีทักษะในเชิงบริหาร ทั้งการจัดการทั่วไป และการจัดการด้านการตลาด ที่สำคัญคือ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการวิจัยเชิงธุรกิจ และมีความคิดในเชิงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แล้วถ้ามาลองเจาะลึกในแต่ละสาขา จะเห็นว่าวิชาในหลักสูตรแต่ละวิชานั้นน่าสนใจมากๆ แถมที่นี่ยังส่งเสริมองค์ความรู้ในเชิงปฏิบัติ โดยมีการส่งนักศึกษาไปดูงานตามองค์กรใหญ่ๆ และในต่างประเทศ ส่วนในแง่งานวิจัยนั้น ที่นี่ก็โดดเด่นทีเดียว

เนื่องจาก มศว. เองนั้นมี “สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย” ซึ่งเป็นแหล่งรวมความรู้และข้อมูลที่มีคุณภาพในระดับชาติ และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ โลเคชั่น เพราะที่ มศว. นั้นอยู่กลางเมืองกรุงเลย รถไฟฟ้าก็ผ่าน หรือใครทำงานย่านสุขุมวิท อโศกอยู่แล้วก็ยิ่งเดินทางง่ายสุดๆ รับรองว่ามาเรียนที่นี่นั้นได้ทั้งความรู้แบบคุณภาพคับแก้วแบบไม่ต้องเดินทางให้เหนื่อยมากอีกด้วย

 


จุดเด่นของ MBA มศว.

✔︎ มศว. มีมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนที่โดดเด่นมาก โดยได้รับการจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์(Webometrics) ให้อยู่อันดับที่ 33 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

✔︎ MBA SWU นั้นมีหลักสูตรที่ทันสมัยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับเทรนด์ธุรกิจโลกอยู่เสมอ และยังมีสาขาที่เหมาะกับการต่อยอดในการทำงานให้เลือกถึง 2 สาขา คือ การตลาดและการจัดการ

✔︎ MBA SWU มีคณะอาจารย์ทั้งประจำและอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจอย่างแท้จริง หลายๆ ครั้งทางคณะได้เชิญ วิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงและเชี่ยวชาญด้านสายงานธุรกิจมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาโดยเฉพาะ

✔︎ ทางสถาบันมีศูนย์วิจัยของตัวเอง คือ “สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย” ซึ่งเป็นแหล่งรวมความรู้และข้อมูลที่มีคุณภาพในระดับชาติเลย ดังนั้นไม่ว่าจะค้นคว้าหาข้อมูลก็ทำได้ง่ายและสะดวก นอกจากนี้ที่นี่ยังมีทุนวิจัยอีกมากมายสำหรับผู้สนใจอีกด้วย

✔︎ แผนการเรียนการสอนของ MBA SWU มีความยืดหยุ่น โดยมีทั้งภาคพิเศษสำหรับคนที่ทำงาน และภาคปกติที่เรียนในช่วงเวลาธรรมดา ส่วนคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานเกิน 5 ปี ก็สามารถเลือกเรียน Executive MBA ได้เช่นกัน

✔︎ ที่ MBA SWU มีพันธมิตรทางการศึกษามากมาย ทำให้นักศึกษามีโอกาสได้ไปดูงานจากองค์กรใหญ่ๆ ระดับประเทศ รวมถึงมีการดูงานที่ต่างประเทศอีกด้วย

✔︎ มศว. ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุง เดินทางง่าย มีรถไฟฟ้าผ่าน จะไปไหนมาไหนก็สะดวก ที่สำคัญอยู่ในย่านที่มีร้านอาหารของกินให้เลือกอีกเพียบ

 


MBA มศว. เปิดรับสมัครอะไรบ้าง? และเปิดรับสมัครเมื่อไร ?

หลักสูตร MBA ของ มศว. นั้น เปิดรับสองสาขาวิชาคือ การตลาดและการจัดการ

เปิดรับสมัคร MBA มศว.: ช่วงพฤษภาคม – มิถุนายน

รูปแบบหลักสูตร: จะแบ่งเป็น หลักสูตร ก และ ข แผน ก เน้นการวิจัย โดยมีการทำปริญญานิพนธ์

 • แผน ก 1 ทำปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 • แผน ก 2 เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และทำปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
 • แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทำปริญญานิพนธ์ แต่ต้องทำสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

รอบเวลาเรียน MBA มศว.: การเรียนในเวลาราชการ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 16.00 น.) แผน ก.หรือ ข การเรียนนอกเวลาราชการ (เรียนเสาร์-อาทิตย์ 9.00-19.00 น.) แผน ก หรือ ข

ค่าเล่าเรียน MBA มศว.: แต่ละหลักสูตรจะมีค่าเล่าเรียนที่ต่างกัน โดยหลักสูตรปกติในเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 130,000 บาท (เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร) หลักสูตรนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 195,000 บาท (เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร)

ระยะเวลาเรียน MBA มศว.: 1.5 – 2 ปี (ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา อย่างน้อย 3 ภาคเรียน และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา)

การพิจารณา MBA มศว.: ผ่านการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและมีการสอบข้อเขียนความรู้ภาษาอังกฤษแนว TOEFL, GMAT

 


การสมัคร คุณสมบัติ ผู้สนใจศึกษาต่อ ป.โท MBA มศว.

 • สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
 • มีหนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ จํานวน 1 ฉบับ (ผู้รับรองต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี หรือ ผู้บังคับบัญชา)
 • สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขาวิชาเกี่ยวกับความรู้ภาษาอังกฤษแนว TOEFL และ GMAT และความรู้ทางธุรกิจ หรือมี TOEFL ที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือ 133 คะแนน (computer based) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ iBT ไม่ต่ำกว่า 45 และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี
 • สอบสัมภาษณ์วิชาการ

 


ทำไมถึงควรเรียน ปริญญาโท ศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาศาสตร์

ถ้าไม่พูดถึงการต่อ ป.โท มศว คณะศึกษาศาสตร์ที่ มศว. ก็ถือว่าพลาดเอกลักษณ์หลักสูตรการเรียนที่โดดเด่นจากทาง มศว. ก็ว่าได้ เพราะต้องบอกเลยว่า มศว. นั้นมีชื่อเสียงยาวนานด้านการสอนเพื่อพัฒนาบุคลากรในวงการๆศึกษาระดับชาติเลยทีเดียว เพราะแรกเริ่มเดิมทีที่ มศว. นั้นจัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงตั้งแต่ในปี 2489 และมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเรื่อยมา เพื่อสร้าง “ครู” และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จนต่อยอดมาถึงหลักสูตร ป.โท ศึกษาศาสตร์

โดยตัวหลักสูตรในปัจจุบันนั้นเน้นในเรื่องของการสร้างบัณฑิตผ่านทางการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ซึ่งมีการบูรณาการศาสตร์ ผสานหรือเชื่อมโยง 3 กลุ่มวิชาหลักระหว่าง การวัดการประเมินผลและการวิจัย จิตวิทยา และการศึกษาพิเศษเข้าด้วยกันเป็นสหวิทยาการ และทางคณะเองก็มุ่งมั่นในการเป็นสถาบันชั้นนำในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา และการวิจัยที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

นอกจากเรื่องของความเข้มข้นในหลักสูตรนี้แล้ว ที่คณะศึกษาศาสตร์ยังมีสาขาวิชาให้เลือกอีกมากมายอีกด้วย ที่สำคัญคณาจารย์และบุคคลการทางด้านการสอนนั้นก็มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ โดยที่ มศว. นั้นจะเน้นการสอนโดยอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการสอนในรอบด้าน และมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย

อาจารย์หลายๆ ท่านมีผลงานวิจัยที่อยู่ในระดับชาติ ที่สำคัญที่นี่มีทุนในการสนับสนุนทางด้านการศึกษาและงานวิจัยอยู่เป็นจำนวนมากจากทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้เปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนที่สนใจด้านนี้โดยเฉพาะ

 

จุดเด่นของ ปริญญาโท ศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาศาสตร์

✔︎ หลักสูตรศึกษาศาสตร์ มศว. เป็นหลักสูตรที่เก่าแก่ แต่ก็มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เข้ากับเทรนด์เทคโนโลยีในโลกยุค 4.0 เน้นการวิจัย การสร้างนวัตกรรม รวมถึงการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย ทำให้สามารถผลิตบุคลากรทางด้านการศึกษาออกมาอย่างมีคุณภาพ

✔︎ มศว. มีมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนที่โดดเด่นมาก โดยได้รับการจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ให้อยู่อันดับที่ 33 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

✔︎ มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของผู้เรียน และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร มีโครงการความร่วมมือกับสหภาพ ยุโรป (EU) ในโครงการ “TQF and the Development of Professional Standards Framework” เพื่อส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านศาสตร์ในสาขา ด้านการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และทัศนคติที่ดีงามในความเป็นอาจารย์มืออาชีพ ทำให้หลักสูตรอัดแน่นด้วยคุณภาพของอาจารย์และองค์ความรู้

✔︎ มีความหลากหลายด้านองค์ความรู้ทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ป.โท นั้นมีสาขาให้เลือกเรียนเหมาะกับความสนใจของผู้สมัครมากถึง 8 สาขาวิชาด้วยกัน

✔︎ ทางสถาบันมีศูนย์วิจัยของตัวเอง คือ “สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย” ซึ่งเป็นแหล่งรวมความรู้และข้อมูลที่มีคุณภาพในระดับชาติเลย ดังนั้นไม่ว่าจะค้นคว้าหาข้อมูลก็ทำได้ง่ายและสะดวก นอกจากนี้ที่นี่ยังมีทุนการศึกษาและวิจัยอีกมากมายสำหรับผู้สนใจอีกด้วย

✔︎ ที่ มศว. มีพันธมิตรทางการศึกษามากมาย ทำให้นักศึกษามีโอกาสได้ไปดูงานจากองค์กรใหญ่ๆ ระดับประเทศ รวมถึงมีการดูงานที่ต่างประเทศอีกด้วย

✔︎ มศว. ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุง เดินทางง่าย มีรถไฟฟ้าผ่าน จะไปไหนมาไหนก็สะดวก ที่สำคัญอยู่ในย่านที่มีร้านอาหารของกินให้เลือกอีกเพียบ

 

ปริญญาโท ศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครอะไรบ้าง? และเปิดรับสมัครเมื่อไร ?

ปริญญาโท ศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาศาสตร์ เปิดสอนถึง 8 สาขาด้วยกันดังนี้

 • สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
 • สาขาวิชาการวัด การประเมิน และการวิจัยการศึกษา
 • สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

เปิดรับสมัคร 2 รอบคือ รอบที่ 1 ภาคต้น ธันวาคม – กุมภาพันธ์ และรอบที่ 2 ภาคปลาย ตุลาคม – พฤศจิกายน

รูปแบบหลักสูตร ป.โท มศว : จะแบ่งเป็น หลักสูตร ก และ ข แผน ก เน้นการวิจัย โดยมีการทำปริญญานิพนธ์

 • แผน ก 1 ทำปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 • แผน ก 2 เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และทำปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
 • แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทำปริญญานิพนธ์แต่ต้องทำสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

รอบเวลาเรียน : ในเวลาราชการ จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. นอกเวลาราชการ จัดการเรียนการสอนในวันศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. และ วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น. ยกเว้นบางสาขาวิชา

ค่าเล่าเรียน : 150,000 – 180,000 บาท

ระยะเวลาเรียน : 2 ปี

การพิจารณา : ผ่านการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและมีการสอบข้อเขียนความรู้ภาษาอังกฤษแนว TOEFL, GMAT

 

การสมัคร คุณสมบัติ ผู้สนใจศึกษาต่อ ป.โท มศว. ศึกษาศาสตร์

 • สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
 • มีหนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ จํานวน 1 ฉบับ (ผู้รับรองต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี หรือ ผู้บังคับบัญชา)
 • สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขาวิชาเกี่ยวกับความรู้ภาษาอังกฤษแนว TOEFL และ GMAT และความรู้ทางธุรกิจ หรือมี TOEFL ที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือ 133 คะแนน (computer based) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ iBT ไม่ต่ำกว่า 45 และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี
 • สอบสัมภาษณ์วิชาการ
Related Posts